Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

Servis računara online zakazivanje

Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

Sl.list Beograda br. 11/2014, 25/2014, 34/2014

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom odlukom uređuje se postavljanje i uklanjanje bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda.

Pojam i vrste bašte ugostiteljskog objekta

Član 2

Bašta ugostiteljskog objekta (u daljem tekstu: bašta) u smislu ove odluke je montažno-demontažni objekat privremenog karaktera u funkciji ugostiteljske delatnosti koja se obavlja u ugostiteljskom objektu, i postavlja se na površinama određenim ovom odlukom.

Bašta može biti iz jednog ili više delova koji mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa.

Bašta se može se postavljati tokom cele godine.

Elementi bašte

Član 3

Baštu čine stolovi i stolice, a po potrebi senilo, podna platforma, ograda, žardinjera, rasveta, pano za izlaganje menija i cenovnika i drugi elementi koji se postavljaju u skladu sa ovom odlukom.

II POSTAVLJANJE BAŠTE

Odobrenje za postavljanje bašte

Član 4

Bašta se postavlja na osnovu odobrenja koje se izdaje u formi rešenja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana donosi organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove (u daljem tekstu: nadležna organizaciona jedinica).

Rešenjem se odobrava postavljanje bašte za traženi period tekuće odnosno naredne godine.

Na rešenje kojim se odlučuje o zahtevu za postavljanje bašte, može se podneti žalba veću gradske opštine, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Površine za postavljanje

Član 5

Bašte se mogu postavljati na površinama javne namene u skladu sa odredbama ove odluke.

Površina javne namene, u smislu odredaba ove odluke, jeste prostor utvrđen planskim dokumentom za uređenje ili izgradnju javnih objekata ili javnih površina, i to:

1. javne saobraćajne površine;

2. javne zelene površine;

3. površine oko objekata javne namene;

4. druge površine javne namene.

Pravila postavljanja bašte

Član 6

Bašta se može postavljati na površini ispred, bočno ili u zaleđu ugostiteljskog objekta, u nivou ugostiteljskog objekta i po pravilu u dužini ugostiteljskog objekta.

Površina na kojoj se bašta ugostiteljskog objekta može postavljati određena je dužinom fronta ugostiteljskog objekta i simetralama uglova koje on zaklapa u odnosu na ostale delove zgrade i susedne zgrade.

Površina bašte iz stava 2. ovog člana može biti proširena na okolnu površinu, a u granicama zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, pod uslovom da se pribavi saglasnost vlasnika, odnosno korisnika prostora dela zgrade ispred kojeg se bašta postavlja.

Kada je kod površine bašte iz stava 2. ovog člana jedna od dimenzija manja od 3 m, ona se može proširiti i na okolnu površinu ispred susedne zgrade, tako da ne prelazi 6 m i pod uslovom da se pribavi saglasnost vlasnika, odnosno korisnika prostora dela zgrade ispred kojeg se bašta postavlja.

Deo bašte koji se nalazi ispred susedne zgrade, ne može se postavljati na delu trotoara uređenom za parkiranje (niša za parkiranje).

Kada se bašta postavlja tako da se delom svog volumena nalazi izvan nivoa ugostiteljskog objekta, potrebno je pribaviti saglasnost vlasnika, odnosno korisnika prostora dela zgrade ispred kojeg se bašta postavlja.

Član 7

Bašta se ne može postaviti ispred dela zgrade u kojem se nalazi prostor za stanovanje, osim u slučaju iz stava 6. člana 6. ove odluke.

Član 8

Kada se bašta sastoji iz dva ili više delova, svaki deo mora ispunjavati uslove iz čl. 5, 6. i 7. ove odluke.

Bašta se, po pravilu, postavlja tako da bude odvojena od zgrade u kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, a kada se postavlja uz zgradu ne sme ometati glavne pešačke tokove i narušavati arhitektonske i urbanističke vrednosti zgrade.

Član 9

Bašta treba da bude jednostavnog oblika osnove i dimenzija pogodnih za postavljanje i funkcionalno korišćenje elemenata bašte.

Bašta otvorenog tipa ne može imati osnovu širine manju od 0,7 m, a bašta zatvorenog tipa osnovu dimenzija manjih od 3,0 m.

Član 10

Ivica površine osnove bašte mora biti obeležena na tlu linijama bele boje dužine 15 cm i širine 5 cm. Linije se obavezno iscrtavaju na uglovima i prelomnim tačkama, a na ravnim delovima na svakih 2,0 m dužine, tako da nakon postavljanja bašte bude vidljiva polovina njene širine. Obeležavanje površine bašte vrši nadležna organizaciona jedinica.

Svi elementi bašte moraju biti postavljeni unutar odobrene osnove i volumena bašte.

Član 11

Postavljanje bašte ispred visokog objekta visokogradnje vrši se u skladu sa propisanim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, tako da omogućava:

– pristup vatrogasnog vozila objektu ispred kojeg se nalazi sa dve strane na kojima postoje otvori;

– korišćenje platoa za gašenje u minimalnoj širini od 5,5 m i minimalnoj dužini od 15 m.

Član 12

Bašta u pešačkoj zoni i na trgu postavlja se tako da obezbedi najmanje 3 m za kretanje pešaka, ili 3,5 m za prolaz vatrogasnog vozila.

Član 13

Bašta otvorenog tipa postavlja se tako da:

– širina dela trotoara za kretanje pešaka bude najmanje 1,6 m;

– širina dela trotoara kod ulica sa intenzivnim kretanjem pešaka bude najmanje 2,5 m;

– širina dela trotoara za kretanje pešaka kod bašte duže od 6 m, bašte u nizu i bašte postavljene u neposrednoj blizini pešačkog prelaza, stajališta javnog prevoza i raskrsnice, bude najmanje 2 m;

– ivica bašte bude udaljena od ivice kolovoza najmanje 0,3 m;

– ivica bašte bude udaljena od pešačkog prelaza najmanje 2 m;

– ivica bašte bude udaljena od stajališta javnog prevoza najmanje 2 m;

Bašta zatvorenog tipa postavlja se tako da:

– širina dela trotoara za kretanje pešaka bude najmanje 3 m;

– ivica bašte bude udaljena od ivice kolovoza najmanje 1 m;

– ivica bašte bude udaljena od pešačkog prelaza najmanje 10 m;

– ivica bašte bude udaljena od stajališta javnog prevoza najmanje 10 m;

– ivica bašte bude udaljena od raskrsnice (najbliže ivice poprečnog kolovoza) najmanje 10 m.

Član 14

Bašta zatvorenog tipa mora ispunjavati protivpožarne uslove i biti projektovana tako da:

– ima vrata koja se otvaraju u polje;

– poseduje svetiljku protivpanične rasvete iznad vrata;

– poseduje aparat za gašenje požara minimalnog punjenja od 6 kg;

– primenjeni materijali imaju poboljšane karakteristike na požar.

Član 15

U okviru površina javne namene iz člana 5. ove odluke bašta se može postaviti na površinama:

– pešačke zone;

– trga (osim bašte zatvorenog tipa);

– trotoara i dela trotoara uređenog za parkiranje (niša za parkiranje);

– staze i platoa u okviru javne zelene površine.

U okviru površina iz člana 5. ove odluke bašta se ne može postaviti:

– na kolovozu i delu kolovoza uređenom za parkiranje (niša za parkiranje);

– na parking površini izvan ulice;

– u zoni raskrsnice;

– na stajalištu javnog prevoza;

– u širini pešačkog prelaza;

– u širini kolskog i pešačkog ulaza u zgradu ili dvorište;

– na trasi protivpožarnog puta i na platou za gašenje požara;

– na zelenoj površini.

Član 16

Bašta zatvorenog tipa ne može se postaviti:

1. na trgu;

2. na natkrivenoj površini;

3. u prostornoj kulturno-istorijskoj celini Beogradska tvrđava;

4. u ulici koja se nalazi u okviru prostorne kulturno-istorijske celine od izuzetnog značaja:

– Knez Mihailova ulica,

– Topčider,

– područje oko Dositejevog liceja;

5. u ulici koja se nalazi u okviru prostorne kulturno-istorijske celine od velikog značaja:

– Kosančićev venac,

– Kopitareva gradina,

– Skadarlija,

– Staro jezgro Zemuna;

6. u ulicama:

– Vlajkovićevoj,

– Gospodar Jevremovoj,

– Gospodar Jovanovoj,

– Kolarčevoj,

– Kosovskoj,

– Kralja Milana,

– Majke Jevrosime,

– Obilićevom vencu,

– Terazijama i

– Hilandarskoj.

Član 17

Bašta se ne može postaviti ispred kioska i pokretnog privremenog objekta preko kojeg se obavlja ugostiteljska delatnost.

Pravila postavljanja elemenata bašte

Član 18

Odabir i projektovanje elemenata bašte vrši se tako da bašta:

– oblikom, dimenzijama, materijalom i bojom predstavlja skladnu i funkcionalnu celinu;

– poseduje jednostavne forme, jasno definisane visinske regulacije;

– sadrži transparentne elemente i materijale neutralnog, svedenog kolorita i

– bude u skladu sa karakteristikama i estetskim vrednostima zgrade ispred koje se postavlja i prostora u kojem se nalazi.

Član 19

Elementi bašte treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem:

– omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport,

– ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, objekte uređenja i opremanja te površine i okolno zelenilo, fiksiranjem za njih ili na neki drugi način i

– budu pogodni i bezbedni za nesmetano kretanje dece, starih osoba i osoba sa invaliditetom.

Član 20

Elementi bašte koji predstavljaju izvore svetla i zvuka moraju biti takvog intenziteta i položaja da ne ometaju saobraćajnu, stambenu i drugu namenu okolnih površina i objekata, u skladu sa važećim standardima i propisima.

Član 21

Oglasne poruke na elementima bašte mogu se isticati po postupku regulisanom posebnom odlukom, tako da dimenzijama i koloritom ne dominiraju baštom i prostorom u kojem se bašta nalazi.

Član 22

Priručna rashladna vitrina može biti element bašte, pod uslovom da se ne koristi kao posebno prodajno mesto.

Član 23

Na površini kod koje je potrebno nivelisanje terena (neravan, kaskadni i nagiba većeg od 3%), nivelisanje se može izvršiti isključivo postavljanjem montažno-demontažne podne platforme.

Podna platforma ne može biti visine veće od 45 cm, a kaskade u okviru nje visine veće od 20 cm.

Član 24

Postavljanje bašte vrši se tako da su komunalni objekti (stub javne rasvete i kontaktne mreže, hidrant, šaht i drugi) na bezbednom rastojanju izvan bašte i da budu dostupni za nesmetano korišćenje i održavanje najmanje sa jedne strane.

Svi nepomerljivi elementi bašte koji zahtevaju demontažu (podna platforma, senilo, ograda i sl.) moraju biti na rastojanju od:

– 1 m od ivice otvora silaza u šaht, hidranta, kape nabušnice, i stuba javne rasvete, elektro mreže i telekomunikacionih sistema;

– 2 m od šahta i komore kanalskog toplovoda;

– 1 m od osovine razvodnog ormara telekomunikacionog sistema;

– 2 m od osovine stuba i zidnog nosača kontaktne mreže.

U slučajevima iz stava 2. ove odluke pristup otvoru silaza u šaht, komori kanalskog toplovoda, hidrantu, kapi nabušnice, stubu i zidnom nosaču kontaktne mreže, razvodnom ormanu telekomunikacionog sistema mora biti slobodan najmanje sa jedne strane i to sa strane kolskog prilaza.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kod bašte otvorenog tipa koja se postavlja na tlo bez podne platforme, moguće je postavljanje i na površini šahta podzemnog objekta, uz prethodnu saglasnost vlasnika, odnosno korisnika tog objekta.

Član 25

Prilikom postavljanja bašte u blizini drveta, sadnice, žive ograde, rondele, žardinjere i drugog objekta zelenila, mora se omogućiti njihovo nesmetano održavanje.

Elementi bašte postavljaju se tako da oko stabla drveta ili sadnice ostane slobodan prostor najmanje u dimenzijama površine sadnog mesta tj. elemenata horizontalne zaštite, kao i slobodan pristup sa najmanje jedne strane i to sa strane kolskog prilaza.

Kada se krošnja drveta nalazi iznad senila i drugih elemenata bašte, oni se postavljaju tako da oko drveta postoji slobodan prostor u dimenzijama površine sadnog mesta, tj. elemenata horizontalne zaštite, a kod sadnice i drveta čija se krošnja nalazi u njihovoj visini, oni se postavljaju tako da oko sadnice i drveta postoji prostor u dimenzijama površine elemenata horizontalne zaštite uvećanim za 40 cm i više.

Član 26

U blizini spomenika, skulpture, fontane ili česme, bašta se može postaviti na rastojanju ne manjem od 3 m, tako da se ne nalazi na njima pripadajućim površinama i da omogućava njihovo nesmetano korišćenje i održavanje, kao i slobodan pristup sa najmanje jedne strane.

Član 27

Zaštita bašte od sunca i atmosferskih padavina može se ostvariti postavljanjem senila lake konstrukcije.

Senilo se, po pravilu, postavlja na tlo kao slobodnostojeće.

Kod bašte otvorenog tipa senilo je, po pravilu, tipa suncobran, rasklopivo senilo na slobodnostojećem nosaču ili šator.

Kod bašte zatvorenog tipa i bašte otvorenog tipa sa podnom platformom, može se postaviti senilo lake montažno-demontažne konstrukcije, pokrivene lakim materijalom, s tim da minimalna visina ivice senila u odnosu na podnu površinu iznosi najmanje 2,2 m.

Srednja visina senila u odnosu na pod bašte zatvorenog tipa mora iznositi najmanje 2,8 m.

Kada se senilo postavlja uz zgradu u kojoj se nalazi ugostiteljski objekat, senilo može biti konzolno pričvršćeno na fasadu zgrade, tako da se nalazi na visini od najmanje 3 m iznad trotoara. Takvo senilo postavlja se u skladu sa zakonom kojim je uređena izgradnja objekata.

Za postavljanje senila koje je prislonjeno uz fasadu zgrade, neophodna je saglasnost vlasnika, odnosno korisnika te zgrade.

Senilo prislonjeno ili pričvršćeno na visoki objekat visokogradnje postavlja se u skladu sa propisanim normativima za zaštitu visokih objekata od požara, tako da ne ometa evakuaciju objekta, poštuje prekidno rastojanje između spratova od 1 m, i da je izrađeno od materijala koji ne prenose požar na više spratove.

Član 28

Na delovima bašte otvorenog tipa kod kojih postoji potreba zaštite od kolskog i pešačkog saobraćaja, ili radi održavanja širine pešačkog koridora, obavezno je postavljanje ograde.

Kod bašte sa podnom platformom ograda se postavlja po njenom obodu i duž kaskada podne platforme.

Ograda mora biti transparentne konstrukcije ili od prozirnog materijala, i visine do 1 m u odnosu na podnu površinu bašte.

Član 29

Kada se bašta postavlja u neposrednoj blizini intenzivnog kolskog saobraćaja, gde postoji potreba zaštite od buke i izduvnih gasova vozila, ograda može biti visine do 1,6 m u odnosu na pod bašte, bez spajanja sa senilom.

Član 30

Kod bašta otvorenog tipa, zaštita od vetra može se ostvariti postavljanjem elemenata izrađenih od prozirnog i bezbednog materijala, visine do 1,6 m u odnosu na pod bašte, bez spajanja sa senilom.

Član 31

Prostor bašte zatvorenog tipa formiraju bočni elementi, koji sa senilom i podnom platformom čine konstruktivnu celinu, i moraju biti prozirnih površina i izrađeni od bezbednog materijala.

Član 32

Zaštita bašte od visokih i niskih temperatura može se obezbediti različitim uređajima za hlađenje i zagrevanje, koji mogu biti postavljeni kao samostalni elementi, ili ugrađeni u druge elemente bašte.

Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrevanje bašte električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne instalacije niskog napona.

Zagrevanje bašte tečnim naftnim gasom (u daljem tekstu: TNG), vrši se u skladu sa posebnim propisima tako da se obezbedi stabilna instalacija napajanja, odgovarajući kapacitet i broj boca TNG, dimnjak ili ventilacioni otvor, kao i da se:

– po pravilu koriste samostalne boce TNG sa trošilom;

– u bašti zatvorenog tipa zapremine do 70 m3 drži samo jedna boca TNG punjenja do 10 kg, a u bašti zapremine veće od 70 m3 na svakih daljih 50 m3 zapremine još po jedna boca kapaciteta do 10 kg;

– gas upotrebljava samo preko trošila za gas, koje ima plamenike izrađene za TNG;

– trošila za gas namenjena za upotrebu u pokretu ili za upotrebu uz premeštanje spajaju sa bocom za gas pomoću savitljive cevi, i njihova potrošnja ne prelazi 0,8 kg/h ukoliko se koriste u bašti zatvorenog tipa.

