Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

Servis računara online zakazivanje

Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

Sl.list Beograda br. 31/2013, 75/2013, 27/2014

 

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se kategorije korisnika komunalnih usluga, koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga (u daljem tekstu: subvencionisana cena), kao i pripadajući iznos subvencija za svaku kategoriju korisnika, na teritoriji grada Beograda.

Skupštine gradskih opština: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin mogu svojim aktom odrediti drugačiji način plaćanja i subvencionisanu cenu komunalnih usluga.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljavani u ovoj odluci imaju sledeće značenje:

1. „Porodicu“ čine supružnici i vanbračni partneri, deca i srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, kao i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu. Članom porodice, smatra se i dete koje ne živi u porodici, a nalazi se na školovanju – do kraja roka propisanog za to školovanje, a najkasnije do navršene 26. godine života, kao i supružnik bez obzira gde faktički živi. Izuzetno, članom porodice se ne smatra izvršilac nasilja u porodici, ukoliko je od strane nadležnog suda izrečena mera zaštite od nasilja u porodici;

2. „Član porodice hranitelja“ jeste dete koje je rešenjem nadležnog gradskog centra za socijalni rad, smešteno u hraniteljsku porodicu;

3. „Prihod korisnika, odnosno prihod porodice“ jeste prihod ostvaren po svim osnovima izuzev prihoda po osnovu dečijeg dodatka, roditeljskog dodatka, dodatka za pomoć i negu drugog lica i uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, naknade za telesno oštećenje, primanja po osnovu nagrada i otpremnina za odlazak u penziju i primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda;

4. „Odgovarajući stambeni prostor“ jeste soba po članu porodice odnosno dve sobe za lice koje ostvaruje pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, odnosno uvećanu naknadu za pomoć i negu;

5. „Subvencionisana cena komunalnih usluga“ jeste umanjena cena komunalnih usluga za iznos subvencije, iskazan procentualno u zavisnosti od kategorije korisnika.

Član 3

Ovom odlukom propisuje se subvencionisana cena za sledeće komunalne usluge:

– snabdevanje vodom za piće;

– prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda;

– proizvodnja i distribucija toplotne energije;

– iznošenje kućnog smeća.

Član 4

Subvencionisane cene ostvaruje pojedinac ili porodica, (u daljem tekstu: korisnik komunalnih usluga), koji su u sistemu objedinjene naplate, i to: fizička lica koja su vlasnici i zakupci stambenog prostora, zakupci stanova na neodređeno vreme u državnoj i društvenoj svojini ili zakupci stanova u socijalnom stanovanju.

II KATEGORIJE KORISNIKA I PRIPADAJUĆI SUBVENCIONISANI PROCENAT KOMUNALNIH USLUGA

Član 5

Iznos subvencije za svaku kategoriju korisnika iskazuje se procentualno, i to:

A) u visini od 50% cene usluga ostvaruje:

1. korisnik novčane socijalne pomoći;

2. hraniteljska porodica;

3. zakupac stana koji je, kao lice u stanju socijalne potrebe, dobio stan u zakup namenjen za socijalno stanovanje, po propisima grada.

4. korisnik kao pojedinac ili član njegove porodice, ukoliko ostvaruje:

4.1. dodatak za pomoć i negu drugog lica po bilo kom osnovu;

4.2. najnižu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju pod uslovom da porodica ne ostvaruje i druge prihode;

4.3. mesečna novčana primanja po propisima iz boračke i invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;

4.4. dodatno pravo iz boračke i invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, po propisima grada;

4.5. prava kao borac iz oružanih akcija posle 19. avgusta 1990. godine i za vreme agresije NATO snaga na SRJ;

4.6. prava kao ratni vojni invalid i porodica palih boraca, koji su ostvarili svojstvo odnosno pravo kao učesnici oružanih akcija posle 19. avgusta 1990. godine i za vreme agresije NATO snaga na SRJ.

5. Korisnik kao pojedinac ili korisnik čija porodica ima ukupan mesečni prihod, koji ne prelazi definisan procenat od prosečne zarade po zaposlenom u gradu Beogradu bez poreza i doprinosa u prethodnom mesecu, u zavisnosti od broja članova porodice, i to:

Pojedinac 20%
Sa dva člana 25%
Sa tri člana 30%
Sa četiri člana 35%
Sa pet i više članova 40%

B) u visini od 40% cene usluga ostvaruje:

Korisnik kao pojedinac ili korisnik čija porodica ima ukupan mesečni prihod koji ne prelazi definisan procenat od prosečne zarade po zaposlenom u gradu Beogradu bez poreza i doprinosa u prethodnom mesecu, u zavisnosti od broja članova porodice, i to:

Pojedinac 25%
Sa dva člana 30%
Sa tri člana 40%
Sa četiri člana 45%
Sa pet i više članova 50%

V) u visini od 30% cene usluga ostvaruje:

Korisnik kao pojedinac ili korisnik čija porodica ima ukupan mesečni prihod, koji ne prelazi definisan procenat od prosečne zarade po zaposlenom u gradu Beogradu bez poreza i doprinosa u prethodnom mesecu, u zavisnosti od broja članova porodice, i to:

Pojedinac 30%
Sa dva člana 35%
Sa tri člana 45%
Sa četiri člana 50%
Sa pet i više članova 60%

G) u visini od 20% cene usluga ostvaruje:

Korisnik kao pojedinac ili korisnik čija porodica ima ukupan mesečni prihod koji ne prelazi definisan procenat od prosečne zarade po zaposlenom u gradu Beogradu bez poreza i doprinosa u prethodnom mesecu, u zavisnosti od broja članova porodice, i to:

Pojedinac 40%
Sa dva člana 45%
Sa tri člana 50%
Sa četiri člana 65%
Sa pet i više članova 70%

D) u visini od 10% cene usluga ostvaruje:

Korisnik kao pojedinac ili korisnik čija porodica ima ukupan mesečni prihod, koji ne prelazi definisan procenat od prosečne zarade po zaposlenom u gradu Beogradu bez poreza i doprinosa u prethodnom mesecu, u zavisnosti od broja članova porodice, i to:

Pojedinac 55%
Sa dva člana 65%
Sa tri člana 70%
Sa četiri člana 75%
Sa pet i više članova 80%

Prethodnim mesecom, u smislu ove odluke, smatra se mesec za koji je u momentu podnošenja zahteva poznat podatak o prosečnoj zaradi po zaposlenom u gradu Beogradu.

Član 6

Subvencionisanu cenu iz člana 5. ove odluke, može da ostvari i zakupac stana pod uslovom da je zaključio ugovor o zakupu sa zakupodavcem, overen od strane nadležnog suda ili opštinskog organa uprava i da je ugovorom utvrđeno da je zakupac u obavezi da plaća troškove komunalnih usluga. Neophodno je da zakupac ima prijavu prebivališta na adresi stana, za koji se traži subvencija, a pod uslovom da pripada jednoj od kategorija korisnika iz člana 5. ove odluke.

III USLOVI ZA OSTVARIVANJE SUBVENCIONISANE CENE KOMUNALNIH USLUGA I NAČIN DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA

Član 7

Opšti uslovi za ostvarivanje subvencionisane cene komunalnih usluga su:

– da je korisnik komunalnih usluga državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda;

– da je korisnik komunalnih usluga izbeglo lice ili interno raseljeno lice sa Kosova i Metohije, koje ima boravište na teritoriji grada Beograda;

– da je korisnik komunalnih usluga strani državljanin sa stalnim nastanjenjem na teritoriji grada Beograda.

Član 8

Neophodna dokumentacija za dokazivanje ispunjenosti opštih uslova je:

1. Uverenje o državljanstvu, original ili fotokopija overena, kojim se dokazuje da je korisnik komunalnih usluga državljanin Republike Srbije, i da je traženi status stekao do dana podnošenja zahteva,

2. Prijava prebivališta, odnosno fotokopija lične karte za sve punoletne članove porodice korisnika komunalnih usluga (uz dostavljanje originala lične karte na uvid), a za maloletne članove porodice prijava prebivališta i izvod iz matične knjige rođenih. Navedenom dokumentacijom se dokazuje da je korisnik komunalnih usluga, odnosno članovi njegove porodice, prijavljen na teritoriji grada Beograda, najmanje šest meseci pre podnošenja zahteva, na adresi na kojoj se nalazi nepokretnost za koju se podnosi zahtev za subvencionisanu cenu.

Prijava prebivališta i izvod iz matične knjige rođenih, za navedena lica dostavlja se u originalu ili fotokopiji overenoj;

3. Fotokopija legitimacije raseljenog ili izbeglog lica (uz dostavljanje originala legitimacije na uvid), kojom se dokazuje da je korisnik raseljeno lice sa Kosova i Metohije ili izbeglo lice koja ima boravište na teritoriji grada Beograda najmanje šest meseci pre podnošenja zahteva, na adresi na kojoj se nalazi nepokretnost za koju se podnosi zahtev za subvencionisanu cenu;

4. Fotokopija strane putne isprave ili lične karte za strance (uz dostavljanje originala navedenih isprava na uvid), kojima se dokazuje da je korisnik strani državljani sa stalnim nastanjenjem na teritoriji grada Beograda najmanje šest meseci pre podnošenja zahteva, na adresi na kojoj se nalazi nepokretnost za koju se podnosi zahtev za subvencionisanu cenu.

