Statut Javnobeležničke komore

Servis računara online zakazivanje

Izvor : 

http://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/6598/usvojen-statut-javnobeleznicke-komore-srbije-.php

Na osnovu člana 123. stav. 2. tačka 1) Zakona o javnom beležništvu („Službeni glasnik RSˮ, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013 i 55/2014 –drugi zakon), Osnivačka skupština Javnobeležničke komore, na sednici održanoj 15. avgusta 2014. godine, donosi

S T A T U T 

JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE

I. OPŠTE ODREDBE

 A. Osnovna načela delovanja

 Član 1.

Javnobeležnička komora Srbije (u daljem tekstu: Komora) profesionalno je udruženje u koje se udružuju javni beležnici upisani u njen imenik.

Komora posluje kao neprofitno udruženje.

Komora ima svojstvo pravnog lica sa ovlašćenjima određenim zakonom i Statutom Komore (u daljem tekstu: Statut).

Član 2.

Komora obavlja sledeće poslove:

 1. čuva ugled, čast, integritet i prava javnobeležničke profesije;
 2. stara se da javni beležnici savesno i u skladu sa zakonom i svojom zakletvom obavljaju svoje poslove i u tom cilju vrši nadzor nad radom javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika, pokreće i sprovodi disciplinski postupak u skladu sa zakonom;
 3. predstavlja javne beležnike kod državnih organa radi zaštite prava i interesa profesije, u skladu sa zakonom i Statutom;
 4. donosi odluke koje obavezuju javne beležnike, u skladu sa zakonom i Statutom;
 5. utvrđuje pravila javnobeležničke etike i stara se o poštovanju etičkog kodeksa;
 6. donosi Javnobeležnički poslovnik;
 7. stara se o stručnom usavršavanju javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika;
 8. organizuje stručnu obuku i pripremu kandidata za polaganje javnobeležničkog ispita;
 9. organizuje naučne skupove, stručne skupove, seminare i savetovanja u oblasti javnog beležništva;
 10. organizuje objavljivanje časopisa i stručne literature u oblasti javnog beležništva;
 11. uspostavlja i razvija saradnju s javnobeležničkim komorama u inostranstvu;
 12. vrši javna ovlašćenja koja su joj zakonom poverena, obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Član 3.

Rad i delovanje Komore su javni.

Javnost rada i delovanja Komore ostvaruje se kroz saradnju s medijima, organizovanjem javnih skupova, tribina i okruglih stolova, putem internet prezentacija i na druge dozvoljene načine.

B. Naziv, sedište, simboli, predstavljanje i zastupanje

Član 4.

 U svom delovanju Komora koristi pun i skraćen naziv.

Pun naziv Komore je: „Javnobeležnička komora Srbijeˮ.

Skraćeni naziv Komore je: „JKSˮ.

Član 5.

Sedište Komore se nalazi u Beogradu.

 Član 6.

Komoru zastupa i predstavlja predsednik Komore.

Ako je predsednik Komore sprečen da vrši svoju funkciju, Komoru zastupa i predstavlja zamenik predsednika Komore.

Predsednik Komore može da ovlasti drugog člana Komore da u određenim slučajevima zastupa i predstavlja Komoru.

Član 7.

Komora ima pečat okruglog oblika, prečnika 32 milimetra, u čijem se središtu nalazi grb Republike Srbije, a oko grba, u koncentričnim krugovima ispisuje se ćiriličkim pismom tekst pečata.

U spoljnom krugu pečata ispisuje se naziv Republike Srbije, u unutrašnjem krugu tekst: „JAVNOBELEŽNIČKA KOMORA SRBIJE”, a u dnu pečata ispisuje se sedište Komore.

Komora u svom radu koristi štambilje pravougaonog oblika koji sadrže: u prvom redu: naziv „Republika Srbija”, u drugom redu naziv: „JAVNOBELEŽNIČKA KOMORA SRBIJE”, u trećem redu prostor za broj predmeta, u četvrtom redu prostor za datum i čas, a u petom redu: „Beograd”.

Izvršni odbor Komore određuje broj primeraka pečata, dimenzije i broj primeraka štambilja  i odlučuje kome će poveriti pečate i štambilje na čuvanje i upotrebu.

Svi primerci pečata, odnosno štambilja moraju biti istovetni po sadržini i veličini.

Svaki primerak pečata obeležava se rimskim brojem, koji se stavlja između grba Republike Srbije i sedišta Komore.

Član 8.

U svom radu Komora može koristiti simbole vizuelnog identiteta ‒ grb i svečani grb.

Izgled grba i svečanog grba određuje Skupština Komore na predlog Izvršnog odbora Komore.

II. ORGANI KOMORE

Član 9.

Organi Komore su: Skupština, predsednik Komore, zamenik predsednika Komore, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Statutarna komisija, Disciplinska komisija i disciplinski tužilac.

A. Skupština

Član 10.

Skupština je najviši organ Komore.

Skupštinu čine svi javni beležnici članovi Komore.

Skupština radi u redovnim i vanrednim sednicama.

a) Nadležnost Skupštine

Član 11.

Skupština Komore:

 1. donosi Statut;
 2. donosi Javnobeležnički poslovnik, poslovnik Skupštine, poslovnik Izvršnog odbora i druge opšte akte Komore, u skladu sa zakonom i Statutom;
 3. donosi odluku o visini upisnine i visini članarine i načinu njihovog plaćanja;
 4. bira i razrešava predsednika Komore;
 5. bira i razrešava zamenika predsednika Komore;
 6. bira i razrešava članove Izvršnog odbora;
 7. bira i razrešava članove Nadzornog odbora;
 8. bira i razrešava članove Statutarne komisije;
 9. bira i razrešava članove Disciplinske komisije;
 10. bira i razrešava disciplinskog tužioca;
 11. bira i razrešava zamenike disciplinskog tužioca;
 12. usvaja godišnji račun i izveštaj o radu Komore;
 13. razmatra i usvaja izveštaje o radu organa Komore;
 14. odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

b) Sazivanje Skupštine

Član 12.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje.

Redovnu sednicu Skupštine saziva predsednik Komore.

Predsednik Komore saziva redovnu sednicu Skupštine najkasnije trideset dana pre dana određenog za njeno održavanje.

Član 13.

Vanredna sednica Skupštine održava se na zahtev Izvršnog odbora ili jedne desetine članova Komore, tako da od dana sazivanja do dana održavanja vanredne sednice Skupštine prođe najmanje osam dana.

Izvršni odbor saziva vanrednu sednicu Skupštine kada oceni da je to neophodno.

Predsednik Komore saziva vanrednu sednicu Skupštine na obrazložen pismeni zahtev najmanje jedne desetine članova Komore u roku od sedam dana od dana kada je zahtev primljen, a ako on to ne učini, podnosioci zahteva mogu sazvati vanrednu sednicu Skupštine i odrediti člana Komore koji joj predsedava.

v) Rad Skupštine. Odlučivanje

Član 14.

Skupština punovažno radi i odlučuje ako sednici prisustvuje najmanje jedna polovina članova.

Ako je glasanju o predlogu dnevnog reda prisustvovala većina članova Skupštine, a tokom sednice nije osporavano postojanje kvoruma, smatra se da je većina članova Skupštine sve vreme prisustvovala sednici Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Član 15.

Sednici Skupštine predsedava predsednik Komore.

Kada je predsednik Komore sprečen da vrši svoju funkciju, odnosno kada Skupština odlučuje o izboru i razrešenju predsednika Komore, sednici Skupštine predsedava zamenik predsednika Komore.

Ako su predsednik Komore i zamenik predsednika Komore sprečeni da vrše svoju funkciju, sednici Skupštine predsedava član Izvršnog odbora, koga oni odrede, odnosno koga izabere Izvršni odbor.

Ako su članovi Izvršnog odbora sprečeni da vrše svoju funkciju, sednici Skupštine predsedava najstariji od prisutnih članova.

Član 16.

Bliža pravila o sazivanju i vođenju sednica Skupštine, kao i o glasanju na sednici Skupštine propisuju se Poslovnikom Skupštine Javnobeležničke komore Srbije.

g) Učešće predstavnika javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika u radu Skupštine

Član 17.

U radu Skupštine učestvuje pet predstavnika javnobeležničkih pomoćnika i pet predstavnika javnobeležničkih pripravnika, bez prava glasa.

Predstavnici javnobeležničkih pomoćnika i predstavnici javnobeležničkih pripravnika na sednicama Skupštine daju predloge, iznose mišljenja i učestvuju u raspravi o pitanjima koja se tiču njihovog položaja.

Mandat predstavnika javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika traje dve godine s mogućnošću da budu ponovo izabrani.

Član 18.

Predstavnike javnobeležničkih pomoćnika bira Skupština tako da dva predstavnika budu s područja Apelacionog suda u Beogradu, a po jedan predstavnik s područja Apelacionog suda u Novom Sadu, Apelacionog suda u Kragujevcu i Apelacionog suda u Nišu.

Predstavnici javnobeležničkih pomoćnika s područja Apelacionog suda u Beogradu biraju se tako da jedan od njih bude s područja Višeg suda u Beogradu, a drugi s preostale teritorije Apelacionog suda.

Član 19.

Izbore za predstavnike javnobeležničkih pomoćnika raspisuje predsednik Komore, najkasnije tri meseca pre isteka njihovog mandata.

Od raspisivanja izbora do njihovog održavanja ne može proteći više od dva meseca.

Ako mandat predstavnika javnobeležničkih pomoćnika prestane pre isteka vremena za koje je izabran, predsednik Komore raspisuje izbore za popunjavanje slobodnog predstavničkog mesta najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka mandata predstavnika javnobeležničkih pomoćnika.

Član 20.

Kandidatura za predstavnika javnobeležničkih pomoćnika podnosi se Izvršnom odboru u roku 15 dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju izbora na veb-sajtu Komore.

Kandidat za predstavnika javnobeležničkih pomoćnika je lice čiju kandidaturu svojim potpisima podrži najmanje deset javnobeležničkih pomoćnika s teritorije za koju se bira.

Javnobeležnički pomoćnik može da podrži kandidaturu samo jednog kandidata za predstavnika javnobeležničkih pomoćnika, a ako podrži kandidaturu više njih, uzima se u obzir podrška kandidatu čija je kandidatura ranije predata Izvršnom odboru.

Po isteku roka za podnošenje kandidature, Izvršni odbor utvrđuje listu kandidata i dostavlja je Skupštini.

Član 21.

Prilikom izbora predstavnika javnobeležničkih pomoćnika glasa se za kandidate po područjima.

Za predstavnika javnobeležničkih pomoćnika sa određenog područja izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih članova Skupštine.

Ako je za određeno područje postojao samo jedan kandidat, a nije dobio potreban broj glasova, predsednik Komore ponovo raspisuje izbore za predstavnika javnobeležničkih pomoćnika sa određenog područja.

Ali ako nijedan od više kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, glasanje se ponavlja.

Na ponovljenom glasanju učestvuju dva kandidata koja su dobila najviše glasova, a ako više njih deli prvo, odnosno drugo mesto, na ponovljenom glasanju učestvuju svi kandidati koji dele prvo i drugo mesto.

Na ponovljenom glasanju za predstavnika Javnobeležničkih pomoćnika izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova.

Član 22.

Predstavniku javnobeležničkih pomoćnika funkcija prestaje istekom  vremena za koje je izabran.

Pre isteka vremena za koje je izabran predstavniku javnobeležničkih pomoćnika funkcija prestaje ako podnese ostavku, ako mu prestane funkcija javnobeležničkog pomoćnika ili ako bude razrešen.

Predstavnik javnobeležničkih pomoćnika podnosi ostavku usmeno na sednici Skupštine ili pismenu ostavku predaje predsedniku Komore.

Ako preda pismenu ostavku, njegova funkcija predstavnika javnobeležničkih pomoćnika prestaje kada Izvršni odbor na prvoj narednoj sednici konstatuje prestanak njegove funkcije.

Skupština razrešava predstavnika javnobeležničkih pomoćnika ako bez opravdanog razloga ne prisustvuje sednicama Skupštine ili ako je protiv njega izrečena kazna za disciplinski prestup.

Član 23.

Odredbe o izboru i prestanku funkcije predstavnika javnobeležničkih pomoćnika na odgovarajući način se primenjuju na izbor i prestanak funkcije  javnobeležničkih pripravnika.

 B. Predsednik Komore

a) Nadležnost predsednika Komore

Član 24.

Predsednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i rukovodi njenim radom.

Mandat predsednika Komore traje četiri godine.

Predsednik Komore kojem je istekao četvorogodišnji mandat može još jedanput biti izabran na tu funkciju.

Predsednik Komore je za svoj rad odgovoran Skupštini.

Član 25.

Predsednik Komore:

 1. stara se o načelima savesnog obavljanja delatnosti javnog beležnika;
 2. stara se da Komora radi i posluje u skladu sa zakonom;
 3. izvršava odluke organa Komore, osim ako je Statutom predviđeno drugačije;
 4. preduzima mere da se posredovanjem i na drugi način rešavaju neslaganja između članova Komore, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika;
 5. saziva sednice Skupštine i predsedava im;
 6. saziva sednice Izvršnog odbora i predsedava im;
 7. određuje javnog beležnika koji će predstavljati Komoru prilikom kontrole i pretresa javnobeležničke kancelarije;
 8. određuje javnobeležničkog zamenika, ako ga javni beležnik ne odredi pre početka svog odsustva ili sprečenosti da obavlja delatnost;
 9. obrazuje komisiju za preuzimanje arhive javnog beležnika kome prestaje javnobeležnička delatnost i odlučuje o poveravanju arhive javnog beležnika kome je prestala javnobeležnička delatnost;
 10. određuje javnog beležnika za čuvanje spisa i isprava umesto  javnog beležnika koji prestane s radom, odnosno za izdavanje prepisa i otpravaka javnobeležničkih isprava umesto odsutnog ili sprečenog javnog beležnika kome nije određen zamenik;
 11. određuje vršioca dužnosti javnog beležnika ako javni beležnik umre, bude suspendovan, lišen poslovne sposobnosti, lišen statusa ili ako se odrekne obavljanja javnobeležničke delatnosti;
 12. daje dozvolu javnom beležniku za povremeno obavljanje poslova izvan službenog sedišta, kada je to predviđeno zakonom;
 13. objavljuje datum početka obavljanja delatnosti javnog beležnika u „Službenom glasniku Republike Srbije”, kada primi kopiju zapisnika o polaganju zakletve;
 14. vodi Digitalni arhiv javnobeležničkih isprava sačinjenih elektronskim putem;
 15. izdaje izvornik ili overeni prepis isprave koja je odložena u Arhivu Komore;
 16. vodi Registar testamenata, odnosno Registar deponovanih testamenata i, na zahtev suda, dostavlja podatke iz tih registara;
 17. stara se o evidentiranju i čuvanju deponovanih overenih otisaka pečata i štambilja i overenih potpisa javnih beležnika;
 18. zaključuje sa osiguravajućim društvom kolektivni ugovor o osiguranju od odgovorosti za štetu prouzrokovanu obavljanjem javnobeležničke delatnosti;
 19. 19) raspisuje konkurs za imenovanje javnobeležničkih pripravnika i stara se o njegovom sprovođenju;
 20. 20) vrši druge poslove predviđene zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Komore.

b) Izbor predsednika Komore

Član 26.

Predsednika Komore među članovima Komore bira Skupština javnim glasanjem.

Skupština može da donese odluku da se izbor predsednika Komore vrši tajnim glasanjem.

Član 27.

Izbore za predsednika Komore raspisuje Izvršni odbor, tako da od raspisivanja izbora do njihovog održavanja ne protekne više od dva meseca.

Izvršni odbor raspisuje izbore za predsednika Komore najkasnije tri meseca pre isteka mandata predsednika Komore.

 Ako mandat predsednika Komore prestane pre isteka vremena za koje je izabran, Izvršni odbor raspisuje izbore za predsednika Komore najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka mandata predsednika Komore.

Član 28.

Kandidatura za predsednika Komore podnosi se Izvršnom odboru u roku od petnaest dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju izbora na veb-sajtu Komore.

Kandidat za predsednika Komore je lice čiju kandidaturu  svojim potpisima podrži najmanje trideset članova Komore.

Član Komore može podržati kandidaturu samo jednog kandidata za predsednika Komore, a ako podrži kandidaturu više njih, uzima se u obzir podrška kandidatu čija je kandidatura ranije podneta Izvršnom odboru.

Po isteku roka za podnošenje kandidature, Izvršni odbor utvrđuje listu kandidata, dostavlja je Skupštini i objavljuje je na veb-sajtu Komore.

Član 29.

Za predsednika Komore izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih članova Skupštine.

Ako je postojao samo jedan kandidat, a nije dobio potreban broj glasova, Izvršni odbor ponovo raspisuje izbore za predsednika Komore.

Ali ako nijedan od više kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, glasanje se ponavlja.

Na ponovljenom glasanju učestvuju dva kandidata koja su dobila najviše glasova, odnosno svi kandidati koji dele prvo ili drugo mesto.

Na ponovljenom glasanju za predsednika Komore izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova.

v) Prestanak funkcije predsednika Komore

Član 30.

Predsedniku Komore funkcija prestaje istekom  vremena za koje je izabran.

Pre isteka vremena za koje je izabran predsedniku Komore funkcija prestaje ako podnese ostavku, ako mu prestane dužnost javnog beležnika, ako mu prestane funkcija po sili Statuta ili ako bude razrešen.

Predsednik Komore može podneti ostavku usmeno na sednici Skupštine ili pismenu ostavku predaje Izvršnom odboru.

Ako preda pismenu ostavku, njegova funkcija predsednika Komore prestaje kada Izvršni odbor na prvoj narednoj sednici konstatuje prestanak njegove funkcije.

Predsedniku Komore funkcija prestaje po sili Statuta ako Skupština ne usvoji godišnji izveštaj o njegovom radu, odnosno godišnji izveštaj o radu Izvršnog odbora.

Član 31.

Skupština razrešava predsednika Komore ako ne poštuje Statut i druge opšte akte Komore, ako ne izvršava odluke Skupštine i drugih organa Komore i ako se ponaša na način koji je nespojiv sa ugledom Komore i javnobeležničke profesije.

Obrazloženi predlog za razrešenje podnosi se Izvršnom odboru u pismenoj formi.

Predlog za razrešenje mogu podneti: Nadzorni odbor, Statutarna komisija, trećina članova Izvršnog odbora ili najmanje desetina članova Komore.

Predsedniku Komore prestaje funkcija ako za njegovo razrešenje glasa većina od prisutnih članova Skupštine.

Član 32.

Javni beležnik kojem je funkcija predsednika Komore prestala razrešenjem ne može biti biran za predsednika Komore, zamenika predsednika Komore, člana Izvršnog odbora, člana Nadzornog odbora, člana Statutarne komisije, člana Disciplinske komisije, disciplinskog tužioca i zamenika disciplinskog tužioca.

Ako predlog za razrešenje ne dobije potreban broj glasova, o razrešenju predsednika Komore se ne odlučuje narednih šest meseci od dana kada je održano glasanje o njegovom razrešenju.

V. Zamenik predsednika Komore

a) Nadležnost

Član 33.

Zamenik predsednika Komore zamenjuje predsednika Komore kada je on sprečen ili odsutan, obavlja druge poslove koje mu poveri predsednik Komore, saziva sednice Skupštine na kojima se vrši izbor ili razrešenje predsednika Komore i predsedava im.

Zamenik predsednika Komore odgovara za svoj rad Skupštini, predsedniku Komore i Izvršnom odboru.

b) Izbor i prestanak funkcije

Član 34.

Kandidata za zamenika predsednika Komore predlaže predsednik Komore.

Predsednik Komore može predložiti razrešenje zamenika predsednika Komore.

Na izbor i prestanak funkcije zamenika predsednika Komore, na odgovarajući način se primenjuju odredbe o izboru i prestanku funkcije predsednika Komore.

G. Izvršni odbor

a) Nadležnost

Član 35.

Izvršni odbor je najviši organ odlučivanja u Komori između dve sednice Skupštine.

Izvršni odbor se sastaje najmanje jednom mesečno.

Za svoj rad Izvršni odbor odgovara Skupštini.

Član 36.

Izvršni odbor:

 1. utvrđuje nacrt Statuta i drugih opštih akata Komore;
 2. priprema sednice Skupštine;
 3. izvršava odluke Skupštine i radi izvršenja odluka Skupštine donosi sprovedbene opšte akte;
 4. odobrava odsusutva javnim beležnicima;
 5. odi imenik javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika, javnobeležničkih pripravnika, vršilaca dužnosti javnih beležnika, javnobeležničkih zamenika i javnobeležničkih kancelarija;
 6. sastavlja nacrt godišnjeg računa Komore, brine se o poslovanju Komore i o naplati upisnina, članarina i drugih prihoda Komore;
 7. donosi akt o visini nagrade i naknade troškova za rad predsednika Komore, članova Izvršnog odbora, članova Nadzornog odbora, članova Disciplinske komisije, disciplinskog tužioca i njegovih zamenika;
 8. podnosi predstavke, mišljenja i predloge nadležnim državnim organima u vezi s pripremom i primenom propisa koji uređuju javnobeležničku delatnost;
 9. vrši nadležnost prvostepenog organa u disciplinskom postupku u skladu sa zakonom i Statutom;
 10. odlučuje o žalbi stranke na odbijanje javnog beležnika da sačini javnobeležničku ispravu, da overi nejavnu ispravu, odnosno da preduzme drugu službenu radnju;
 11. odlučuje o zahtevu za izuzeće javnog beležnika;
 12. utvrđuje kriterijume za zaradu javnobeležničkog pripravnika, odnosno pomoćnika, minimalnu zaradu koju je javni beležnik dužan da plaća javnobeležničkom pripravniku, odnosno pomoćniku, kao i minimalnu zaradu administrativnog osoblja javnog beležnika;
 13. sprovodi konkurs za imenovanje javnih beležnika i ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa dostavlja primljene prijave sa svojim mišljenjem;
 14. odlučuje o izboru javnobeležničkog pripravnika, uz saglasnost javnog beležnika;
 15. određuje najniži iznos osiguranja od odgovornosti za štetu prouzrokovanu obavljanjem javnobeležničke delatnosti;
 16. podnosi Skupštini godišnji izveštaj o svom radu;
 17. vrši druge poslove predviđene zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Komore.

Izvršni odbor vrši sve poslove iz nadležnosti Komore koji ne spadaju u delokrug drugih organa Komore.

Sastav

Član 37.

Za člana Izvršnog odbora može biti izabran svaki član Komore.

Izvršni odbor ima devet članova.

Članovi Izvršnog odbora mogu biti članovi po funkciji i izabrani članovi.

Član 38.

Predsednik Komore je po funkciji predsednik Izvršnog odbora.

Zamenik predsednika Komore je po funkciji zamenik predsednika Izvršnog odbora.

Član 39.

Izabrane članove Izvršnog odbora bira Skupština na tri godine tako da tri člana budu sa područja Apelacionog suda u Beogradu, dva člana sa područja Apelacionog suda u Novom Sadu i po jedan član sa područja Apelacionog suda u Kragujevcu i Apelacionog suda u Nišu.

Izabrani članovi Izvršnog odbora s područja Apelacionog suda u Beogradu biraju se tako da dvojica od njih budu s područja Višeg suda u Beogradu, a treći s preostale teritorije Apelacionog suda.

