Na novčana sredstva primljena kao donacija iz inostranstva PDV se ne plaća

Servis računara online zakazivanje

Na novčana sredstva primljena kao donacija iz inostranstva PDV se ne plaća

„Primanje novčanih sredstava bez obaveze primaoca novčanih sredstava da izvrši protivčinidbu (promet dobara ili usluga) davaocu novčanih sredstava, ne smatra se predmetom oporezivanja PDV. Prema tome, na novčana sredstva koja muzej dobija od Ambasade Kraljevine Norveške za realizaciju projekta, PDV se ne obračunava i ne plaća, s obzirom da ova novčana sredstva ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga koji vrši muzej. Međutim, kada muzej iz dobijenih novčanih sredstava vrši nabavku dobara ili usluga u Republici Srbiji, isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, ako je obveznik PDV i ako vrši oporezivi promet, dužan je da za izvršeni promet obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 – dalje: Zakon), s obzirom na to, da u konkretnom slučaju ne postoji osnov za ostvarivanje poreskog oslobođenja.

Naime, odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav 1. Zakona).

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 401-00-419/2013-04 od 11.02.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje