Model ugovora o radnom odnosu na određeno vreme

Ugovaranje radnog odnosa na određeno vreme može da se vrši na 2 načina i u zavisnosti od toga koji način je izabran, zavisi i dan prestanka radnog odnosa:

 • ako se radni odnos ugovori formulacijom „DO __ meseci (ili dana) – tada radni odnos može da prestane BILO KADA u toku tog vremena
 • ako se trajanje radnog odnosa ugovori formulacijom „u trajanju OD __ meseci (ili dana) – tada radni odnos MORA da traje to ugovoreno vreme,

 

Poslodavac : “__“ D.o.o.

__, ul. _ br. _

Broj : __

__, __.20__. godine.

Na osnovu člana 30-35 Zakona o radu (Sl.glasnik RS br. 24, 61/2005; 54/2009) zaključuje se

UGOVOR O RADU

Poslodavac zasniva radni odnos sa __ (__), JMB __, sa prebivalištem u __, ul. __ br.__.

Vrsta stručne spreme zaposlenog je __ a stepen stručne spreme __.

Zaposleni zasniva radni odnos na poslovima „_“ (šifra _._._ ) sa sledećim opisom:

_______________________________________________________,

_______________________________________________________,

Zaposleni će obavljati poslove u __.

Zaposleni zasniva radni odnos na određeno vreme u trajanju do__ meseca počev od __.20__. godine a radni odnos mu prestaje najkasnije __ 20__. godine. Radni odnos zaposlenog može prestati u toku trajanja radnog odnosa na određeno vreme otkazom od strane poslodavca koji je dužan da zaposlenom dâ pismeni otkaz radnog odnosa najmanje 5 dana pre dana prestanka radnog odnosa i zaposleni je sa ovim upoznat i potpisom ovog Ugovora u potpunosti saglasan.

 • ILI

Zaposleni zasniva radni odnos na određeno počev od __.20__. godine u trajanju od ___ meseci. Radni odnos zaposlenog prestaje istekom roka na koji je zasnovan odnosno prestaje __. 20__. godine i zaposleni je sa ovim upoznat i potpisom ovog Ugovora u potpunosti saglasan.

Početak rada zaposlenog je  __.20__. godine.

Zaposleni zasniva radni odnos sa punim radnim vremenom s tim što dnevno radno vreme traje 8 časova a nedeljno radno vreme traje 40 časova.

(Alternativa) Zaposleni zasniva radni odnos sa nepunim radnim vremenom s tim što dnevno radno vreme traje __ časova a nedeljno radno vreme traje ____ časova.

Zaposleni ima pravo na osnovnu zaradu u visini novčanog iznosa minimalne zarade za standardni učinak i puno radno vreme, odnosno radno vreme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom. Elementi za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja su utvrđeni opštim aktom poslodavca a porez i doprinosi na zaradu se plaćaju u skladu sa propisima.

Osnovna zarada se isplaćuje srazmerno radnom vremenu za koje zasnovan radni odnos.

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova za :

 • dolazak i odlazak sa rada – u visini prevozne karte u javnom saobraćaju,
 • mesečnu naknadu za ishranu u toku rada – u neto iznosu od __ dinara,
 • regres za korišćenje godišnjeg odmora – u  neto iznosu od __  dinara.

Zaposleni ima pravo na uvećanu osnovnu  zaradu iz tačke 7. ovog Ugovora za :

 • rad na dan praznika u kojima se ne radi             najmanje 110% od osnovice,
 • rad noću i u smenama                                         najmanje 26% od osnovice ,
 • prekovremeni rad                                                najmanje 26% od osnovice,
 • minuli rad                                                            0,4% za svaku punu godinu radnog staža.

Poslodavac je dužan da zaposlenom obezbedi naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca za :

 • vreme godišnjeg odmora,
 • vreme plaćenog odsustva,
 • dan praznika koji je neradan dan,
 • vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa.

Poslodavac je dužan da zaposlenom obezbedi naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad do 30 dana u visini od najmanje 65% prosečne zarade u prethodna tri meseca pre meseca u kojem je nastupila nesposobnost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada ali ne manje od minimalne zarade.

Poslodavac je dužan da zaposlenom obezbedi naknadu zarade u visini 60% prosečne zarade u prethodna tri meseca za vreme prekida rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog, ali ne manje od manje od minimalne zarade.

Zaposleni ima pravo i na druga primanja u skladu sa propisima.

Zarada i druga primanja se isplaćuju do kraja narednog meseca za prethodni mesec.

Zaposleni izjavljuje da nije član nijedne sindikalne organizacije.

Svaka od ugovornih strana može da otkaže ovaj Ugovor pod uslovima i u slučajevima utvrđenim zakonom i opštim aktima poslodavca.

Sva druga prava i obaveze zaposlenog i poslodavca detaljnije su utvrđeni Pravilnikom o radu poslodavca donetog ___.___.______. godine a ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primerka od kojih po svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva).

                              Zaposleni                                                                                 Poslodavac

           ___________________________                   m.p.    ___________________________