Član 9

Posebni uslovi za ostvarivanje subvencionisane cene komunalnih usluga su:

1. da korisnik komunalnih usluga ostvaruje novčanu socijalnu pomoć po propisima o socijalnoj zaštiti i da nema zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju ili drugi ugovor o raspolaganju nepokretnosti za života;

2. da porodica korisnika komunalnih usluga ima status hraniteljske porodice;

3. da je korisnik komunalnih usluga zakupac stana koji je, kao lice u stanju socijalne potrebe, dobio stan u zakup namenjen za socijalno stanovanje, po propisima grada;

4. da korisnik kao pojedinac ili član njegove porodice nema drugih nepokretnosti, osim odgovarajućeg stambenog prostora i zemljišta u površini do 0,5 ha.

Poseban uslov iz ove alineje odnosi se na ostvarivanje subvencionisane cene iz člana 5. pod A) tačka 5. i pod B), V), G), i D) istog člana ove odluke;

5. da korisnik kao pojedinac ili član njegove porodice ostvaruje:

a) dodatak za pomoć i negu drugog lica i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica po propisima iz socijalne zaštite;

b) novčanu naknadu za pomoć i negu po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

v) najnižu penziju pre podnošenja zahteva, i da:

– porodica nema druge prihode;

– porodica nema drugih nepokretnosti osim odgovarajućeg stambenog prostora i zemljišta u površini do 0,5 hektara;

– nije zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju, u svojstvu primaoca izdržavanja ili drugi ugovor o raspolaganju nepokretnosti za života;

6. da korisnik kao pojedinac ili član njegove porodice ostvaruje pravo na mesečno novčano primanje po propisima iz boračke i invalidske i zaštite i zaštite civilnih invalida rata;

7. dodatna prava iz boračke i invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata po propisima grada;

8. svojstvo boraca rata od 1990. godine ili ratnog vojnog invalida, kao i svojstvo člana porodičnog domaćinstva palog borca i umrlog ratnog vojnog invalida, po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca i republičkim propisima;

9. svojstvo mobilisanog vojnika iz rezervnog sastava u ratnoj jedinici za vreme agresije NATO snaga na SRJ;

10. da je korisnik komunalnih usluga, zakupac stana za koji se traži subvencija i da ima prijavu prebivališta na toj adresi stana.

Član 10

Neophodna dokumentacija za dokazivanje ispunjenosti posebnih uslova iz člana 9. ove odluke:

1. rešenje Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu (u daljem tekstu: Gradski centar), kojim se dokazuje da je korisniku priznato pravo na novčanu socijalnu pomoć i overena izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da korisnik kao pojedinac ili član njegove porodice nema zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju ili drugi ugovor o raspolaganju nepokretnosti za života;

2. rešenje nadležnog centra za socijalni rad o porodičnom smeštaju;

3. ugovor o zakupu stana namenjenog za socijalno stanovanje, kojim se dokazuje da je korisnik zakupac stana koji je, kao lice u stanju socijalne potrebe, dobio stan u zakup namenjen za socijalno stanovanje, po propisima grada;

4. uverenje o imovnom stanju lica nadležne službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihoda od nepokretnosti i uverenje Republičke uprave javnih prihoda nadležne prema mestu prebivališta i mestu rođenja, kojim se dokazuje da korisnik kao pojedinac ili članovi njegove porodice nema drugih nepokretnosti, osim odgovarajućeg stambenog prostora i zemljišta u površini do 0,5 ha;

5. a) pravnosnažno rešenje Gradskog centra za socijalni rad, kojim se dokazuje da korisnik kao pojedinac ili član njegove porodice ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica po propisima iz socijalne zaštite;

b) pravnosnažno rešenje Republičkog fonda penzijskog invalidskog osiguranja, kojim se dokazuje da je korisnik kao pojedinac ili član njegove porodice, korisnik novčane naknade za pomoć i negu po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

v) Ček o poslednjoj isplaćenoj penziji u kome je iskazano da je lice korisnik najniže penzije, kao i

– overena izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da korisnik kao pojedinac ili član njegove porodice nema druge prihode,

– uverenje o imovnom stanju lica nadležne službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihoda od nepokretnosti i uverenje Republičke uprave javnih prihoda nadležne prema mestu prebivališta i mestu rođenja, kojim se dokazuje da korisnik kao pojedinac ili članovi njegove porodice nemaju drugih nepokretnosti, osim odgovarajućeg stambenog prostora i zemljišta u površini do 0,5 ha,

– overena izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da korisnik kao pojedinac ili član njegove porodice, nije zaključio Ugovor o doživotnom izdržavanju, kao primalac izdržavanja ili drugi ugovor o raspolaganju nepokretnostima za života,

– pravnosnažno rešenje nadležne gradske opštinske službe boračko-invalidske zaštite prema mestu prebivališta (u daljem tekstu: gradska opštinska služba), kojim se dokazuje da je korisnik ili član njegove porodice, ostvario svojstvo i pravo na mesečno novčano primanje po propisima iz boračke i invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;

6. pravnosnažno rešenje nadležne gradske opštinske službe boračko-invalidske zaštite prema mestu prebivališta (u daljem tekstu: gradska opštinska služba), kojim se dokazuje da je korisnik ili član njegove porodice ostvario svojstvo i pravo na mesečno novčano primanje po propisima iz boračke i invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;

7. pravnosnažno rešenje nadležne gradske opštinske službe boračko invalidske zaštite prema mestu prebivališta, kojim se dokazuje da je korisnik ili član njegove porodice ostvario svojstvo i pravo iz boračke i invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;

8. pravnosnažno rešenje nadležnog organa, kojim se dokazuje da je korisnik ili član njegove porodice ostvario svojstvo boraca rata od 1990 godine ili ratnog vojnog invalida, kao i svojstvo člana porodičnog domaćinstva palog borca i umrlog ratnog vojnog invalida, po propisima o osnovnim pravima iz boračke i invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;

9. pravnosnažno rešenje Republičkog fonda penzijskog invalidskog osiguranja, kojim se dokazuje da je korisnik ili član njegove porodice ostvario pravo na staž osiguranja u dvostrukom trajanju, na osnovu perioda učešća u oružanim akcijama odnosno ratu po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

10. ugovor o zakupu stana za koji se traži subvencija, u originalu ili fotokopiji overenoj, u kome je utvrđeno da je zakupac u obavezi da plaća troškove komunalnih usluga za predmetnu nepokretnost i prijava prebivališta u originalu ili fotokopiji overenoj, kojom se dokazuje da zakupac stana ima prijavu prebivališta na adresi stana, za koji se traži subvencija, a koji je predmet zakupa.

IV PODNOŠENJE ZAHTEVA I SASTAVLJANJE SPISKA KORISNIKA SUBVENCIONISANE CENE KOMUNALNIH USLUGA

Član 11

Korisnik komunalnih usluga, ukoliko pripada jednoj od kategorija korisnika ove odluke i ispunjava uslove za ostvarivanje subvencionisane cene komunalnih usluga iz čl. 7. i 9. ove odluke, može podneti zahtev za ostvarivanje subvencionisane cene komunalnih usluga, nadležnoj organizacionoj jedinici gradske ili opštinske uprave.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje subvencionisane cene komunalnih usluga utvrđuje:

– Gradski centar za socijalni rad na području gradske opštine na kojoj ima prijavljeno prebivalište podnosioc zahteva, i to: korisnik novčane socijalne pomoći; hraniteljske porodice; korisnik dodataka za pomoć i negu drugog lica po bilo kom osnovu. Ispunjenost uslova za ove kategorije korisnika utvrđuje se na osnovu podnetog zahteva, dokumentacije propisane čl. 8. i 10. ove odluke, odnosno na osnovu podataka iz evidencije o ostvarenim pravima koja se vode u Gradskom centru;

– Organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove socijalne zaštite ukoliko je podnosilac zahteva: korisnik najniže penzije u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju pod uslovom da porodica ne ostvaruje i druge prihode; zakupac stana koji je, kao lice u stanju socijalne potrebe, dobio stan na korišćenje u zakup na pet godina, po propisima Grada; korisnik kao pojedinac ili korisnik čija porodica ima ukupan mesečni prihod koji ne prelazi definisan procenat od prosečne zarade po zaposlenom u gradu Beogradu bez poreza i doprinosa za mesec koji prethodni podnošenju zahteva, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, definisan u članu 5. ove odluke; borci iz oružanih akcija posle 19. avgusta 1990. godine i borci za vreme agresije NATO snaga na SRJ. Ispunjenost uslova za ove kategorije korisnika utvrđuje se na osnovu podnetog zahteva i uvida u podnetu dokumentaciju u skladu sa članom 8. i 10. tač. 3-5 i 9;

– Organ uprave nadležan za boračko invalidsku zaštitu gradske opštine na kojoj podnosioc zahteva ima prijavljeno prebivalište i to: korisnik prava na mesečno novčano primanje po propisima iz boračke i invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata i korisnik dodatnih prava iz boračke i invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata po propisima grada. Ispunjenost uslova za ove kategorije korisnika utvrđuje se na osnovu podnetog zahteva, dokumentacije propisane čl. 8. i 10. ove odluke, odnosno na osnovu podataka iz evidencije o ostvarenim pravima, koja se vodi kod nadležnog organa;

Član 12

Na osnovu pregleda i ocene podnete dokumentacije, ukoliko se utvrdi da podnosioc zahteva ispunjava tražene uslove, nadležni organ iz člana 11. Ove odluke sastavlja spisak korisnika subvencionisane cene komunalnih usluga (u daljem tekstu: spisak).

Nadležni organ unosi u spisak sledeće podatke: jedinstveni matični broj građana i identifikacioni broj korisnika sa jedinstvene uplatnica objedinjene naplate komunalnih usluga, ime i prezime, adresu, kućni broj, broj stana vlasnika, odnosno zakupca stana.

Rok za sastavljanje spiska iz stava 2. ovog člana odluke je 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 13

Gradski centar za socijalni rad, sačinjene spiskove korisnika, koji su ostvarili subvencionisanu cenu, dostavlja preduzeću za objedinjenu naplatu najkasnije do 10. u mesecu, za tekući mesec.

Organ uprave nadležan za boračko invalidsku zaštitu gradske opštine, sačinjene spiskove korisnika koji su ostvarili subvencionisanu cenu, dostavlja organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove socijalne zaštite najkasnije do 10. u mesecu, za tekući mesec, koji ih objedinjene prosleđuje preduzeću za objedinjenu naplatu.

Organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove socijalne zaštite, spiskove korisnika, koji su ostvarili subvencionisanu cenu, dostavlja preduzeću za objedinjenu naplatu najkasnije do 10. u mesecu, za tekući mesec.

Član 14

Kategorija korisnika subvencionisane cene utvrđuju se na period od godinu dana u odnosu na datum podnošenja zahteva. Istekom roka podnosi se novi zahtev za ostvarivanje subvencionisane cene.

Korisnici subvencionisane cene, koji su ostvarili subvencionu cenu komunalnih usluga i nalaze se na spisku, a kod kojih je u međuvremenu došlo do promena, koje su od uticaja za ostvarivanje subvencionisane cene, u obavezi su u roku od 15 dana od dana nastale promene, obaveste nadležni organ iz člana 11. ove odluke, uz dostavljanje dokaza o nastaloj promeni.

Korisnik komunalnih usluga može ostvariti subvencionisanu cenu, samo ukoliko izmiri obavezu plaćanja komunalnih usluga u određenom roku u kome dospeva obaveza plaćanja.

Član 15

Nadležni organ iz člana 11. ove odluke u obavezi je da obaveštava preduzeće za objedinjenu naplatu o svakoj promeni koja je od uticaja za ostvarivanje subvencionisane cene komunalnih usluga, u roku od 15. dana od dana nastale promene.

Član 16

Subvencionisana cena, obezbeđuje se preko mesečne jedinstvene uplatnice preduzeća za objedinjenu naplatu, preko koje se vrši naplata komunalnih usluga za tekući mesec.

Na jedinstvenoj uplatnici, na kojoj se posebno iskazuju mesečni iznosi naknada komunalnih usluga, mora biti iskazan procenat umanjenja cene ovih usluga, kao i posebno iskazani umanjeni mesečni iznosi cena komunalnih usluga.

Član 17

Sredstva za realizovanje subvencionisane cene obezbeđuju se u budžetu grada Beograda.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

Sekretarijat za socijalnu zaštitu uskladiće postojeće spiskove korisnika po osnovu Interventnih mera zaštite najugroženijih građana, sa odredbama ove odluke, u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 19

Do okončanja postupka iz člana 18. ove odluke, korisnici subvencionisane cene po osnovu Interventnih mera zaštite najugroženijih građana ostvarivaće subvencionisanu cenu u skladu sa Interventnim merama zaštite najugroženijih građana.

Član 20

Postojeći korisnici, posle okončanja postupka iz člana 18. ove odluke, kao i novi korisnici, podnose zahtev za ostvarivanje subvencionisanih cena komunalnih usluga sa dokumentacijom za dokazivanje ispunjenosti uslova, u skladu sa odredbama ove odluke.

Član 21

Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, osim odredaba člana 3, 11-17, koje se primenjuju počev od 1. jula 2014. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

(„Sl. list grada Beograda“, br. 75/2013)

Član 3

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

 

Servis računara online zakazivanje