Pregled uređaja i opreme za korišćenje gasa vrši se periodično na poziv korisnika, a najmanje jedanput godišnje.

III USLOVI I POSTUPAK POSTAVLJANJA

Zahtev

Član 33

Zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje bašte može podneti pravno lice ili preduzetnik koji obavlja ugostiteljsku delatnost u objektu u čijoj je funkciji bašta (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Sadržina zahteva i dokumentacije i postupak za izdavanje odobrenja za postavljanje bašte prvi put

Član 34

Zahtev za izdavanje odobrenja sadrži:

– ime i prezime i adresa, odnosno naziv i sedište podnosioca zahteva;

– naziv i adresu ugostiteljskog objekta;

– opis lokacije;

– vreme korišćenja;

– tip, odnosno tipove bašte i

– popis priloga.

Uz zahtev se obavezno prilaže:

1. rešenje o registraciji za obavljanje ugostiteljske delatnosti;

2. dokaz o osnovu korišćenja ugostiteljskog objekta;

3. tehnička dokumentacija u šest primeraka, za potrebe pribavljanja saglasnosti, vođenje baze podataka i inspekcijskog nadzora;

4. dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi;

5. izjavu podnosioca zahteva da ovlašćuje nadležnu organizacionu jedinicu da pribavi potrebne saglasnosti na tehnički dokumentaciju u njegovo ime i za njegov račun sa dokazima o plaćenim troškovima za njihovo pribavljanje.

Uz zahtev se, po potrebi, prilaže:

– saglasnost subjekta koji upravlja, koristi ili održava površinu na kojoj se bašta postavlja;

– saglasnost vlasnika, odnosno korisnika prostora dela zgrade ispred kojeg se bašta postavlja (čl. 6, 7. i 24. stav 3. ove odluke).

Član 35

Tehničku dokumentaciju čine:

1) Grafički i fotografski prikaz površine na koju će bašta biti postavljena, dimenzije – volumen bašte i položaj u odnosu na: elemente javne površine (kolovoz, parking, pešački prelaz, stajalište javnog prevoza, stub javne rasvete i kontaktne mreže, šaht, stepenik, drvored i sl.); opremu javne površine (klupa, žardinjera, đubrijera i sl.); privremene i stalne objekte u neposrednoj blizini (kiosk, telefonska govornica, reklamni objekat, spomenik, skulptura, česma i fontana, zgrada sa ulazom i elementima fasade iznad javne površine, kolski ulaz i sl.), izrađen od lica koje poseduje licencu odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije. Grafički prikaz položaja bašte sastoji se od šireg prikaza u razmeri 1:500 i detaljnog prikaza u razmeri 1:100.

2) Projekat bašte izrađen od lica koje poseduje licencu dipl. inž. arhitekture – odgovornog projektanta i sadrži:

– grafički prikaz bašte (tri projekcije i karakteristični preseci) sa razmeštajem svih elemenata koji je čine u razmeri 1:50 – 1:100;

– prikaz elemenata bašte (crtež, fotografija, prospekt);

– tehnički opis elemenata bašte i načina montaže;

– projekat priključka na elektrovodove u slučaju zagrevanja električnom energijom i kada se za rasvetu bašte ne koristi priključak na elektroinstalaciju ugostiteljskog objekta i

– projekat TNG instalacije, kada je to uslovljeno obezbeđivanjem zaštite od požara.

Član 36

Zahtev za dobijanje odobrenja za postavljanje bašte podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici gradske opštine na čijem području se bašta nalazi.

Član 37

Po prijemu urednog zahteva, nadležna organizaciona jedinica dužna je da u roku od sedam dana uputi tehničku dokumentaciju na saglasnost i overu:

– organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove saobraćaja, kada se bašta postavlja na javnoj saobraćajnoj površini;

– javnom preduzeću kome je javna površina poverena na upravljanje, korišćenje i održavanje, kada se bašta postavlja na toj površini;

– organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove urbanizma, kada se bašta postavlja izvan područja nepokretnog kulturnog dobra ili njegove zaštićene okoline, odnosno izvan okvira objekta ili celine koji uživaju prethodnu zaštitu, u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara;

– nadležnom zavodu za zaštitu spomenika kulture, kada se bašta postavlja na području nepokretnog kulturnog dobra ili njegove zaštićene okoline, odnosno u okviru objekta ili celine koji uživaju prethodnu zaštitu, u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara;

– Preduzeću nadležnom za distribuciju, odnosno snabdevanje električnom energijom, kada bašta ne koristi priključak na elektroinstalaciju ugostiteljskog objekta;

– Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi za zaštitu i spasavanje u Beogradu, ako se za zagrevanje bašte koristi stabilna instalacija koja se napaja iz sistema sa TNG bocama.

Podnosilac zahteva može saglasnosti iz stava 1. ovog člana pribaviti neposredno u kom slučaju je dužan priložiti ih uz zahtev.

Član 38

Po prijemu urednog zahteva, odnosno po pribavljanju potrebnih saglasnosti, overene tehničke dokumentacije, nadležna organizaciona jedinica u roku od sedam dana izdaje odobrenje za postavljanje bašte za traženi period u tekućoj godini podnosiocu zahteva.

Sadržina zahteva i dokumentacije i postupak za ponovno izdavanje odobrenja

Član 39

Podnosiocu zahteva kome je izdato odobrenje za postavljanje bašte (u daljem tekstu: korisnik) u skladu sa odredbama ove odluke, može se na njegov zahtev izdati odobrenje za ponovno postavljanje istovetne bašte, pod uslovima i na način predviđen ovom odlukom.

Član 40

Nadležna organizaciona jedinica, za potrebe izdavanja odobrenja iz člana 39. ove odluke, obavezna je da službenim putem pribavi potvrdu o daljoj važnosti saglasnosti za bašte za koje je izdala odobrenje u tekućoj godini.

Za pribavljanje potvrde iz stava 1. ovog člana, nadležna organizaciona jedinica dužna je da zbirni zahtev podnese istovremeno i ponaosob organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove saobraćaja, odnosno javnom preduzeću kome je javna površina poverena na upravljanje, korišćenje i održavanje i organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove urbanizma, odnosno nadležnom zavodu za zaštitu spomenika kulture, najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

Zahtev iz stava 2. ovog člana sadrži: spisak ugostiteljskih objekata sa nazivom i adresom i fotokopije izdatih odobrenja za postavljanje bašte u tekućoj godini za navedene objekte.

Subjekti iz stava 2. ovog člana obavezni su da se u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, izjasne o važnosti datih saglasnosti u narednom periodu.

Po pribavljanju potvrde o daljoj važnosti saglasnosti nadležna organizaciona jedinica dužna je da, najkasnije, do 10. decembra tekuće godine, pisanim putem obavesti korisnika bašte o mogućnosti izdavanja odobrenja za postavljanje istovetne bašte za narednu godinu.

Član 41

Uz zahtev za ponovno postavljanje istovetne bašte iz člana 38. ove odluke, dostavlja se:

– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi,

– dokaz o plaćenim troškovima za pribavljanje potvrde o daljem važenju saglasnosti, u slučaju da je podnosilac zahteva prihvatio da nadležna organizaciona jedinica pribavi potvrde o daljem važenju saglasnosti, i

– ponovno pribavljene prethodne saglasnosti iz člana 34. stav 3.

Član 42

Po prijemu urednog zahteva za ponovno postavljanje bašte nadležna organizaciona jedinica izdaje odobrenje za postavljanje bašte u traženom periodu naredne godine u roku od sedam dana od dana prijema urednog zahteva.

Član 43

Odobrenje za postavljanje istovetne bašte može se na zahtev pravnog lica, odnosno preduzetnika izdati i u slučaju kada za baštu nije izdato odobrenje u tekućoj godini, već u ranijem periodu, pod uslovom da izdato odobrenje nije u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

Uz zahtev za ponovno izdavanje odobrenja iz stava 1. ovog člana podnosi se:

– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi,

– dokaz o plaćenim troškovima za pribavljanje potvrde o daljem važenju saglasnosti u slučaju da je podnosilac zahteva prihvatio da nadležna organizaciona jedinica pribavi potvrde o daljem važenju saglasnosti, i

– ponovno pribavljene prethodne saglasnosti iz člana 34. stav 3.

Po prijemu zahteva iz stava 1. ovog člana nadležna organizaciona jedinica pribavlja potvrde o daljoj važnosti saglasnosti za baštu.

