Odluka o dimničarskim uslugama

Servis računara online zakazivanje

Odluka o dimničarskim uslugama

Sl. list grada Beograda br. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005, 34/2014

 

Član 1

Ovom odlukom uređuju se opšti uslovi za pružanje dimničarskih usluga na teritoriji grada Beograda.

Pružanje dimničarskih usluga je komunalna delatnost individualne komunalne potrošnje.

Opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac i Sopot, pitanja i odnose koji su uređeni ovom odlukom mogu svojim odlukama urediti na drugačiji način.

Član 2

Dimničarske usluge vrše se u cilju obezbeđivanja ispravnog funkcionisanja dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja i sprečavanja zagađivanja vazduha, kao i radi preventivne zaštite života i imovine od požara.

Član 3

Dimničarske usluge, u smislu ove odluke, su:

1. čišćenje dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja;

2. spaljivanje čađi u dimovodnim i ložišnim objektima i uređajima;

3. dimničarska kontrola ispravnosti dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja;

4. dimničarski pregled novoizgrađenih i dograđenih dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja; i

5. čišćenje ventilacionih kanala i uređaja.

Član 4

Pod dimovodnim i ložišnim objektima i uređajima iz tač. 1-4. člana 3. ove odluke smatraju se: dimnjaci, dimovodne cevi (cilindri, šund-dimnjaci, dimnjaci sa kanalima i ložištima za centralno i individualno grejanje), dimnjaci i ložišta industrijskih i zanatskih postrojenja i njima slični objekti i uređaji.

Član 5

Dimničarske usluge iz člana 3. ove odluke obavlja preduzeće kome su ti poslovi povereni (u daljem tekstu: preduzeće), a ugovorom se ovi poslovi mogu poveriti i građanima.

Dimničarske usluge pružaju se trajno i nesmetano.

Član 6

Dimničarske usluge koriste: sopstvenici, odnosno korisnici stanova i individualnih stambenih objekata, kao i sopstvenici, odnosno korisnici poslovnih prostorija i poslovnih objekata (u daljem tekstu: korisnici).

Član 7

Dimovodni i ložišni objekti i uređaji obavezno se čiste u sledećim vremenskim razmacima:

1. dva puta mesečno preko cele godine – dimnjaci i ložišta koji pripadaju instalacijama za masovno pripremanje hrane (u hotelima, bolnicama, pekarama, industriji prehrambenih proizvoda i sl.);

2. jedanput mesečno u periodu od 15. oktobra do 30. aprila – dimnjaci, dimovodne cevi i ložišta za centralno grejanje i ostale instalacije za zajedničko grejanje u stambenim i poslovnim zgradama;

3. jedanput u 2 meseca u periodu od 15. oktobra do 30. aprila – dimnjaci i dimovodne cevi za individualno grejanje u stambenim i poslovnim objektima;

4. jedanput u tri meseca – dimnjaci i dimovodne cevi i ložišta industrijskih i zanatskih postrojenja i njima sličnih objekata i uređaja;

5. jedanput godišnje – dimnjaci ciglana i ostali dimovodni i ložišni objekti koji nisu obuhvaćeni tač. 1-4. ovog člana.

Član 8

Ventilacioni kanali i uređaji prostorija za masovno pripremanje hrane čiste se dva puta godišnje u mesecima aprilu i oktobru.

Ostali ventilacioni kanali i uređaji čiste se jedanput godišnje u mesecu aprilu.

Član 9

Spaljivanje čađi u dimovodnim objektima i uređajima iz tačke 1. člana 7. ove odluke vrši se dva puta godišnje, a u dimovodnim objektima i uređajima iz tač. 2-5. člana 7. ove odluke – jedanput godišnje.

Spaljivanje čađi u dimovodnim objektima i uređajima iznad otvorenih ložišta za pečenje mesa i mesnih prerađevina na žaru vrši se jedanput mesečno preko cele godine.

Pri spaljivanju čađi vrši se generalno čišćenje dimovodnih objekata i uređaja sa iznošenjem čađi.

Član 10

Dimničarska kontrola ispravnosti dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja iz tačke 1. člana 7. ove odluke vrši se dva puta godišnje i to u jesen i proleće, a objekata i uređaja iz tač. 2-5. člana 7. ove odluke – jedanput godišnje.

Dimničarska kontrola iz stava 1. ovog člana vrši se istovremeno sa spaljivanjem čađi.

O utvrđenim neispravnostima dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja kao što su obrušavanje, pukotine, zaziđivanje, rastrešenost i sl., preduzeće je dužno da odmah obavesti korisnika i nadležni organ uprave za poslove građevinske inspekcije.

Član 11

Dimničarske usluge iz čl. 7, 8, 9. i 10. ove odluke vrše se prema godišnjem programu koji donosi preduzeće.

Dimničarske usluge iz čl. 7, 8, 9. i 10. ove odluke mogu se vršiti i u kraćim vremenskim razmacima nego što je to utvrđeno ovom odlukom, ako to zatraži korisnik.

Član 12

Dimničarski pregled novoizgrađenih i dograđenih dimovodnih objekata i uređaja preduzeće vrši posle završene izgradnje stambenog ili poslovnog objekta, odnosno posle završenih naknadno izvedenih radova na dimovodnim objektima i uređajima, a pre izdavanja odobrenja za upotrebu stambenog, odnosno poslovnog objekta.

Član 13

Pri vršenju dimničarskih usluga dimničar mora imati posebnu legitimaciju koju izdaje direktor preduzeća i koju je dužan da pokaže pri pružanju usluge.

Član 14

U cilju kontrole pružanja dimničarskih usluga dimničar je dužan da za izvršenu dimničarsku uslugu pribavi potvrdu predstavnika organa upravljanja zgrade, sopstvenika, odnosno korisnika poslovnog i drugog objekta.

Ukoliko dimničar ne pribavi potvrdu iz stava 1. ovog člana, smatraće se da dimničarska usluga nije izvršena, u kom slučaju preduzeće nema pravo na naplatu cene za tu uslugu.

Korisnici su dužni da dimničaru omoguće vršenje dimničarske usluge.

Član 15

Sredstva za pružanje dimničarskih usluga obezbeđuju se iz cene komunalne usluge, koju plaćaju korisnici.

Za pružanje dimničarske usluge korisnik plaća cenu u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, ovom odlukom, kao i drugim propisima.

Član 16

Ako prestane sa upotrebom dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja, korisnik može privremeno ili trajno da otkaže korišćenje dimničarskih usluga, o čemu pismeno obaveštava preduzeće u kom slučaju preduzeće ne vrši dimničarsku uslugu.

Ako preduzeće utvrdi da se objekti i uređaji iz stava 1. ovog člana upotrebljavaju, izvršiće njihovo čišćenje i o tome odmah obavestiti organ upravljanja zgrade i nadležni organ uprave za poslove komunalne inspekcije.

U slučaju kada korisnik ponovo otpočne sa korišćenjem dimovodnih i ložišnih objekata za koje je otkazao dimničarsku uslugu, dužan je da odmah o tome obavesti preduzeće.

Član 17

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke i akata donetih na osnovu ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave nadležna za komunalne poslove.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove odluke i akata donetih na osnovu ove odluke vrši organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za poslove komunalne inspekcije.

Kontrolu primene ove odluke i komunalno policijske poslove, u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i drugim propisima vrši komunalna policija.

Član 18

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj preduzeće ako:

1. Dimovodne i ložišne objekte i uređaje kao i ventilacione kanale i uređaje ne čisti u propisanim vremenskim razmacima (član 7. i 8.), ili ih čisti suprotno odredbama stava 1. člana 16. ove odluke.

2. Spaljivanje čađi i generalno čišćenje dimovodnih objekata i uređaja ne vrši u propisanim vremenskim razmacima (član 9).

3. Dimničarsku kontrolu ispravnosti dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja ne vrši u propisanim vremenskim razmacima (stav 1. člana 10) ili postupi suprotno odredbama stava 3. člana 10. ove odluke.

4. Na zahtev korisnika ne izvrši dimničarsku uslugu u kraćim vremenskim razmacima nego što je to utvrđeno (član 11).

5. Ne izvrši pregled novoizgrađenih i dograđenih dimovodnih objekata i uređaja (član 12).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000,00 do 75.000,00 dinara i odgovorno lice u preduzeću.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000,00 do 250.000,00 dinara preduzetnik.

Član 19

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1. za izvršenje dimničarske usluge dimničaru ne izda odgovarajuću potvrdu (član 14. stav 1.),

2. dimničaru ne omogući vršenje dimničarskih usluga (član 14. stav 3.),

3. postupi suprotno odredbama iz stava 3. člana 16. ove odluke.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000,00 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 30.000,00 dinara preduzetnik.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000,00 dinara fizičko lice.

Za prekršaje iz st. 1-4. ovog člana komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

Član 20

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o dimničarskim uslugama („Službeni list grada Beograda“, broj 22/77, 23/78 i 2/79).

Član 21

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni član Odluke o izmenama Odluke o dimničarskim uslugama

(„Sl. list grada Beograda“, br. 31/93)

Član 3

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Samostalni član Odluke o izmeni Odluke o dimničarskim uslugama

(„Sl. list grada Beograda“, br. 11/2005)

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

 

Servis računara online zakazivanje