Obaveza registrovanih poljoprivrednih gazdinstava da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva

Servis računara online zakazivanje

Obaveza registrovanih poljoprivrednih gazdinstava da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva

 

„Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

U skladu sa odredbama člana 4. st. 1. do 3. ovog zakona, obveznici primene Zakona su:

– privredna društva, Narodna banka Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, penzijski fondovi i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima, berze i brokersko – dilerska društva, faktoring društva, zadruge, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe ovog zakona, kao i druga pravna lica utvrđena ovim zakonom (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja i dr.);

– preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;

  • pravna lica i drugi oblici organizovanja koje je pravno lice osnovalo u inostranstvu, ako za njih propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja;
  • ogranci i drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno.

Odredbe Zakona ne odnose se na budžete i korisnike budžetskih sredstava, stambene zgrade, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno, kao ni na crkve i verske zajednice osim u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti, u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti.

Imajući u vidu gore navedeno, ukoliko registrovana poljoprivredna gazdinstva pripadaju grupi obveznika primene ovog zakona, definisanih članom 4. Zakona o računovodstvu, u obavezi su da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, osim ukoliko drugim propisom nije drukčije uređeno.“

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-1071/2013-08 od 09.01.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje