Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda

Servis računara online zakazivanje

Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda

Sl.list Beograda br. 31/2013, 22/2014

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuje se radno vreme zanatskih objekata, trgovinskih formata, obavljanja trgovine van prodajnog objekta, vreme prodaje pojedinih vrsta robe, radno vreme pojedinih prodajnih objekata u toku praznika i drugih neradnih dana, nadzor i druga pitanja od značaja za obavljanje zanatske i trgovinske delatnosti na teritoriji grada Beograda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana gradske opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin mogu bliže, odnosno drugačije urediti radno vreme objekata u zanatskoj i trgovinskoj delatnosti, radno vreme pojedinih prodajnih objekata u toku praznika i drugih neradnih dana, na pojedinim izdvojenim delovima svog područja, a u okviru radnog vremena određenog ovom odlukom.

Član 2

Radno vreme je vreme obavljanja delatnosti privrednih subjekata u zanatskim objektima i trgovinskim formatima, koje je utvrđeno i vidno istaknuto u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

U toku trajanja utvrđenog radnog vremena iz stava 1. ovog člana korisnici mogu da uđu i da koriste usluge u zanatskom objektu ili trgovinskom formatu.

Istekom utvrđenog radnog vremena iz stava 1. ovog člana, objekat i pripadajući prostor koji služi za obavljanje zanatske i trgovinske delatnosti moraju biti ispražnjeni od korisnika usluga i drugih lica koja nisu zaposlena, odnosno radno angažovana u objektu.

Radno vreme obavljanja trgovine van prodajnog objekta (trgovina ličnim nuđenjem, ostala trgovina na malo u prenosivim objektima i sa pokretnih sredstava ili opreme) i vreme prodaje pojedinih vrsta robe, je vreme utvrđeno u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 3

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost iz člana 1. stav 1. ove odluke dužni su da u periodu poslovanja, utvrde trajanje i raspored radnog vremena objekata, da utvrđeno radno vreme vidno istaknu u skladu sa zakonom i odredbama ove odluke i da se pridržavaju naznačenog radnog vremena u svom poslovanju.

U objektu koji je zaštićeno kulturno dobro, podaci iz stava 1. ovog člana mogu se postaviti unutar objekta ili na nekom drugom prikladnom mestu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara.

Objekti iz člana 1. stav 1. ove odluke mogu biti privremeno zatvoreni o čemu su privredni subjekti dužni da istaknu obaveštenje na isti način kao i utvrđeno radno vreme.

Član 4

Obavljanje delatnosti iz člana 1. stav 1. ove odluke, privredni subjekti moraju da organizuju u skladu sa zakonom, tako da se ne uznemiravaju građani.

Uznemiravanjem građana iz stava 1. ovog člana smatra se ometanje ljudi emitovanjem buke, mehaničkim izvorima buke i zvučnim signalima, vikom, neprimerenim nuđenjem robe i usluga, kao i emitovanjem isparenja, nadražujućih mirisa i dr.

Uznemiravanje građana iz stava 2. ovog člana utvrđuje se neposrednim opažanjem nadležnog inspektora ili drugog službenog lica, izjavama svedoka, izveštajem ovlašćene organizacije i na drugi način u skladu sa zakonom.

II RADNO VREME ZANATSKIH OBJEKATA

Član 5

Zanatski objekti su:

1. objekti u kojima se pružaju usluge umetničkih i starih zanata i domaće radinosti;

2. objekti u kojima se pružaju lične usluge, kao što su usluge održavanja i opravke motornih vozila i motocikala, opravke radio i tv aparata, električnih uređaja i sličnih uređaja, usluge održavanja, opravki biro i sličnih mašina, frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje i slično.

Član 6

Zanatskim objektima iz člana 5. ove odluke utvrđuje se maksimalno radno vreme i to tako što mogu da rade svakog dana od 00,00 sati do 24,00 sata, tako da se ne uznemiravaju građani.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost u zanatskim objektima iz člana 5. ove odluke dužni su da u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena iz stava 1. ovog člana, odrede trajanje i raspored svog radnog vremena i istaknu ga u skladu sa odredbama člana 3. ove odluke.

Zanatski objekti iz člana 5. ove odluke mogu biti zatvoreni jedan ili više dana u nedelji, o čemu su privredni subjekti dužni da istaknu obaveštenje u skladu sa odredbama člana 3. ove odluke.

III RADNO VREME TRGOVINSKIH FORMATA, TRGOVINE VAN PRODAJNOG OBJEKTA I VREME PRODAJE POJEDINIH VRSTA ROBE

Radno vreme trgovinskih formata

Član 7

Nespecijalizovanim trgovinskim formatima, specijalizovanim prodavnicama i posebnim trgovinskim formatima utvrđuje se maksimalno radno vreme i to tako što mogu da rade svakog dana od 00,00 sati do 24,00 sata, tako da se vršenjem delatnosti ne uznemiravaju građani.

Posebni trgovinski formati (trgovinski centri i CASH & CARRY) i nespecijalizovani trgovinski formati sa pretežno neprehrambenim asortimanom (robne kuće) koji se nalaze u Knez Mihailovoj ulici na potezu od Trga republike do Kalemegdana i u Ulici kralja Milana na potezu od Terazija do Trga Slavija, u okviru maksimalno određenog radnog vremena iz stava 1. ovog člana, moraju da rade najmanje u vremenu od 09,00 sati do 21,00 sat svakog radnog dana, izuzev subotom od 09,00 sati do 16,00 sati.

Benzinske stanice u gradu, u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena iz stava 1. ovog člana, moraju da rade najmanje u vremenu od 06,00 sati do 20,00 sati svakog radnog dana.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda moraju da rade svakog dana od 00,00 sati do 24,00 sata.

Radno vreme specijalizovanih prodavnica za prodaju štampe i duvana kao glavnih proizvoda koje se nalaze na aerodromu, autobuskoj i železničkoj stanici, određuje se u skladu sa radnim vremenom aerodroma ili stanice.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima iz st. 1-3. ovog člana dužni su da u okviru maksimalno i minimalno utvrđenog radnog vremena, odrede trajanje i raspored svog radnog vremena.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost u trgovinskim formatima iz st. 1-5. ovog člana dužni su da vidno istaknu trajanje i raspored svog radnog vremena, u skladu sa odredbama člana 3. ove odluke.

Član 8

Trgovinski centri CASH & CARRY (keš-end-keri) i robne kuće dužni su da, pored isticanja radnog vremena trgovinskog formata, istaknu na vidnom mestu i radno vreme različitih maloprodajnih trgovinskih formata, kao i radno vreme objekata u kojima se pružaju netrgovinske usluge, prema delatnostima.

Radno vreme trgovine van prodajnog objekta

Član 9

Trgovcu koji obavlja trgovinu ličnim nuđenjem utvrđuje se maksimalno radno vreme i to tako što može početi sa radom svakog dana, najranije od 08,00 sati i može raditi najduže do 22,00 sata, pod uslovima propisanim zakonom i tako da se ne uznemiravaju građani prema kojima je usmerena ponuda.

Član 10

Radno vreme trgovine na malo van prodajnog objekta određuje se aktom nadležnog organa kojim se odobrava prodajno mesto, kao i vreme i način trgovine u skladu sa zakonom, osim u prenosivom objektu tipa kioska i manjeg montažnog objekta.

U prenosivom objektu tipa kioska i manjeg montažnog objekta, utvrđuje se maksimalno radno vreme i to tako što mogu da rade svakog dana od 00,00 sati do 24,00 sata.

Vreme prodaje određenih vrsta roba

Član 11

Trgovac koji obavlja delatnost u trgovinskim formatima iz člana 7. ove odluke i trgovac, odnosno punomoćnik koji obavljaju trgovinu van prodajnog objekta (daljinska trgovina na malo, trgovina ličnim nuđenjem, ostala trgovina na malo van prodajnog objekta), ne mogu da vrše prodaju, odnosno dostavu alkoholnih pića, piva, pirotehničkih sredstava i sličnih vrsta roba čija upotreba može bitno da utiče na javni red i mir u vremenu od 22,00 sata do 06,00 sati.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na dan 31. decembra i u dane kada se praznuje državni praznik Nova godina (1. i 2. januara), kao i 13. i 14. januara, trgovinski formati i trgovci koji obavljaju trgovinu van prodajnog objekta mogu da vrše prodaju i dostavu alkoholnih pića i piva u vremenu od 00,00 sati do 24,00 sata.

U prodajnom objektu, bez obzira na oblik trgovinskog formata, mora na vidnom mestu biti istaknuto upozorenje o vremenskom ograničenju prodaje iz stava 1. ovog člana.

Obavljanjem trgovine van prodajnog objekta trgovac je dužan da putem sredstava komunikacije, neposrednim putem, isticanjem upozorenja na vidnom mestu, ili na drugi način, obavesti potrošača o vremenskom ograničenju prodaje i dostave iz stava 1. ovog člana.

Član 12

Organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove privrede(u daljem tekstu: organizaciona jedinica) u opravdanim slučajevima (međunarodni skupovi, kongresi, sportske i druge manifestacije) kada se očekuje veći broj posetilaca u Beogradu, može svojim aktom da odredi drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena zanatskih objekata iz člana 5. ove odluke i trgovinskih formata iz člana 7. stav 1. ove odluke.

U slučaju proglašenja vanredne situacije (pandemija, epidemija, elementarne nepogode i sl) štab za vanredne situacije ili drugi nadležni organ u skladu sa zakonom, može svojim aktom odrediti drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena za objekte iz stava 1. ovog člana.

Izmenjeni raspored, početak i završetak radnog vremena u slučaju iz stava 1. ovog člana, privredni subjekti moraju da istaknu na vidnom mestu objekta najmanje 3 (tri) dana pre primene izmenjenog rasporeda, a u slučaju iz stava 2. ovog člana najkasnije na dan primene akta štaba za vanredne situacije ili drugog nadležnog organa i moraju da se pridržavaju tako naznačenog radnog vremena u svom poslovanju.

IV RADNO VREME ZANATSKIH I TRGOVINSKIH FORMATA U DANE DRŽAVNIH I DRUGIH PRAZNIKA I DRUGIH NERADNIH DANA

Član 13

Zanatski objekti iz člana 5. ove odluke i trgovinski formati iz člana 7. ove odluke mogu biti zatvoreni nedeljom i u dane državnih i drugih praznika u skladu sa zakonom i odredbama ove odluke.

Pisano obaveštenje o neradnim danima mora biti istaknuto na vidnom mestu objekta najmanje 3 (tri) dana pre neradnog dana.

Član 14

Privredni subjekti koji obavljaju trgovinsku delatnost u nespecijalizovanim trgovinskim formatima u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno prehrambenog asortimana, dužni su da u dane državnih i drugih praznika odrede raspored dežurnih prodajnih objekata i dostave organizacionoj jedinici (u daljem tekstu: dežurni prodajni objekti).

U slučaju potrebe da se obezbedi dovoljan broj dežurnih prodajnih objekata na teritoriji grada, organizaciona jedinica svojim aktom može utvrditi drugačiji raspored dežurnih prodajnih objekata.

Raspored dežurnih prodajnih objekata, organizaciona jedinica dostavlja sredstvima javnog informisanja radi objavljivanja.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje 3 (tri) dana pre dana državnog i drugog praznika.

Član 15

Na dan državnog i drugog praznika nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Član 16

Na Badnji dan dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata pretežno prehrambenog asortimana moraju da rade najmanje od 09,00 sati do 18,00 sati.

U danu koji prethodi prazniku kada se ne radi jedan ili dva dana dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata pretežno prehrambenog asortimana moraju da rade najmanje od 09,00 sati do 18,00 sati.

Ako je nedelja dan koji prethodi prazniku kada se ne radi jedan ili dva dana, dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata pretežno prehrambenog asortimana moraju da rade najmanje od 09,00 sati do 12,00 sati.

Član 17

Na dan državnog i drugog praznika kada se ne radi jedan dan dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od 09,00 sati do 12,00 sati.

Na dan državnog i drugog praznika kada se ne radi dva dana, prvog dana praznika dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, a drugog dana praznika dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od 09,00 sati do 12,00 sati.

