Nije obavezno da se prodaja robe putem pošte ili interneta evidentira u fiskalnoj kasi

Nije obavezno da se prodaja robe putem pošte ili interneta evidentira u fiskalnoj kasi

 

„Privredni subjekt koji prodaje dobra (elektronsku i telekomunikacionu opremu, kao i opremu za računare) posredstvom pošte ili preko interneta fizičkim licima, u okviru delatnosti iz grupe 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) Klasifikacije delatnosti, pri čemu se navedena dobra uvoze isključivo u količini navedenoj u elektronski primljenoj narudžbini fizičkog lica, nema obavezu evidentiranja tako ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Promet koji privredni subjekt vrši pravnim licima i preduzetnicima ne evidentira se preko fiskalne kase.

Naime, odredbom člana 3. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012) propisano je da je lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Prema Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010, 101/2010, 94/2011 i 83/2012), lice koje obavlja delatnost iz grupe 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) Klasifikacije delatnosti propisane Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010) nema obavezu evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 430-00- 00021/2012-04 od 25.01.2013. godine