Izabrani članovi Izvršnog odbora s područja Višeg suda u Beogradu biraju se tako da jedan od njih bude s teritorije Prvog ili Drugog osnovnog suda u Beogradu, a drugi s preostale teritorije Višeg suda u Beogradu.

v) Izbor članova Izvršnog odbora

Član 40.

Izbore za članove Izvršnog odbora raspisuje predsednik Komore, tako da od raspisivanja izbora do njihovog održavanja ne protekne više od dva meseca.

Predsednik Komore raspisuje izbore za članove Izvršnog odbora najkasnije tri meseca pre isteka mandata Izvršnog odbora.

Ako mandat člana Izvršnog odbora prestane pre isteka vremena za koje je izabran, predsednik Komore raspisuje izbore za popunjavanje slobodnog mesta u Izvršnom odboru najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka mandata člana Izvršnog odbora.

Član 41.

Kandidatura za člana Izvršnog odbora podnosi se predsedniku Komore u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju izbora na sajtu Komore.

Kandidat za člana Izvršnog odbora je član Komore čiju kandidaturu svojim potpisima podrži najmanje petnaest javnih beležnika s bilo kog područja.

Javni beležnik može podržati kandidaturu najviše tri kandidata za članove Izvršnog odbora, a ako podrži kandidaturu više od tri kandidata, uzima se u obzir podrška kandidatima čije su kandidature ranije podnete predsedniku Komore.

Po isteku roka za podnošenje kandidature, predsednik Komore utvrđuje listu kandidata i dostavlja je Skupštini.

Član 42.

Prilikom izbora članova Izvršnog odbora glasa se za kandidate po područjima.

Za člana Izvršnog odbora sa određenog područja izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih članova Skupštine.

Ako je za određeno područje postojao samo jedan kandidat, a nije dobio potrebnu većinu glasova, predsednik Komore ponovo raspisuje izbore za člana Izvršnog odbora.

Ali ako nijedan od više kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, glasanje se ponavlja.

Na ponovljenom glasanju učestvuju dva kandidata koja su dobila najviše glasova, odnosno svi kandidati koji dele prvo ili drugo mesto.

Na ponovljenom glasanju za člana Izvršnog odbora izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova.

g) Prestanak funkcije

Član 43.

Članovima Izvršnog odbora po funkciji članstvo u Izvršnom odboru prestaje prestankom funkcije predsednika, odnosno zamenika predsednika Komore.

Izabranim članovima Izvršnog odbora funkcija prestaje istekom vremena za koje su izabrani.

Pre isteka vremena za koje je izabran, izabranom članu Izvršnog odbora funkcija prestaje ako podnese ostavku, ako mu prestane dužnost  javnog beležnika, ako mu prestane članstvo u Izvršnom odboru po sili Statuta ili ako bude razrešen.

Član 44.

Član Izvršnog odbora podnosi ostavku usmeno na sednici Skupštine ili pismenu ostavku predaje Izvršnom odboru.

Ako preda pismenu ostavku, njegovo članstvo u Izvršnom odboru prestaje kada Izvršni odbor na prvoj narednoj sednici konstatuje prestanak njegove funkcije.

Izabranom članu Izvršnog odbora funkcija prestaje po sili Statuta ako Skupština ne usvoji godišnji izveštaj o radu Izvršnog odbora ili ako član Izvršnog odbora premesti sedište svoje Javnobeležničke kancelarije na područje s kojeg nije izabran.

Član 45.

Skupština razrešava člana Izvršnog odbora ako on ne poštuje Statut i druge opšte akte Komore, ako ne izvšava odluke Skupštine i drugih organa Komore i ako se ponaša na način koji je nespojiv sa ugledom Komore i javnobeležničke profesije.

Obrazloženi predlog za razrešenje podnosi se Izvršnom odboru u pismenoj formi.

Predlog za razrešenje mogu podneti: predsednik Komore, zamenik predsednika Komore, bilo koji član Izvršnog odbora, Nadzorni odbor, Statutarna komisija ili najmanje desetina članova Komore.

Članu Izvršnog odbora prestaje funkcija ako za njegovo razrešenje glasa većina od prisutnih članova Skupštine.

Član 46.

Javni beležnik kojem je funkcija člana Izvršnog odbora prestala razrešenjem ne može biti biran za predsednika Komore, zamenika predsednika Komore, člana Izvršnog odbora, člana Nadzornog odbora, člana Statutarne komisije, člana Disciplinske komisije, disciplinskog tužioca i zamenika disciplinskog tužioca.

Ako predlog za razrešenje ne dobije potreban broj glasova, o razrešenju člana Izvršnog odbora se ne odlučuje narednih šest meseci od dana kada je održano glasanje o njegovom razrešenju.

D. Nadzorni odbor

a) Nadležnost

Član 47.

Nadzorni odbor je kontrolni organ Komore. Mandat člana Nadzornog odbora traje pet godina.

Član 48.

(1) Nadzorni odbor:

 1. obavlja unutrašnju kontrolu rada i finansijskog poslovanja Komore;
 2. kontroliše prihode i rashode Komore, upotrebu finansijskih sredstava Komore i upravljanje imovinom koja je u vlasništvu Komore ili kojom Komora raspolaže po drugom osnovu;
 3. podnosi Izvršnom odboru šestomesečni izveštaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja;
 4. podnosi Skupštini izveštaj o svom radu.

Svaki član Komore može da ostvari uvid u izveštaj Nadzornog odbora o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja.

b) Sastav, izbor i prestanak funkcije

Član 49.

Nadzorni odbor čine predsednik i dva člana koje bira i razrešava Skupština na predlog Izvršnog odbora.

Na prestanak funkcije predsednika i članova Nadzornog odbora na odgovarajući način se primenjuju pravila o prestanku funkcije izabranog člana Izvršnog odbora.

Đ. Statutarna komisija

a) Nadležnost

Član 50.

