Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda

Servis računara online zakazivanje

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda

Sl. list grada Beograda br. 86/2014 – prečišćen tekst

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuje se radno vreme objekata u ugostiteljskoj delatnosti na teritoriji grada Beograda.

Izuzetno iz stava 1. ovog člana gradske opštine Surčin, Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac i Sopot mogu bliže, odnosno drugačije urediti radno vreme objekata iz stava 1. ove odluke u naseljenim mestima na području gradske opštine, odnosno na pojedinim izdvojenim delovima svog područja.

Član 2

Radno vreme je vreme u koje privredni subjekti iz ugostiteljske delatnosti, mogu obavljati svoju delatnost.

Radno vreme počinje od momenta kada korisnici usluge mogu da uđu u ugostiteljski objekat.

Radno vreme se završava u momentu kada korisnici usluge ne mogu da ulaze u objekat iz stava 2. ovog člana.

Član 3

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost iz člana 1. stav 1. ove odluke dužni su da ispunjavaju uslove u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od buke i propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine.

Član 4

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost iz člana 1. stav 1. ove odluke dužni su da u periodu poslovanja (tokom cele godine ili sezonski), utvrde trajanje i raspored radnog vremena u skladu sa odredbama ove odluke, da utvrđeno radno vreme vidno istaknu na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta i da se pridržavaju naznačenog radnog vremena u svom poslovanju.

U objektu koji je zaštićeno kulturno dobro, podaci iz stava 1. ovog člana mogu se postaviti unutar objekta ili na nekom drugom prikladnom mestu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara.

Obaveštenje privrednog subjekta da je objekat privremeno zatvoren mora biti istaknuto na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu tog objekta.

Rad u objektima iz člana 1. stav 1. ove odluke, privredni subjekti moraju organizovati u skladu sa zakonom, tako da se ne uznemiravaju građani koji stanuju ili rade u susedstvu.

Uznemiravanjem građana iz stava 4. ovog člana smatra se ometanje ljudi emitovanjem buke izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata i drugih zvučnih uređaja, kao i uznemiravanje građana mehaničkim izvorima buke i zvučnim signalima, vikom, emitovanjem isparenja, nadražujućih mirisa i dr.

Uznemiravanje građana iz stava 4. ovog člana se utvrđuje neposrednim opažanjem od strane nadležnog inspektora ili drugog službenog lica, izjavama svedoka, izveštajem ovlašćene organizacije i na drugi način u skladu sa zakonom.

II RADNO VREME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Član 5

Ugostiteljski objekat je funkcionalno povezan, posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga, odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti.

Ugostiteljski objekti su:

1) ugostiteljski objekat za smeštaj;

2) ugostiteljski objekat za ishranu i piće;

3) ketering objekat.

Ugostiteljski objekti za smeštaj su: hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, hostel, prenoćište, odmaralište, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, lovačka vila, kuća ili koliba i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja, u kojima se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu ili samo usluge smeštaja.

Ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića su: restoran, kafana, bar, objekat brze hrane, objekti u kojima se pripremaju i uslužuju topla i hladna jela i napici, toče i služe alkoholna i bezalkoholna pića, kao i objekti u kojima se pružaju usluge zabave i priređuju artistički, kabare i muzički programi i drugi objekti.

Ketering objekti su objekti u kojima se pripremaju hrana, piće i napici, po utvrđenim standardima radi usluživanja i potrošnje na drugom mestu.

Član 6

Radno vreme ugostiteljskih objekata za smeštaj u periodu poslovanja (tokom cele godine ili u sezoni) je svakog dana od 00,00 do 24,00 sata.

Član 7

Ugostiteljskim objektima za pružanje usluge ishrane i pića koji se ne nalaze u stambenim zgradama, utvrđuje se maksimalno radno vreme i to tako što mogu raditi svakog dana od 00,00 sati do 24,00 sata.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost u ugostiteljskim objektima koji se ne nalaze u stambenim zgradama, dužni su da u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena propisanog stavom 1. ovog člana, odrede trajanje i raspored svog radnog vremena i istaknu ga na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta, u skladu sa odredbama člana 4. ove odluke.

Član 8

Ugostiteljskim objektima za pružanje usluge ishrane i pića, osim objektima brze hrane, koji se nalaze u stambenim zgradama, utvrđuje se maksimalno radno vreme i to tako što mogu početi sa radom najranije od 06,00 sati i mogu raditi najduže do 24,00 sata, radnim danima i nedeljom a petkom i subotom od 06,00 sati do 01,00 sat posle ponoći.

Ugostiteljski objekti iz stava 1. ovog člana, koji se nalaze u stambenim zgradama, mogu emitovati muziku ili priređivati muzički program i to najduže do 23,00 sata, a petkom i subotom do 24,00 sata.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambenim zgradama, dužni su da u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena propisanog stavom 1. ovog člana, odrede trajanje i raspored svog radnog vremena i istaknu ga na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta, u skladu sa odredbama člana 4. ove odluke.

Na radno vreme ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića brze hrane primenjuju se odredbe člana 7. st. 1. i 2. ove odluke.

Ugostiteljski objekti brze hrane u smislu ove odluke su objekti u kojima se priprema i poslužuje brza hrana preko šaltera ili na drugi način bilo za neposredno konzumiranje, nošenje sa sobom ili dostavljanje korisnicima usluga.

Član 9

Ketering objektima utvrđuje se maksimalno radno vreme i to tako što mogu raditi svakog dana od 00,00 sati do 24,00 sata.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost u ketering objektima dužni su da u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena propisanog stavom 1. ovog člana, odrede trajanje i raspored svog radnog vremena i istaknu ga na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta, u skladu sa odredbama člana 4. ove odluke.

Član 10

Ugostiteljski objekti iz čl. 7, 8. i 9. ove odluke, mogu biti zatvoreni jedan ili više dana u nedelji, a privredni subjekti su dužni da istaknu obaveštenje u skladu sa članom 4. ove odluke.

Član 11

Radno vreme ugostiteljskih objekata za pružanje usluge ishrane i pića koji se nalaze na autobuskoj i železničkoj stanici, aerodromu i u trgovinskim centrima, određuje se u skladu sa radnim vremenom stanice, aerodroma ili trgovinskog centra.

Član 12

Bašte i terase ugostiteljskih objekata koje su u funkciji ugostiteljskih objekata rade sa početkom i završetkom radnog vremena koje je određeno za ugostiteljski objekat.

Član 13

Radno vreme za pružanje usluge pripremanja i služenja hrane i pića van ugostiteljskog objekta (izložbe, manifestacije i dr.), kao i u pokretnom objektu, određuje se aktom nadležne organizacione jedinice uprave gradske opštine, odnosno Gradske uprave grada Beograda kojim se odobrava održavanje izložbi i manifestacija, odnosno postavljanje pokretnog objekta.

Član 14

Organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove privrede (u daljem tekstu: organizaciona jedinica) u opravdanim slučajevima (međunarodni skupovi, kongresi, sportske i druge manifestacije) kada se očekuje veći priliv posetilaca u Beogradu, može svojim aktom odrediti drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena za objekte iz člana 1. stav 1. ove odluke.

U slučaju proglašenja vanredne situacije (pandemija, epidemija, elementarne nepogode i sl.) nadležni gradski organ, odnosno opštinski štab za vanredne situacije ili drugi nadležni organ u skladu sa zakonom, može svojim aktom odrediti drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena za objekte iz člana 1. stav 1. ove odluke.

Izmenjeni raspored, početak i završetak radnog vremena, u skladu sa stavom 1. ovog člana, privredni subjekti moraju vidno istaći na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre primene istog, a u skladu sa stavom 2. ovog člana, najkasnije na dan primene akta nadležnog gradskog organa, odnosno opštinskog štaba za vanredne situacije ili drugog nadležnog organa i moraju da se pridržavaju tako naznačenog radnog vremena u svom poslovanju.

III RADNO VREME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U DANE DRŽAVNIH I DRUGIH PRAZNIKA I DRUGIH NERADNIH DANA

Član 15

Privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost mogu biti zatvoreni nedeljom i u dane državnih i drugih praznika u skladu sa zakonom i odredbama ove odluke.

Pisano obaveštenje o neradnim danima mora biti vidno istaknuto na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta najmanje tri dana pre neradnog dana.

Član 16

U dane državnih i drugih praznika rade:

– ugostiteljski objekti iz čl. 6, 7. i 8. ove odluke, u vremenu određenom u skladu sa navedenim članovima;

Izuzetno od stava 1. alineja 1. ovog člana, u dane kada se praznuje državni praznik Nova godina (31. decembra, 1. i 2. januara), kao i 13. i 14. januara, ugostiteljski objekti iz člana 8. ove odluke, mogu raditi od 00,00 do 24,00 sata i emitovati muziku ili priređivati muzički program.

IV NADZOR

Član 17

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove privrede.

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši komunalna inspekcija gradske opštine.

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašćen da u skladu sa zakonom:

– naredi izvršenje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera i radnji u određenom roku;

– zabrani rad duži od radnog vremena određenog odredbama člana 8. stav 1. ove odluke;

– preduzme i druge mere za koje je ovlašćen.

Kontrolu nad primenom ove odluke u skladu sa zakonom vrši komunalna policija.

Član 18

Privredni subjekti na koje se ova odluka odnosi, dužni su da komunalnom inspektoru, odnosno komunalnom policajcu, omoguće nesmetano vršenje poslova, stave na uvid potrebna dokumenta i da u roku koji inspektor odredi izvrše nalog inspektora.

V KAZNENE ODREDBE

Član 19

Novčanom kaznom od 50.000 do 750.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

– ako u obavljanju ugostiteljske delatnosti ometa ljude, emitovanjem buke izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata i drugih zvučnih uređaja, mehaničkim izvorima buke i zvučnim signalima, vikom, emitovanjem isparenja, nadražujućih mirisa i na drugi način, u skladu sa zakonom, uznemirava građane koji stanuju ili rade u susedstvu (član 4. stav 4.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 75.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 25.000 do 250.000 dinara.

Član 20

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

– ako ne postupa u skladu sa članom 4. st. 1. i 3, članom 6, članom 7. stav 2, članom 8. st. 1, 3. i 4, članom 9. stav 2, čl. 10, 11, 12, 13. i 14. stav 3, članom 15. stav 2. i članom 16. stav 1;

– ako ne postupa u skladu sa članom 8. stav 2. ove odluke;

– ako ne postupa u skladu sa članom 18. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara preduzetnik.

Za prekršaje iz st. 1-3. ovog člana, komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21

Dana 11. februara 2011. godine kao dana stupanja na snagu Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 2/11) prestala je da važi Odluka o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 6/90, 16/90, 22/92, 27/92, 9/93, 31/93, 4/94, 12/94, 17/95, 6/99, 3/02, 12/04 i 42/09).

Član 22

Privredni subjekti su bili dužni da usklade radno vreme svog objekta sa odredbama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 2/11) do 12. maja 2011. godine kao dana isteka roka od 90 dana od dana stupanja na snagu Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 2/11).

Član 23

Gradsko veće je trebalo da donese akt kojim se propisuju postupak, uslovi i kriterijumi pod kojima ugostiteljski objekti iz člana 8. stav 1. i 2. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 2/11) mogu raditi i duže od maksimalno utvrđenog radnog vremena i emitovati muziku ili priređivati muzički program, do 11. februara 2013. godine kao dana isteka roka od dve godine od dana stupanja na snagu Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 2/11).

Član 24

Upravni postupci koji su bili započeti a nisu pravosnažno okončani do 11. februara 2011. godine, kao dana stupanja na snagu Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 2/11), trebalo je da se nastave po odredbama te odluke.

 

 

Servis računara online zakazivanje