Nemogućnost korišćenja oslobođenje plaćanja poreza i doprinosa za lice koje koristi ili je koristili pravo na subvenciju poreza i doprinosa za PIO prema Uredbi o podsticanju zapošljavanja

Servis računara online zakazivanje

Nemogućnost korišćenja oslobođenja plaćanja poreza i doprinosa za lice koje koristi ili je koristili pravo na subvenciju poreza i doprinosa za PIO prema Uredbi o podsticanju zapošljavanja

 

„Odredbama čl. 21v, 21g i 21d Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010 i 50/2011 – dalje: Zakon) propisano je oslobođenje od obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenih lica koja pripadaju kategoriji – pripravnika, lica mlađih od 30 godina, lica starijih od 45 godina i invalidnih lica.

Prema odredbi člana 21v stav 12, člana 21g stav 5. i člana 21d stav 7. Zakona, poslodavci koji za određeno lice koriste ili su koristili olakšicu kod plaćanja poreza na zarade po drugom pravnom osnovu u skladu sa odgovarajućim propisom, ne mogu za isto lice ostvarivati poresku olakšicu iz ovih članova Zakona.

Pored toga, sa stanovišta doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, odredbama čl. 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011 – dalje: Zakon o doprinosima) propisano je oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na teret sredstava poslodavca, za kategorije zaposlenih lica – pripravnika, lica mlađih od 30 godina, lica starijih od 45 godina, odnosno 50 godina i invalidnih lica.

Takođe, prema odredbi člana 45. stav 9, člana 45a stav 12. i člana 45b stav 5. Zakona o doprinosima, poslodavci koji za određeno lice koriste ili su koristili oslobođenje od plaćanja doprinosa po drugom pravnom osnovu u skladu sa odgovarajućim propisom, ne mogu za isto lice ostvarivati oslobođenje od plaćanja doprinosa iz ovih članova Zakona o doprinosima.

Uredbom o podsticanju zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2011 i 34/2011 – dalje: Uredba) utvrđeni su uslovi i način ostvarivanja prava poslodavaca iz privatnog sektora na subvencionisanje određenog dela obračunatog poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, radi podsticanja zapošljavanja. Predmetne subvencije odnose se na porez na zarade (subvencija u visini od 30% iznosa obračunatog poreza na zarade – za sve novozaposlene, odnosno u visini od 100% – za novozaposlene mlađe od 30 godina ili starije od 45 godina) i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje (subvencija u visini od 100% iznosa ukupnog doprinosa za PIO – za sve novozaposlene, nezavisno kojoj starosnoj kategoriji pripadaju).

Saglasno navedenim odredbama, poslodavac koji za određeno lice koristi ili je već koristio olakšicu kod plaćanja poreza na zarade, odnosno koristi ili je već koristio oslobođenje od plaćanja doprinosa po drugom pravnom osnovu u skladu sa odgovarajućim propisom, ne može za isto lice ostvarivati poresku olakšicu, odnosno oslobođenje od plaćanja doprinosa prema odredbama Zakona i Zakona o doprinosima. To znači da poslodavac ne može da koristi oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zaradu prema odredbama Zakona i Zakona o doprinosima za lice za koje koristi ili je koristio pravo na subvenciju poreza i doprinosa za PIO saglasno odredbama navedene uredbe.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 401-00-811/2011-04 od 30.08.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje