Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda

Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda

Sl. list grada Beograda br. 32/2010, 10/2011, 9/2013, 29/2014

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuju se način određivanja delova obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda na kojima se mogu postavljati plovila, uslovi i način postavljanja i uklanjanja plovila, obaveze vlasnika plovila, kao i vršenje nadzora nad primenom odredaba ove odluke.

Član 2

Plovila koja se u skladu sa ovom odlukom mogu postaviti na određenom delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda su: ugostiteljski objekat na vodi, plovila za potrebe marine, plovila za potrebe sportskog kluba na vodi, plovila za potrebe manifestacija, ponton i splav kućica za odmor (u daljem tekstu: plutajući objekat).

Član 3

(Brisan)

II ODREĐIVANJE DELOVA OBALE I VODNOG PROSTORA ZA POSTAVLJANJE PLUTAJUĆIH OBJEKATA

Član 4

Delovi obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda na kojima se u skladu sa ovom odlukom mogu postavljati plutajući objekti, određuju se planom mesta za postavljanje plutajućih objekata na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: plan).

Član 5

Plan donosi Skupština grada Beograda za period od deset godina.

Plan priprema organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za komunalne poslove (u daljem tekstu: nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave), u saradnji sa organizacionim jedinicama Gradske uprave grada Beograda nadležnim za poslove saobraćaja, privrede, urbanizma i zaštite životne sredine.

Izradu plana nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave poverava javnom preduzeću, odnosno drugoj organizaciji koju je grad Beograd osnovao za obavljanje poslova prostornog i urbanističkog planiranja, odnosno privrednom društvu ili drugom pravnom licu, koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje poslova prostornog i urbanističkog planiranja i izrade planskih dokumenata.

Plan se izrađuje u skladu sa uslovima Uprave protivpožarne policije, JVP „Beogradvode“, ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, PD „Elektrodistribucija Beograd“ d.o.o, nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i nadležnih javnih komunalnih preduzeća koja obavljaju komunalne delatnosti održavanja čistoće, prečišćavanja i distribucije vode i prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda na području pojedinih gradskih opština.

Stručna organizacija iz stava 3. ovog člana u toku izrade plana pribavlja mišljenje gradskih opština čije područje obuhvata delove obale i vodnog prostora na rekama na teritoriji grada Beograda.

Na plan izrađen u skladu sa st. 4. i 5. ovog člana pribavlja se saglasnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje unutrašnja plovidba.

Plan definiše zone i mesta unutar zone na kojima se može postaviti plutajući objekat, mesta izvan zona na kojima se može postaviti plutajući objekat, izgled, vrstu, namenu i veličinu, kao i pravila postavljanja plutajućeg objekta.

Planom se određuju i delovi obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda na kojima se može postaviti, na osnovu zahteva, plutajući objekat za potrebe republičkih, gradskih i organa gradskih opština, ustanova i preduzeća čiji su oni osnivači, kao i zone u kojima postoje posebna prostorna i funkcionalna ograničenja za postavljanje plutajućih objekata.

Zona je deo obale i vodnog prostora na kome se postavljaju plutajući objekti iste vrste i namene (zona ugostiteljskih objekata, zona marina i sportskih klubova na vodi, zona splav kućica za odmor), deo obale i vodnog prostora na kome je zabranjeno postavljanje plutajućih objekata (zona zabrane), kao i deo obale i vodnog prostora koji služi za odlaganje uklonjenih plutajućih objekata (zona za odlaganje uklonjenih plutajućih objekata).

Plan se izrađuje u razmeri 1:5.000 i 1:500.

Plan se može izgrađivati po fazama.

Plan se objavljuje u „Službenom listu grada Beograda“.

Član 6

Izmene i dopune plana vrše se po potrebi, po postupku predviđenom za donošenje plana, i važe do isteka roka važenja plana koji se menja.

Izmene plana kojima se vrše promene broja i rasporeda mesta utvrđenih planom na kojima su već postavljeni plutajući objekti, mogu se vršiti samo zbog realizacije promene prostornog ili urbanističkog plana.

III POSTAVLJANJE PLUTAJUĆIH OBJEKATA

Član 7

Plutajući objekti se postavljaju na osnovu odobrenja koje izdaje nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave, po sprovedenom javnom konkursu ili po zahtevu.

Jednom pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu mogu se odobriti dva mesta u okviru jedne zone, a na celoj obali i vodnom prostoru obuhvaćenim planom najviše pet mesta za postavljanje plutajućih objekata.

Ukoliko su dva ili više pravnih lica ili preduzetnika povezana lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit privrednih društava, odnosno porez na dohodak građana, smatra se da je reč o jednom pravnom licu ili preduzetniku, u smislu stava 2. ovog člana.

1. Postavljanje ugostiteljskog objekta na vodi, plovila za potrebe marine i plovila za potrebe sportskog kluba na vodi

Član 8

Ugostiteljski objekat, plovila za potrebe marine i plovila za potrebe sportskog kluba na vodi mogu se postaviti samo u zoni koja je planom određena za postavljanje te vrste objekata.

Član 9

Lice može da postavi ugostiteljski objekat, plovila za potrebe marine i plovila za potrebe sportskog kluba na vodi samo ako je izabrano na javnom konkursu (u daljem tekstu: konkurs) i samo ako je za taj plutajući objekat izdato rešenje iz člana 16. ove odluke, na mestu određenom planom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ugostiteljski objekat, plovila za potrebe marine i plovila za potrebe sportskog kluba na vodi mogu se postaviti i bez sprovedenog konkursa i izdatog rešenja iz člana 16. ove odluke, na mesto slobodno u zoni, pod uslovima utvrđenim u članu 42. stav 2. odluke.

Plovilo za potrebe sportskog kluba na vodi iz člana 21. stav 2. ove odluke, može se postaviti i bez sprovedenog konkursa, na osnovu zahteva, na mestu određenom planom.

Član 10

Konkurs raspisuje i sprovodi komisija koju obrazuje gradonačelnik grada Beograda (u daljem tekstu: komisija).

Broj članova, sastav i mandat komisije određuje se aktom o obrazovanju komisije.

Stručne i administrativne poslove za potrebe komisije vrši nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave.

Komisija je dužna da vodi zapisnik o svom radu koji mora biti potpisan od strane članova komisije.

Član 11

Konkurs se objavljuje u najmanje dva dnevna lista koja izlaze na teritoriji Republike Srbije.

Konkurs obavezno sadrži:

– određenje mesta za koje se raspisuje konkurs i broj zone u okviru koje se nalazi mesto;

– vrstu plutajućeg objekta;

– adresu organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda kojoj se dostavljaju prijave;

– rok za dostavljanje prijava, koji ne može biti kraći od 60 dana od dana objavljivanja konkursa;

– obavezne elemente koje mora da sadrži projekat plutajućeg objekta za čije se postavljanje konkuriše;

– uslove iz plana u pogledu pravila postavljanja, veličine, namene i izgleda plutajućeg objekta;

– uslove koje moraju ispuniti lica koja učestvuju na konkursu;

– dokaze koje su lica koja učestvuju na konkursu dužna da dostave uz prijavu;

– kriterijume za rangiranje učesnika na konkursu;

– način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma;

– metodologiju za dodelu bodova za svaki kriterijum koji će omogućiti ocenjivanje prijava;

– rok u kome će komisija sačiniti predlog rang-liste učesnika na konkursu, koji ne može biti duži od 60 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Prijava se podnosi na jedinstvenom obrascu koji čini sastavni deo objave konkursa.

Za svako mesto za koje konkuriše, učesnik mora podneti posebnu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova i kriterijuma propisanih konkursom.

Neblagovremenom prijavom smatra se prijava primljena od strane organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda kojoj se dostavljaju prijave, po isteku roka određenom za dostavljanje prijava, bez obzira na način dostavljanja.

Komisija neće razmatrati neblagovremene prijave, već će ih neotvorene vratiti učesniku na konkursu.

Prijave učesnika na konkursu uz koje nisu dostavljeni svi traženi dokazi smatraće se nepotpunim i neće se rangirati.

1.1. Uslovi i kriterijumi za izbor korisnika mesta za postavljanje ugostiteljskog objekta na vodi i plovila za potrebe marine

Član 12

Pravo učešća na konkursu ima pravno lice ili preduzetnik:

– koji je registrovan za obavljanje odgovarajuće delatnosti;

– kome u roku od dve godine pre objavljivanja konkursa nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

– koji je izmirio dospele obaveze prema gradu Beogradu po osnovu izvornih javnih prihoda;

– koji poseduje važeću plutajuću dozvolu, izdatu od nadležne lučke kapetanije u skladu sa propisima kojima se uređuje unutrašnja plovidba, ukoliko ima izgrađen plutajući objekat, a ako plutajući objekat nije izgrađen, koji poseduje tehničku dokumentaciju na osnovu koje će graditi plutajući objekat;

– koji je izmirio dospele obaveze po osnovu naknade za korišćenje vodnog dobra, ukoliko je njen obveznik.

Učesnik na konkursu, uz prijavu na konkurs, dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, kao i projekat ugostiteljskog objekta na vodi i plovila za potrebe marine sa obaveznim elementima utvrđenim konkursom, za koji su dobijeni vodni uslovi, mišljenje vodoprivrednog preduzeća, kao i uslova PD „Elektrodistribucija Beograd“ d.o.o. i nadležnog javnog komunalnog preduzeća koje obavlja komunalnu delatnost prečišćavanja i distribucije vode.

Član 13

Učesnici na konkursu rangiraju se na osnovu sledećih kriterijuma:

– prosečan broj stalno zaposlenih radnika kod učesnika na konkursu u prethodne tri kalendarske godine pre objavljivanja konkursa, odnosno od dana osnivanja, ukoliko je učesnik na konkursu registrovan manje od tri godine (maksimalni broj bodova: 50);

– vremenski period obavljanja delatnosti za koju je registrovan (maksimalni broj bodova: 25);

– prosečan neto prihod učesnika na konkursa u toku prethodne tri kalendarske godine pre objavljivanja konkursa, ostvaren obavljanjem delatnosti povodom koje se dostavlja prijava, odnosno prosečan neto prihod od dana osnivanja, ukoliko je učesnik na konkursu registrovan manje od tri godine (maksimalni broj bodova: 25).

Član 13a

Bodovanje će se vršiti na sledeći način:

– Razmatrani prosečan broj stalno zaposlenih kod učesnika na konkursu se deli sa najvećim brojem stalno zaposlenih od učesnika na konkursu koji se rangiraju i rezultat se množi sa maksimalnim brojem bodova propisanih za ovaj kriterijum;

– Razmatrani vremenski period obavljanja delatnosti učesnika na konkursu se deli sa najdužim vremenskim periodom obavljanja delatnosti učesnika na konkursu koji se rangiraju i dobijeni rezultat se množi sa maksimalnim brojem bodova propisanih za ovaj kriterijum;

– Razmatrani prosečan neto prihod učesnika na konkursu se deli sa maksimalnim prosečnim neto prihodom učesnika na konkursu koji se rangiraju i dobijeni rezultat se množi sa maksimalnim brojem bodova propisanih za ovaj kriterijum.

Ukoliko dva ili više učesnika na konkursu imaju isti broj bodova, prednost ima učesnik na konkursu koji ima veći prosečan broj stalno zaposlenih radnika od učesnika na konkursu u prethodne tri kalendarske godine pre objavljivanja konkursa, odnosno od dana osnivanja, ukoliko je učesnik na konkursu registrovan manje od tri godine, ako u tome imaju isti broj bodova, prednost ima učesnik na konkursu koji ima duži vremenski period obavljanja delatnosti za koju je registrovan, a ako i u tome imaju isti broj bodova, prednost ima učesnik na konkursu koji ima veći prosečan neto prihod u toku prethodne tri kalendarske godine pre objavljivanja konkursa, ostvaren obavljanjem delatnosti povodom koje se dostavlja prijava, odnosno prosečan neto prihod od dana osnivanja, ukoliko je učesnik na konkursu registrovan manje od tri godine.

1.2. Uslovi i kriterijumi za izbor korisnika mesta za postavljanje plovila za potrebe sportskog kluba na vodi

Član 13b

Pravo učešća na konkursu ima sportska organizacija:

– koja je registrovana za obavljanje sportske delatnosti;

– kojoj u roku od dve godine pre objavljivanja konkursa nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

– koja je izmirila dospele obaveze prema gradu Beogradu po osnovu izvornih javnih prihoda;

– koja poseduje važeću plutajuću dozvolu, izdatu od nadležne lučke kapetanije u skladu sa propisima kojima se uređuje plovidba, ukoliko ima izgrađen plutajući objekat, a ako plutajući objekat nije izgrađen, koja poseduje tehničku dokumentaciju na osnovu koje će graditi plutajući objekat;

– koja je izmirila dospele obaveze po osnovu naknade za korišćenje vodnog dobra, ukoliko je njen obveznik.

Učesnik na konkursu, uz prijavu na konkurs, dostavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, kao i projekat plutajućeg objekta sportske organizacije, sa obaveznim elementima utvrđenim konkursom, za koji su dobijeni vodni uslovi, mišljenje vodoprivrednog preduzeća, kao i uslova PD „Elektrodistribucija Beograd“ d.o.o. i nadležnog javnog komunalnog preduzeća koje obavlja komunalnu delatnost prečišćavanja i distribucije vode.

Član 13v

Učesnici na konkursu rangiraju se na osnovu sledećih kriterijuma:

– prosečan broj članova, odnosno zaposlenih kod učesnika na konkursu u prethodne tri kalendarske godine pre objavljivanja konkursa, odnosno od dana osnivanja, ukoliko je učesnik na konkursu registrovan manje od tri godine (maksimalni broj bodova: 70);

– vremenski period obavljanja delatnosti za koju je registrovan (maksimalni broj bodova: 30);

Član 13g

Bodovanje će se vršiti na sledeći način:

– Razmatrani prosečan broj članova, odnosno zaposlenih kod učesnika na konkursu se deli sa najvećim brojem zaposlenih od učesnika na konkursu koji se rangiraju i rezultat se množi sa maksimalnim brojem bodova propisanih za ovaj kriterijum;

– Razmatrani vremenski period obavljanja delatnosti učesnika na konkursu se deli sa najdužim vremenskim periodom obavljanja delatnosti učesnika na konkursu koji se rangiraju i dobijeni rezultat se množi sa maksimalnim brojem bodova propisanih za ovaj kriterijum.

Ukoliko dva ili više učesnika na konkursu imaju isti broj bodova, prednost ima učesnik na konkursu koji ima veći prosečan broj članova, odnosno stalno zaposlenih od učesnika na konkursu u prethodne tri kalendarske godine pre objavljivanja konkursa, odnosno od dana osnivanja, ukoliko je učesnik na konkursu registrovan manje od tri godine, a ako i u tome imaju isti broj bodova, prednost ima učesnik na konkursu koji ima duži vremenski period obavljanja delatnosti za koju je registrovan.

1.3. Određivanje korisnika mesta

Član 14

Komisija vrši rangiranje učesnika na konkursu za svako mesto u okviru zone za koje se sprovodi konkurs i sačinjava predlog rang-liste za to mesto, primenom propisanih kriterijuma.

Komisija objavljuje predlog rang-liste na način dostupan svim zainteresovanim licima (u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli i na sajtu grada Beograda).

Svaki učesnik na konkursu može gradonačelniku grada Beograda preko komisije uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana objavljivanja predloga rang-liste.

Komisija, nakon odluke gradonačelnika grada Beograda po prigovorima, utvrđuje konačnu rang-listu i objavljuje je na način utvrđen u stavu 2. ovog člana, nakon čega je sa kompletnom dokumentacijom dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave.

Protiv konačne rang-liste ne može se ostvarivati pravna zaštita.

Član 15

(Brisan)

Član 16

Po konačnosti rang-liste, nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave, u roku od 15 dana donosi rešenje kojim se najbolje rangiranom učesniku na konkursu odobrava postavljanje plutajućeg objekta na mestu utvrđenom planom. Primerak rešenja dostavlja se svim učesnicima na konkursu koji su dostavili prijavu za mesto u okviru zone za koje je doneto rešenje kojim se odobrava postavljanje plutajućeg objekta.

Ukoliko se najbolje rangirani učesnik konkursa, do donošenja rešenja iz stava 1. ovog člana pisanim putem izjasni da odustaje od postavljanja plutajućeg objekta na mestu određenom konkursom, nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave poziva sledećeg najbolje rangiranog učesnika konkursa da se izjasni o postavljanju svog plutajućeg objekta na ovom mestu.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o licu kome se odobrava postavljanje plutajućeg objekta, kao i vrsti, izgledu, veličini i nameni plutajućeg objekta koji se postavlja.

Projekat na osnovu koga je izdato odobrenje za postavljanje plutajućeg objekta čini sastavni deo rešenja iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana određuje se i rok od godinu dana od dana pravnosnažnosti rešenja, u kojem je lice kome se odobrava postavljanje plutajućeg objekta dužno da nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave dostavi vodnu saglasnost i saglasnosti na projekat subjekata iz člana 12. stav 2. i 13 b. stav 2. ove odluke, a lice koje u momentu konkurisanja nije imalo izgrađen plutajući objekat i važeću plutajuću dozvolu.

Lice kome je odobreno postavljanje plutajućeg objekta je dužno da plutajući objekat čiji je vlasnik postavi u roku od petnaest dana od dana ispunjenja uslova iz stava 4. ovog člana i da prijavi dan postavljanja plutajućeg objekta nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave, upravi javnih prihoda i vodoprivrednom preduzeću, najkasnije u roku od 15 dana od dana postavljanja.

Odobrenje za postavljanje plutajućeg objekta važi do isteka važenja plana na osnovu koga je izdato.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se podneti žalba Gradskom veću grada Beograda, preko nadležne organizacione jedinice Gradske uprave, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Član 17

Nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave vodi evidenciju o donetim rešenjima iz člana 16. stav 1. ove odluke i dužna je da jedan primerak svakog pravosnažnog rešenja dostavi nadležnim inspekcijama, upravi javnih prihoda, komunalnoj policiji i vodoprivrednom preduzeću.

Član 18

Vlasnik plutajućeg objekta dužan je da najkasnije u roku od tri meseca od dana postavljanja plutajućeg objekta, nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave dostavi dokaz da je:

– priključio plutajući objekat na elektrodistributivnu mrežu, u skladu sa aktom nadležnog privrednog društva;

– priključio plutajući objekat na vodovodnu mrežu, u skladu sa aktom nadležnog javnog preduzeća;

– obezbedio kontejner za čvrste otpatke i zaključio ugovor sa nadležnim komunalnim preduzećem za odnošenje tih otpadaka;

– obezbedio tank za otpadne vode i zaključio ugovor sa nadležnim preduzećem za njegovo redovno pražnjenje;

– zaključio ugovor o osiguranju od požara i osiguranju od odgovornosti prema trećim licima i stvarima;

– zaključilo ugovor o održavanju dela obale i vodnog prostora, odnosno mesta za postavljanje plutajućeg objekta za koje je izdato odobrenje sa nadležnim javnim vodoprivrednim preduzećem.

Nadležno privredno društvo, odnosno javno preduzeće ne može priključiti plutajući objekat na odgovarajuću infrastrukturnu mrežu, ako njegovom vlasniku nije izdato rešenje kojim se odobrava postavljanje plutajućeg objekta.

Član 19

Nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave ukinuće izdato odobrenje ako vlasnik plutajućeg objekta ne ispuni obaveze iz člana 16. stav 4. ili člana 18. stav 1. ove odluke u propisanom roku, kao i ukoliko ne postavi plutajući objekat u roku od petnaest dana od dana ispunjenja uslova iz člana 16. stav 4. ove odluke.

Član 20

(Brisan)

2. Postavljanje splav kućice za odmor i plovila za potrebe sportskog kluba na vodi

Član 21

Splav kućica za odmor je plutajući objekat sa malim gazom, koji nije predviđen za često premeštanje, a sadrži platformu za sunčanje i kabinu za smeštaj opreme i rekreaciju i odmor ljudi.

Plovila za potrebe sportskog kluba na vodi čini skup plovila u vlasništvu sportskog kluba registrovanog za sportove na vodi, u skladu sa zakonom, a prema kriterijumima utvrđenim od strane Sportskog saveza Beograda.

Član 22

Splav kućice za odmor postavljaju se na mestima određenim planom u okviru zona splav kućica za odmor, kao i na delovima obale na kojima planom nije zabranjeno postavljanje plutajućih objekata, osim na delovima obale koji su planom predviđeni za drugu namenu.

Plovila za potrebe sportskog kluba na vodi postavljaju se na mestima određenim planom u okviru zona marina i sportskih klubova na vodi.

Postavljanje splav kućice za odmor i plovila za potrebe sportskog kluba na vodi odobrava se na osnovu zahteva koji se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave.

Član 23

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice može podneti zahtev za postavljanje splav kućice za odmor na mestima iz člana 22. stav 1. ove odluke koja su slobodna.

Sportski klub registrovan za sportove na vodi može podneti zahtev za postavljanje plovila za potrebe sportskog kluba na vodi na mestima iz člana 22. stav 2. ove odluke koja su slobodna.

Nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave i vodoprivredno preduzeće vode evidenciju donetih rešenja kojima se odobrava postavljanje splav kućica za odmor i plovila za potrebe sportskog kluba na vodi i dužni su da zainteresovanom licu na njegov zahtev pruže informaciju o slobodnim mestima.

Član 24

Uz zahtev za postavljanje splav kućice za odmor podnosi se važeća plutajuća dozvola, projekat splav kućice za odmor na koji su dobijeni vodni uslovi, uz prethodno pribavljena mišljenja vodoprivrednog preduzeća, kao i dokaz o uplati administrativne takse.

Uz zahtev za postavljanje plovila za potrebe sportskog kluba na vodi podnosi se važeća plutajuća dozvola, dokumentacija koja je ovom odlukom propisana kao uslov za postavljanje onog tipa plutajućeg objekta čije se postavljanje traži, dokaz o vlasništvu nad tim plutajućim objektom, kao i dokaz o uplati administrativne takse.

Član 25

Zahtev za postavljanje splav kućice za odmor podnosi se na obrascu koji čini sastavni deo ove odluke i sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, tehničke podatke o splav kućici za odmor, pratećoj dokumentaciji i mestu za koje se podnosi zahtev za postavljanje splav kućice za odmor.

Zahtev za postavljanje plovila za potrebe sportskog kluba na vodi podnosi se na obrascu koji čini sastavni deo ove odluke i sadrži osnovne podatke o sportskom klubu koji podnosi zahtev, tipu plutajućeg objekta čije se postavljanje traži, tehničke podatke o plutajućem objektu, pratećoj dokumentaciji i zoni i mestu u okviru zone za koje se podnosi zahtev za postavljanje plovila za potrebe sportskog kluba na vodi.

Ukoliko dva ili više lica podnesu zahtev za postavljanje splav kućice za odmor, odnosno plovila za potrebe sportskog kluba na vodi na isto mesto, odobrenje će se izdati podnosiocu zahteva koji je ranije podneo zahtev, pod uslovom da ispunjava propisane uslove.

Član 26

Ukoliko podnosilac zahteva ispunjava sve propisane uslove, nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave izdaje odobrenje za postavljanje splav kućice za odmor, odnosno plovila za potrebe sportskog kluba na vodi, u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rešenja koje sadrži: podatke o podnosiocu zahteva, mestu na kome se odobrava postavljanje splav kućice za odmor, odnosno plovila za potrebe sportskog kluba na vodi, broj važeće plutajuće dozvole, registarsku oznaku za identifikaciju, i tehničkim podacima o plutajućem objektu za koje je izdato odobrenje za postavljanje.

Projekat na osnovu koga je izdato odobrenje za postavljanje plutajućeg objekta čini sastavni deo odobrenja iz stava 1. ovog člana.

Odobrenje za postavljanje splav kućice za odmor sadrži rok u kome je podnosilac zahteva dužan da dostavi produženu plutajuću dozvolu i rok u kome je podnosilac zahteva dužan da dostavi vodnu saglasnost na projekat splav kućice za odmor, pri čemu taj rok ne može biti duži od šest meseci od dana pravosnažnosti rešenja.

Odobrenjem za postavljanje plovila za potrebe sportskog kluba na vodi određuje se dokumentacija koju je podnosilac zahteva dužan da dostavi, u zavisnosti od tipa plutajućeg objekta za čije postavljanje je podnet zahtev, kao i rok za dostavljanje dokumentacije.

Vlasnik splav kućice za odmor je dužan da postavi splav kućicu za odmor u roku od petnaest dana od dana dostavljanja vodne saglasnosti iz stava 4. ovog člana i da prijavi dan postavljanja splav kućice za odmor na vodi nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave, upravi javnih prihoda i vodoprivrednom preduzeću, najkasnije u roku od 15 dana od dana postavljanja.

Sportski klub registrovan za sportove na vodi je dužan da postavi plovila za potrebe sportskog kluba na vodi u roku od petnaest dana od dana dostavljanja dokumentacije iz stava 5. ovog člana i da prijavi dan postavljanja plovila za potrebe sportskog kluba na vodi nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave, upravi javnih prihoda i vodoprivrednom preduzeću, najkasnije u roku od 15 dana od dana postavljanja.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana važi do isteka važenja plana na osnovu koga je izdato.

Član 27

Protiv rešenja kojim se odlučuje po zahtevu za postavljanje splav kućice za odmor, odnosno plovila za potrebe sportskog kluba na vodi, može se podneti žalba Gradskom veću grada Beograda, preko nadležne organizacione jedinice Gradske uprave, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Član 28

Nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave ukinuće izdato odobrenje iz člana 26. stav 1. ove odluke, ukoliko vlasnik splav kućice za odmor, odnosno sportski klub registrovan za sportove na vodi ne ispuni uslove iz člana 26. stav 4, odnosno člana 26. stav 5. ove odluke u utvrđenom roku, ili ukoliko ne postavi splav kućicu za odmor, odnosno plovila za potrebe sportskog kluba na vodi u roku utvrđenom u članu 26. stav 6, odnosno u članu 26. stav 7. ove odluke.

Član 29

Najranije tri meseca pre isteka roka važenja odobrenja iz člana 26. stav 1. ove odluke vlasnik splav kućice za odmor, odnosno sportski klub registrovan za sportove na vodi, može se obratiti nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave sa zahtevom za produženje važenja odobrenja.

Uz zahtev za produženje važenja odobrenja, vlasnik splav kućice za odmor, odnosno sportski klub registrovan za sportove na vodi, dužan je da dostavi dokaz da je:

– izmirio dospele obaveze prema gradu Beogradu po osnovu izvornih javnih prihoda, o čemu potvrdu izdaje Uprava javnih prihoda;

– izmirio dospele obaveze prema vodoprivrednom preduzeću po osnovu naknade za korišćenje vodnog dobra, o čemu potvrdu izdaje vodoprivredno preduzeće;

– produžio plutajuću dozvolu;

– uplatio administrativnu taksu.

Član 30

Nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave dužna je da po jedan primerak donetih rešenja kojima se odobrava postavljanje splav kućica za odmor, odnosno plovila za potrebe sportskog kluba na vodi kao i rešenja o produžetku njihovog važenja, dostavi nadležnoj komunalnoj inspekciji, komunalnoj policiji, Upravi javnih prihoda i vodoprivrednom preduzeću.

3. Postavljanje pontona

Član 31

Ponton je plovilo koje se koristi za kratkotrajno pristajanje plovila sa sopstvenim pogonom, i preko koga se isključivo obavlja prijem i iskrcaj putnika i stvari za potrebe obavljanja linijskog rečnog prevoza ili obavljanja delatnosti javnog preduzeća, odnosno javne službe čiji je osnivač grad Beograd ili gradska opština.

Pontoni se postavljaju na mestima koja su planom određena za njihovo postavljanje, kao i na delovima obale na kojima planom nije zabranjeno postavljanje plutajućih objekata.

Pontone koji su postavljeni u skladu sa odredbama ove odluke mogu pod komercijalnim uslovima koristiti fizička i pravna lica za kratkotrajno pristajanje svojih plovila sa sopstvenim pogonom, u skladu sa uslovima utvrđenim od strane korisnika mesta za postavljanje pontona, pod uslovom da se time ne ugrožava obavljanje delatnosti zbog koje je odobreno postavljanje pontona.

Član 32

Postavljanje pontona odobrava se na osnovu zahteva prevoznika koji obavlja linijski rečni prevoz ili javnog preduzeća, odnosno javne službe čiji je osnivač grad Beograd ili gradska opština, koji se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave.

Dva ili više javnih preduzeća, odnosno javnih službi mogu podneti zajednički zahtev za postavljanje pontona.

Član 33

Podnosilac zahteva iz člana 32. stav 1. ove odluke dužan je da uz zahtev za postavljanje pontona dostavi važeću plutajuću dozvolu projekat pontona, sa pribavljenim vodnim uslovima, uz prethodno pribavljena mišljenja vodoprivrednog preduzeća, kao i dokaz o uplati administrativne takse.

Ukoliko zahtev podnosi prevoznik koji obavlja linijski rečni prevoz, uz zahtev dostavlja i saglasnost za postavljanje pontona organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove saobraćaja i akt o poveravanju obavljanja linijskog rečnog prevoza.

Član 34

Ukoliko je dostavljena sva dokumentacija propisana u članu 33. ove odluke, nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave donosi rešenje kojim se podnosiocu zahteva odobrava postavljanje pontona, u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana, pored određenja mesta za postavljanje pontona sadrži podatke o podnosiocu zahteva, sa pripadajućom tehničkom dokumentacijom, broj važeće plutajuće dozvole, registarsku oznaku za identifikaciju, kao i rok, koji ne može biti duži od šest meseci od dana dostavljanja rešenja, u kojem je podnosilac zahteva dužan da nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave dostavi važeću plutajuću dozvolu, kao i vodnu saglasnost na projekat pontona.

Podnosilac zahteva je dužan da postavi ponton u roku od petnaest dana od dana ispunjenja uslova iz stava 2. ovog člana i da prijavi dan postavljanja pontona nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave, upravi javnih prihoda i vodoprivrednom preduzeću, najkasnije u roku od 15 dana od dana postavljanja.

Član 35

Ukoliko podnosilac zahteva ne ispuni uslove iz člana 34. stav 2. ove odluke u roku određenom rešenjem iz člana 34. stav 1 ove odluke, ili ne postavi ponton u roku od petnaest dana od dana ispunjenja uslova iz člana 34. stav 2. ove odluke, nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave ukinuće izdato odobrenje.

4. Postavljanje plovila za potrebe manifestacija

Član 36

Za potrebe sportskih, kulturnih, turističkih ili sličnih manifestacija, nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave može izdati rešenje kojim se organizatoru manifestacije privremeno odobrava postavljanje plutajućeg objekta na mestu određenom rešenjem.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana može se izdati pod sledećim uslovima:

– da se mesto na kome se zahteva privremeno postavljanje plutajućeg objekta ne nalazi u zoni zabrane utvrđenoj planom;

– da su za plutajući objekat za koji se zahteva privremeno postavljanje pribavljeni važeća plovidbena, odnosno plutajuća dozvola, izdata od strane nadležne lučke kapetanije i uslovi vodoprivrednog preduzeća u pogledu načina vezivanja plutajućeg objekta za obalu;

– da je uplaćena administrativna taksa.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje se na obrazložen zahtev organizatora manifestacije, u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva i njime se određuju aktivnosti koje je organizator manifestacije dužan da preduzme u roku od sedam dana od isteka važenja odobrenja iz stava 1. ovog člana, kako bi privremeno zauzeti deo obale i vodnog prostora i okolno vodno zemljište korišćeno za potrebe manifestacije bili dovedeni u prvobitno stanje.

Odobrenje se izdaje sa rokom važenja najduže do 90 dana.

Ukoliko organizator manifestacije privremeno zauzeti deo obale i vodnog prostora i okolno vodno zemljište korišćeno za potrebe manifestacije ne dovede u prvobitno stanje u roku od sedam dana od isteka važenja odobrenja iz stava 1. ovog člana, nadležna komunalna inspekcija će doneti rešenje kojim se nalaže vodoprivrednom preduzeću da to učini umesto organizatora manifestacije, o njegovom trošku.

IV OBAVEZE VLASNIKA PLOVILA (PLUTAJUĆIH OBJEKATA)

Član 37

Vlasnik plutajućeg objekta obavezan je da plutajući objekat redovno održava u ispravnom i urednom stanju, da ga boji i zaštićuje od vlage i vode, da uklanja otpatke oko plutajućeg objekata i nanos reke na plutajući objekat, da održava i da se stara o bezbednosti prilaza plutajućem objektu, kao i da se stara da izvor svetlosti na plutajućem objektu bude postavljen tako da svojim položajem i jačinom ne ugrožava bezbednost plovidbe plovnim putem.

Član 38

Vlasnik plutajućeg objekta, obavezan je da produžava važnost plutajuće dozvole na način i u rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje unutrašnja plovidba, kao i da plutajuću dozvolu dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave u roku od 15 dana od dana izdavanja, odnosno produženja.

Član 39

Vlasnik plutajućeg objekta je dužan da postavi tablu sa oznakom zone i mesta u okviru zone, odnosno mesta van zone, kao i brojem rešenja kojim se odobrava postavljanje plutajućeg objekta, o svom trošku, najkasnije u roku od tri meseca od dana postavljanja plutajućeg objekta na vodi. Tabla se postavlja na plutajućem objektu tako da bude lako vidljiva sa obale.

Obim, dimenzije i sadržinu table iz stava 1. ovog člana utvrđuje Gradsko veće grada Beograda posebnim aktom.

Član 40

Vlasnik plutajućeg objekta dužan je da najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka važenja odobrenja:

1) ukloni plutajući objekat sa mesta za koje je bilo odobreno njegovo postavljanje i

2) deo obale i vodnog prostora očisti, odnosno dovede u prvobitno stanje.

Ukoliko vlasnik plutajućeg objekta ne ukloni plutajući objekat u roku iz stava 1. ovog člana, nadležna komunalna inspekcija će preko drugog lica ukloniti plutajući objekat, očistiti deo obale i vodnog prostora i dovesti ga u prvobitno stanje, a sve o trošku vlasnika plutajućeg objekta.

Član 41

Ukoliko se privremeno izvode neodložni radovi na delu obale i vodnog prostora na kome se nalazi plutajući objekat za koji je izdato odobrenje za postavljanje, nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave doneće rešenje kojim se utvrđuje potreba izmeštanja tog plutajućeg objekta i ostavlja vlasniku rok od sedam dana od dana prijema rešenja za uklanjanje objekta.

Nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave je u obavezi da vlasniku plutajućeg objekta iz stava 1. ovog člana ponudi da se plutajući objekat izmesti na slobodno mesto u okviru iste zone, odnosno u zoni iste namene, ukoliko takvo mesto postoji.

Nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave donosi rešenje iz stava 1. ovog člana na obrazloženi pisani zahtev investitora neodložnih radova, uz koji je dostavljena prateća dokumentacija iz koje se jasno vidi katastarska parcela, plutajući objekat koji ometa izvođenje neodložnih radova i odobrenja nadležnih organa na osnovu kojih se izvode neodložni radovi.

Rešenje iz stava 1. ovog člana mora da sadrži razloge za privremeno izmeštanje plutajućeg objekta, kao i mesto i vreme na koje se privremeno izmešta plutajući objekat.

Troškove privremenog izmeštanja, čuvanja i vraćanja plutajućeg objekta, snosi investitor neodložnih radova.

Ukoliko vlasnik plutajućeg objekta kome je uredno uručeno rešenje iz stava 1. ovog člana ne izmesti plutajući objekat u propisanom roku, nadležna komunalna inspekcija će izdati rešenje kojim nalaže da se takav plutajući objekat privremeno izmestiti, preko drugog lica, o trošku vlasnika plutajućeg objekta.

V PRESTANAK VAŽENJA ODOBRENJA

Član 42

Odobrenje za postavljanje plutajućeg objekta ukida se:

– ukoliko se izmenama ili dopunama plana ukida mesto na kome je rešenjem odobreno postavljanje plutajućeg objekta;

– ukoliko vlasnik plutajućeg objekta koji je postavljen na osnovu odobrenja, taj plutajući objekat da u zakup ili ga da na korišćenje drugom licu ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji ili drugim ugovorom,

– ukoliko vlasnik plutajućeg objekta ne produži plutajuću dozvolu;

– u drugim slučajevima propisanim ovom odlukom.

U slučaju iz stava 1. alineja 1. ovog člana, grad Beograd je obavezan da vlasniku plutajućeg objekta prethodno ponudi da taj plutajući objekat postavi na slobodnom mestu u istoj zoni, odnosno u zoni iste namene, ukoliko takvo mesto postoji.

U slučaju iz stava 1. alineja 2. i 3. ovog člana, nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave grada ukinuće izdato odobrenje u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu koja predstavlja razlog za ukidanje odobrenja.

Protiv rešenja kojim se ukida odobrenje za postavljanje plutajućeg objekta može se podneti žalba Gradskom veću grada Beograda, preko nadležne organizacione jedinice Gradske uprave, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave dužna je da jedan primerak svakog pravosnažnog rešenja kojim se ukida odobrenje za postavljanje plutajućeg objekta dostavi nadležnim inspekcijama, upravi javnih prihoda, komunalnoj policiji i vodoprivrednom preduzeću.

