Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom

Servis računara online zakazivanje

Uputstvo o popunjavanju obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom

Sl.glasnik RS br. 60/2013

I OPŠTA ODREDBA

1. Ovim uputstvom propisuje se način popunjavanja obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom predviđenih Odlukom o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

II KREDITNO ZADUŽENJE

Izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2)

2. Na ovom obrascu izveštava se o kreditima i zajmovima (u daljem tekstu: kredit) u devizama i dinarima koje rezidenti – dužnici uzimaju od nerezidenata (kreditno zaduženje). O bankarskim garancijama, avalima i drugim oblicima jemstva, kao i o jemstvima i drugim sredstvima obezbeđenja koje banka, rezident – pravno lice i preduzetnik daju po kreditnom zaduženju drugog rezidenta u inostranstvu, izveštava se na obrascu o tom kreditnom zaduženju, popunjavanjem obeležja br. 19 na Obrascu KZ-2.

Na ovom obrascu izveštava se i o obavezama prema inostranstvu po aktiviranoj stranoj garanciji ili jemstvu po poslu u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), koje se izmiruju sa odloženim rokom i/ili kamatom. Uz izveštaj o kreditnom zaduženju za ovu vrstu kreditnog posla (šifre 11 i 12 u obeležju br. 21) ne podnosi se plan korišćenja (Obrazac KZ-3A), ni specifikacija (Obrazac KZ-7).

3. U zaglavlje Obrasca KZ-2, u osenčeno polje „Vrsta izveštaja“ upisuje se „1“ za okvirni, ili „2“ za konkretni izveštaj.

Okvirni izveštaj podnosi se ako u kreditnom poslu učestvuje više rezidenata – korisnika kredita, od kojih neki imaju sedište i na teritoriji autonomne pokrajine, ako ugovor obuhvata više vrsta kreditnih poslova, ako u kreditnom poslu učestvuje više rezidenata – dužnika, kao i u drugim slučajevima kad je potrebno celovito praćenje kreditnog posla. Po jednom zaključenom kreditnom poslu može se podneti samo jedan okvirni izveštaj i potreban broj konkretnih izveštaja. Kod okvirnog izveštaja obavezno se popunjavaju obeležja br. 1 i 2, obeležje br. 4 (osim kad se okvirni izveštaj podnosi zbog postojanja više dužnika), kao i obeležja br. 6, 10 i 23. U obeležje br. 10 upisuje se ukupan iznos kredita. Ako postoji više nerezidenata – kreditora/dobavljača, u obeležju br. 24 navode se svi oni, sa odgovarajućim iznosom učešća u ugovorenom iznosu kredita. Uz okvirni izveštaj ne podnosi se plan korišćenja (Obrazac KZ-3A), ni specifikacija (Obrazac KZ-7). Podaci iz okvirnog izveštaja o kreditnom zaduženju ne dostavljaju se Narodnoj banci Srbije u elektronskom obliku.

4. Obeležje br. 1 popunjava Narodna banka Srbije, tako što se upisuju datum i šestocifreni broj iz registra kreditnih zaduženja Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: Registar zaduženja), koji se vodi prema sedištu rezidenta – korisnika po kreditnom poslu pod kojim se vodi izveštaj o kreditnom zaduženju, s tim što je prva cifra:

– 6 – za rezidente – korisnike kredita s teritorije Republike van autonomnih pokrajina;

– 7 – za kreditno zaduženje Republike, kao i za kreditno zaduženje drugih subjekata uz garanciju Republike – ako se platni promet po tom zaduženju vrši preko Narodne banke Srbije;

– 8 – za rezidente – korisnike kredita s teritorije autonomne pokrajine.

U osenčeno polje 3 upisuje se šestocifreni broj pod kojim se okvirni izveštaj, ako postoji, vodi u Registru zaduženja, a koji se određuje na isti način kao i broj konkretnog izveštaja.

5. U obeležje br. 2 upisuje se datum kad su rezident – dužnik i nerezident – kreditor/dobavljač zaključili ugovor, sa osam cifara (ddmmgggg).

6. U obeležje br. 3 upisuje se „1“ ako se kredit koristi na revolving osnovi, odnosno uz mogućnost rezidenta – dužnika da već iskorišćeni deo kredita otplati i ponovo iskoristi, s tim što dug po kreditu nikada ne može biti veći od ugovorenog iznosa. U ostalim slučajevima upisuje se „2“.

7. U obeležje br. 4 upisuje se matični broj pod kojim je rezident – pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica kao dužnik upisan u registar koji vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), odnosno broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku za subjekte koji nisu upisani u navedeni registar, kao i naziv i sedište rezidenta – dužnika. Ako je dužnik Republika, odnosno autonomna pokrajina, u ovo polje upisuje se jedna od sledećih šifara:

– 7 – Republika sa autonomnim pokrajinama,

– 7.1 – Republika van autonomnih pokrajina,

– 8 – autonomna pokrajina.

Ako je dužnik fizičko lice, u ovo polje upisuje se šifra „88888888“ – privremena šifra, osim ako u bazi podataka o kreditnim zaduženjima već postoji šifra za to fizičko lice. U polje „Naziv“ upisuju se ime, prezime i adresa fizičkog lica.

U osenčeno polje 2 upisuju se šifre sektorske pripadnosti:

– 1 – državni dug,

– 2 – dug za koji garantuje država,

– 3 – privatni dug.

U osenčeno polje 3 upisuju se šifre sektorske pripadnosti:

– 1 – Republika,

– 2 – autonomna pokrajina,

– 3 – Narodna banka Srbije,

– 4 – lokalna samouprava,

– 5 – javno preduzeće,

– 6 – privredno društvo u mešovitoj svojini,

– 7 – banka,

– 8 – privredno društvo u privatnoj svojini,

– 9 – pravno lice iz finansijskog sektora,

– 10 – preduzetnik,

– 11 – ustanova,

– 12 – udruženje,

– 13 – ogranak stranog pravnog lica,

– 14 – preduzeće čiji je kapital u društvenoj/državnoj svojini,

– 15 – fizičko lice.

Ako su u osenčeno polje 3 upisane šifre od 5 do 7 ili šifre 9, 11 i 14 – u osenčeno polje 4 upisuje se procenat učešća državnog kapitala u kapitalu pravnog lica, s dve decimale.

Osenčeno polje 5 ne popunjava se za rezidente – dužnike koji su upisani u registar koji vodi Agencija, već se podatak preuzima iz baze podataka Agencije. Za pravna lica koja nisu upisana u navedeni registar, upisuje se oznaka privredne grane, u skladu sa uredbom Vlade o klasifikaciji delatnosti (u daljem tekstu: Uredba).

Osenčena polja 6 i 7 popunjavaju se samo ako je dužnik privredno društvo, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica. U ova polja upisuje se ukupan izvoz rezidenta – dužnika, prekursiran u evre prema kursu na dan izvoza i iskazan u apsolutnom iznosu, i to u polje 6 upisuje se iznos izvoza ostvaren u periodu od 1. januara do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj je podnet izveštaj o kreditnom zaduženju, a u polje 7 – iznos izvoza ostvaren od 1. januara do datuma podnošenja izveštaja o kreditnom zaduženju.

8. U obeležje br. 5, u osenčeno polje 1 upisuje se „1“ ako postoji jedan rezident – korisnik, ili „2“ ako ih je više. Ako po kreditnom poslu postoji samo jedan rezident – korisnik, osenčena polja 2 i 3 u ovom obeležju popunjavaju se kao osenčena polja 1 i 5 u obeležju br. 4, na način opisan u tački 7. ovog uputstva, a ako ih je više, osim u slučaju da se dostavlja okvirni izveštaj, uz izveštaj se podnosi specifikacija na Obrascu KZ-7, a osenčena polja 2 i 3, kao i polje „Naziv“, ne popunjavaju se.

9. U obeležje br. 6, u osenčeno polje 1 upisuje se „1“ ako je kreditni posao zaključen s jednim nerezidentom – kreditorom/dobavljačem, ili „2“ ako je zaključen s dva ili više njih. Ako po kreditnom poslu postoji samo jedan nerezident – kreditor/dobavljač, u osenčeno polje 2 upisuje se šifra tog nerezidenta iz šifarnika nerezidenata po kreditnim poslovima sa inostranstvom koji se vodi u Narodnoj banci Srbije i dostavlja bankama (u daljem tekstu: Šifarnik nerezidenata). Ako u Šifarniku nerezidenata nije predviđena šifra konkretnog nerezidenta – kreditora/dobavljača, u navedeno obeležje upisuje se šifra „999999“ – privremena šifra. U polje „Naziv“ upisuju se naziv i sedište nerezidenta – kreditora/dobavljača.

U osenčeno polje 3 upisuje se šifra međusobne povezanosti nerezidenta – kreditora/dobavljača i rezidenta – dužnika:

– 1 – nerezident – kreditor/dobavljač, vlasnik više od 50% udela u kapitalu rezidenta – dužnika;

– 2 – nerezident – kreditor/dobavljač, vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu rezidenta – dužnika;

– 3 – nerezident – kreditor/dobavljač, vlasnik manje od 10% udela u kapitalu rezidenta – dužnika;

– 4 – rezident – dužnik, vlasnik više od 50% udela u kapitalu nerezidenta – kreditora/dobavljača;

– 5 – rezident – dužnik, vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu nerezidenta – kreditora/dobavljača;

– 6 – rezident – dužnik, vlasnik manje od 10% udela u kapitalu nerezidenta – kreditora/dobavljača;

– 7 – rezident – dužnik i nerezident – kreditor/dobavljač posredno su povezani preko osnivača;

– 8 – ne postoji svojinska povezanost nerezidenta – kreditora/dobavljača i rezidenta – dužnika.

U osenčeno polje 4 upisuje se šifra međusobne povezanosti nerezidenta – kreditora/dobavljača i banke u Republici:

– 1 – nerezident – kreditor/dobavljač povezan je s bankom sa sedištem u Republici kao član iste bankarske grupe;

– 2 – nerezident – kreditor/dobavljač nije povezan s bankom sa sedištem u Republici, odnosno nije član iste bankarske grupe.

Ako je u osenčeno polje 4 upisana šifra „1“, u osenčeno polje 5 upisuje se matični broj banke u Republici s kojom je nerezident – kreditor/dobavljač povezan.

Ako je kreditni posao zaključen s više nerezidenata – kreditora/dobavljača, uz Obrazac KZ-2 podnosi se specifikacija na Obrascu KZ-7, a osenčena polja od 2 do 5 i polje „Naziv“ ne popunjavaju se. Na navedeni način postupa se i kada rezident izveštava o sindiciranom kreditu koji grupa stranih kreditora preko agenta odobrava rezidentu – dužniku, kao i o takvom kreditu u kome učestvuju banke u Republici.

10. U obeležje br. 7, u osenčeno polje 1 upisuje se šifra vrste stranih osiguravajućih agencija:

– 1 – strana državna osiguravajuća agencija,

– 2 – međunarodna osiguravajuća agencija,

– 3 – strana privatna osiguravajuća agencija.

U osenčeno polje 2 upisuje se šifra strane osiguravajuće agencije na način opisan u tački 9. ovog uputstva.

11. U obeležje br. 8, u osenčeno polje upisuje se „1“ ako su ugovorne strane u kreditnom poslu predstavnici vlada, ili drugih subjekata po ovlašćenju vlada. U ostalim slučajevima upisuje se „2“.

12. U obeležje br. 9 Narodna banka Srbije upisuje šifru sporazuma ako je u pitanju kredit za refinansiranje duga i naziv tog sporazuma. U ostalim slučajevima ovo obeležje se ne popunjava.

13. U obeležje br. 10 upisuje se šifra valute iz šifarnika objavljenog na internet stranici Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: Šifarnik valuta), kao i ugovoreni iznos kredita, s dve decimale. U obeležje br. 11 upisuje se šifra valute otplate iz Šifarnika valuta, kao i iznos kreditnog zaduženja u valuti otplate u kojoj se prikazuju planovi i realizacija po kreditnom zaduženju, s dve decimale. U ovoj valuti iskazani su svi iznosi po kreditnom poslu sa inostranstvom.

14. U obeležje br. 12 upisuje se „1“ ako su po kreditnom poslu ugovoreni troškovi, a vrsta i iznos troškova upisuju se u obeležje br. 24. Ako troškovi nisu ugovoreni, u obeležje br. 12 upisuje se „2“.

15. U obeležje br. 13 upisuju se šifra i naziv kamatne stope, i to:

– 1 – bez kamate,

– 2 – fiksna kamata,

– 3 – dve fiksne kamate,

– 4 – promenljiva kamata,

– 5 – ostalo.

Ako je kredit zaključen uz kamatu po fiksnoj stopi, popunjava se samo osenčeno polje 2. Ako je kredit zaključen s dve fiksne kamatne stope, u osenčeno polje 2 upisuje se kamata koja će se prva primenjivati, a u osenčeno polje 3 – kamata koja će se primenjivati u drugom kamatnom periodu. Istovremeno, u obeležje br. 24 potrebno je upisati periode i osnovice na koje će se primenjivati ove dve kamatne stope. U slučaju da je kredit zaključen s promenljivom kamatnom stopom, u osenčeno polje 2 upisuje se fiksni deo kamatne stope (marža) ako postoji, a u osenčeno polje 3 – promenljivi deo kamatne stope na dan zaključenja ugovora o kreditu. Ako marža ne postoji, u osenčeno polje 2 upisuje se „0,0000“. Kod kredita zaključenih sa specifičnom kamatnom stopom (šifra „ostalo“) popunjavaju se osenčeno polje 2 ili oba osenčena polja (zavisno od toga kakva je kamatna stopa ugovorena), a u obeležje br. 24 upisuju se dopunski podaci o toj vrsti kamatne stope. Ako je kredit zaključen bez kamate (šifra 1), osenčena polja 2 i 3 ne popunjavaju se. Kamata se upisuje s četiri decimale.

16. Obeležje br. 14 popunjava se ako je ugovorena promenljiva kamatna stopa, tako što se upisuju šifra i naziv kamatne stope, i to:

– 11 – LIBOR 1M,

– 12 – LIBOR 3M,

– 13 – LIBOR 6M,

– 14 – LIBOR 1Y,

– 15 – LIBOR 1W,

– 21 – EURIBOR 1M,

– 22 – EURIBOR 3M,

– 23 – EURIBOR 6M,

– 24 – EURIBOR 1Y,

– 25 – EURIBOR 1W,

– 30 – PIBOR,

– 40 – PRIME RATE,

– 50 – AKA,

– 70 – DOMESTIC,

– 90 – ostalo,

– 91 – NIBOR,

– 92 – CIBOR,

– 93 – STIBOR,

– 96 – ATMARKETRATE.

17. U obeležje br. 15 upisuje se „1“ ako je ugovorena interkalarna kamata, a „2“ ako nije.

18. U obeležje br. 16 upisuje se ukupan broj rata korišćenja, planirani broj rata otplate glavnice i planirani broj rata otplate kamate po kreditnom zaduženju. Ovo obeležje ne popunjava se za kratkoročne bankarske kreditne linije i kreditna zaduženja koja se koriste na revolving osnovi.

19. U obeležje br. 17 upisuje se broj godina za period u kome rezident – dužnik po kreditnom poslu ne vrši otplatu glavnice (period od prvog korišćenja do prve otplate glavnice), a u osenčeno polje 2 – broj meseci za deo perioda koji je kraći od godinu dana.

