Podnošenja PDV evidencione prijave kada fizičko lice sa građevinskom dozvolom proda deo objekta

Servis računara online zakazivanje

Podnošenja PDV evidencione prijave kada fizičko lice sa građevinskom dozvolom proda deo objekta 

„Kada fizičko lice na čije ime glasi odobrenje za izgradnju građevinskog objekta izgradi građevinski objekat na sopstvenom zemljištu angažujući izvođača radova, i nakon izgradnje predmetnog objekta deo tog objekta zadrži za sopstvene potrebe, a na delu izvrši prvi prenos prava raspolaganja drugim fizičkim licima, ne postoji obaveza podnošenja evidencione prijave (Obrazac EPPDV), s obzirom da se jednokratna izgradnja građevinskog objekta u cilju prenosa prava svojine na delu tog objekta, ne smatra trajnom aktivnošću fizičkog lica, odnosno aktivnošću koju ovo lice vrši u okviru obavljanja delatnosti.

Naime, odredbom člana 8. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012 – dalje: Zakon) propisano je, da je poreski obveznik (dalje: obveznik) lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti.

Delatnost iz stava 1. ovog člana je trajna aktivnost proizvođača, trgovca ili pružaoca usluga u cilju ostvarivanja prihoda, uključujući i delatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarstva i samostalnih zanimanja (stav 2. istog člana Zakona).

Odredbom člana 38. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007), koja se primenjivala zaključno sa 31. decembrom 2012. godine, bilo je propisano, da je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.000.000 dinara dužan da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.

Odredbom člana 38. stav 1. Zakona, koja se primenjuje od 1. januara 2013. godine, propisano je, da je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, zaključno sa 31. decembrom 2012. godine, obavezu podnošenja evidencione prijave nadležnom poreskom organu, u propisanom roku, imalo je lice koje je samostalno vršilo promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti kao trajne aktivnosti koja se vršila u cilju ostvarivanja prihoda, a koje je u prethodnih 12 meseci ostvarilo ukupan promet veći od 4.000.000 dinara. Počev od 1. januara 2013. godine, obveznikom PDV se smatra lice koje samostalno vrši promet dobara i usluga u okviru obavljanja delatnosti kao trajne aktivnosti koja se vrši u cilju ostvarivanja prihoda, a koje je u prethodnih 12 meseci ostvarilo ukupan promet veći od 8.000.000 dinara.“

Mišljenje Ministarstva finansija i privrede br. 413-00-258/2012-04 od 29.01.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje