Ugovor o stipendiranju sa Odlukom o isplati stipendije

Servis računara online zakazivanje

Ugovor se zaključuje sa fizičkim licem starosti do 25 godina najviše (jer redovno školovanje traje do 26 godine). Uglavnom se zaključuju ugovori sa brucošima jer njihovo školvanje najviše traje.

Svakog meseca propisan neoporezivi iznos se podiže ili nalogom za isplatu ili uplatom na tekći račun. U neoporezivi iznos stipendije uračunati su i svi drugi troškovi (knjige, školarina i dr). što znači da se ovi troškovi posebno NE MOGU PRIZNATI niti isplatiti.

UGOVOR O STIPENDIRANJU

Zaključen dana __.__. 201_. godine u __ između:

Privrednog društva „__“ d.o.o. / preduzetnika __ iz __, mat.br. __  koje zastupa direktor/preduzetnik ( u daljem tekstu “Davalac stipendije”)

 i

__ iz __, ul. __ br. __ JMBG ( u daljem tekstu “Stipendista”)

 

 

Član 1.

Davalac stipendije se obavezuje da počev od školske __/__ godine Stipendisti isplaćuje mesečnu stipendiju u iznosu u zakonski neoporezovanom mesečnom iznosu za školovanje u __ školi/fakultetu u  __.

Član 2.

Stipendija se isplaćuje počev od 01. septembra 201_. godine, mesečno unapred.

Član 3.

Stipendista se obavezuje da redovno pohađa __ i da završi školovanje u roku i sa uspehom.

Član 4.

Stipendista se obavezuje da se nakon završenog školovanja javi Davaocu stipendije radi prijema u radni odnos a Davalac stipendije se obavezuje da Stipendistu nakon završetka njegovog redovnog školovanja zaposli na neodređeno vreme na odgovarajućim poslovima.

Davalac stipendije nema obavezu da primi u radni odnos Stipendistu ukoliko nema raspoloživog radnog mesta a u kom slučaju Stipendista nema obavezu povraćaja primljenih iznosa stipendije i drugih primanja.

Član 5.

Ako Stipendista promeni školu bez saglasnosti Davaoca stipendije ili stupi u ugovorni odnos sa drugim davaocem stipendija ili postupi suprotno obavezi iz člana 3. ovog Ugovora, smatra se da je ovaj Ugovor raskinut krivicom Stipendiste koji je dužan da vrati Davaocu stipendije celokupan iznos primljenih stipendija i drugih primanja koja su mu bila isplaćena sa pripadajućom zakonskom kamatom do momenta povraćaja.

Član 6.

Na  sve što nije regulisano ovim Ugovorom primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima  a u slučaju spora nadležan je sud prema propisima.

 

 

 

 

Stipendista                                                                    Davalac stipendije

_____________________                                                  _____________________

—————————————————————————————————————————————

 

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima, člana 192. Zakona o radu Srbije a u vezi sa članom 9. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na dohodak građana  Direktor „__“ d.o.o. / preduzetnik __ iz __ dana __. 201_. godine donosi

 

O  D  L  U  K  U

o isplati stipendija za školovanje

 

Član 1.

U skladu sa zaključenim Ugovorom o stipendiranju odobrava se __ iz __ isplata stipendija za školovanje na __ školi/fakultetu u __.

Član 2.

Isplata stipendije za imenovanog vršiće se počev od školske __ / __ godine.

Član 3.

Mesečna stipendija iz člana 1. ove Odluke isplaćivaće se u mesečno, u neoporezovanom iznosu prema propisima.

Član 4.

Ovu Odluku dostaviti arhivi i knjigovodstvu.

 

 

 

Direktor/Preduzetnik

 ________________________

 

 

Servis računara online zakazivanje