20. U obeležje br. 18 upisuje se period trajanja kreditnog zaduženja (period od prvog korišćenja do poslednje otplate po kreditnom zaduženju), i to broj godina i broj meseci za deo perioda koji je kraći od godinu dana, s tim što se za svaki dan započetog meseca upisuje ceo mesec.

21. U obeležje br. 19, u osenčeno polje 1 upisuje se matični broj pod kojim je banka – garant ili rezident – pravno lice – jemac po kreditnom zaduženju upisano u registar koji vodi Agencija, odnosno broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku za subjekte koji nisu upisani u navedeni registar, kao i naziv i sedište garanta/jemca. Ako je garanciju izdala Republika, odnosno autonomna pokrajina, osenčeno polje popunjava se na način opisan u tački 7. ovog uputstva. Ako je ugovorom o kreditnom zaduženju predviđeno više instrumenata ili davalaca obezbeđenja, u osenčeno polje 1 upisuju se matični broj i naziv davaoca sredstva obezbeđenja najveće vrednosti, dok se podaci o ostalim davaocima i sredstvima obezbeđenja upisuju u obeležje br. 24. Osenčena polja 2 i 3 popunjavaju se na način opisan u tački 7. ovog uputstva, a u osenčeno polje 4 upisuje se šifra sredstva obezbeđenja:

– 1 – jemstvo,

– 2 – garancija,

– 3 – menični aval,

– 4 – garancija ili jemstvo za ispunjenje meničnih obaveza – neprenosiva,

– 5 – garancija ili jemstvo za ispunjenje meničnih obaveza – prenosiva,

– 6 – menica,

– 7 – hipoteka,

– 8 – zaloga na pokretnoj stvari,

– 9 – zaloga na potraživanju,

– 10 – obezbeđenje koje daje nerezident,

– 11 – ostalo,

– 12 – zaloga na akcijama koje su u vlasništvu rezidenta,

– 13 – zaloga na udelima koji su u vlasništvu rezidenta.

Osenčena polja 1, 2 i 3 ne popunjavaju se ako sredstvo obezbeđenja po kreditnom zaduženju daje nerezident.

22. U obeležje br. 20 upisuje se matični broj pod kojim je supergarant upisan u registar koji vodi Agencija, kao i naziv i sedište supergaranta. Ako je supergaranciju izdala Republika, odnosno autonomna pokrajina, osenčeno polje popunjava se na način opisan u tački 7. ovog uputstva.

23. U obeležje br. 21 upisuju se šifra i naziv vrste kreditnog posla, i to:

– 1 – komercijalni kredit – odloženo plaćanje i plaćanje unapred robe i usluga po spoljnotrgovinskom prometu do godinu dana, s kamatom, odnosno preko godinu dana;

– 2 – komercijalni kredit – finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga koje kreditor odobrava dužniku – kupcu po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga tako što po nalogu kupca obavezu izmiruje neposredno prodavcu;

– 3 – finansijski kredit;

– 4 – kratkoročna bankarska kreditna linija;

– 5 – izdavanje dužničkih hartija od vrednosti rezidenata u inostranstvu;

– 6 – subordinirani kredit;

– 10 – dinarski kredit;

– 11 – obaveza prema inostranstvu po aktiviranoj stranoj garanciji ili jemstvu pribavljenom po bankarskom poslu u Republici;

– 12 – obaveza prema inostranstvu po aktiviranoj stranoj garanciji ili jemstvu pribavljenom po poslu između dva rezidenta – pravna lica u Republici;

– 13 – zaduženje rezidenta – pravnog lica koje je Republika osnovala posebnim zakonom radi finansiranja izvoza.

Ako je jednim ugovorom o kreditnom poslu predviđeno više vrsta kreditnog zaduženja – dostavlja se okvirni izveštaj, kao i više konkretnih izveštaja (za svaku vrstu posebna).

24. U obeležje br. 22, u osenčeno polje 1 upisuje se „1“ ili „2“, zavisno od toga da li je namena kredita jedna ili ih je više. Ako se kredit koristi samo za jednu namenu, u osenčeno polje 2 upisuju se šifra i naziv namene kreditnog zaduženja, i to:

– 2 – kredit za likvidnost banke;

– 10 – prodaja (konverzija) za dinare;

– 12 – podsticanje poljoprivrede – EBRD krediti (WHR);

– 13 – finansiranje poljoprivredne proizvodnje;

– 14 – podsticanje poljoprivrede – EBRD krediti (WHR II);

– 20 – oprema;

– 21 – rezervni delovi za investiciono održavanje;

– 22 – primljeni avans po izvoznom poslu;

– 23 – vraćanje avansa primljenog po izvoznom poslu;

– 30 – sirovine i repromaterijal;

– 31 – rezervni delovi za tekuće održavanje;

– 40 – usluge;

– 41 – montaža, inženjering, licence i druga prava industrijske svojine (know how), projekti i studije;

– 50 – izvođenje investicionih radova;

– 51 – oprema – investicioni radovi;

– 60 – široka potrošnja – uvoz robe;

– 71 – otplata ranije korišćenih kredita iz inostranstva;

– 74 – pretvaranje gotovinskog posla u kredit;

– 81 – druga ulaganja u inostranstvu;

– 83 – kupovina i zakup nekretnina za devize u zemlji;

– 91 – kupovina domaćih hartija od vrednosti koje glase na stranu valutu;

– 92 – uplata deviznog depozita kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti;

– 95 – vraćanje uplaćenog stranog kapitala koji ne povećava osnovni kapital nerezidentu – članu društva sa ograničenom odgovornošću;

– 96 – direktna investicija u inostranstvu (sticanje najmanje 10% učešća ili glasačkih prava).

Ako se kredit koristi za više namena, uz izveštaj o kreditnom zaduženju podnosi se specifikacija na Obrascu KZ-7, a osenčeno polje 2 i polje „Naziv“ ne popunjavaju se.

Ako se na Obrascu KZ-2 izveštava o komercijalnom kreditu (šifra 1 u obeležju 21), u obeležje br. 22 upisuje se šifra 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51 ili 60 – ako je posao uvoza prvobitno ugovoren kao kreditni posao. Ako je uvozni posao naknadno postao kreditni posao tako što je posle izvršenog uvoza aneksom ugovora ili drugim dokumentom dogovoren rok plaćanja duži od godinu dana ili kamata po uvozu sa ugovorenim rokom plaćanja kraćim od godinu dana – u obeležje br. 22 upisuje se šifra „74“. Ako se na ovom obrascu izveštava o komercijalnom kreditu (šifra 1 u obeležju 21) po izvoznom poslu sa avansnom naplatom, u obeležje br. 22 upisuje se šifra „22“.

25. U obeležje br. 23 upisuje se matični broj pod kojim je banka – garant, odnosno banka preko koje se vrši platni promet po kreditnom zaduženju upisana u registar koji vodi Agencija, kao i naziv i sedište te banke.

26. Dopunski podaci u vezi sa obeležjima se u obeležje br. 24 upisuju onako kako je to kod pojedinih obeležja naznačeno, uz navođenje broja obeležja, a upisuju se i druge značajne pojedinosti koje nisu obuhvaćene posebnim obeležjima.

27. U obeležju br. 25 ovlašćeno lice dužnika i banke preko koje se Obrazac KZ-2 podnosi overavaju i potpisuju taj obrazac. Ovlašćena lica Narodne banke Srbije upisuju datum kad je obrazac podnet i datum kada je overen, potpisuju ga i overavaju pečatom Narodne banke Srbije.

Plan korišćenja po kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-3A)

28. Ovaj obrazac podnosi se istovremeno sa izveštajem o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2). Ne podnosi se za kratkoročne bankarske kreditne linije i kredite koji se koriste na revolving osnovi, kao ni za obaveze prema inostranstvu nastale po aktiviranoj stranoj garanciji ili jemstvu po poslu u Republici koje se izmiruju sa odloženim rokom i/ili kamatom (šifre 11 i 12 u obeležju br. 21 Obrasca KZ-2), a ne dostavlja se uz okvirni izveštaj (šifra 1 u zaglavlju Obrasca KZ-2). Ne podnosi se uz izveštaj o komercijalnim kreditima povezanim sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga koji obuhvataju odloženo plaćanje i plaćanje unapred robe i usluga do godinu dana, s kamatom, odnosno preko godinu dana (šifra 1 u obeležju br. 21 Obrasca KZ-2) ako je po tim kreditima već izvršen uvoz, odnosno izvršena avansna naplata izvoza.

29. Iznad gornje margine obrasca, u gornjem desnom uglu upisuje se broj strane u slučaju da sve stavke plana korišćenja ne mogu stati na jednu stranu. Na samom obrascu popunjavaju se obeležja 1-4, 7, 8, 10, 14 i 16, a ostala se ne popunjavaju.

30. Obeležja br. 1 i 2 popunjava Narodna banka Srbije. U obeležje br. 2 upisuje se broj izveštaja iz osenčenog polja 2 u obeležju br. 1 na Obrascu KZ-2. U obeležje br. 3 uvek se upisuje „1“, kao redni broj dokumenta.

31. U obeležje br. 4 upisuje se šifra valute otplate iz obeležja br. 11 Obrasca KZ-2. Iznos u koloni 7 iskazuje se u toj valuti, s dve decimale.

32. U obeležje br. 7 (kolona 1) upisuje se redni broj stavki plana, počev od broja 1. Ako sve stavke plana ne mogu stati na jednu stranu, redni brojevi se nastavljaju na sledećoj strani.

33. U obeležje br. 8, u kolonu 2 upisuje se broj 1 (plan), a u kolonu 3 – broj 11 (novo). U obeležje br. 10, u kolonu 6 upisuje se datum plana korišćenja, a u kolonu 7 – iznos plana, s dve decimale. Dve stavke plana korišćenja ne mogu imati isti datum. U obeležje br. 14 (kolona 11) unosi se kratka napomena ili dopunski podatak u vezi s planom korišćenja po kreditnom zaduženju.

34. U obeležju br. 15 navedene su vrste poslovnih promena za obeležje br. 8.

35. U obeležju br. 16 ovlašćeno lice dužnika i banke preko koje se Obrazac KZ-3A podnosi overavaju i potpisuju taj obrazac. Ovlašćena lica Narodne banke Srbije upisuju datum kad je obrazac podnet i datum kad je overen, potpisuju obrazac i overavaju ga pečatom Narodne banke Srbije.

Realizacija korišćenja, plan i realizacija otplate po kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-3B)

36. Na jednom Obrascu KZ-3B izveštava se o poslovnim promenama iz obeležja br. 15 tog obrasca koje se odnose na istu vrstu korišćenja, otplate glavnice i kamate ili na isti sporazum za refinansiranje duga (ako se otplata vrši kreditom za refinansiranje po sporazumu).

37. Obeležje br. 1 popunjava Narodna banka Srbije. U obeležje br. 2 rezident – dužnik upisuje broj izveštaja iz osenčenog polja 2 u obeležju br. 1 na Obrascu KZ-2, a u obeležje br. 3 – redni broj dokumenta prema redosledu ispostavljanja u okviru jednog kreditnog zaduženja.

38. U obeležje br. 4 upisuje se šifra valute otplate iz obeležja br. 11 Obrasca KZ-2.

39. U obeležje br. 5 upisuju se šifra i naziv vrste korišćenja, i to:

– 1 – redovno korišćenje;

– 2 – korišćenje kredita za refinansiranje duga po sporazumu;

– 3 – fiktivno korišćenje;

– 4 – pripis kamate glavnici;

– 5 – korišćenje kredita za otplatu ranije korišćenog kredita;

– 6 – korišćenje dinarskog kredita – sredstva iz primarne prodaje dinarskih dugoročnih hartija od vrednosti;

– 7 – korišćenje dinarskog kredita – sredstva iz tekućih transakcija;

– 8 – korišćenje dinarskog kredita – sredstva iz kapitalnih transakcija dozvoljenih zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje (u daljem tekstu: Zakon).

Kod korišćenja kredita za refinansiranje duga po sporazumu, u ovo obeležje upisuje se šifra „2“, a kod izveštaja o kreditnom zaduženju koje se refinansira, kao vrsta otplate u obeležje br. 6 upisuje se šifra „2“. Kod korišćenja kredita za otplatu ranije korišćenog kredita po ugovoru, ali ne po sporazumu – u ovo obeležje upisuje se šifra „1“, a kod izveštaja o kreditnom zaduženju koje se otplaćuje, kao vrsta otplate u obeležje br. 6 upisuje se šifra „1“, s tim što se u oba slučaja u obeležje 14 (kolona 11) tog obrasca unosi napomena da se kreditno zaduženje otplaćuje kreditom za otplatu ranije korišćenog kredita, uz navođenje broja izveštaja o kreditnom zaduženju. Ako je vrsta korišćenja „pripis kamate glavnici“, takvo korišćenje ne povećava iznos kredita iz obeležja br. 10 i 11 Obrasca KZ-2.

40. U obeležje br. 6 upisuju se šifra i naziv vrste otplate, i to:

– 1 – redovna otplata;

– 2 – otplata kreditom za refinansiranje po sporazumu;

– 3 – fiktivna otplata;

– 4 – pretvaranje duga u akcije (ulog);

– 6 – otplata ranije korišćenog kredita novim kreditom;

– 7 – prestanak obaveze po osnovu prebijanja potraživanjem po kreditnom odobrenju;

– 8 – prestanak obaveze po osnovu prebijanja potraživanjem po poslu iz člana 4. Zakona;

– 9 – prestanak obaveze po osnovu prebijanja potraživanjem po realizovanom izvozu robe;

– 10 – prestanak obaveze po osnovu prebijanja potraživanjem po realizovanom izvozu usluge;

– 11 – prestanak obaveze po osnovu prebijanja potraživanjem po direktnoj investiciji rezidenta u inostranstvu – učešće u dobiti (dividenda);

– 12 – prestanak obaveze po osnovu prebijanja potraživanjem po ulaganju nerezidenta u nepokretnost u Republici;

– 13 – prestanak obaveze po osnovu prenosa potraživanja s nerezidenta – kreditora na rezidenta – novog kreditora;

– 14 – prestanak obaveze po osnovu prenosa dugovanja s rezidenta – dužnika na nerezidenta – novog dužnika.

Ako se kredit otplaćuje kreditom za refinansiranje po sporazumu, u osenčeno polje „Sporazum“ Narodna banka Srbije upisuje šifru sporazuma za refinansiranje duga. Ovo polje ne popunjava se ako se kredit otplaćuje novim kreditom za otplatu ranije korišćenog kredita.

Ako je obaveza po kreditu prestala po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja (šifre 7-12 u obeležju br. 6), u obeležje br. 14 (kolona 11) upisuje se datum izvršenog prebijanja, kao i podaci o potraživanju kojim je obaveza po kreditu prebijena (broj izveštaja o kreditnom odobrenju, datum izvoza ili unapred plaćenog uvoza robe ili usluga sa izveštaja na obrascima P-1 ili P-2, datum realizacije izvoza po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga koji se u smislu Zakona ne smatra kreditnim poslom sa inostranstvom, godina u kojoj je ostvarena dobit za potraživanje po osnovu direktne investicije rezidenta u inostranstvu – učešće u dobiti, podaci o nepokretnosti za potraživanje po osnovu ulaganja u nepokretnost nerezidenta u Republici). Ako je obaveza po kreditu prestala po osnovu prenosa potraživanja s nerezidenta – kreditora na rezidenta – novog kreditora ili po osnovu prenosa dugovanja s rezidenta – dužnika na nerezidenta – novog dužnika (šifre 13 i 14 u obeležju br. 6), u obeležje br. 14 (kolona 11) upisuje se datum izvršenog prenosa.

41. U obeležje br. 7 (kolona 1) upisuje se redni broj promene, počev od broja 1.

42. U obeležje br. 8, u kolonu 2 upisuje se „1“ ako se podnosi plan, a „2“ ako se podnosi realizacija. U kolonu 3 upisuju se šifre iz obeležja br. 15.

43. U obeležje br. 9, u kolonu 4 upisuje se datum realizacije promena iz obeležja br. 8, sa osam cifara (ddmmgggg), a u kolonu 5 – iznos realizacije, s dve decimale. Dve realizacije otplate glavnice ili redovne kamate mogu imati isti datum samo ako se odnose na različite tranše korišćenja i različite datume planova. Realizacija otplate redovne, zatezne i interkalarne kamate prikazuje se u tri stavke koje imaju isti datum realizacije, zbog različite vrste poslovne promene.

44. U obeležje br. 10, u kolonu 6 upisuju se datumi plana korišćenja, plana otplate glavnice i plana otplate redovne kamate, a u kolonu 7 – iznos plana, s dve decimale. Dve stavke plana korišćenja i plana otplate glavnice i kamate po jednoj realizaciji korišćenja ne mogu imati isti datum. Planovi otplate po različitim tranšama korišćenja mogu imati iste datume, jer se za svako korišćenje (tranšu) podnosi poseban plan otplate glavnice i plan otplate kamate.

45. U obeležje br. 11 (kolona 8) upisuje se stanje obaveza po glavnici i kamati na nivou kredita posle izvršene poslovne promene 2,11, 2,21, 2,31, 2,41, 2,51 ili 2,61, kao i kod poslovne promene 1,31, koje su navedene u obeležju br. 8 (kolone 2 i 3).

46. Plan korišćenja (poslovna promena 1,11) podnosi se na ovom obrascu kad se povećava ugovoreni iznos kreditnog zaduženja ili menja datum plana, odnosno kad se daje novi plan posle storniranja prethodnog. Ako se podnosi storno plana korišćenja kao celine, kolone 4-8 ne popunjavaju se. Kod izmene plana korišćenja zbog povećanja ili smanjenja iznosa jedne stavke bez izmene ugovorenog iznosa kreditnog zaduženja, u kolonu 6 upisuje se datum plana koji se menja, a u kolonu 7 – iznos promene u odnosu na prethodni plan, s tim što se kod smanjenja navodi predznak minus (-). Istovremeno se druga stavka plana stornira (poslovna promena 1,12) ili menja (poslovna promena 1,13) za taj iznos.

47. Kod realizacije korišćenja (poslovna promena 2,11), u kolone 4 i 5 upisuju se datum i iznos realizacije korišćenja, u kolone 6 i 7 datum i iznos plana koji je realizovan, a u kolonu 8 – novo stanje obaveza po glavnici. Izuzetno, kolone 6 i 7 ne popunjavaju se za realizacije kod kojih se ne dostavlja plan korišćenja. Kad je realizacija plana korišćenja delimična, u kolonu 7 upisuje se deo iznosa stavke plana koji je realizovan, a ostatak nerealizovanog plana automatski i dalje ostaje u planu. U slučaju greške u prikazivanju realizacije korišćenja (datum ili iznos), pogrešno prikazanu realizaciju treba stornirati i dostaviti novu. Kod storniranja realizacije korišćenja, automatski se storniraju planovi otplate glavnice i kamate koji se odnose na to korišćenje – ako nije bilo realizacija po tim planovima. Ako je realizacija bilo, najpre se moraju stornirati te realizacije, a zatim se stornira realizacija korišćenja.

48. Plan otplate glavnice (poslovna promena 1,21) podnosi se uz realizaciju korišćenja ili storno prethodnog plana otplate, i za svaku njegovu stavku popunjavaju se kolone 4, 6 i 7. Ako se podnosi izmena iznosa pojedinačne stavke plana (poslovna promena 1,23), u kolone 6 i 7 upisuju se datum plana koji se menja i razlika između novog i prethodnog iznosa plana, s predznakom minus (-) u slučaju smanjenja. Ako se podnosi storno plana otplate glavnice kao celine (poslovna promena 1,22), kolone 4-7 ne popunjavaju se, a ako se podnosi storno plana otplate za određeno korišćenje, u kolonu 4 upisuje se datum realizacije korišćenja, dok se ostale kolone (5-7) ne popunjavaju.

49. Kod plana otplate kamate (poslovna promena 1,31) koji se podnosi uz realizaciju korišćenja ili storno prethodnog plana otplate, za svaku stavku popunjavaju se kolone 4, 6, 7, 8 i 9, pri čemu se u kolonu 8 upisuje iznos planirane kamate koji se sabira s prethodnim iznosom. Kod podnošenja storna plana otplate kamate (poslovna promena 1,32, koja se odnosi na pojedinačnu stavku plana), popunjavaju se kolone 4, 6 i 7 s predznakom minus (-), a u kolonu 8 upisuje se novo stanje obaveza po kamati. Na isti način postupa se i kod izveštavanja o izmeni plana otplate kamate (poslovna promena 1,33), s tim što iznos u koloni 7 ima predznak minus (-) samo ako se smanjuje iznos planirane kamate. Ako se podnosi storno preostalog (nerealizovanog) plana otplate kamate kao celine (poslovna promena 1,32), u kolonu 8 upisuje se stanje obaveze nula (0,00), a kolone 4-7 ne popunjavaju se.

50. Kod realizacije otplate glavnice (poslovna promena 2,21) koja se odnosi na pojedinačnu stavku plana, popunjavaju se kolone 4-8, kao i kolona 10. Kod realizacije zbirne otplate glavnice koja se odnosi na sve stavke planova koje imaju isti datum plana u koloni 6 – ne popunjava se kolona 10, a u kolonu 8 upisuje se novo stanje obaveza po glavnici. Ako se zbirna realizacija odnosi na otplatu celog kredita, ne popunjavaju se kolone 6 i 10, a u kolonu 8 upisuje se stanje nula (0,00). Kad je u pitanju zbirna realizacija koja se odnosi na otplatu cele tranše, ne popunjava se kolona 6, ali se popunjavaju kolone 8 i 10. Pri tome se u svim slučajevima zbirne realizacije u kolonu 7 upisuje zbirni iznos stavki planova koje su realizovane. Kad se prikazuje delimična realizacija plana otplate glavnice, u kolonu 7 upisuje se deo iznosa stavke plana koji se realizuje, dok ostatak nerealizovanog plana automatski i dalje ostaje u planu, a kolona 10 se obavezno popunjava. U slučaju greške u prikazivanju realizacije otplate glavnice (datum ili iznos), pogrešno prikazanu realizaciju treba stornirati i dostaviti novu.

51. Kod realizacije otplate redovne kamate (poslovna promena 2,31), kolone 4-8 i kolona 10 popunjavaju se na isti način kao u slučaju realizacije otplate glavnice, a popunjava se i kolona 9.

52. Ako se podnosi realizacija otplate zatezne kamate (poslovna promena 2,61) i interkalarne kamate (poslovna promena 2,51), popunjavaju se samo kolone 4, 5, 8 i 9, s tim što se u kolonu 8 upisuje prethodno stanje obaveza po redovnoj kamati. Kod realizacije otplate troškova (poslovna promena 2,41) popunjavaju se kolone 4, 5 i 8, s tim što se u kolonu 8 upisuje zbirno stanje plaćenih troškova, a u kolonu 11 – vrsta troškova (npr. commitment fee, arrangement fee, management fee i ostalo). U slučaju greške u prikazivanju realizacije otplate zatezne i interkalarne kamate i otplate troškova (datum ili iznos), pogrešno prikazanu realizaciju treba stornirati i dostaviti novu.

53. U obeležje br. 12 (kolona 9) upisuje se kamatna stopa koja je primenjena za izračunavanje plana otplate kamate ili realizacije otplate kamate, s četiri decimale. U ostalim slučajevima ovo obeležje se ne popunjava. Primenjena kamatna stopa koja se upisuje u ovo obeležje jednaka je zbiru fiksnog i promenljivog dela ako je ugovorena promenljiva kamatna stopa.

54. Obeležje br. 13 (kolona 10) popunjava se samo kod izveštavanja o realizaciji otplate jedne rate ili dela rate glavnice ili kamate po pojedinačnom korišćenju. U kolonu 10 unosi se datum korišćenja (tranše) po kome se vrši otplata.

55. U obeležje br. 14 (kolona 11) unose se napomene u vezi s poslovnim promenama navedenim u prethodnim kolonama. U obeležju br. 15 navedene su vrste poslovnih promena za obeležje br. 8 (kolone 2 i 3) ovog obrasca.

56. Obeležje br. 16 popunjava Narodna banka Srbije.

Izmena ili storno izveštaja o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-5)

57. Ovaj obrazac podnosi se kad je potrebno izmeniti ili stornirati izveštaj o kreditnom zaduženju koji je rezident prethodno podneo Narodnoj banci Srbije. Izmena izveštaja vrši se kad je potrebno sprovesti izmenu sadržaja pojedinih obeležja na izveštaju o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2), a na osnovu naknadnog dogovora kreditora i dužnika.

Na ovom obrascu izveštava se i o prenosu potraživanja od rezidenta s nerezidenta – kreditora po kreditnom zaduženju na drugog rezidenta – novog kreditora. U ovom slučaju, u kolonu 2 upisuje se broj 6, u kolonu 3 – broj 2, u kolone 4 i 5 – raniji sadržaj navedenih obeležja sa Obrasca KZ-2, a u kolonu 6 – šifra rezidenta – novog kreditora iz Šifarnika nerezidenata. Ako u Šifarniku nerezidenata nije predviđena šifra konkretnog rezidenta – novog kreditora, u navedeno obeležje upisuje se šifra „999999“ – privremena šifra. U polje „Naziv“ upisuju se naziv i sedište rezidenta – novog kreditora.

Ako se vrši prenos dugovanja s rezidenta – dužnika po kreditnom zaduženju na nerezidenta – novog dužnika, u kolonu 2 ovog obrasca upisuje se broj 4, u kolonu 3 – broj 1, u kolone 4 i 5 raniji sadržaj navedenih obeležja sa Obrasca KZ-2, a u kolonu 6 – šifra nerezidenta – novog dužnika iz Šifarnika nerezidenata. Ako u Šifarniku nerezidenata nije predviđena šifra konkretnog nerezidenta – novog dužnika, u navedeno obeležje upisuje se šifra „999999“ – privremena šifra. U polje „Naziv“ upisuju se naziv i sedište nerezidenta – novog dužnika.

Storno kreditnog zaduženja vrši se u slučaju raskida ugovora o kreditnom poslu – ako prethodno nije prikazana realizacija korišćenja. Storniranjem se automatski storniraju i plan korišćenja na Obrascu KZ-3A i specifikacije koje su podnete uz izveštaj na Obrascu KZ-7.

58. U zaglavlju Obrasca KZ-5 upisuje se „x“ u odgovarajuće osenčeno polje, zavisno od toga da li je u pitanju izmena izveštaja ili storniranje kreditnog zaduženja. Iznad gornje margine ovog obrasca, u desnom gornjem uglu upisuje se broj strane u slučaju da sve promene ne mogu stati na jednu stranu. U obeležje br. 1 upisuje se broj izveštaja iz osenčenog polja 2 u obeležju br. 1 Obrasca KZ-2 pod kojim se izveštaj vodi u Registru zaduženja.

59. U obeležje br. 2 upisuje se redni broj dokumenta prema redosledu njegovog ispostavljanja u okviru jednog kreditnog zaduženja. U obeležje br. 3 upisuje se datum promene, sa osam cifara (ddmmgggg), a u obeležje br. 4 (kolona 1) – redni broj promene sadržaja obeležja i polja na Obrascu KZ-2. Ako sve izmene ne mogu stati na jednu stranu, redni brojevi se nastavljaju na sledećoj strani.

60. U obeležje br. 5 (kolona 2) upisuje se broj obeležja iz Obrasca KZ-2 koje se menja. Na Obrascu KZ-5 mogu se menjati sva obeležja Obrasca KZ-2, uključujući i šifru valute u obeležjima br. 10 i 11, pod uslovom da po kreditnom zaduženju nije prikazana realizacija korišćenja. Ako jeste, promena valute u ovim obeležjima ne može se izvršiti na Obrascu KZ-5, već se vrši na Obrascu KZ-3B kreditnog zaduženja po kome se menja valuta, uz navođenje šifre vrste otplate „3“ („fiktivna otplata“). Istovremeno se podnosi novi izveštaj o kreditnom zaduženju na obrascima KZ-2 i KZ-3A, uz navođenje nove valute, a na Obrascu KZ-3B tog novog kreditnog zaduženja u obeležje br. 5 upisuje se šifra korišćenja „3“ („fiktivno korišćenje“) i formira dug po novom kreditnom zaduženju u novoj valuti otplate.

Pri izmeni sadržaja obeležja na prijavi kreditnog zaduženja koja je evidentirana do 1. juna 2009. godine – upisuju se brojevi obeležja i polja sa Obrasca KZ-2 na kome je kreditno zaduženje prvobitno evidentirano.

61. U obeležje br. 6 (kolona 3) upisuje se broj osenčenog polja u obeležju Obrasca KZ-2 koje se menja. U obeležje br. 7, u kolonu 4 upisuje se stari sadržaj osenčenog polja iz Obrasca KZ-2, a u kolonu 5 – naziv tog polja ako postoji. U obeležje br. 8, u kolonu 6 upisuje se novi sadržaj osenčenog polja iz Obrasca KZ-2, a u kolonu 7 – naziv tog polja ako postoji. U obeležje br. 9 upisuju se podaci o osnovu za podnošenje Obrasca KZ-5 (npr. ispravka greške u unetim podacima, izmena ili raskid ugovora o kreditu), kao i drugi dopunski podaci u vezi s pojedinim obeležjima ovog obrasca.

62. U obeležju br. 10 ovlašćeno lice dužnika i banke preko koje se Obrazac KZ-5 podnosi overavaju i potpisuju taj obrazac. Ovlašćena lica Narodne banke Srbije upisuju datum kad je obrazac podnet i datum kad je overen, potpisuju obrazac i overavaju ga pečatom Narodne banke Srbije.

Specifikacija uz izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-7)

63. Ovaj obrazac podnosi se ako po kreditnom poslu ima više rezidenata – korisnika kredita (osim kad se podnosi okvirni izveštaj), više nerezidenata – kreditora/dobavljača ili više namena kreditnog zaduženja. Na ovom obrascu se, zbog postojanja više nerezidenata – kreditora/dobavljača, izveštava i o sindiciranom kreditu koji grupa stranih kreditora odobrava rezidentu – dužniku preko agenta. Na isti način postupa se i kad u takvom kreditu učestvuju i banke u Republici, u kom slučaju se u ovom obrascu navode njihov naziv i iznos učešća.

Obrazac KZ-7 dostavlja se:

1) uz izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2) – ako je osnovnim ugovorom predviđeno da u kreditnom poslu učestvuje više rezidenata – korisnika kredita ili više nerezidenata – kreditora/dobavljača ili ima više namena kreditnog zaduženja;

2) uz izmene izveštaja o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-5) – ako je naknadnim izmenama ugovora predviđeno da u kreditnom poslu učestvuje više rezidenata – korisnika kredita ili više nerezidenata – kreditora/dobavljača ili ima više namena kreditnog zaduženja;

3) nezavisno od drugih obrazaca – ako se naknadno menjaju samo podaci s prethodno dostavljene specifikacije.

