Uredba o podsticanju zapošljavanja

Uredba o podsticanju zapošljavanja

Sl.glasnik RS br. 32/2011, 34/2011

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način ostvarivanja prava poslodavaca iz privatnog sektora na subvencionisanje određenog dela obračunatog poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, radi podsticanja zapošljavanja.

Član 2

Poslodavac iz privatnog sektora koji zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice koje najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu (u daljem tekstu: novozaposleno lice), pod uslovom da, počev od 31. marta 2011. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencionisanje iznosa 30% obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u periodu od 12 meseci od dana novog zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vreme novozaposlenom licu.

Poslodavac iz privatnog sektora koji zaposli na neodređeno, odnosno određeno vreme lice mlađe od 30 godina ili starije od 45 godina, koje najmanje šest meseci bez prekida pre zapošljavanja nije bilo u radnom odnosu (u daljem tekstu: novozaposleno lice), pod uslovom da, počev od 31. marta 2011. godine nije smanjio broj zaposlenih, ostvaruje pravo na subvencionisanje ukupnog iznosa obračunatog poreza na zarade i ukupnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, u periodu od 12 meseci od dana novog zapošljavanja, odnosno u periodu dok traje radni odnos na određeno vreme novozaposlenom licu.

Poslodavac iz privatnog sektora (u daljem tekstu: poslodavac) jeste poslodavac koji posluje sa više od 50% privatnog kapitala.

Pravo na subvencionisanje iznosa 30%, odnosno 100% obračunatog poreza na zarade i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: porez i doprinos) nema poslodavac koji je ostvario pravo na korišćenje sredstava u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS“, br. 34/10 i 41/10).

Ukupnim doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: doprinos), u smislu ove uredbe, smatra se doprinos za novozaposlena lica obračunat iz osnovice i na osnovicu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Član 3

Subvencionisanje doprinosa vršiće se tako što će se sredstva za doprinose za novozaposlena lica uplaćivati iz budžeta Republike Srbije, iz sredstava predviđenih za transfer Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Subvencionisanje iznosa 30% obračunatog poreza na zarade vršiće se tako što će poslodavac biti u obavezi da 70% obračunatog poreza na zarade za novozaposlena lica uplaćuje na propisan račun budžeta.

Subvencionisanje iz člana 2. stav 2. ove uredbe vrši se u ukupnom iznosu.

Član 4

Obračun poreza i doprinosa vrši poslodavac i zajedno ga sa zahtevom za subvencionisanje poreza i doprinosa predaje Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi.

Obrazac zahteva za subvencionisanje poreza i doprinosa propisuje ministar finansija u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Poreska uprava, u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, kontroliše obračun poreza i doprinosa za novozaposlena lica, koji dostavlja Ministarstvu finansija.

Ministarstvo finansija će, iz sredstava namenjenih za transfer Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, preneti sredstva Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obračunatih doprinosa.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje izvršiće uplatu sredstava preko uplatnih računa za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, za svakog poslodavca pojedinačno, sa pozivom na PIB tog poslodavca.

Član 5

Poslodavci ne mogu smanjivati broj zaposlenih tokom perioda subvencionisanja poreza i doprinosa u odnosu na broj zaposlenih koji su imali na dan 31. marta 2011. godine, uvećan za broj novozaposlenih lica.

Ako u toku korišćenja subvencije za porez i doprinos za novozaposlena lica poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2011. godine uvećan za broj novozaposlenih lica za koja ostvaruje subvenciju, gubi pravo na subvenciju, pri čemu, u slučaju kada je subvencija korišćena za više novozaposlenih lica, prvo gubi subvenciju za onog novozaposlenog sa kojim je ranije zasnovao radni odnos.

Poslodavac je dužan da plati iznos poreza i doprinosa koji bi inače platio da nije koristio subvenciju, valorizovan primenom indeksa potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u roku od 30 dana od dana smanjenja broja zaposlenih u smislu stava 2. ovog člana.

Kontrolu broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana kod poslodavca vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje, inspekcija rada i Poreska uprava.

Ukoliko Nacionalna služba za zapošljavanje, inspekcija rada ili Poreska uprava utvrde da je došlo do smanjenja broja zaposlenih i da poslodavac nije postupio u skladu sa stavom 3. ovog člana, poslodavac je dužan da uplati, pored iznosa iz stava 3. ovog člana i pripadajuću kamatu, u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, od dana isteka roka iz stava 3. ovog člana do dana uplate.

Član 6

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.