VI UKLANJANJE PLUTAJUĆIH OBJEKTA

Član 43

Vlasnik plutajućeg objekta dužan je da isti ukloni u slučaju iz člana 40. ove odluke, kao i po nalogu nadležnog komunalnog inspektora, ako:

– postavi plutajući objekat bez odobrenja za postavljanje, ili suprotno rešenju kojim se odobrava postavljanje plutajućih objekata, izdatom u skladu sa odredbama ove odluke, ili odobrenje za postavljanje plutajućeg objekta bude ukinuto, a vlasnik dobrovoljno ne ukloni plutajući objekat u utvrđenom roku;

– je plutajući objekat postavljen suprotno pravilima postavljanja utvrđenim rešenjem kojim se odobrava postavljanje plutajućeg objekta, a u ostavljenom roku vlasnik plutajućeg objekta ne otkloni uočene nedostatke po nalogu izdatom od nadležnog komunalnog inspektora;

– postavi plutajući objekat koji nema plutajuću dozvolu;

– se plutajući objekat koristi suprotno rešenju kojim se odobrava postavljanje plutajućeg objekta, a u ostavljenom roku vlasnik plutajućeg objekta ne otkloni uočene nedostatke po nalogu izdatom od nadležnog komunalnog inspektora.

Član 44

Po nalogu nadležnog komunalnog inspektora, ukloniće se:

– havarisan i napušten plutajući objekat i delovi plutajućeg objekta;

– plutajući objekat čiji je vlasnik nepoznat,

– plutajući objekat koji nema plutajuću dozvolu.

Član 45

Ukoliko vlasnik plutajućeg objekta isti ne ukloni u skladu sa odredbama člana 43. ili člana 44. ove odluke, uklanjanje plutajućih objekata ili dela plutajućih objekata naložiće nadležna komunalna inspekcija, preko drugog lica, o trošku njegovog vlasnika.

Ukoliko se ne može utvrditi vlasnik plutajućih objekata, uklanjanje plutajućih objekata ili dela plutajućih objekata izvršiće se na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, o trošku grada Beograda.

Član 46

Za čuvanje prinudno uklonjenog plutajućeg objekata plaća se naknada po danu čuvanja, po cenovniku koji donosi Gradsko veće grada Beograda.

Za prinudno uklanjanje plutajućih objekata sa obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda plaća se naknada, po cenovniku koji donosi vodoprivredno preduzeće, na koji saglasnost daje nadležni organ grada Beograda.

Ukoliko vlasnik plutajućeg objekta ni posle dva uzastopna pisana obaveštenja dostavljena nakon prinudnog uklanjanja, ne preuzme prinudno uklonjen plutajući objekat, vodoprivredno preduzeće organizovaće prodaju tog plutajućeg objekta na javnoj licitaciji.

Od sredstava dobijenih prodajom na javnoj licitaciji, najpre se namiruju troškovi prinudnog uklanjanja plutajućeg objekta i naknade za čuvanje plutajućeg objekta, a preostala sredstva se uplaćuju na račun vlasnika plutajućeg objekta, a ukoliko je vlasnik nepoznat, ta sredstva pripadaju budžetu grada Beograda.

Ukoliko se prinudno uklonjeno plovilo ne proda na dve uzastopne javne licitacije, takav objekat se rastavlja i prodaje kao sekundarna sirovina ili odlaže na komunalnu deponiju.

Vodoprivredno preduzeće sprovodi operativnotehničke poslove uklanjanja, čuvanja, rastavljanja i odlaganja na komunalnu deponiju prinudno uklonjenih plovila, samostalno ili preko organizacije ovlašćene za obavljanje tih poslova.

VII ZABRANE

Član 47

Zabranjeno je:

– prljanje vodenog toka i dela obale ispred plutajućeg objekta;

– ispuštanje otpadne (tehnološke) vode u reku;

– privezivanje plutajućeg objekta za kamen, drvo, klupu ili neki sličan predmet;

– oštećivanje obale ispred plutajućeg objekta;

– privezivanje plovila za plutajući objekat za koji je izdato odobrenje za postavljanje, kao i povećanje gabarita plutajućeg objekta u odnosu na plan.

VIII NADZOR

Član 48

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za komunalne poslove.

Inspekcijski nadzor nad primenom ove odluke vrši komunalna inspekcija grada Beograda.

Komunalno-policijske i druge poslove na održavanju komunalnog reda uređenog ovom odlukom i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima, vrši komunalna policija.

IX KAZNENE ODREDBE

Član 49

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1. priključi plutajući objekat na elektrodistributivnu mrežu, bez izdatog akta, odnosno suprotno aktu nadležnog privrednog društva (član 18. stav 1. alineja 1);

2. priključi plutajući objekat na vodovodnu mrežu, bez izdatog akta, odnosno suprotno aktu nadležnog javnog preduzeća (član 18. stav 1. alineja 2);

3. najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka važenja odobrenja ne ukloni plutajući objekat sa mesta za koje je bilo odobreno njegovo postavljanje ili korišćeni deo obale i vodenog prostora ne očisti, odnosno ne dovede u prvobitno stanje (član 40. stav 1);

4. postavi plutajući objekat bez odobrenja za postavljanje, ili suprotno rešenju kojim se odobrava postavljanje plutajućeg objekta, izdatom u skladu sa odredbama ove odluke, ili odobrenje za postavljanje plutajućeg objekta bude ukinuto, a dobrovoljno ne ukloni plutajući objekat u utvrđenom roku (član 43. alineja 1);

5. postavi plutajući objekat suprotno pravilima postavljanja utvrđenim rešenjem kojim se odobrava postavljanje plovnog objekta (član 43. alineja 2);

6. u ostavljenom roku ne otkloni uočene nedostatke u pogledu pravila postavljanja utvrđenim rešenjem kojim se odobrava postavljanje plutajućeg objekta, po nalogu izdatom od nadležnog organa (član 43. alineja 2);

7. koristi plutajući objekat suprotno rešenju kojim se odobrava postavljanje plutajućeg objekta (član 43. alineja 3);

8. u ostavljenom roku ne otkloni uočene nedostatke u pogledu korišćenja plutajućeg objekta suprotno rešenju kojim se odobrava postavljanje plutajućeg objekta, po nalogu izdatom od strane nadležnog organa (član 43. alineja 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 10.000 do 75.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 10.000 do 75.000 dinara.

Član 49a

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1. ne prijavi dan postavljanja plutajućeg objekta nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave, upravi javnih prihoda ili vodoprivrednom preduzeću u roku od petnaest dana od dana postavljanja plutajućeg objekta (član 16. stav 5);

2. ne prijavi dan postavljanja splav kućice za odmor nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave, upravi javnih prihoda ili vodoprivrednom preduzeću, najkasnije u roku od 15 dana od dana postavljanja (član 26. stav 6);

3. ne prijavi dan postavljanja sportskog kluba na vodi nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave, upravi javnih prihoda ili vodoprivrednom preduzeću, najkasnije u roku od 15 dana od dana postavljanja (član 26. stav 7);

4. ne prijavi dan postavljanja pontona nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave, upravi javnih prihoda ili vodoprivrednom preduzeću, najkasnije u roku od 15 dana od dana postavljanja (član 34. stav 3);

5. priveže plovilo za plutajući objekat za koji je izdato odobrenje za postavljanje ili poveća gabarit plutajućeg objekta u odnosu na plan (član 47. alineja 5)

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 25.000,00 do 250.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara.

Član 50

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 750.000,00 dinara kazniće se za prekršaj nadležno javno preduzeće koje priključi plutajući objekat na odgovarajuću infrastrukturnu mrežu, ako njegovom vlasniku nije izdato rešenje kojim se odobrava postavljanje plutajućeg objekta (član 18. stav 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u javnom preduzeću novčanom kaznom od 20.000,00 do 75.000,00 dinara.