Izmena podataka na Obrascu KZ-7 vrši se podnošenjem novog Obrasca KZ-7. Na navedeni način postupa se i ako banka u Republici kupi potraživanje od nerezidenta – učesnika u sindiciranom kreditu koji se odobrava rezidentu, kao i ako nerezidentu proda svoje potraživanje po ovom osnovu.

Storno podataka na Obrascu KZ-7 vrši se podnošenjem novog Obrasca KZ-7. Storniranjem izveštaja o kreditnom zaduženju na Obrascu KZ-5 automatski se storniraju i specifikacije koje su podnete uz izveštaj.

Pri izmeni ili stornu podataka na Obrascu KZ-7 koji je evidentiran do 1. juna 2009. godine, upisuje se broj obeležja s tog obrasca na kome je specifikacija uz prijavu kreditnog zaduženja prvobitno evidentirana.

64. Iznad gornje margine obrasca, u gornjem desnom uglu upisuje se broj strane u slučaju da podaci ne mogu stati na jednu stranu, dok se u obeležje br. 1 upisuje broj izveštaja iz osenčenog polja 2 u obeležju br. 1 Obrasca KZ-2. Ovo obeležje popunjava podnosilac, osim ako se specifikacija podnosi uz novi izveštaj o kreditnom zaduženju, kad ga popunjava Narodna banka Srbije.

65. U obeležje br. 2 upisuje se redni broj dokumenta prema redosledu ispostavljanja u okviru jednog kreditnog zaduženja, a u obeležje br. 3 upisuje se „5“ za specifikaciju rezidenata – korisnika kredita, „6“ – za specifikaciju nerezidenata – kreditora/dobavljača ili „22“ – za specifikaciju namena kreditnog zaduženja.

66. U obeležje br. 4 upisuju se šifra valute i iznos koji je jednak zbiru iznosa iz kolone 5 ovog obrasca. Ovaj iznos jednak je iznosu iz obeležja br. 10 Obrasca KZ-2 samo kod prvog podnošenja specifikacije.

67. U obeležje br. 5 (kolona 1) upisuje se redni broj stavke specifikacije, odnosno redni broj promene, a u obeležje br. 6 (kolona 2) – oznaka za poslovnu promenu iz obeležja br. 14 ovog obrasca.

68. Obeležje br. 7 obrasca koji se podnosi radi izveštavanja o više rezidenata – korisnika kredita popunjava se na način opisan u tački 7. ovog uputstva. Ako se izveštava o više nerezidenata – kreditora/dobavljača, ovo obeležje popunjava se na način opisan u tački 9. ovog uputstva. Ako se dostavlja specifikacija namena kreditnog zaduženja, u obeležje br. 7 upisuje se šifra namene, na način opisan u tački 24. ovog uputstva.

69. U obeležje br. 8 (kolona 4) upisuju se naziv i sedište rezidenta – korisnika ili nerezidenta – kreditora/dobavljača iz Šifarnika nerezidenata ili naziv namene kreditnog zaduženja. U ovo obeležje upisuju se i naziv i sedište banke u Republici – učesnika u sindiciranom kreditu koji se odobrava rezidentu.

70. U obeležje br. 9 (kolona 5), u slučaju poslovne promene „1“ upisuje se učešće rezidenta – korisnika, nerezidenta – kreditora/dobavljača ili namene kreditnog zaduženja, s dve decimale. U slučaju poslovne promene „2“, upisuje se učešće u iznosu kreditnog zaduženja za stavku koja se stornira s predznakom minus (-), uz istovremeno povećanje učešća preostalih stavki za isti iznos. U slučaju poslovne promene „3“, u ovu kolonu upisuje se razlika između novog i prethodnog učešća u iznosu kreditnog zaduženja, s tim što se ova razlika u slučaju smanjenja prikazuje s predznakom minus (-). Na navedeni način postupa se i kada se izveštava o učešću, stornu ili izmeni iznosa učešća banke u Republici koja učestvuje u sindiciranom kreditu koji grupa stranih kreditora odobrava rezidentu.

71. Obeležje br. 10 (kolona 6) popunjava se kao i osenčeno polje 5 u obeležju 4 na izveštaju o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2), na način opisan u tački 7. ovog uputstva. Ovo obeležje popunjava se samo ako je u obeležju br. 3 ovog obrasca upisana šifra „5“ (specifikacija rezidenata – korisnika kredita).

72. Ako po kreditnom poslu ima više nerezidenata – kreditora/dobavljača, obeležje br. 11 (kolona 7) i obeležje br. 12 (kolone 8 i 9) popunjavaju se kao i osenčena polja od 3 do 5 u obeležju 6 na izveštaju o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2), na način opisan u tački 9. ovog uputstva.

73. U obeležje br. 13 unose se dopunski podaci koji su u vezi s pojedinim obeležjima, kao i druge značajne pojedinosti specifične za konkretnu specifikaciju a nisu obuhvaćene posebnim obeležjima.

74. U obeležju br. 14 navedene su poslovne promene koje se mogu koristiti na ovom obrascu.

75. U obeležju br. 15 ovlašćeno lice dužnika i banke preko koje se Obrazac KZ-7 podnosi overavaju i potpisuju taj obrazac. Ovlašćena lica Narodne banke Srbije upisuju datum kad je obrazac podnet i datum kad je overen, potpisuju obrazac i overavaju ga pečatom Narodne banke Srbije.

III KREDITNO ODOBRENJE

Izveštaj o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-2)

76. Na ovom obrascu izveštava se o kreditima u devizama i dinarima koje rezidenti – kreditori odobravaju nerezidentima u skladu sa Zakonom (kreditno odobrenje). O bankarskim garancijama, avalima, jemstvima i drugim sredstvima obezbeđenja koje rezident – kreditor pribavlja po kreditnom odobrenju izveštava se na obrascu o tom kreditnom odobrenju, popunjavanjem obeležja br. 17 na Obrascu KO-2.

Na Obrascu KO-2 ne izveštava se o kreditima u dinarima koje nerezidentima odobravaju banke.

Na ovom obrascu izveštava se i o potraživanjima banke ili rezidenta – pravnog lica iz inostranstva u devizama nastalim po aktiviranoj bankarskoj garanciji, avalu, jemstvu ili drugom sredstvu obezbeđenja po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu, koja se naplaćuju sa odloženim rokom i/ili kamatom. Uz izveštaj o kreditnom odobrenju za ovu vrstu kreditnog posla (šifre 14 i 15 u obeležju br. 7) ne podnosi se plan korišćenja (Obrazac KO-3A).

Obrazac KO-2 podnosi se i radi izveštavanja o učešću banke u Republici u sindiciranom kreditu koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu, s tim što se u obeležju br. 18 ovog obrasca navodi da je reč o učešću u takvom kreditu. Na ovaj način postupa se i kad banka u Republici kupi potraživanje od nerezidenta – učesnika u sindiciranom kreditu koji se odobrava nerezidentu i na taj način naknadno postane kreditor tog nerezidenta – dužnika.

77. Obeležje br. 1 popunjava Narodna banka Srbije, tako što upisuje datum i šestocifreni broj iz registra kreditnih odobrenja Narodne banke Srbije koji se vodi prema sedištu rezidenta – kreditora po kreditnom poslu (u daljem tekstu: Registar odobrenja) pod kojim se vodi izveštaj o kreditnom odobrenju, s tim što je prva cifra:

– 6 – za rezidente – kreditore s teritorije Republike van autonomnih pokrajina;

– 7 – za kredite koje odobri Republika;

– 8 – za rezidente – kreditore s teritorije autonomne pokrajine.

78. U obeležje br. 2 upisuje se datum kad su rezident – kreditor i nerezident – dužnik zaključili ugovor o kreditu, sa osam cifara (ddmmgggg).

79. U obeležje br. 3 upisuju se šifra i naziv vrste izveštaja o kreditnom odobrenju, i to:

– 1 – redovni izveštaj,

– 2 – izveštaj za refinansiranje potraživanja,

– 4 – avansno plaćanje uvoza,

– 5 – kredit koji nerezidentu odobrava rezident – pravno lice koje je Republika osnovala posebnim zakonom radi finansiranja izvoza.

Ako se na Obrascu KO-2 izveštava o komercijalnom kreditu po poslu uvoza unapred plaćene robe ili usluge po kome je prvobitno ili naknadno ugovoren rok uvoza duži od godinu dana ili kamata po unapred plaćenom uvozu sa ugovorenim rokom uvoza kraćim od godinu dana, u obeležje br. 3 upisuje se šifra 4. Kad se izveštava o komercijalnom kreditu po poslu izvoza robe i usluga po kome je prvobitno ili naknadno ugovoren rok naplate duži od godinu dana ili kamata po izvršenom izvozu sa ugovorenim rokom naplate kraćim od godinu dana – u obeležje br. 3 upisuje se šifra 1. Za navedene poslove u obeležju br. 7, u prvo osenčeno polje, upisuje se šifra 1, a u drugo osenčeno polje – odgovarajuća šifra namene (2, 11, 12, 13 ili 14). Na ovaj način postupa se i kad je posao izvoza/uvoza prethodno evidentiran na PI ili PA obrascima, a naknadno je ugovoren rok duži od godinu dana ili kamata, s tim što se u obeležje br. 18 u tom slučaju upisuje broj prijave prethodno evidentirane na ovim obrascima, kao i datum aneksa na osnovu kog se vrši evidentiranje komercijalnog kredita.

80. U obeležje br. 4, u osenčeno polje 1 upisuje se matični broj pod kojim je rezident – kreditor (banka, pravno lice ili preduzetnik) upisan u registar koji vodi Agencija, odnosno broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku za subjekte koji nisu upisani u ovaj registar, kao i naziv i sedište rezidenta – kreditora. Ako je kreditor Republika, odnosno autonomna pokrajina, u ovo polje upisuje se jedna od sledećih šifara:

– 7 – Republika sa autonomnim pokrajinama,

– 7.1 – Republika van autonomnih pokrajina,

– 8 – autonomna pokrajina.

U osenčeno polje 2 upisuju se šifre sektorske pripadnosti:

– 1 – javno preduzeće,

– 2 – privredno društvo u mešovitoj svojini,

– 3 – banka,

– 4 – privredno društvo u privatnoj svojini,

– 5 – pravno lice iz finansijskog sektora,

– 6 – preduzetnik,

– 7 – Republika,

– 8 – autonomna pokrajina,

– 9 – lokalna samouprava,

– 10 – Narodna banka Srbije,

– 11 – ustanova.

Ako su u osenčeno polje 2 upisane šifre od 1 do 3, šifra 5 ili šifra 11 – u osenčeno polje 3 upisuje se procent učešća državnog kapitala u kapitalu pravnog lica, s dve decimale. Osenčeno polje 4 ne popunjava se za pravna lica i preduzetnike koji su upisani u registar koji vodi Agencija, već se podatak preuzima iz baze podataka Agencije. Za pravna lica koja nisu upisana u navedeni registar, upisuje se oznaka privredne grane, u skladu sa Uredbom.

U osenčena polja 5 i 6 upisuje se ukupan izvoz rezidenta – kreditora, prekursiran u evre prema kursu na dan izvoza i iskazan u apsolutnom iznosu, i to u polje 5 – iznos izvoza ostvaren u periodu od 1. januara do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se podnosi izveštaj o kreditnom odobrenju, a u polje 6 – iznos izvoza ostvaren od 1. januara do datuma podnošenja izveštaja o kreditnom odobrenju. Polje „Izvršen izvoz“ popunjava se samo ako je rezident – kreditor privredno društvo ili preduzetnik.

81. U obeležje br. 5 upisuje se šifra nerezidenta – dužnika iz Šifarnika nerezidenata. Ako u Šifarniku nerezidenata nije predviđena šifra konkretnog nerezidenta – dužnika, u navedeno obeležje upisuje se šifra „999999“ – privremena šifra. U polje „Naziv“ upisuju se naziv i sedište nerezidenta – dužnika.

U osenčeno polje 2 upisuje se šifra međusobne povezanosti nerezidenta – dužnika i rezidenta – kreditora:

– 1 – nerezident – dužnik, vlasnik više od 50% udela u kapitalu rezidenta – kreditora;

– 2 – nerezident – dužnik, vlasnik od 10% do 50% udela u kapitalu rezidenta – kreditora;

– 3 – nerezident – dužnik, vlasnik manje od 10% udela u kapitalu rezidenta – kreditora;

– 4 – rezident – kreditor, vlasnik više od 50% udela u kapitalu nerezidenta – dužnika;

– 5 – rezident – kreditor, vlasnik od 10% do 50% udela u kapitalu nerezidenta – dužnika;

– 6 – rezident – kreditor, vlasnik manje od 10% udela u kapitalu nerezidenta – dužnika;

– 7 – rezident – kreditor i nerezident – dužnik posredno su povezani preko osnivača;

– 8 – ne postoji svojinska povezanost nerezidenta – dužnika i rezidenta – kreditora.

U osenčeno polje 3 upisuje se šifra međusobne povezanosti nerezidenta – dužnika i drugog pravnog lica u Republici:

– 1 – nerezident – dužnik, vlasnik više od 50% udela u kapitalu drugog pravnog lica sa sedištem u Republici;

– 2 – nerezident – dužnik, vlasnik od 10% do 50% udela u kapitalu drugog pravnog lica sa sedištem u Republici;

– 3 – nerezident – dužnik, vlasnik manje od 10% udela u kapitalu drugog pravnog lica sa sedištem u Republici;

– 4 – drugo pravno lice sa sedištem u Republici, vlasnik više od 50% udela u kapitalu nerezidenta – dužnika;

– 5 – drugo pravno lice sa sedištem u Republici, vlasnik od 10% do 50% udela u kapitalu nerezidenta – dužnika;

– 6 – drugo pravno lice sa sedištem u Republici, vlasnik manje od 10% udela u kapitalu nerezidenta – dužnika;

– 7 – drugo pravno lice sa sedištem u Republici i nerezident – dužnik posredno su povezani preko osnivača;

– 8 – ne postoji svojinska povezanost nerezidenta – dužnika i drugog pravnog lica sa sedištem u Republici.

82. U obeležje br. 6 upisuje se šifra valute iz Šifarnika valuta, kao i iznos iz ugovora o kreditu, bez decimala. U ovoj valuti iskazani su svi iznosi po kreditnom odobrenju.

83. U obeležje br. 7, u osenčeno polje 1 upisuju se šifra i naziv vrste kreditnog posla, i to:

– 1 – komercijalni kredit – odloženo plaćanje i plaćanje unapred robe i usluga po spoljnotrgovinskom prometu do godinu dana s kamatom, odnosno preko godinu dana;

– 2 – komercijalni kredit – finansiranje odloženog plaćanja i plaćanja unapred robe i usluga koje kreditor odobrava dužniku – kupcu po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga tako što po nalogu kupca obavezu izmiruje neposredno prodavcu;

– 3 – finansijski kredit;

– 4 – kratkoročna bankarska kreditna linija;

– 6 – subordinirani kredit;

– 14 – potraživanje banke po aktiviranoj bankarskoj garanciji, avalu i drugom obliku jemstva datom po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu;

– 15 – potraživanje rezidenta – pravnog lica po aktiviranom jemstvu i drugom sredstvu obezbeđenja datom po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu.