Statutarna komisija:

 1. daje tumačenje Statuta i drugih opštih akata Komore;
 2. daje mišljenje o nacrtima Statuta, Javnobeležničkog poslovnika i drugih opštih akata Komore;
 3. daje mišljenje o usklađenosti odluka organa Komore sa Statutom;
 4. podnosi Skupštini izveštaj o svom radu.

Tumačenje Statuta i drugih opštih akata Komore mogu tražiti svi organi u Komori.

Tumačenje Statutarne komisije je konačno i obavezujuće za sve organe, tela i članove Komore.

b) Sastav, izbor i prestanak funkcije

Član 51.

Statutarnu komisiju čine predsednik i četiri člana koje bira i razrešava Skupština na predlog Izvršnog odbora.

Na prestanak funkcije predsednika i članova Statutarne komisije na odgovarajući način se primenjuju pravila o prestanku funkcije izabranog člana Izvršnog odbora.

E. Disciplinska komisija

a) Nadležnost

Član 52.

Disciplinska komisija je prvostepeni ili drugostepeni organ u disciplinskom postupku.

Disciplinska komisija:

 1. sprovodi disciplinski postupak zbog disciplinskog prestupa;
 2. odlučuje o žalbama protiv odluka Izvršnog odbora u disciplinskom postupku zbog lakše povrede javnobeležničke dužnosti;
 3. podnosi Skupštini izveštaj o svom radu;
 4. vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

b) Sastav

Član 53.

Disciplinska komisija ima šest članova, raspoređenih u dva disciplinska veća.

Prvo disciplinsko veće je nadležno da odlučuje u disciplinskim stvarima javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika s područja Apelacionog suda u Beogradu, kao i u disciplinskim stvarima članova Drugog disciplinskog veća.

Drugo disciplinsko veće nadležno je da odlučuje u disciplinskim stvarima javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika s područja Apelacionog suda u Novom Sadu, Apelacionog suda u Kragujevcu i Apelacionog suda u Nišu, kao i u disciplinskim stvarima članova Prvog disciplinskog veća.

Predsednik disciplinskog veća je najstariji član veća, a predsednik Disciplinske komisije je najstariji njen član.

v) Izbor i prestanak funkcije

Član 54.

Članove Disciplinske komisije bira Skupština na četiri godine.

Članovi Prvog disciplinskog veća biraju se tako da jedan od njih bude s teritorije Prvog ili Drugog osnovnog suda u Beogradu, drugi s preostale teritorije Višeg suda u Beogradu, a treći s preostale teritorije Apelacionog suda u Beogradu.

Članovi Drugog disciplinskog veća biraju se tako da po jedan od njih bude s teritorije Apelacionog suda u Novom Sadu, Apelacionog suda u Kragujevcu i Apelacionog suda u Nišu.

Na izbor i prestanak funkcije člana Disciplinske komisije, na odgovarajući način se primenjuju pravila o izboru i prestanku funkcije izabranog člana Izvršnog odbora.

Ž. Disciplinski tužilac i njegovi zamenici

a) Disciplinski tužilac

Član 55.

Disciplinski tužilac podnosi predloge za pokretanje disciplinskog postupka protiv javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Disciplinskog tužioca bira Skupština na četiri godine.

Na izbor i prestanak funkcije disciplinskog tužioca na odgovarajući način se primenjuju pravila o izboru i prestanku funkcije predsednika Komore.

b) Zamenici disciplinskog tužioca

Član 56.

Disciplinski tužilac ima dva zamenika, koja mu pomažu u radu.

Zamenike disciplinskog tužioca bira Skupština na predlog disciplinskog tužioca, na četiri godine.

Jedan zamenik disciplinskog tužioca bira se iz redova javnih beležnika s područja Apelacionog suda u Beogradu, a drugi se bira iz redova javnih beležnika s područja ostalih apelacionih sudova.

Na izbor i prestanak funkcije zamenika disciplinskog tužioca na odgovarajući način se primenjuju pravila o izboru i prestanku funkcije zamenika predsednika Komore.

Z. Nespojivost funkcija

Član 57.

Jedno lice ne može istovremeno biti član Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Disciplinske komisije.

Disciplinski tužilac i njegovi zamenici ne mogu u isto vreme biti članovi Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Disciplinske komisije.

I. Sekretarijat Komore

Član 58.

Komora ima Sekretarijat, koji je zadužen za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih sličnih poslova za potrebe Komore.

Organizacija i delokrug Sekretarijata Komore detaljnije se uređuju pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.

Sekretarijat Komore vodi delovodnik i druge pomoćne knjige koje su potrebne za evidenciju rada Komore, u skladu sa opštim aktom koji donosi Izvršni odbor.

Član 59.

Radom Sekretarijata Komore rukovodi sekretar Komore.

Sekretar Komore je po funkciji i sekretar Skupštine, odnosno sekretar Izvršnog odbora.

Član 60.

Sekretara Komore bira i razrešava Izvršni odbor na predlog predsednika Komore.

Za sekretara Komore se bira diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom, koji poseduje najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita i koji je dostojan javnog poverenja.

Nedostojnost kandidata za sekretara Komore ceni se u skladu s pravilima koja važe za nedostojnost javnog beležnika.

Član 61.

Zaposleni u stručnim službama Sekretarijata učestvuju u pripremanju sednica Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i svih radnih i stručnih tela Komore.

Zaposleni u Sekretarijatu koga odredi sekretar Komore prisustvuje sednicama organa Komore i vodi zapisnik s tih sednica.

Sistematizacija radnih mesta u Sekretarijatu Komore uređuje se pravilnikom koji donosi Izvršni odbor.

Na prava i obaveze Sekretara Komore i zaposlenih u Sekretarijatu primenjuju se opšti propisi o radu.

J. Pravno sredstvo protiv odluka organa Komore

Član 62.

Ako zakonom ili Statutom nije predviđeno nešto drugo, odluke organa Komore kojima se odlučuje o pravima i dužnostima javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika, javnobeležničkih pripravnika, javnobeležničkih zamenika i vršilaca dužnosti javnih beležnika su konačne.

III. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

A. Lakše povrede javnobeležničke dužnosti

Član 63.

Javni beležnik čini lakšu povredu javnobeležničke dužnosti ako:

 1. ne postupa u skladu s pravilima Javnobeležničkog poslovnika;
 2. tri puta uzastopno neopravdano izostane sa sednica organa Komore čiji je član;
 3. nedolično se ponaša prema drugim javnim beležnicima, javnobeležničkim pomoćnicima, javnobeležničkim pripravnicima i zaposlenima u Sekretarijatu Komore;
 4. nedoličnim ponašanjem u javnim aktivnostima ili u privatnom životu nanosi štetu ugledu Komore i javnobeležničke profesije.

B. Disciplinski postupak

a) Predlog za pokretanje disciplinskog postupka

Član 64.

Predlog za pokretanje disciplinskog postupka podnosi disciplinski tužilac, na sopstvenu inicijativu ili na inicijativu organa Komore, državnih organa, stranaka i njihovih zastupnika i punomoćnika.

Disciplinski tužilac pokreće disciplinski postupak kada na osnovu podataka kojima raspolaže nađe da ima osnova za sumnju da je javni beležnik učinio lakšu povredu javnobeležničke dužnosti ili disciplinski prestup.

U predlogu za pokretanje postupka disciplinski tužilac opisuje povrede, navodi činjenice i predlaže dokaze.

b) Odgovor javnog beležnika

Član 65.

Kada nadležni disciplinski organ primi predlog disciplinskog tužioca, dostavlja ga bez odlaganja javnom beležniku na odgovor.

Uz predlog disciplinskog tužioca, javnom beležniku se dostavlja i sva prateća dokumentacija.

Rok za dostavljanje odgovora javnog beležnika iznosi osam dana od dana kada je primio predlog za pokretanje postupka.

Član 66.

U disciplinskom postupku održava se usmena rasprava, na kojoj javni beležnik ima pravo da izloži svoju odbranu.

Usmenu raspravu zakazuje nadležni disciplinski organ, po prijemu odgovora javnog beležnika, odnosno po isteku roka za odgovor.

Usmena rasprava nije javna, osim kada to javni beležnik protiv koga se vodi disciplinski postupak izričito zahteva.

Član 67.

Javni beležnik se može na raspravi braniti sam ili preko zastupnika, a može da za raspravu dostavi i pismenu odbranu.

Ako javni beležnik ne pristupi na raspravu na koju je uredno pozvan i ne opravda svoj izostanak, rasprava se održava i odluka se donosi bez njegovog prisustva.

Na ostala pitanja vođenja disciplinskog postupka na odgovarajući način se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

v) Suspenzija

Član 68.

Nakon pokretanja disciplinskog postupka, Disciplinska komisija donosi rešenje o privremenom udaljenju javnog beležnika (suspenzija) ako je to neophodno radi zaštite interesa stranaka i javnog poverenja u javno beležništvo.

Rešenje o privremenom udaljenju Disciplinska komisija donosi na predlog disciplinskog tužioca ili po službenoj dužnosti.

Privremeno udaljenje se uvek određuje:

 1. ako je protiv javnog beležnika otvorena istraga zbog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, a koje ga čini nedostojnim javnobeležničke dužnosti;
 2. ako je javnom beležniku u krivičnom postupku izrečena mera bezbednosti zabrane bavljenja određenim poslom ili zanimanjem, a odluka o tome još nije postala pravnosnažna.

Privremeno udaljenje opoziva Disciplinska komisija čim prestanu razlozi zbog kojih je privremeno udaljenje izrečeno.

O odluci kojom se određuje, odnosno opoziva privremeno udaljenje obaveštava se Izvršni odbor Komore i nadležni javni tužilac.

Žalba javnog beležnika protiv rešenja o udaljenju ne odlaže izvršenje tog rešenja.

g) Žalba

Član 69.

Žalba protiv prvostepene odluke u disciplinskom postupku podnosi se u roku od osam dana od dana kada je dostavljena odluka.

Žalbu mogu podneti javni beležnik protiv koga se vodi disciplinski postupak i disciplinski tužilac.

Prvostepena odluka u disciplinskom postupku protiv koje nije izjavljena žalba konačna je.

d) Odlučivanje po žalbi

Član 70.

Odlučujući po žalbi drugostepeni organ može:

 1. potvrditi prvostepenu odluku;
 2. ukinuti prvostepenu odluku i vratiti stvar na ponovno odlučivanje;
 3. preinačiti prvostepenu odluku.

Odluka po žalbi kojom je utvrđena disciplinska kazna konačna je.

đ) Primena pravila postupka na javnobeležničke pripravnike i javnobeležničke pomoćnike

Član 71.

Odredbe ovog statuta koje uređuju lakše povrede javnobeležničke dužnosti i disciplinski postupak na odgovarajući način se primenjuju na disciplinsku odgovornost javnobeležničkog pomoćnika i javnobeležničkog pripravnika.

IV. SREDSTVA KOMORE

A. Sticanje i upravljanje sredstvima Komore

Član 72.

Komora stiče sredstva iz:

 1. upisnine koju javni beležnici plaćaju prilikom upisa u Komoru;
 2. članarine koju javni beležnici plaćaju periodično u skladu sa odlukom Komore;
 3. novčanih kazni koje se naplate u disciplinskom postupku protiv javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika;
 4. prihoda od izdavačke delatnosti;
 5. dobrovoljnih priloga;
 6. poklona, testamenta i legata;
 7. drugih izvora u skladu sa zakonom.

Imovina Komore je nedeljiva i njome raspolaže i upravlja Izvršni odbor.

Nepokretnosti koje ulaze u imovinu Komore upisuju se u javne knjige.

Komora vodi svoje finansijsko-materijalno poslovanje u skladu sa zakonom.

Komora vodi knjigovodstvo o svojim prihodima i rashodima.