Član 51

Novčanom kaznom od 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) organizator manifestacije privremeno zauzeti deo obale i vodenog prostora i okolno vodno zemljište korišćeno za potrebe manifestacije ne dovede u prvobitno stanje u roku od sedam dana od isteka važenja odobrenja iz člana 36. stav 1. ove odluke (član 36. stav 3),

2) prlja vodeni tok ili deo obale ispred plovnog objekta (član 47. alineja 1),

3) ispušta otpadne (tehnološke) vode u reku (član 47. alineja 2),

4) priveže plutajući objekat za kamen, drvo, klupu ili neki sličan predmet (član 47. alineja 3),

5) ošteti obalu ispred plutajućeg objekta (član 47. alineja 4).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 10.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 10.000,00 dinara.

Za prekršaje iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana komunalni inspektor odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

Član 51a

Novčanom kaznom od 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1. ne održava redovno plutajući objekat u ispravnom i urednom stanju, ne boji ga ili ne zaštićuje od vlage i vode, ne uklanja otpatke oko plutajućeg objekta ili nanos reke na plutajući objekat, ne održava ili se ne stara o bezbednosti prilaza plutajućem objektu, kao i ako se ne stara da izvor svetlosti na plutajućem objektu bude postavljen tako da svojim položajem i jačinom ugrožava sigurnost plovidbe plovnim putem (član 37);

2. nakon postavljanja plutajućeg objekta u skladu sa rešenjem ne vrši redovni pregled plutajućeg objekta jednom godišnje, ili ukoliko ispravu o izvršenom redovnom pregledu ne dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave, u roku od 15 dana od dana izdavanja isprave (član 38);

3. na plutajući objekat ne postavi tablu sa oznakom zone i mesta u okviru zone, odnosno mesta van zone, kao i brojem rešenja kojim se odobrava postavljanje plutajućeg objekta, najkasnije u roku od tri meseca od dana postavljanja plutajućeg objekta na vodi, ili postavi tablu tako da nije lako vidljiva sa obale (član 39. stav 1);

4. privremeno ne izmesti plutajući objekat sa dela obale i vodenog prostora na kome se privremeno izvode neodložni radovi, u roku od sedam dana od dana prijema rešenja kojim se nalaže privremeno izmeštanje (član 41. stav 1);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 5.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 30.000,00 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000,00 dinara.

Za prekršaje iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana komunalni inspektor odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52

Skupština grada Beograda doneće plan iz člana 4. ove odluke u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 53

Gradonačelnik grada Beograda obrazovaće komisiju iz člana 10. ove odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Komisija iz stava 1. ovog člana raspisaće konkurs, u skladu sa planom i ovom odlukom, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu plana iz člana 52. ove odluke.

Član 54

Gradsko veće grada Beograda doneće akt iz člana 39. stav 2. ove odluke u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove odluke.

Član 55

Gradsko veće grada Beograda doneće cenovnik iz člana 46. stav 1. ove odluke u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove odluke.

Član 56

Vlasnik plovnog objekta postavljenog na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda do dana stupanja na snagu ove odluke, na mestu koje planom ne bude predviđeno za postavljanje plovnog objekta, odnosno na kome bude predviđeno postavljanje druge vrste plovnog objekta, dužan je da svoj plovni objekat ukloni sa tog mesta u roku od 30 dana od dana objavljivanja plana iz člana 52. ove odluke i da korišćeni deo obale i vodenog prostora, kao i okolno vodno zemljište očisti, odnosno vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Član 57

Vlasnik plovnog objekta za čije postavljanje je predviđeno sprovođenje konkursa, postavljenog na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda do dana stupanja na snagu ove odluke, na mestu koje planom bude predviđeno za postavljanje te vrste plovnog objekta, dužan je da plovni objekat ukloni u roku od sedam dana od dana konačnosti rešenja kojim se odobrava postavljanje plovnog objekta drugom korisniku mesta i da korišćeni deo obale i vodenog prostora, kao i okolno vodno zemljište očisti, odnosno vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Član 58

Ugostiteljski objekat na vodi, odnosno marina u toku, koji je postavljen do dana stupanja na snagu ove odluke, može ostati na mestu na kome je postavljen, ako je vlasniku tog plovnog objekta, po sprovedenom konkursu iz člana 53. ove odluke, odobreno postavljanje tog plovnog objekta na tom mestu.

Vlasnik plovnog objekta iz stava 1. ovog člana dužan je da obaveze iz člana 16. stav 4. i 5. i člana 18. stav 1. ove odluke izvrši u roku od šest meseci od dana konačnosti rešenja kojim mu se odobrava postavljanje tog plovnog objekta.

Član 59

Vlasniku splav kućice za odmor, odnosno sportskog kluba na vodi, postavljenih do dana stupanja na snagu ove odluke, na mestu koje planom bude određeno za postavljanje splav kućice za odmor, odnosno sportskog kluba na vodi, odobriće se postavljanje splav kućice za odmor, odnosno sportskog kluba na vodi, na tom mestu, pod uslovom da:

– podnese zahtev za postavljanje splav kućice za odmor splav kućice za odmor, odnosno sportskog kluba na vodi, u skladu sa odredbama ove odluke, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu plana iz člana 52. ove odluke;

– je izmirio dospele obaveze prema gradu Beogradu po osnovu izvornih javnih prihoda, o čemu potvrdu izdaje Uprava javnih prihoda;

– je izmirio dospele obaveze po osnovu naknade za zauzimanje akvatorije, o čemu potvrdu izdaje vodoprivredno preduzeće.

Ako vlasnik splav kućice za odmor splav kućice za odmor, odnosno sportskog kluba na vodi, iz stava 1. ovog člana ne podnese zahtev za postavljanje splav kućice za odmor splav kućice za odmor, odnosno sportskog kluba na vodi, roku od šest meseci od dana stupanja na snagu plana iz člana 52. ove odluke, odnosno ako zahtev bude odbijen, dužan je da ukloni splav kućicu za odmor splav kućice za odmor, odnosno sportski klub na vodi i da korišćeni deo obale i vodenog prostora, kao i okolno vodno zemljište očisti, odnosno vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Član 60

Ako vlasnik plovnog objekta iz člana 56-57. ili člana 59. stav 2. ove odluke ne ukloni plovni objekat u skladu sa odredbama ove odluke, nadležni komunalni inspektor naložiće uklanjanje plovnog objekta, na način predviđen u članu 45. ove odluke.

Član 61

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju i korišćenju mesta za postavljanje plovnog objekta na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 29/05).

Član 62

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda

(„Sl. list grada Beograda“, br. 9/2013)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Vlasnik plutajućeg objekta postavljenog na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda do dana stupanja na snagu ove odluke, na mestu koje planom ne bude predviđeno za postavljanje plutajućeg objekta, odnosno na kome bude predviđeno postavljanje druge vrste plutajućeg objekta, dužan je da svoj plutajući objekat ukloni sa tog mesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu plana iz člana 4. odluke i da korišćeni deo obale i vodnog prostora, kao i okolno vodno zemljište očisti, odnosno vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Član 41

Vlasnik plutajućeg objekta za čije postavljanje je predviđeno sprovođenje konkursa, postavljenog na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda do dana stupanja na snagu ove odluke, na mestu koje planom bude predviđeno za postavljanje te vrste plutajućeg objekta, dužan je da plutajući objekat ukloni u roku od sedam dana od dana konačnosti rešenja kojim se odobrava postavljanje plutajućeg objekta drugom korisniku mesta i da korišćeni deo obale i vodnog prostora, kao i okolno vodno zemljište očisti, odnosno vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Vlasnik plutajućeg objekta, koji nije konkurisao ili je odustao od učestvovanja u konkursu, dužan je da ukloni svoj plutajući objekat u roku od sedam dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava na konkurs, odnosno od dana odustanka od daljeg učestvovanja u konkursu.