Ako je jednim ugovorom o kreditnom poslu predviđeno više vrsta kreditnog odobrenja, za svaku vrstu kreditnog odobrenja podnosi se poseban izveštaj, pri čemu se u obeležju br. 18 svakog izveštaja navode brojevi pod kojima se vode ostali izveštaji po konkretnom ugovoru o kreditnom poslu.

U osenčeno polje 2 upisuju se šifra i naziv namene kreditnog odobrenja, i to:

– 2 – usluge,

– 3 – direktna investicija u Republici,

– 4 – izmirivanje obaveza u Republici,

– 5 – kupovina domaćih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti,

– 6 – plaćanje u inostranstvu,

– 7 – ostalo,

– 8 – kupovina i zakup nepokretnosti u Republici,

– 11 – oprema,

– 12 – sirovine i repromaterijal,

– 13 – široka potrošnja,

– 14 – poljoprivredni proizvodi.

Ako je kredit odobren za više namena, u ovom polju navode se podaci o pretežnoj nameni kredita, dok se u obeležje br. 18 unose podaci o ostalim namenama.

84. U obeležje br. 8 upisuje se „1“ ako su po kreditnom poslu ugovoreni troškovi, a u obeležje br. 18 – vrsta i iznos troškova. Ako po kreditnom poslu nisu ugovoreni troškovi, u ovo polje upisuje se „2“.

85. U obeležje br. 9 upisuje se „1“ ako je ugovorena interkalarna kamata, odnosno „2“ ako nije ugovorena.

86. U obeležje br. 10 upisuju se šifra i naziv kamatne stope, i to:

– 1 – bez kamate,

– 2 – fiksna kamata,

– 3 – dve fiksne kamate,

– 4 – promenljiva kamata,

– 5 – ostalo.

Ako je kredit zaključen uz kamatu po fiksnoj stopi, popunjava se samo osenčeno polje „prva stopa“. Ako je kredit zaključen s dve fiksne kamatne stope, u osenčeno polje „prva stopa“ upisuje se kamata koja će se prva primenjivati, a u osenčeno polje „druga stopa“ – kamata koja će se primenjivati u drugom kamatnom periodu. Istovremeno je u obeležje br. 18 potrebno upisati periode i osnovice na koje će se primenjivati ove dve kamatne stope. U slučaju da je kredit zaključen s promenljivom kamatnom stopom, u osenčeno polje „prva stopa“ upisuje se fiksni deo kamatne stope (marža) ako postoji, a u osenčeno polje „druga stopa“ – promenljivi deo kamatne stope na dan zaključenja ugovora o kreditu. Ako marža ne postoji, u osenčeno polje „prva stopa“ upisuje se „0,0000“. Kod kredita zaključenih sa specifičnom kamatnom stopom (šifra „ostalo“) popunjava se prvo polje ili oba polja, zavisno od toga kakva je kamatna stopa ugovorena, a u obeležje br. 18 upisuju se dopunski podaci o toj vrsti kamatne stope. Kamata se upisuje s četiri decimale.

87. U obeležje br. 11 upisuju se šifra i naziv promenljive kamatne stope, i to:

– 11 – LIBOR 1M,

– 12 – LIBOR 3M,

– 13 – LIBOR 6M,

– 14 – LIBOR 1Y,

– 15 – LIBOR 1W,

– 21 – EURIBOR 1M,

– 22 – EURIBOR 3M,

– 23 – EURIBOR 6M,

– 24 – EURIBOR 1Y,

– 25 – EURIBOR 1W,

– 30 – PIBOR,

– 40 – PRIME RATE,

– 50 – AKA,

– 70 – DOMESTIC,

– 90 – ostalo,

– 91 – NIBOR,

– 92 – CIBOR,

– 93 – STIBOR,

– 96 – ATMARKETRATE.

88. U obeležje br. 12 upisuje se broj godina za period u kome nerezident – dužnik ne vrši otplatu kredita (period od prvog korišćenja do prve naplate glavnice po kreditu) i broj meseci za period koji je kraći od godinu dana.

89. U obeležje br. 13 upisuje se period trajanja kredita (period od prvog korišćenja do konačne naplate), i to broj godina i broj meseci za period koji je kraći od godinu dana.

90. U obeležje br. 14, u osenčeno polje „Matični broj“ upisuje se matični broj pod kojim je banka preko koje se vrši platni promet po kreditnom odobrenju upisana u registar koji vodi Agencija. U polje „Naziv“ upisuju se naziv i sedište te banke.

91. U obeležje br. 15 upisuje se „1“ ako se kredit odobrava na revolving osnovi, odnosno uz mogućnost nerezidenta – dužnika da već iskorišćeni deo kredita otplati i ponovo iskoristi, s tim što potraživanje po kreditu nikada ne može biti veće od ugovorenog iznosa. U ostalim slučajevima upisuje se „2“.

92. U obeležje br. 16, u osenčeno polje 1 upisuje se „1“ ili „2“, zavisno od toga da li se kredit odobrava uz osiguranje od rizika ili bez takvog osiguranja. Ako je u osenčeno polje 1 upisana šifra „1“, u osenčeno polje 2 upisuje se šifra:

– 1 – agencija Republike,

– 2 – agencija strane države,

– 3 – osiguravajuće društvo u Republici,

– 4 – osiguravajuće društvo u inostranstvu,

– 5 – ostalo.

93. U obeležje br. 17 upisuju se šifra i naziv sredstva obezbeđenja, i to:

– 1 – garancija strane banke,

– 2 – menica,

– 3 – Promissory note,

– 4 – ostalo,

– 5 – zaloga na akcijama/udelima u vlasništvu nerezidenta.

94. U obeležje br. 18 dopunski podaci u vezi sa obeležjima upisuju se onako kako je to kod pojedinih obeležja naznačeno, uz navođenje broja tog obeležja, kao i druge značajne pojedinosti koje nisu obuhvaćene posebnim obeležjima.

95. U obeležju br. 19 ovlašćeno lice kreditora i banke preko koje se Obrazac KO-2 podnosi overavaju i potpisuju taj obrazac. Ovlašćena lica Narodne banke Srbije upisuju datum kad je obrazac podnet i datum kad je overen, potpisuju obrazac i overavaju ga pečatom Narodne banke Srbije.

Plan korišćenja po kreditnom odobrenju (Obrazac KO-3A)

96. Obrazac KO-3A podnosi se uz izveštaj o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-2). Ovaj obrazac ne podnosi se za kredite koji se koriste na revolving osnovi, kao ni za potraživanja banke ili rezidenta – pravnog lica iz inostranstva nastala po aktiviranoj bankarskoj garanciji, avalu, jemstvu ili drugom sredstvu obezbeđenja po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu, koja se naplaćuju sa odloženim rokom i/ili kamatom (šifre 14 i 15 u obeležju br. 7 Obrasca KO-2). Ne podnosi se uz izveštaj o komercijalnim kreditima povezanim sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga koji obuhvataju odloženo plaćanje i plaćanje unapred robe i usluga do godinu dana, s kamatom, odnosno preko godinu dana (šifra 1 u obeležju br. 7 Obrasca KO-2) ako je po tim kreditima već izvršen izvoz, odnosno avansno plaćanje uvoza.

97. Iznad gornje margine Obrasca KO-3A, u gornjem desnom uglu upisuje se broj strane u slučaju da sve stavke plana korišćenja ne mogu stati na jednu stranu. Na Obrascu KO-3A popunjavaju se obeležja br. 1-4, 7, 8, 11, 13 i 15, a ostala se ne popunjavaju.

98. Obeležja br. 1 i 2 popunjava Narodna banka Srbije. U obeležje br. 2 upisuje se broj izveštaja iz obeležja br. 1 Obrasca KO-2, a u obeležje br. 3 uvek se upisuje „1“, kao redni broj dokumenta.

99. U obeležje br. 4 upisuje se šifra valute iz prvog osenčenog polja u obeležju br. 6 Obrasca KO-2.

100. U obeležje br. 7 (kolona 1) upisuje se redni broj stavke plana, počev od broja 1. Ako sve stavke plana ne mogu stati na jednu stranu, redni brojevi se nastavljaju na sledećoj strani.

101. U obeležje br. 8, u kolonu 2 upisuje se broj 1 (plan), a u kolonu 3 – broj 11 (novo).

102. U obeležje br. 11, u kolonu 7 upisuje se datum plana korišćenja, a u kolonu 8 – iznos plana, bez decimala. Dve stavke plana korišćenja ne mogu imati isti datum.

103. U obeležje br. 13 (kolona 10) unosi se kratka napomena ili dopunski podatak u vezi s planom korišćenja po kreditnom odobrenju.

104. U obeležju br. 14 navedene su vrste poslovnih promena za obeležje br. 8 (kolone 2 i 3), i to: 1 – plan, 11 – novi plan korišćenja.

105. U obeležju br. 15 ovlašćeno lice kreditora i banke preko koje se Obrazac KO-3A podnosi overavaju i potpisuju taj obrazac. Ovlašćena lica Narodne banke Srbije upisuju datum kad je obrazac podnet i datum kad je overen, potpisuju obrazac i overavaju ga pečatom Narodne banke Srbije.

Realizacija korišćenja, plan i realizacija naplate po kreditnom odobrenju (Obrazac KO-3B)

106. Na Obrascu KO-3B izveštava se o poslovnim promenama čije su šifre navedene u obeležju br. 14 ovog obrasca. Na jednom Obrascu KO-3B podnose se poslovne promene koje se odnose na istu vrstu korišćenja ili istu vrstu naplate glavnice i kamate.

107. Obeležje br. 1 popunjava Narodna banka Srbije.

108. U obeležje br. 2 podnosilac dokumenta upisuje broj izveštaja iz obeležja br. 1 Obrasca KO-2, a u obeležje br. 3 – redni broj dokumenta prema redosledu ispostavljanja u okviru jednog kreditnog odobrenja.

109. U obeležje br. 4 upisuje se šifra valute iz prvog osenčenog polja obeležja br. 6 Obrasca KO-2.

110. U obeležje br. 5 upisuju se šifra i naziv vrste korišćenja, i to:

– 1 – redovno korišćenje,

– 3 – fiktivno korišćenje,

– 4 – pripis kamate glavnici.

Korišćenje po šifri 4 („pripis kamate glavnici“) povećava samo stanje potraživanja po glavnici, a ne povećava ugovoreni iznos kreditnog odobrenja iz obeležja br. 6 Obrasca KO-2.

Šifra 3 („fiktivno korišćenje“) koristi se ako se stanje potraživanja po glavnici povećava bez odobravanja nove tranše kredita.

111. U obeležje br. 6 upisuju se šifra i naziv vrste naplate, i to:

– 1 – redovna naplata;

– 3 – fiktivna naplata;

– 4 – pretvaranje potraživanja u akcije (ulog);

– 6 – naplata robom po plaćenom avansu;

– 7 – prestanak potraživanja po osnovu prebijanja dugovanjem po kreditnom zaduženju;

– 8 – prestanak potraživanja po osnovu prebijanja dugovanjem po poslu iz člana 4. Zakona;

– 9 – prestanak potraživanja po osnovu prebijanja dugovanjem po realizovanom uvozu robe;

– 10 – prestanak potraživanja po osnovu prebijanja dugovanjem po realizovanom uvozu usluge;

– 11 – prestanak potraživanja po osnovu prebijanja dugovanjem po direktnoj investiciji nerezidenta u Republici – učešće u dobiti (dividenda);

– 12 – prestanak potraživanja po osnovu prebijanja dugovanjem po ulaganju rezidenta u nepokretnost u inostranstvu;

– 13 – prestanak potraživanja po osnovu prenosa dugovanja s nerezidenta – dužnika na rezidenta – novog dužnika;

– 14 – prestanak potraživanja po osnovu prenosa potraživanja s rezidenta – kreditora na nerezidenta – novog kreditora.

Ako je potraživanje po kreditu prestalo po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja (šifre 7-12 u obeležju br. 6), u obeležje br. 13 (kolona 10) upisuje se datum izvršenog prebijanja, kao i podaci o dugovanju kojim je potraživanje po kreditu prebijeno (broj izveštaja o kreditnom zaduženju, datum uvoza ili unapred primljene naplate za izvoz robe ili usluga sa izveštaja na Obrascu O-1, datum realizacije uvoza po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga koji se u smislu Zakona ne smatra kreditnim poslom sa inostranstvom, godina u kojoj je ostvarena dobit za dugovanje po osnovu direktne investicije nerezidenta u Republici – učešće u dobiti, podaci o nepokretnosti za dugovanje po osnovu ulaganja u nepokretnost rezidenta u inostranstvu). Ako je potraživanje po kreditu prestalo po osnovu prenosa dugovanja s nerezidenta – dužnika na rezidenta – novog dužnika ili po osnovu prenosa potraživanja s rezidenta – kreditora na nerezidenta – novog kreditora (šifre 13 i 14 u obeležju br. 6), u obeležje br. 13 (kolona 10) upisuje se datum izvršenog prenosa.

112. U obeležje br. 7 (kolona 1) upisuje se redni broj promene, počev od broja 1, a u obeležje br. 8 u kolonu 2 upisuje se „1“ ako se podnosi plan, a „2“ ako se podnosi realizacija. U kolonu 3 upisuju se šifre iz obeležja br. 14 koje se odnose na korišćenje i na naplatu glavnice, kamate (redovne, interkalarne i zatezne) i troškova. U slučaju storniranja poslovnih promena, ceo red se popunjava na isti način kao i kod poslovne promene koja se stornira, s tim što se iznos navodi s predznakom minus (-).

113. U obeležje br. 9 (kolona 4) upisuje se redni broj realizacije korišćenja na koji se odnosi poslovna promena iz obeležja br. 8, osim ako je u pitanju naplata glavnice ili kamate koja se odnosi na više korišćenja, ili naplata zatezne kamate, odnosno troškova.

114. U obeležje br. 10, u kolonu 5 upisuje se datum realizacije promena iz obeležja br. 8, sa osam cifara (ddmmgggg), a u kolonu 6 – iznos realizacije, bez decimala. Dve realizacije naplate glavnice ili naplate redovne kamate mogu imati isti datum ako se odnose na različite tranše korišćenja, odnosno na različite planove naplate po istom korišćenju. U svim drugim slučajevima dve realizacije iste vrste ne mogu imati isti datum realizacije.

115. U obeležje br. 11, u kolonu 7 upisuje se datum plana korišćenja, naplate glavnice i naplate redovne kamate, a u kolonu 8 – iznos plana, bez decimala. Dve stavke plana korišćenja ne mogu imati isti datum, što važi i za planove naplate glavnice i kamate po jednoj realizaciji korišćenja.

116. U obeležje br. 12 (kolona 9) upisuje se stanje potraživanja na nivou kredita, posle izvršene poslovne promene 2,11, 2,21, 2,31, 2,41, 2,51 ili 2,61, kao i kod poslovne promene 1,31, koje su navedene u obeležju br. 8 (kolone 2 i 3). Stanje potraživanja povećava se u odnosu na prethodno stanje kod realizacije korišćenja, plana naplate kamate i realizacije naplate troškova, a smanjuje kod realizacije naplate glavnice i kamate. Kod realizacije naplate zatezne i interkalarne kamate, stanje potraživanja se ne menja u odnosu na stanje po redovnoj kamati. Nakon storniranja promena koje su uticale na promenu stanja potraživanja, iznos se vraća na prethodni nivo.

117. Plan korišćenja (poslovna promena 1,11) podnosi se na ovom obrascu kad se poveća ugovoreni iznos kreditnog odobrenja, odnosno kad se daje novi plan koji sledi nakon prethodnog storniranja ili umanjenja plana, a u okviru postojećeg ugovorenog iznosa kreditnog odobrenja. Storno plana korišćenja (poslovna promena 1,12) popunjava se u slučaju smanjenja ugovorenog iznosa kreditnog odobrenja ili promene datuma plana. Izmena plana (poslovna promena 1,13) popunjava se u slučaju promene iznosa za planirani datum, s tim što se prikazuje razlika u odnosu na prethodni iznos, s predznakom minus (-) u slučaju smanjenja.

118. Kod realizacije korišćenja (poslovna promena 2,11), u kolonu 4 upisuje se broj realizacije korišćenja, u kolone 5 i 6 – datum i iznos realizacije korišćenja, u kolone 7 i 8 – datum i iznos plana korišćenja koji je realizovan, a u kolonu 9 – novo stanje potraživanja po glavnici. Izuzetno, kolone 7 i 8 ne popunjavaju se ako je u pitanju realizacija korišćenja koja nije imala prethodni plan. Uz svaku realizaciju korišćenja prikazuje se plan naplate glavnice i kamate. Kad je realizacija plana korišćenja delimična, u kolonu 8 upisuje se deo iznosa stavke plana koji je realizovan, dok ostatak nerealizovanog plana automatski i dalje ostaje u planu. U slučaju greške u prikazivanju realizacije korišćenja (datum ili iznos), pogrešno prikazanu realizaciju treba stornirati i dostaviti novu. Kod storniranja realizacije korišćenja, automatski se storniraju planovi naplate glavnice i naplate kamate dostavljeni uz to korišćenje – ako nije bilo realizacija po tim planovima. Ako je realizacija bilo, najpre se moraju stornirati te realizacije, a zatim se stornira realizacija korišćenja.

119. Plan naplate glavnice (poslovna promena 1,21) podnosi se uz realizaciju korišćenja, kao i kad je prethodno dati plan storniran ili umanjen. Ako se podnosi poslovna promena koja se odnosi na pojedinačnu stavku plana, popunjavaju se kolone 4, 7 i 8. Kod storniranja prethodno datog plana, popunjavaju se datum i iznos, s tim što se kod storniranja celokupnog iznosa plana datum ne popunjava. Kod izmene iznosa, popunjava se datum, kao i iznos za koji se prethodni iznos menja, s predznakom minus (-) u slučaju smanjenja.

120. Kod plana naplate kamate (poslovna promena 1,31), obrazac se popunjava na isti način kao i kod plana naplate glavnice, s tim što se popunjava i kolona 9, zavisno od toga da li promena povećava ili smanjuje vrednost potraživanja po kreditnom odobrenju.

121. Kod realizacije naplate glavnice (poslovna promena 2,21), koja se odnosi na jednu stavku plana, popunjavaju se kolone 4-9, a ako se odnosi na više korišćenja sa istim datumom plana naplate – popunjavaju se kolone 5-9, s tim što se u kolonu 7 upisuje datum plana, a u kolonu 8 – ukupan planirani iznos za taj datum. Ako se realizacija naplate glavnice odnosi na naplatu svih stavki planova glavnice za jednu tranšu, popunjavaju se kolone 4-6, 8 i 9, s tim što se u kolonu 8 upisuje ukupan planirani iznos naplate glavnice, a ako se odnosi na naplatu svih stavki planova glavnice za jedan kredit – popunjavaju se kolone 5, 6, 8 i 9. Iznosi u kolonama 6 i 8 moraju biti jednaki u svim navedenim slučajevima. Ako je realizacija delimična, ostatak nerealizovanog plana automatski ostaje u planu.

122. Kod realizacije naplate redovne kamate (poslovna promena 2,31) obrazac se popunjava na isti način kao i kod realizacije naplate glavnice, s tim što se iznos realizovane naplate može razlikovati u odnosu na planirani. Stanje potraživanja nakon realizacije naplate umanjuje se za iznos planirane kamate.

123. Ako se podnosi realizacija naplate zatezne kamate (poslovna promena 2,61) i interkalarne kamate (poslovna promena 2,51) – popunjavaju se samo kolone 5, 6 i 9.

124. Kod realizacije naplate troškova (poslovna promena 2,41) popunjavaju se kolone 5, 6 i 9, a u kolonu 10 upisuje se vrsta troškova (npr. commitment fee, arrangement fee, management fee i ostalo). U slučaju greške u prikazivanju realizacije naplate troškova (datum ili iznos), pogrešno prikazanu realizaciju treba stornirati i dostaviti novu.

125. U obeležje br. 13 (kolona 10) unosi se kratka napomena ili dopunski podatak koji se odnosi na jednu ili više poslovnih promena na istom obrascu. U ovo obeležje obavezno se upisuje kamatna stopa koja je primenjena za izračunavanje plana ili realizacije naplate kamate.

126. U obeležju br. 14 navedene su vrste poslovnih promena po kreditnom poslu za obeležje br. 8 (kolone 2 i 3) ovog obrasca.

127. Obeležje br. 15 popunjava Narodna banka Srbije.

Izmena ili storno izveštaja o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-5)

128. Obrazac KO-5 podnosi se kad je potrebno izmeniti ili stornirati izveštaj o kreditnom odobrenju koji je rezident prethodno podneo Narodnoj banci Srbije. Izmena izveštaja o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-2) vrši se kad je potrebno sprovesti izmenu sadržaja pojedinih obeležja na izveštaju, a na osnovu naknadnog dogovora kreditora i dužnika.

Na ovom obrascu izveštava se i o prenosu dugovanja s nerezidenta – dužnika po kreditnom odobrenju na rezidenta – novog dužnika. U ovom slučaju, u kolonu 2 ovog obrasca upisuje se broj 5, u kolonu 3 – broj 1, u kolone 4 i 5 – raniji sadržaj navedenih obeležja sa Obrasca KO-2, a u kolonu 6 – šifra rezidenta – novog dužnika iz Šifarnika nerezidenata. Ako u Šifarniku nerezidenata nije predviđena šifra konkretnog rezidenta – novog dužnika, u navedeno obeležje upisuje se šifra „999999“ – privremena šifra. U polje „Naziv“ upisuju se naziv i sedište rezidenta – novog dužnika.

Ako se na ovom obrascu izveštava o prenosu potraživanja s rezidenta – kreditora po kreditnom odobrenju na nerezidenta – novog kreditora, u kolonu 2 upisuje se broj 4, u kolonu 3 – broj 1, u kolone 4 i 5 – raniji sadržaj navedenih obeležja sa Obrasca KO-2, a u kolonu 6 – šifra nerezidenta – novog kreditora iz Šifarnika nerezidenata. Ako u Šifarniku nerezidenata nije predviđena šifra konkretnog nerezidenta – novog kreditora, u navedeno obeležje upisuje se šifra „999999“ – privremena šifra. U polje „Naziv“ upisuju se naziv i sedište nerezidenta – novog kreditora.

Storno kreditnog odobrenja vrši se u slučaju raskida ugovora o kreditnom poslu, ako prethodno nije prikazana realizacija korišćenja, a time se automatski stornira i plan korišćenja na Obrascu KO-3A.

Ovaj obrazac podnosi se i kada banka u Republici nerezidentu proda deo potraživanja po osnovu učešća u sindiciranom kreditu koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu.

129. U zaglavlju Obrasca KO-5, u prvom osenčenom polju zaokružuje se odgovarajući broj, zavisno od toga da li je u pitanju izmena ili storno izveštaja. Iznad gornje margine obrasca, u gornjem desnom uglu upisuje se broj strane u slučaju da sve promene ne mogu stati na jednu stranu. U obeležje br. 1, u osenčeno polje „Broj izveštaja“ upisuje se broj izveštaja iz obeležja br. 1 Obrasca KO-2.

130. U obeležje br. 2 upisuje se redni broj dokumenta koji predstavlja redosled ispostavljanja dokumenta u okviru jednog kreditnog odobrenja. U obeležje br. 3 upisuje se datum aneksa, odnosno raskida ugovora, odnosno ugovora kojim je banka u Republici prodala nerezidentu deo potraživanja po osnovu učešća u sindiciranom finansijskom ili robnom kreditu koji grupa stranih kreditora odobrava nerezidentu, sa osam cifara (ddmmgggg). U obeležje br. 4 (kolona 1) upisuje se redni broj promene sadržaja obeležja i polja u Obrascu KO-2. Ako sve izmene ne mogu stati na jednu stranu, redni brojevi se nastavljaju na sledećoj strani.

131. U obeležje br. 5 (kolona 2) upisuje se broj obeležja iz Obrasca KO-2 koje se menja. Na Obrascu KO-5 mogu se menjati sva obeležja Obrasca KO-2, uključujući i valutu u obeležju br. 6, pod uslovom da po kreditnom odobrenju nije prikazana realizacija. Ako jeste, promena valute u obeležju br. 6 ne može se izvršiti na Obrascu KO-5, već se vrši na Obrascu KO-3B kreditnog odobrenja po kome se menja valuta, uz navođenje šifre vrste naplate „3“ („fiktivna naplata“). Istovremeno se na Obrascu KO-2 i Obrascu KO-3A podnosi novi izveštaj o kreditnom odobrenju, uz navođenje nove valute, a na Obrascu KO-3B tog novog kreditnog odobrenja u obeležje br. 5 upisuje se šifra korišćenja „3“ („fiktivno korišćenje“) i formira potraživanje po novom kreditnom odobrenju u novoj valuti naplate.

Pri izmeni sadržaja obeležja na prijavi kreditnog odobrenja koja je evidentirana do 1. novembra 2009. godine upisuje se broj obeležja i polja sa Obrasca KO-2 na kome je kreditno odobrenje prvobitno evidentirano.

132. U obeležje br. 6 (kolona 3) upisuje se broj osenčenog polja u obeležju koje se menja na Obrascu KO-2. U obeležju br. 7, u kolonu 4 upisuje se sadržaj osenčenog polja iz Obrasca KO-2 koji se menja, a u kolonu 5 – naziv ako postoji. U obeležju br. 8, u kolonu 6 upisuje se novi sadržaj osenčenog polja u Obrascu KO-2, a u kolonu 7 – naziv tog polja ako postoji. U obeležje br. 9 unosi se objašnjenje zbog čega se podnosi Obrazac KO-5 (ispravka greške ili izmena ugovora o kreditu ili raskid ugovora) i drugi dopunski podaci u vezi s pojedinim obeležjima.

133. U obeležju br. 10 ovlašćeno lice kreditora i banke preko koje se Obrazac KO-5 podnosi overavaju i potpisuju taj obrazac. Ovlašćena lica Narodne banke Srbije upisuju datum kad je obrazac podnet i datum kad je overen, potpisuju obrazac i overavaju ga pečatom Narodne banke Srbije.

IV GARANCIJE I JEMSTVA PO KREDITNOM POSLU IZMEĐU DVA NEREZIDENTA U INOSTRANSTVU

Izveštaj o garanciji/jemstvu po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu (Obrazac G-1)

134. U polje „Vrsta izveštaja“ upisuje se šifra „1“ za novi izveštaj, a šifra „2“ za izmenu prethodnog izveštaja. Ako je u ovo polje upisana šifra „2“, upisuje se broj pod kojim se izveštaj vodi u Narodnoj banci Srbije.

135. U obeležje br. 1 (kolona 1) upisuje se šifra „1“ za bankarsku garanciju, aval ili drugi oblik jemstva banke po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu, šifra „2“ za supergaranciju, a šifra „3“ za jemstvo ili drugo sredstvo obezbeđenja koje daje rezident – pravno lice po takvom poslu.

136. U obeležje br. 2 (kolona 2) upisuje se matični broj pod kojim su banka – garant ili rezident – pravno lice – jemac upisani u registar koji vodi Agencija, a u obeležje br. 3 (kolona 3) – naziv garanta ili jemca.

137. U obeležje br. 4 (kolona 4) upisuje se šifra sektorske pripadnosti:

– 6 – privredno društvo u mešovitoj svojini,

– 7 – banka,

– 8 – privredno društvo u privatnoj svojini,

– 9 – pravno lice iz finansijskog sektora.

U kolonu 5 upisuje se procent učešća državnog kapitala u kapitalu pravnog lica, s dve decimale. Ova kolona se ne popunjava ako je u kolonu 4 upisana šifra „8“.

138. U obeležje br. 5 (kolona 6) upisuje se šifra valute garancije ili jemstva iz Šifarnika valuta, a u obeležje br. 6 (kolona 7) – iznos garancije ili jemstva bez kamate, s dve decimale.

139. U obeležje br. 7, u kolonu 8 upisuje se šifra nerezidenta – korisnika garancije ili jemstva iz Šifarnika nerezidenata. Ako u Šifarniku nerezidenata nije predviđena šifra konkretnog nerezidenta, u navedeno obeležje upisuje se šifra „999999“ – privremena šifra. U kolonu 9 upisuju se naziv i sedište tog nerezidenta, a u kolonu 10 – šifra zemlje sedišta nerezidenta iz šifarnika objavljenog na internet stranici Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: Šifarnik zemalja). U obeležje br. 8, u kolonu 11 na isti način upisuje se šifra nerezidenta – nalogodavca po garanciji ili jemstvu, u kolonu 12 – naziv i sedište tog nerezidenta, a u kolonu 13 – šifra zemlje sedišta nerezidenta iz Šifarnika zemalja.

140. U obeležje br. 9 (kolona 14) upisuje se datum do kog važi garancija/jemstvo, sa osam cifara (ddmmgggg), a u obeležje br. 10 (kolona 15) – troškovi po garanciji ili jemstvu, s dve decimale.

141. U obeležje br. 11, u kolonu 16 upisuje se šifra, a u kolonu 17 – naziv sredstva obezbeđenja naplate koje je pribavio garant ili jemac:

– 1 – garancija strane banke,

– 2 – menica,

– 3 – Promissory note,

– 4 – ostalo,

– 5 – zaloga na akcijama/udelima u vlasništvu nerezidenta.

142. U obeležje br. 12 (kolona 18) upisuje se šifra valute kreditnog posla po kome se daje garancija ili jemstvo iz Šifarnika valuta. U obeležje br. 13, u kolonu 19 upisuje se iznos glavnice, s dve decimale, a u kolonu 20 – iznos kamate po kreditu, s dve decimale. U obeležje br. 14 (kolona 21) upisuje se rok trajanja tog kreditnog posla.

143. U obeležje br. 15 podnosilac izveštaja upisuje dopunske podatke u vezi sa obeležjima, i to onako kako je to kod pojedinih obeležja naznačeno, zatim broj i datum odluke organa upravljanja banke ili pravnog lica na čije poslovanje utiče država o davanju garancije ili jemstva, kao i druge značajne pojedinosti koje nisu obuhvaćene posebnim obeležjima. U obeležje br. 16, u donjem desnom delu izveštaja upisuje se datum podnošenja izveštaja, kao i imejl adresa podnosioca, a ovlašćeno lice podnosioca izveštaja overava i potpisuje Obrazac G-1 na za to određenom mestu. Ovlašćena lica Narodne banke Srbije upisuju broj prema redosledu iz registra garancija samo kad je u pitanju novi izveštaj, kao i datum overe izveštaja.

V KRATKOROČNI BANKARSKI DEPOZITI U DEVIZAMA

Izveštaj o kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama s rokom dospeća od jednog dana do godinu dana (Obrazac DE)

144. U naslov obrasca upisuje se naziv banke – podnosioca izveštaja, a u obeležje br. 1 – matični broj pod kojim je ta banka upisana u registar koji vodi Agencija. U obeležje br. 2 upisuju se oznaka dekade, oznaka meseca s dve cifre, kao i oznaka godine s četiri cifre.