Za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja i vođenje knjiga Komore i za ostvarivanje kontakta s nadležnim organom, odgovoran je Izvršni odbor.

B. Fond solidarnosti

Član 73.

Sredstva Fonda solidarnosti služe za dodelu novčane pomoći javnim beležnicima, javnobeležničkim pomoćnicima i javnobeležničkim pripravnicima kada se usled bolesti, nesreće na poslu, krađe, elementarne nepogode ili smanjenog obima poslovanja u određenom periodu nađu u teškim materijalnim prilikama.

Fondom solidarnosti upravlja Izvršni odbor.

Pravilnikom o Fondu solidarnosti, koji donosi Izvršni odbor, određuju se kriterijumi za dodelu novčane pomoći i druga pitanja od značaja za rad Fonda solidarnosti.

V. STRUČNO USAVRŠAVANJE

A. Javnobeležnička akademija

Član 74.

Javnobeležnička akademija je telo koje se osniva radi staranja o stalnom stručnom usavršavanju javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika i javnobeležničkih pripravnika, kao i radi stručne obuke i pripreme kandidata za polaganje javnobeležničkog ispita.

Organizacija, delatnost, finansiranje i ostala pitanja od značaja za rad Javnobeležničke akademije uređuju se osnivačkim aktom koji donosi Skupština na predlog Izvršnog odbora.

B. „Arhiv za javnobeležničko pravo”

Član 75.

Komora izdaje časopis „Arhiv za javnobeležničko pravo”.

Časopis „Arhiv za javnobeležničko pravo” uređuje redakcija.

Redakciju čine glavni i odgovorni urednik i šest članova, od kojih su tri člana javni beležnici, dva člana su univerzitetski nastavnici koji su dali istaknut doprinos razvoju pravnih disciplina koje su od posebnog značaja za javnobeležničku delatnost (građansko pravo, građansko procesno pravo, međunarodno privatno pravo, kompanijsko i trgovinsko pravo), šesti član je pomoćnik ministra nadležnog za pravosuđe koji je nadležan za obuku pravosudnih profesija.

Glavnog i odgovornog urednika imenuje Izvršni odbor iz reda univerzitetskih nastavnika koji su dali istaknut doprinos razvoju pravnih disciplina koje su od posebnog značaja za javnobeležničku delatnost.

Članove redakcije, izuzev pomoćnika ministra nadležnog za pravosuđe, imenuje Izvršni odbor na predlog glavnog i odgovornog urednika.

VI. PROMENA STATUTA

Član 76.

Inicijativu za promenu Statuta mogu podneti svi organi Komore, kao i najmanje jedna desetina članova Skupštine Komore.

Izvršni odbor utvrđuje Nacrt statuta i upućuje ga na mišljenje svim članovima Komore.

Javna rasprava o Nacrtu statuta ne može trajati kraće od mesec dana.

Ako se Statut menja radi usklađivanja s promenama u zakonodavstvu, Izvršni odbor, po pribavljenom pozitivnom mišljenju Statutarne komisije, može odrediti da javna rasprava o Nacrtu statuta traje kraće od jednog meseca.

Nakon sprovedene javne rasprave, Izvršni odbor na osnovu pristiglih mišljenja sačinjava Predlog statuta i upućuje ga Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Odluku o izmeni Statuta Skupština donosi glasanjem za tekst u celini.

Odredbe o promeni Statuta primenjuju se i na promenu Poslovnika Skupštine, Poslovnika Izvršnog odbora i Javnobeležničkog poslovnika.

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 77.

Po stupanju na snagu ovog statuta, Osnivačka skupština vrši izbor privremenih organa Komore.

Izbor privremenih organa vrši se prema skraćenom postupku kandidovanja.

Član 78.

Izbore za privremenog predsednika Komore raspisuje najstariji javni beležnik koji predsedava Osnivačkoj skupštinim, tako što određuje jednosatnu pauzu i poziva zainteresovane javne beležnike da podnesu kandidaturu.

Kandidatura se podnosi najstarijem javnom beležniku koji predsedava Osnivačkoj skupštini do isteka roka koji je odredio.

U svemu ostalom izbor privremenog predsednika Komore vrši se u skladu s redovnim pravilima.

Član 79.

Izbore za privremene izabrane članove Izvršnog odbora, privremene članove Disciplinske komisije i privremenog disciplinskog tužioca raspisuje privremeni predsednik Komore, tako što određuje jednosatnu pauzu i poziva zainteresovane javne beležnike da podnesu kandidaturu.

Kandidatura se podnosi privremenom predsedniku Komore.

U svemu ostalom izbor za privremene izabrane članove Izvršnog odbora, privremene članove Disciplinske komisije i privremenog disciplinskog tužioca vrši se u skladu s redovnim pravilima.

Član 80.

U roku od jedne godine od održavanja Osnivačke skupštine, zakazuje se prva redovna sednica Skupštine, na kojoj se biraju svi organi Komore po redovnim pravilima.

Privremeni predsednik Komore može još dva puta biti biran za predsednika Komore.

Na prvoj redovnoj sednici Skupštine biraju se predstavnici javnobeležničkih pomoćnika i predstavnici javnobeležničkih pripravnika.

Član 81.

U roku od tri meseca od stupanja na snagu ovog statuta Izvršni odbor donosi sve sprovedbene opšte akte iz svoje nadležnosti.

U roku od šest meseci od stupanja na snagu ovog statuta Izvršni odbor donosi odluku o imenovanju redakcije časopisa „Arhiv za javnobeležničko pravo”.

U roku od jedne godine od stupanja na snagu ovog statuta, Izvršni odbor donosi Pravilnik o Fondu solidarnosti i Pravilnik o Javnobeležničkoj akademiji.

Član 82.

Ovaj statut stupa na snagu, po dobijanju saglasnosti Ministarstva pravde, danom objavljivanja na veb-sajtu Ministarstva pravde.

OSNIVAČKA SKUPŠTINA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE

Predsedavajući

Miodrag Đukanović s.r

 

Servis računara online zakazivanje