Po zahtevu za ponovno postavljanje istovetne bašte iz stava 1. ovog člana, nadležna organizaciona jedinica odlučuje primenom odredaba člana 40. ove odluke, u roku od sedam dana od, podnošenja urednog zahteva, odnosno, pribavljanja svih potrebnih saglasnosti.

Član 44

U slučaju promene pravnog lica, odnosno preduzetnika koji obavlja delatnost u ugostiteljskom objektu u čijoj funkciji je bašta, ili je došlo do promene naziva ugostiteljskog objekta, na izdavanje odobrenja za ponovno postavljanje istovetne bašte shodno se primenjuju odredbe čl. 39-43. ove odluke.

Uz zahtev za ponovno postavljanje bašte u slučaju iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva podnosi i dokaze iz člana 34. stav 2. tač. 1. i 2. i stava 3. ove odluke.

Član 45

Kod ponovnog postavljanja bašte koja nije istovetna bašti utvrđenoj važećom tehničkom dokumentacijom, kao i ako je došlo do promene pravnog lica, odnosno preduzetnika koji obavlja delatnost u ugostiteljskom objektu u čijoj je funkciji bašta, ili je došlo do promene naziva ugostiteljskog objekta, kod ponovnog postavljanja bašte koja nije istovetna bašti utvrđenoj važećom tehničkom dokumentacijom, primenjuju se odredbe čl. 33. do 38. ove odluke.

Sadržina rešenja

Član 46

Odobrenje iz čl. 38, 42. i 43-45. ove odluke izdaje se u formi rešenja i sadrži naročito: ime i prezime i adresa, odnosno naziv i sedište korisnika, naziv ugostiteljskog objekta ispred kojeg se bašta postavlja, mesto, površinu koju zauzima, tip, odnosno tipove bašte, elemente koji čine baštu, vreme na koje se postavlja i obavezu uklanjanja po isteku važnosti odobrenja.

Sastavni deo rešenja iz stava 1. ovog člana čini tehnička dokumentacija za postavljanje bašte.

Obaveštavanje i evidencija

Član 47

Primerak odobrenja iz člana 46. ove odluke nadležna organizaciona jedinica dostavlja komunalnoj inspekciji gradske opštine i grada i komunalnoj policiji.

Primerak odobrenja se dostavlja i organizacionoj jedinici Gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove javnih prihoda, radi utvrđivanja i naplate lokalne komunalne takse.

Nadležna organizaciona jedinica obavezna je da vodi evidenciju izdatih odobrenja i pripadajuće tehničke dokumentacije.

IV OBAVEZE KORISNIKA I NAČIN KORIŠĆENJA BAŠTE

Član 48

Korisnik je dužan da:

1. baštu ugostiteljskog objekta i elemente bašte postavi i koristi u skladu sa izdatim odobrenjem i odredbama ove odluke;

2. baštu ugostiteljskog objekta održava u urednom stanju;

3. o svim promenama koje su od uticaja na korišćenje bašte obavesti nadležnu organizacionu jedinicu u roku od sedam dana od dana nastanka promene;

4. ukloni baštu po prestanku važenja odobrenja za postavljanje i površinu na kojoj se bašta nalazila dovede u uredno stanje;

5. na zahtev nadležnog organa grada, odnosno gradske opštine privremeno ukloni baštu kada je to neophodno zbog izvođenja neodložnih radova na zaštiti i održavanju komunalnih objekata, ili privremene izmene režima saobraćaja, dok te okolnosti traju.

Član 49

Postavljenu baštu ili njen deo korisnik ne može izdati u zakup, odnosno preneti na korišćenje drugom licu ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji.

Član 50

Bašta se koristi za pružanje ugostiteljskih usluga gostima ugostiteljskog objekta u čijoj je funkciji postavljena.

Bašta se ne može koristiti kao magacin ugostiteljskog objekta i za drugu namenu.

Svi elementi bašte moraju biti u funkcionalnom stanju u toku radnog vremena ugostiteljskog objekta.