Tabela A. Depoziti koje banka uzima od strane banke (zaduženje)

145. U obeležje br. 3 (kolona 1) upisuje se broj pod kojim se u banci vodi kratkoročni depozit s rokom otplate od jednog dana do godinu dana koji je banka uzela. Dva depozita koja ista banka koristi u toku jedne godine ne mogu imati isti broj. U obeležje br. 4 (kolona 2) upisuje se datum kad je depozit zaključen, u formatu ddmmgggg. U obeležje br. 5 (kolona 3) upisuje se šifra strane banke – kreditora iz Šifarnika nerezidenata. Ako u Šifarniku nerezidenata nije predviđena šifra strane banke – kreditora, u navedeno obeležje upisuje se šifra „999999“ – privremena šifra. U kolonu 4 upisuju se naziv i sedište strane banke, a u kolonu 5 – šifra međusobne povezanosti strane banke i banke – dužnika:

– 1 – strana banka, vlasnik više od 50% udela u kapitalu banke – podnosioca izveštaja;

– 2 – strana banka, vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu banke – podnosioca izveštaja;

– 3 – strana banka, vlasnik manje od 10% udela u kapitalu banke – podnosioca izveštaja;

– 4 – banka – podnosilac izveštaja, vlasnik više od 50% udela u kapitalu strane banke;

– 5 – banka – podnosilac izveštaja, vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu strane banke;

– 6 – banka – podnosilac izveštaja, vlasnik manje od 10% udela u kapitalu strane banke;

– 7 – banka – podnosilac izveštaja i strana banka posredno su povezane preko osnivača;

– 8 – ne postoji svojinska povezanost strane banke i banke – podnosioca izveštaja.

U kolonu 6 upisuje se šifra međusobne povezanosti strane banke i drugog lica u finansijskom sektoru u Republici:

– 1 – strana banka povezana je s drugim licem u finansijskom sektoru u Republici kao član iste bankarske grupe;

– 2 – strana banka nije povezana s drugim licem u finansijskom sektoru u Republici, odnosno nije član iste bankarske grupe.

Ako je u kolonu 6 upisana šifra „1“, u kolonu 7 upisuje se matični broj pod kojim je lice u finansijskom sektoru u Republici s kojim je strana banka povezana upisano u registar koji vodi Agencija.

146. U obeležje br. 6 (kolona 8) upisuje se šifra valute iz Šifarnika valuta, a u obeležje br. 7 (kolona 9) – ugovoreni iznos depozita u toj valuti, s dve decimale. U obeležje br. 8 (kolona 10) upisuje se trajanje depozita u danima, a u obeležje br. 9, u kolonu 11 – šifra kamatne stope, i to:

– 1 – bez kamate,

– 2 – fiksna kamata,

– 3 – dve fiksne kamate,

– 4 – promenljiva kamata,

– 5 – ostalo.

Ako je depozit zaključen s promenljivom kamatnom stopom, u kolonu 12 upisuje se fiksni deo kamatne stope (marža) ako postoji, a u kolonu 13 – promenljivi deo kamatne stope na dan zaključenja depozita. Ako je depozit zaključen uz kamatu po fiksnoj stopi, popunjava se samo kolona 12. Kod depozita zaključenih sa specifičnom kamatnom stopom, kolone 12 i 13 popunjavaju se zavisno od vrste kamatne stope. Kamata se upisuje s četiri decimale.

147. U obeležje br. 10 (kolona 14) upisuje se iznos depozita koji je iskorišćen u izveštajnom periodu. U obeležje br. 11, u kolonu 15 upisuje se iznos glavnice, a u kolonu 16 – iznos kamate koja je otplaćena u izveštajnom periodu. U obeležje br. 12 (kolona 17) upisuje se stanje duga na kraju izveštajnog perioda. Svi iznosi upisuju se s dve decimale.

Tabela B. Depoziti koje banka odobrava stranoj banci (odobrenje)

148. Obeležja br. 13-22 (kolone od 18 do 34) popunjavaju se na način opisan u tač. od 145. do 147. ovog uputstva.

VI KREDITI U DINARIMA KOJE BANKA ODOBRAVA NEREZIDENTIMA

Izveštaj o kreditima u dinarima koje je banka odobrila nerezidentima (Obrazac KOD)

149. U naslov obrasca upisuju se oznake tromesečja i godine za koje se izveštaj podnosi, a u obeležje br. 1 – podaci o banci – kreditoru, i to: matični broj, naziv banke – kreditora, telefon i ime lica za kontakt, kao i imejl adresa. U obeležje br. 2 (kolona 1) upisuje se šifra vrste kredita, i to:

– 1 – kredit odobren nerezidentu – fizičkom licu na račun platne kartice kod banke u Republici;

– 2 – kredit odobren nerezidentu – fizičkom licu uplatom na račun rezidenta kome nerezident treba da izvrši plaćanje po tekućem ili dozvoljenom kapitalnom poslu;

– 3 – kredit odobren nerezidentu – pravnom licu na račun platne kartice kod banke u Republici;

– 4 – kredit odobren nerezidentu – pravnom licu uplatom na račun rezidenta kome nerezident treba da izvrši plaćanje po tekućem ili dozvoljenom kapitalnom poslu;

– 5 – kredit odobren stranoj banci u trajanju najduže dva dana.

150. U obeležje br. 3 (kolona 2) upisuje se broj pod kojim se u banci vodi ugovor o kreditu u dinarima koji je odobren nerezidentu. Dva ugovora o kreditu koja odobrava ista banka u toku jedne godine ne mogu imati isti broj. U kolonu 3 upisuje se datum kad je ugovor zaključen. U obeležje br. 4 (kolona 4) upisuje se šifra nerezidenta – dužnika iz Šifarnika nerezidenata, u kolonu 5 – naziv nerezidenta, a u kolonu 6 – šifra zemlje sedišta nerezidenta iz Šifarnika zemalja. Ako u Šifarniku nerezidenata nije predviđena šifra nerezidenta, u navedeno obeležje upisuje se šifra „999999“ – privremena šifra.

151. U obeležje br. 5 (kolona 7) upisuje se ugovoreni iznos kredita, s dve decimale. U obeležje br. 6, u kolonu 8 upisuje se broj dana, a u kolonu 9 – broj meseci na koji je kredit odobren. U obeležje br. 7, u kolonu 10 upisuje se šifra kamatne stope:

– 1 – bez kamate,

– 2 – fiksna kamata,

– 3 – dve fiksne kamate,

– 4 – promenljiva kamata,

– 5 – ostalo.

Ako je kredit odobren s promenljivom kamatnom stopom, u kolonu 11 upisuje se fiksni deo kamatne stope (marža) ako postoji, a u kolonu 12 – promenljivi deo kamatne stope na dan zaključenja ugovora. Ako je kredit odobren uz kamatu po fiksnoj stopi, popunjava se samo kolona 11. Kod kredita odobrenih sa specifičnom kamatnom stopom, kolone 11 i 12 popunjavaju se zavisno od ugovorene kamatne stope. Kamata se upisuje s četiri decimale.

152. U obeležje br. 8 (kolona 13) upisuje se iznos kredita iskorišćen u izveštajnom periodu. U obeležje br. 9, u kolonu 14 upisuje se iznos glavnice, a u kolonu 15 – iznos kamate koja je naplaćena u izveštajnom periodu. U obeležje br. 10 upisuje se stanje potraživanja na kraju izveštajnog perioda, i to u kolonu 16 – po glavnici, a u kolonu 17 – po kamati. Svi iznosi upisuju se s dve decimale.

VII STANJE GARANCIJE ILI JEMSTVA PO KREDITNOM POSLU IZMEĐU DVA NEREZIDENTA U INOSTRANSTVU (OBRAZAC G-2)

Izveštaj o stanju garancije/jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu (Obrazac G-2)

153. U naslov obrasca upisuje se oznaka polugodišta i godine za koje se izveštaj podnosi, a u obeležje br. 1 – podaci o rezidentu – garantu ili jemcu. U ovo obeležje upisuje se matični broj pod kojim je garant/jemac upisan u registar koji vodi Agencija, kao i naziv i šifra sektorske pripadnosti:

– 6 – privredno društvo u mešovitoj svojini,

– 7 – banka,

– 8 – privredno društvo u privatnoj svojini,

– 9 – pravno lice iz finansijskog sektora.

U ovo obeležje upisuje se i procent učešća državnog kapitala u kapitalu banke ili pravnog lica, s dve decimale (osim ako je u to obeležje upisana šifra „8“), a upisuju se i telefon i ime lica za kontakt, kao i imejl adresa.

154. U obeležje br. 2 (kolona 1) upisuje se redni broj po rastućem redosledu, počev od broja 1, a u obeležje br. 3 (kolona 2) šifra:

– 1 – bankarska garancija, aval ili drugi oblik jemstva banke po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu,

– 2 – supergarancija,

– 3 – jemstvo ili drugo sredstvo obezbeđenja koje daje rezident – pravno lice po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu.

155. U obeležje br. 4 (kolona 3) upisuje se broj izveštaja o garanciji/jemstvu po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu sa Obrasca G-1.

156. U obeležje br. 5 upisuju se podaci iz odgovarajućih kolona Obrasca G-1, i to u kolonu 4 – šifra nerezidenta – korisnika garancije/jemstva, u kolonu 5 – naziv tog nerezidenta, a u kolonu 6 – šifra zemlje sedišta nerezidenta.

157. U obeležju br. 6, kolone 7, 8 i 9 popunjavaju se na način opisan u tački 156. ovog uputstva.

158. U obeležje br. 7, u kolonu 10 upisuje se šifra valute garancije ili jemstva iz Obrasca G-1, a u kolonu 11 – stanje garancije ili jemstva u toj valuti, s dve decimale.

159. U obeležje br. 8 (kolona 12) upisuje se datum do koga važi garancija/jemstvo.

VIII OBAVEZE I POTRAŽIVANJA PREMA INOSTRANSTVU PO POSLOVIMA FINANSIJSKOG LIZINGA IZMEĐU REZIDENTA I NEREZIDENTA

Izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1)

160. U naslov obrasca upisuju se oznake tromesečja i godine za koje se izveštaj podnosi. U obeležje br. 1 upisuju se podaci o rezidentu – primaocu lizinga koji podnosi obrazac. U ovo obeležje upisuju se: matični broj pod kojim je taj rezident upisan u registar koji vodi Agencija, odnosno broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku za subjekte koji nisu upisani u navedeni registar, naziv rezidenta – primaoca lizinga, kao i šifra sektorske pripadnosti:

– 5 – javno preduzeće,

– 6 – privredno društvo u mešovitoj svojini,

– 7 – banka,

– 8 – privredno društvo u privatnoj svojini,

– 9 – pravno lice iz finansijskog sektora,

– 10 – preduzetnik,

– 11 – ustanova,

– 12 – udruženje.

Ako su u ovo obeležje upisane šifre od 5 do 7 ili šifre 9 i 11 – upisuje se i procent učešća državnog kapitala u kapitalu pravnog lica, s dve decimale, kao i oznaka privredne grane, u skladu sa Uredbom. Takođe se upisuju telefon i ime lica za kontakt, kao i imejl adresa.

161. U obeležje br. 2, u kolonu 1 upisuje se broj ugovora o finansijskom lizingu između rezidenta – primaoca i nerezidenta – davaoca lizinga, a u kolonu 2 – datum kad je ugovor zaključen.

162. U obeležje br. 3, u kolonu 3 upisuje se šifra nerezidenta – davaoca lizinga iz Šifarnika nerezidenata, u kolonu 4 – naziv nerezidenta, a u kolonu 5 – šifra zemlje sedišta nerezidenta iz Šifarnika zemalja. Ako u Šifarniku nerezidenata nije predviđena šifra nerezidenta, u navedeno obeležje upisuje se šifra „999999“ – privremena šifra. U kolonu 6 upisuje se šifra povezanosti nerezidenta – davaoca lizinga s licem u finansijskom sektoru u Republici, i to:

– 1 – nerezident – davalac lizinga povezan je s bankom ili drugim licem u finansijskom sektoru u Republici kao član iste bankarske grupe;

– 2 – nerezident – davalac lizinga nije povezan s bankom ili drugim licem u finansijskom sektoru u Republici, odnosno nije član iste bankarske grupe.

Ako je u kolonu 6 upisana šifra „1“, u kolonu 7 upisuje se matični broj pod kojim je to lice u finansijskom sektoru upisano u registar koji vodi Agencija.

U kolonu 8 upisuje se šifra povezanosti nerezidenta s rezidentom – primaocem lizinga:

– 1 – nerezident vlasnik više od 50% udela u kapitalu rezidenta;

– 2 – nerezident vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu rezidenta;

– 3 – nerezident vlasnik manje od 10% udela u kapitalu rezidenta;

– 4 – rezident vlasnik više od 50% udela u kapitalu nerezidenta;

– 5 – rezident vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu nerezidenta;

– 6 – rezident vlasnik manje od 10% udela u kapitalu nerezidenta;

– 7 – rezident i nerezident posredno su povezani preko osnivača;

– 8 – ne postoji svojinska povezanost nerezidenta i rezidenta.

163. U obeležje br. 4 (kolona 9) upisuje se šifra predmeta finansijskog lizinga:

– 1 – oprema,

– 2 – postrojenje,

– 3 – vozilo,

– 4 – nepokretnost,

– 5 – ostalo.

164. U obeležje br. 5, u kolonu 10 upisuje se broj godina trajanja ugovora o finansijskom lizingu, a u kolonu 11 – broj meseci za deo perioda koji je kraći od godinu dana.

165. U obeležje br. 6, u kolonu 12 upisuje se šifra kamatne stope:

– 1 – bez kamate,

– 2 – fiksna kamata,

– 3 – dve fiksne kamate,

– 4 – promenljiva kamata,

– 5 – ostalo.

Ako je posao finansijskog lizinga ugovoren uz promenljivu kamatnu stopu, u kolonu 13 upisuje se fiksni deo kamatne stope (marža) ako postoji, a u kolonu 14 – promenljivi deo kamatne stope na dan zaključenja ugovora. Ako je posao zaključen uz kamatu po fiksnoj stopi, popunjava se samo kolona 13. Kod poslova zaključenih sa specifičnom kamatnom stopom (šifra „ostalo“) – kolone 13 i 14 popunjavaju se zavisno od toga kakva je kamatna stopa ugovorena. Kamata se upisuje s četiri decimale.

166. U obeležje br. 7 (kolona 15) upisuje se šifra valute u kojoj je ugovorena lizing naknada, iz Šifarnika valuta.

167. U obeležje br. 8, u kolonu 16 upisuje se iznos glavnice, u kolonu 17 – iznos kamate, a u kolonu 18 – iznos troškova. Svi iznosi prikazuju se s dve decimale. U obeležje br. 9, u kolonu 19 upisuje se broj rata lizing naknade.

168. U obeležje br. 10, u kolonu 20 upisuje se iznos obaveze po glavnici, u kolonu 21 – po kamati i u kolonu 22 – po troškovima. Svi iznosi prikazuju se s dve decimale.

Izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2)

169. Obrazac podnosi rezident – davalac lizinga koji je s nerezidentom – primaocem lizinga zaključio ugovor o finansijskom lizingu. U naslov obrasca upisuju se oznake tromesečja i godine za koje se izveštaj podnosi, a u obeležje br. 1 – podaci o rezidentu – davaocu lizinga koji podnosi obrazac. U ovo obeležje upisuje se i matični broj pod kojim je ovaj rezident upisan u registar koji vodi Agencija, kao i naziv tog rezidenta. U ovo obeležje upisuje se i šifra sektorske pripadnosti rezidenta – davaoca lizinga:

– 2 – privredno društvo u mešovitoj svojini,

– 4 – privredno društvo u privatnoj svojini.