Ukoliko državni i drugi praznik pada u nedelju, sledećeg(ih) neradnog(ih) dana praznika dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje u vremenu od 09,00 sati do 12,00 sati.

Član 18

U dane Vaskršnjih praznika u periodu od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa (4 neradna dana), dežurni prodajni objekti moraju da rade po sledećem rasporedu:

1) prvi dan praznika (Veliki petak) – najmanje od 09,00 sati do 12,00 sati;

2) drugi dan praznika (subota) – najmanje od 09,00 sati do 12,00 sati;

3) treći dan praznika (Vaskrs) – mogu biti zatvoreni;

4) četvrti dan praznika (drugi dan Vaskrsa) – najmanje od 09,00 sati do 12,00 sati.

Član 19

Ako je praznovanje državnih i drugih praznika povezano pet ili više dana, prvog dana praznika dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, a ostalih neradnih dana praznika dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 09,00 sati do 12,00 sati.

Član 20

U dane državnih i drugih praznika rade benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda od 00,00 sati do 24,00 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje u vremenu od 06,00 sati do 20,00 sati.

V NADZOR

Član 21

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove privrede.

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ove odluke koje se odnose na radno vreme zanatskih objekata, trgovinskih formata i obavljanja trgovine van prodajnog objekta vrši komunalna inspekcija Gradske uprave grada Beograda u skladu sa zakonom.

Inspekcijski nadzor nad radnim vremenom prodaje određenih vrsta robe iz člana 11. stav 1. i uslovima iz člana 4. ove odluke, vrši komunalna inspekcija gradske opštine.

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašćen da u skladu sa zakonom:

– naredi izvršenje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera i radnji u određenom roku;

– preduzme druge mere za koje je ovlašćen.

Kontrolu nad primenom ove odluke u skladu sa zakonom vrši komunalna policija.

Član 22

Radi vršenja inspekcijskog nadzora, pružaoci zanatskih i trgovinskih usluga, dužni su da komunalnom inspektoru, odnosno komunalnom policajcu, omoguće nesmetano vršenje poslova nadzora, stave na uvid potrebna dokumenta, kao i da bez odlaganja pokažu ili dostave potrebne podatke i dokumentaciju u vezi sa predmetom nadzora i da u roku koji inspektor odredi izvrše nalog inspektora.

VI KAZNENE ODREDBE

Član 23

Novčanom kaznom od 50.000 do 750.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – pružalac usluga, ako:

– u obavljanju zanatske ili trgovinske delatnosti uznemirava građane (član 4. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 75.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 25.000 do 250.000 dinara.

Član 24

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

– ne postupi u skladu sa članom 2. stav 3. ove odluke;

– zanatsku ili trgovinsku delatnost ne obavlja na način određen u čl. 6-10. i članu 12. stav 3. ove odluke;

– vrši prodaju alkoholnih pića, piva, pirotehničkih sredstava i sl. u vremenu od 22.00 sata do 06.00 sati (član 11. stav 1);

– ne istakne upozorenje, odnosno na drugi način obavesti potrošača o vremenskom ograničenju prodaje alkoholnih pića, piva, pirotehničkih sredstava i sl. (član 11. st. 3. i 4.);

– postupa suprotno članu 12. stav 2, članu 14. st. 1. i 4. i čl. 16-20. ove odluke;

– ne postupi u skladu sa članom 22. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaje iz st. 1-3. ovog člana komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

Gradske opštine iz člana 1. stav 2. ove odluke, dužne su, da svoje odluke o radnom vremenu zanatskih i trgovinskih objekata usklade sa odredbama ove odluke u roku od 90 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 26

Upravni postupci koji su započeti a nisu pravnosnažno okončani do dana stupanja na snagu ove odluke, nastaviće se po odredbama Odluke koja je važila u vreme pokretanja postupka.

Član 27

Odredbe Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 2/11 i 51/11) u delu koje se odnose na uređenje radnog vremena, nadzor i kaznene odredbe zanatskih i trgovinskih objekata, danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe.

Član 28

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

 

Servis računara online zakazivanje