Ugovor o stipendiranju

Servis računara online zakazivanje

UGOVOR O STIPENDIRANJU

 

Zaključen dana ___ godine u __ između:

  1. “__” d.o.o. iz __, ul.__ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa  ___ ( u daljem tekstu “Davalac stipendije”)
  2. _____ iz __, ul. ____ br. __ JMBG __ ( u daljem tekstu “Stipendista”)

 

Član 1.

Davalac stipendije se obavezuje da počev od školske __/__ godine Stipendisti isplaćuje mesečnu stipendiju u iznosu zakonski neoporezovanog mesečnog iznosa od __ dinara za školovanje u ____ školi – fakultetu u __.

Ukoliko se Stipendista opredeli da mu Davalac stipendije plati troškove školarine, koji za školsku __ godinu iznose ___ dinara  u tom slučaju se mesečni iznos stipendije iz člana 1. ovog Ugovora neće isplaćivati već će isplaćeni iznos troškova školarine pokriti odgovarajući broj meseci neisplaćenih iznosa mesečnih stipendija.

Član 2.

Stipendija se isplaćuje počev od ___ godine, mesečno unapred.

Član 3.

Stipendista se obavezuje da redovno pohađa ___ i da završi školovanje.

Član 4.

Stipendista se obavezuje da se nakon završenog školovanja javi Davaocu stipendije radi eventualnog prijema u radni odnos.

Davalac stipendije nema obavezu da primi u radni odnos Stipendistu ukoliko nema raspoloživog radnog mesta a u kom slučaju Stipendista nema obavezu povraćaja primljenih iznosa stipendije i drugih primanja.

Ako Stipendista promeni školu bez saglasnosti Davaoca stipendije ili stupi u ugovorni odnos sa drugim davaocem stipendija ili postupi suprotno obavezi iz člana 3. ovog Ugovora, smatra se da je ovaj Ugovor raskinut krivicom Stipendiste koji je dužan da vrati Davaocu stipendije celokupan iznos primljenih stipendija i drugih primanja koja su mu bila isplaćena sa pripadajućom zakonskom kamatom do dana povraćaja.

Član 5.

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Spor će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

 

Stipendista Davalac stipendije
_____________________ _____________________

 

 

Servis računara online zakazivanje