V UKLANJANJE BAŠTE

Član 51

Bašta se uklanja:

– kada je postavljena ili se koristi bez odobrenja;

– kada se promeni neki od uslova utvrđen odobrenjem, a korisnik im se ne prilagodi u ostavljenom roku;

– kad se bašta ne koristi duže od 30 dana;

– kada je koristi neovlašćeno lice;

– kada je to neophodno zbog izmene uslova i načina korišćenja površine javne namene;

– kada je to neophodno zbog preduzimanja tehničkih mera kojima se menja režim saobraćaja.

O uklanjanju bašte komunalni inspektor obaveštava nadležnu organizacionu jedinicu koja je izdala odobrenje za postavljanje bašte i organizacionu jedinici gradske uprave grada Beograda nadležnu za poslove javnih prihoda.

Po prijemu obaveštenja iz stava 2. ovog člana nadležna organizaciona jedinica donosi rešenje o prestanku važenja izdatog odobrenja.

Na rešenje iz stava 3. ovog člana, korisnik može izjaviti žalbu u roku od petnaest dana od dana dostavljanja rešenja, veću gradske opštine.

Komunalni inspektor, na zahtev nadležnog organa grada, odnosno gradske opštine, rešenjem može naložiti da se bašta privremeno ukloni kada je to neophodno zbog izvođenja neodložnih radova na zaštiti i održavanju komunalnih objekata, ili privremene izmene režima saobraćaja, dok te okolnosti traju. Troškove uklanjanja i vraćanja objekta na prvobitno mesto snosi korisnik, osim kada se uklanjanje vrši za potrebe sportskih, kulturnih, turističkih ili sličnih manifestacija kada troškove snosi organizator manifestacije.

Rešenje o privremenom uklanjanju bašte dostavlja se organizacionoj jedinici gradske uprave grada Beograda nadležnoj za poslove javnih prihoda.

VI NADZOR

Član 52

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove urbanizma.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove odluke vrši komunalna inspekcija gradske opštine.

Kontrolu nad primenom ove odluke u skladu sa zakonom i drugim propisima, vrši komunalna policija.

Član 53

Komunalni inspektor je ovlašćen da u vršenju inspekcijskog nadzora rešenjem naloži uklanjanje bašte u slučajevima iz člana 51. ove odluke.

Kada je bašta postavljena ili se koristi suprotno odobrenju, odnosno suprotno odredbama ove odluke, komunalni inspektor je ovlašćen da naloži da se bašta upodobi uslovima iz odobrenja, odnosno odredbama ove odluke u određenom roku.

Ukoliko korisnik ne postupi po rešenju iz stava 2. ovog člana, komunalni inspektor će rešenjem naložiti uklanjanje bašte.

Ukoliko lice kome je naloženo uklanjanje bašte ne postupi po rešenju inspektora iz stava 1. i 3. ovog člana uklanjanje bašte naložiće inspektor preko drugog lica, o trošku lica kome je mera naložena, u skladu sa zakonom.

Obaveza omogućavanja nadzora

Član 54

Lice koje je postavilo ili koristi baštu dužno je da licu ovlašćenom za vršenje nadzora omogući pristup i pregled bašte, dozvoli uvid u dokumentaciju, dostavi tražene podatke i postupa po drugim nalozima inspektora, odnosno komunalnog policajca.

VII KAZNENE ODREDBE

Član 55

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1. baštu postavi i koristi bez odobrenja (član 4. ove odluke);

2. postupa suprotno članu 48. ove odluke;

3. postupi suprotno članu 49. ove odluke;

4. baštu koristi suprotno odredbama člana 50. ove odluke;

5. postupa suprotno odredbama člana 54. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 1. i 5. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 dinara fizičko lice.

Član 56

Za prekršaje iz člana 55. ove odluke, komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 57

Zahtevi za izdavanje odobrenja za postavljanje bašte ugostiteljskog objekta koji su podneti, a nisu rešeni do dana stupanja na snagu ove odluke, rešavaće se po odredbama ove odluke.

Korisniku bašte postavljene na osnovu odobrenja donetog po prethodno važećim propisima, a koje su postavljene na površinama iz člana 5. ove odluke, zahtev za ponovno postavljanje bašte rešavaće se po odredbama članova 40. do 45. ove odluke.

Član 58

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe odredbe Odluke o uslovima i načinu postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu („Službeni list grada Beograda“, br. 31/02 – prečišćen tekst, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 i 10/11) koje se odnose na baštu ugostiteljskog objekta.

Član 59

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

 

Servis računara online zakazivanje