Član 42

Vlasniku splav kućice za odmor, odnosno plovila za potrebe sportskog kluba na vodi iz člana 21. odluke, koji su postavljeni do dana stupanja na snagu ove odluke, na mestu koje planom bude određeno za postavljanje splav kućice za odmor, odnosno plovila za potrebe sportskog kluba na vodi, odobriće se postavljanje splav kućice za odmor, odnosno plovila za potrebe sportskog kluba na vodi, na tom mestu, pod uslovom da:

– podnese zahtev za postavljanje splav kućice za odmor, odnosno plovila za potrebe sportskog kluba na vodi, u skladu sa odredbama ove odluke, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu plana;

– je izmirio dospele obaveze prema gradu Beogradu po osnovu izvornih javnih prihoda, o čemu potvrdu izdaje Uprava javnih prihoda;

– je izmirio dospele obaveze po osnovu naknade za korišćenje vodnog dobra, ukoliko je njen obveznik.

Ako vlasnik splav kućice za odmor, odnosno plovila za potrebe sportskog kluba na vodi, iz stava 1. ovog člana ne podnese zahtev za postavljanje splav kućice za odmor, odnosno plovila za potrebe sportskog kluba na vodi, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu plana, odnosno ako zahtev bude odbijen, dužan je da ukloni splav kućicu za odmor, odnosno plovilo za potrebe sportskog kluba na vodi i da korišćeni deo obale i vodenog prostora, kao i okolno vodno zemljište očisti, odnosno vrati u pređašnje stanje o svom trošku.

Član 43

Ako vlasnik plutajućeg objekta iz čl. 40, 41. i 42. ove odluke ne ukloni plutajući objekat u skladu sa odredbama ove odluke, nadležni komunalni inspektor naložiće uklanjanje plutajućeg objekta, na način predviđen u članu 45. odluke.

Ako vlasnik plutajućeg objekta postavi plutajući objekat van vodnog prostora obuhvaćenog planom iz člana 4. odluke, a na delu obale na kojima se po zakonu kojim se uređuju vode nije moguće postavljati plutajuće objekte, nadležni komunalni inspektor naložiće uklanjanje plutajućeg objekta, na način predviđen u članu 45. odluke.

Član 44

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Pravilnik o izboru korisnika mesta za postavljanje plutajućeg objekta na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 24/2011 i 5/2012).

Član 45

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Obrazac br. 1

 

Republika Srbija (Grb)  
Grad Beograd  
Gradska uprava grada Beograda  
Sekretarijat za komunalne i stambene poslove  
Golsvordijeva 35  
11000 Beograd  

 

ZAHTEV

ZA POSTAVLJANJE SPLAV KUĆICE ZA ODMOR

 

1. Opšti podaci o podnosiocu zahteva:

Ime, ime oca, prezime:  
   
Adresa (ulica, broj)  

 

Opština:   , poštanski broj  

 

JMBG:  

 

Broj lične karte, datum izdavanja i naziv organa koji je izdao:  
 

 

Kontakt telefon:  

2. Osnovni podaci o objektu:

  2.1. Naziv objekta:  
  2.2. Mesto za koje se podnosi zahtev prema planu mesta za postavljanje plovnih objekata na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda (plan):
    2.2.1. Vodotok, obala (leva/desna):    
    2.2.2. Zona prema planu (ukoliko se zahtev podnosi za mesto u okviru zone):*
       
      *lokaciju označiti i u priloženom izvodu iz plana zaokruživanjem
    2.2.3. Mesto prema planu:  

3. Prilozi uz zahtev:

  3.1. Izdati vodni uslovi (kopije);
  3.2. Mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) – Beograd u postupku izdavanja vodnih uslova (kopija);
  3.3. Mišljenje JVP „Beogradvode“ u postupku izdavanja vodnih uslova (kopija);
  3.4. Dokaz o pravu svojine na splav kućici za odmor, ukoliko se zahtev podnosi za postavljanje postojeće splav-kućice (overena kopija);
  3.5. Dokaz o uplati administrativne takse.
  3.6. Tehnička dokumentacija:
    3.6.1. Naziv projekta:  
       
    3.6.2. Tehnički opis sadrži osnovne podatke o: nameni, veličini objekta, vrsti materijala korišćenog za građenje objekta, načinu obezbeđenja objekta na vodi, prilazu objektu, vezivanju, o načinu vodosnabdevanja, prikupljanju, odvođenju otpadnih voda i o recipijentu, načinu odlaganja otpada.
    3.6.3. Grafički prilozi: osnova objekta, profili i ostalo;
    3.6.4. Fotografije objekta na kojima se jasno vidi sa svih strana spoljašnjost objekta (1 sa obale, 3 sa vode);

U Beogradu,

Datum: ____________ godine    
    (potpis podnosioca zahteva)

 

Obrazac br. 2

 

Republika Srbija (Grb)  
Grad Beograd  
Gradska uprava grada Beograda  
Sekretarijat za komunalne i stambene poslove  
Golsvordijeva 35  
11000 Beograd  

 

ZAHTEV
ZA POSTAVLJANJE SPORTSKOG KLUBA NA VODI

1. Opšti podaci o podnosiocu zahteva:

Naziv sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza:
 

 

Adresa (ulica, broj)  

 

Opština:   , poštanski broj  

 

Registarski broj upisa sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza:
   

 

Vrsta sportske aktivnosti:  

 

Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje sportske organizacije, odnosno društva, odnosno saveza:
 
Broj lične karte, datum izdavanja i naziv organa koji je izdao:
       

 

Kontakt telefon:  

 

Adresa:       ,  
  (ulica)   (broj)   (mesto)

2. Osnovni podaci o objektu:

  2.1. Naziv objekta:  
  2.2. Mesto za koje se podnosi zahtev prema planu mesta za postavljanje plovnih objekata na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda (Plan):
    2.2.1. Vodotok, obala (leva/desna):  
    2.2.2. Zona prema planu: *  
       
      *lokaciju označiti i u priloženom izvodu iz plana zaokruživanjem
    2.2.3. Mesto prema planu:  

3. Prilozi uz zahtev:

  3.1. Potvrda nadležnog organa o upisu u registar sportskih organizacija;
  3.2. Izvod iz registra sportskih organizacija, ne stariji od šest meseci;
  3.3. Izdati vodni uslovi (kopije);
  3.4. Mišljenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) – Beograd u postupku izdavanja vodnih uslova (kopija);
  3.5. Mišljenje JVP „Beogradvode“ u postupku izdavanja vodnih uslova (kopija);
  3.6. Dokaz o pravu svojine na plovnom objektu sportske organizacije, ukoliko se zahtev podnosi za postavljanje postojećeg plovnog objekta (overena kopija);
  3.7. Dokaz o uplati administrativne takse;
  3.8. Tehnička dokumentacija:
    3.8.1. Naziv projekta:  
       
    3.8.2. Tehnički opis sadrži osnovne podatke o: nameni, veličini objekta, vrsti materijala korišćenog za građenje objekta, načinu obezbeđenja objekta na vodi, prilazu objektu, vezivanju, o načinu vodosnabdevanja, prikupljanju, odvođenju otpadnih voda i o recipijentu, načinu odlaganja otpada, opis opreme, rekvizita i sl. koji se koriste za sportske aktivnosti i njihov način skladištenja
    3.8.3. Grafički prilozi: osnova objekta, profili i ostalo;
    3.8.4. Fotografije objekta na kojima se jasno vidi sa svih strana spoljašnjost objekta (1 sa obale, 3 sa vode);

U Beogradu,

Datum: ____________ godine    
    (potpis podnosioca zahteva)