Ako je u ovo obeležje upisana šifra 2, upisuje se i procent učešća državnog kapitala u kapitalu pravnog lica, s dve decimale. Takođe se upisuje telefon i ime lica za kontakt, kao i imejl adresa.

170. U obeležje br. 2, u kolonu 1 upisuje se broj ugovora o finansijskom lizingu između rezidenta – davaoca i nerezidenta – primaoca lizinga, a u kolonu 2 – datum kad je ugovor zaključen.

171. U obeležje br. 3, u kolonu 3 upisuje se šifra nerezidenta – primaoca lizinga iz Šifarnika nerezidenata. Ako u Šifarniku nerezidenata nije predviđena šifra nerezidenta, u navedeno obeležje upisuje se šifra „999999“ – privremena šifra. U kolonu 4 upisuje se naziv tog nerezidenta, a u kolonu 5 – šifra zemlje sedišta nerezidenta iz Šifarnika zemalja.

U kolonu 6 upisuje se šifra povezanosti nerezidenta – primaoca lizinga s licem u finansijskom sektoru u Republici, i to:

– 1 – nerezident – primalac lizinga povezan je s bankom ili drugim licem u finansijskom sektoru u Republici kao član iste bankarske grupe;

– 2 – nerezident – primalac lizinga nije povezan s bankom ili drugim licem u finansijskom sektoru u Republici, odnosno nije član iste bankarske grupe.

Ako je u kolonu 6 upisana šifra „1“, u kolonu 7 upisuje se matični broj pod kojim je to lice u finansijskom sektoru upisano u registar koji vodi Agencija.

U kolonu 8 upisuje se šifra povezanosti nerezidenta s rezidentom – davaocem lizinga:

– 1 – nerezident vlasnik više od 50% udela u kapitalu rezidenta;

– 2 – nerezident vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu rezidenta;

– 3 – nerezident vlasnik manje od 10% udela u kapitalu rezidenta;

– 4 – rezident vlasnik više od 50% udela u kapitalu nerezidenta;

– 5 – rezident vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu nerezidenta;

– 6 – rezident vlasnik manje od 10% udela u kapitalu nerezidenta;

– 7 – rezident i nerezident posredno su povezani preko osnivača;

– 8 – ne postoji svojinska povezanost nerezidenta i rezidenta.

172. U obeležje br. 4 (kolona 9) upisuje se šifra predmeta finansijskog lizinga na način opisan u tački 163. ovog uputstva.

173. U obeležje br. 5, u kolonu 10 upisuje se broj godina trajanja ugovora o finansijskom lizingu, a u kolonu 11 – broj meseci za deo perioda koji je kraći od godinu dana. U obeležje br. 6, u kolonu 12 upisuje se šifra kamatne stope po poslu finansijskog lizinga, a kolone 13 i 14 popunjavaju se na način opisan u tački 165. ovog uputstva.

174. U obeležje br. 7 (kolona 15) upisuje se šifra valute u kojoj je ugovorena lizing naknada, iz Šifarnika valuta.

175. U obeležje br. 8, u kolonu 16 upisuje se iznos glavnice, u kolonu 17 – iznos kamate, a u kolonu 18 – iznos troškova. Svi iznosi prikazuju se s dve decimale.

176. U obeležje br. 9, u kolonu 19 upisuje se broj rata lizing naknade.

177. U obeležje br. 10, u kolonu 20 upisuje se iznos potraživanja po glavnici na kraju izveštajnog perioda, u kolonu 21 – po kamati, a u kolonu 22 – po troškovima. Svi iznosi prikazuju se s dve decimale.

IX POSLOVI IZ ČLANA 4. ZAKONA

Izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1)

178. Ovaj obrazac dostavlja se do prestanka potraživanja po poslovima iz člana 4. Zakona. U naslov obrasca upisuju se oznake tromesečja i godine za koje se izveštaj podnosi. U obeležje br. 1. upisuju se podaci o rezidentu: matični broj, PIB i naziv rezidenta, telefon i ime lica za kontakt, kao i imejl adresa.

Tabela A. Izvoz robe ili usluga koji nije naplaćen u roku dužem od godinu dana

179. U obeležje br. 2, u kolonu 1 upisuje se šifra države nerezidenta – dužnika iz Šifarnika zemalja, u kolonu 2 – naziv nerezidenta – dužnika kome je izvezena roba ili usluga, a u kolonu 3 – šifra povezanosti nerezidenta s rezidentom:

– 1 – nerezident vlasnik više od 50% udela u kapitalu rezidenta;

– 2 – nerezident vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu rezidenta;

– 3 – nerezident vlasnik manje od 10% udela u kapitalu rezidenta;

– 4 – rezident vlasnik više od 50% udela u kapitalu nerezidenta;

– 5 – rezident vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu nerezidenta;

– 6 – rezident vlasnik manje od 10% udela u kapitalu nerezidenta;

– 7 – rezident i nerezident posredno su povezani preko osnivača;

– 8 – ne postoji svojinska povezanost nerezidenta i rezidenta.

180. U obeležje br. 3 (kolona 4) upisuje se vrsta izvoznog posla, u skladu s Šifarnikom osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom (Prilog 2 uz Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom), koji je objavljen na internet stranici Narodne banke Srbije.

181. U obeležje br. 4 (kolona 5) upisuje se šifra valute iz Šifarnika valuta, a u obeležje br. 5 (kolona 6) – stanje potraživanja na kraju izveštajnog perioda.

182. U obeležje br. 6 (kolona 7) upisuje se broj carinske ispostave (CI), kao i broj i datum jedinstvene carinske isprave (JCI) (za robu ili usluge koji se carine), odnosno fakture (za usluge koje se ne carine) po kojoj je nastalo potraživanje koje nije naplaćeno u roku dužem od godinu dana.

183. U obeležje br. 7 (kolona 8) unose se drugi podaci relevantni za posao izvoza, uključujući i razloge zbog kojih naplata potraživanja nije izvršena u roku dužem od godinu dana. U ovu kolonu upisuje se i datum naplate potraživanja.

184. Obeležje br. 8 popunjava se ako je potraživanje prestalo po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja. U kolonu 9 upisuje se šifra vrste prebijanja, i to:

– 7 – prebijanje dugovanjem po kreditnom zaduženju;

– 8 – prebijanje dugovanjem po poslu iz člana 4. Zakona;

– 9 – prebijanje dugovanjem po realizovanom uvozu robe;

– 10 – prebijanje dugovanjem po realizovanom uvozu usluge;

– 11 – prebijanje dugovanjem po direktnoj investiciji nerezidenta u Republici – učešće u dobiti (dividenda);

– 12 – prebijanje dugovanjem po ulaganju rezidenta u nepokretnost u inostranstvu.

U kolonu 10 upisuje se datum izvršenog prebijanja, a u kolonu 11 – iznos izvršenog prebijanja u valuti iz kolone 5. U kolonu 12 unose se ostali podaci o dugovanju kojim je potraživanje prebijeno (broj izveštaja o kreditnom zaduženju, datum uvoza ili unapred primljene naplate za izvoz robe ili usluga sa izveštaja na Obrascu O-1, datum realizacije uvoza po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga koji se u smislu Zakona ne smatra kreditnim poslom sa inostranstvom, godina u kojoj je ostvarena dobit za dugovanje po osnovu direktne investicije nerezidenta u Republici – učešće u dobiti, podaci o nepokretnosti za dugovanje po osnovu ulaganja u nepokretnost rezidenta u inostranstvu).

Tabela B. Unapred plaćena roba ili usluga koja nije uvezena u roku dužem od godinu dana

185. U obeležje br. 9, u kolonu 13 upisuje se šifra države nerezidenta – dužnika iz Šifarnika zemalja, u kolonu 14 – naziv nerezidenta – dužnika kome je unapred plaćena roba ili usluga, a u kolonu 15 – šifra povezanosti nerezidenta s rezidentom, i to:

– 1 – nerezident vlasnik više od 50% udela u kapitalu rezidenta;

– 2 – nerezident vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu rezidenta;

– 3 – nerezident vlasnik manje od 10% udela u kapitalu rezidenta;

– 4 – rezident vlasnik više od 50% udela u kapitalu nerezidenta;

– 5 – rezident vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu nerezidenta;

– 6 – rezident vlasnik manje od 10% udela u kapitalu nerezidenta;

– 7 – rezident i nerezident posredno su povezani preko osnivača;

– 8 – ne postoji svojinska povezanost nerezidenta i rezidenta.

186. U obeležje br. 10 (kolona 16) upisuje se vrsta uvoznog posla, u skladu s šifarnikom iz tačke 180. ovog uputstva.

187. U obeležje br. 11 (kolona 17) upisuje se šifra valute iz Šifarnika valuta, a u obeležje br. 12 (kolona 18) – stanje potraživanja na kraju izveštajnog perioda.

188. U obeležje br. 13 (kolona 19) upisuju se matični broj banke, broj i datum naloga po kojima je izvršeno plaćanje avansa za koji uvoz nije izvršen u roku dužem od godinu dana, a u obeležje br. 14 (kolona 20) unose se drugi podaci relevantni za posao uvoza, uključujući i razloge zbog kojih uvoz unapred plaćene robe ili usluga nije izvršen u roku dužem od godinu dana. U ovu kolonu upisuje se i datum uvoza avansno plaćene robe ili usluge.

189. Obeležje br. 15 popunjava se ako je potraživanje prestalo po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja. U kolonu 21 upisuje se šifra vrste prebijanja, i to:

– 7 – prebijanje dugovanjem po kreditnom zaduženju;

– 8 – prebijanje dugovanjem po poslu iz člana 4. Zakona;

– 9 – prebijanje dugovanjem po realizovanom uvozu robe;

– 10 – prebijanje dugovanjem po realizovanom uvozu usluge;

– 11 – prebijanje dugovanjem po direktnoj investiciji nerezidenta u Republici – učešće u dobiti (dividenda);

– 12 – prebijanje dugovanjem po ulaganju rezidenta u nepokretnost u inostranstvu.

U kolonu 22 upisuje se datum izvršenog prebijanja, a u kolonu 23 – iznos izvršenog prebijanja u valuti iz kolone 17. U kolonu 24 unose se ostali podaci o dugovanju kojim je potraživanje prebijeno (broj izveštaja o kreditnom zaduženju, datum uvoza ili unapred primljene naplate za izvoz robe ili usluga sa izveštaja na Obrascu O-1, datum realizacije uvoza po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga koji se u smislu Zakona ne smatra kreditnim poslom sa inostranstvom, godina u kojoj je ostvarena dobit za dugovanje po osnovu direktne investicije nerezidenta u Republici – učešće u dobiti, podaci o nepokretnosti za dugovanje po osnovu ulaganja u nepokretnost rezidenta u inostranstvu).

Izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu robe ili usluga koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1)

190. Ovaj obrazac dostavlja se do prestanka obaveza po poslovima iz člana 4. Zakona. U naslov obrasca upisuju se oznake tromesečja i godine za koje se izveštaj podnosi. U obeležje br. 1 upisuju se podaci o rezidentu: matični broj, PIB i naziv rezidenta, telefon i ime lica za kontakt, kao i imejl adresa.

Tabela A. Uvezena roba ili usluga koja nije plaćena u roku dužem od godinu dana

191. U obeležje br. 2, u kolonu 1 upisuje se šifra države nerezidenta – poverioca iz Šifarnika zemalja, u kolonu 2 – naziv nerezidenta – poverioca kome je unapred plaćena roba ili usluga, a u kolonu 3 – šifra povezanosti nerezidenta s rezidentom:

– 1 – nerezident vlasnik više od 50% udela u kapitalu rezidenta;

– 2 – nerezident vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu rezidenta;

– 3 – nerezident vlasnik manje od 10% udela u kapitalu rezidenta;

– 4 – rezident vlasnik više od 50% udela u kapitalu nerezidenta;

– 5 – rezident vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu nerezidenta;

– 6 – rezident vlasnik manje od 10% udela u kapitalu nerezidenta;

– 7 – rezident i nerezident posredno su povezani preko osnivača;

– 8 – ne postoji svojinska povezanost nerezidenta i rezidenta.

192. U obeležje br. 3 (kolona 4) upisuje se vrsta uvoznog posla, u skladu s šifarnikom iz tačke 180. ovog uputstva.

193. U obeležje br. 4 (kolona 5) upisuje se šifra valute iz Šifarnika valuta, a u obeležje br. 5 (kolona 6) – stanje obaveze na kraju izveštajnog perioda.

194. U obeležje br. 6 (kolona 7) upisuju se broj carinske ispostave (CI) i broj i datum jedinstvene carinske isprave (JCI) (za robu ili usluge koji se carine), odnosno fakture (za usluge koje se ne carine) po kojoj je nastala obaveza koja nije plaćena u roku dužem od godinu dana.

195. U obeležje br. 7 (kolona 8) unose se drugi podaci relevantni za posao uvoza, uključujući i razloge zbog kojih uvezena roba ili usluga nije plaćena u roku dužem od godinu dana. U ovu kolonu upisuje se i datum plaćanja obaveze.

196. Obeležje br. 8 popunjava se ako je obaveza prestala po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja. U kolonu 9 upisuje se šifra vrste prebijanja, i to:

– 7 – prebijanje potraživanjem po kreditnom odobrenju;

– 8 – prebijanje potraživanjem po poslu iz člana 4. Zakona;

– 9 – prebijanje potraživanjem po realizovanom izvozu robe;

– 10 – prebijanje potraživanjem po realizovanom izvozu usluge;

– 11 – prebijanje potraživanjem po direktnoj investiciji rezidenta u inostranstvu – učešće u dobiti (dividenda);

– 12 – prebijanje potraživanjem po ulaganju nerezidenta u nepokretnost u Republici.

U kolonu 10 upisuje se datum izvršenog prebijanja, a u kolonu 11 – iznos izvršenog prebijanja u valuti iz kolone 5. U kolonu 12 unose se ostali podaci o potraživanju kojim je dugovanje prebijeno (broj izveštaja o kreditnom odobrenju, datum izvoza ili unapred plaćenog uvoza robe ili usluga sa izveštaja na obrascima P-1 ili P-2, datum realizacije izvoza po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga koji se u smislu Zakona ne smatra kreditnim poslom sa inostranstvom, godina u kojoj je ostvarena dobit za potraživanje po osnovu direktne investicije rezidenta u inostranstvu – učešće u dobiti, podaci o nepokretnosti za potraživanje po osnovu ulaganja u nepokretnost nerezidenta u Republici).

Tabela B. Unapred naplaćena roba ili usluga koja nije izvezena u roku dužem od godinu dana

197. U obeležje br. 9, u kolonu 13 upisuje se šifra države nerezidenta – poverioca iz Šifarnika zemalja, u kolonu 14 – naziv nerezidenta – poverioca koji je unapred platio robu ili uslugu, a u kolonu 15 – šifra povezanosti nerezidenta s rezidentom:

– 1 – nerezident vlasnik više od 50% udela u kapitalu rezidenta;

– 2 – nerezident vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu rezidenta;

– 3 – nerezident vlasnik manje od 10% udela u kapitalu rezidenta;

– 4 – rezident vlasnik više od 50% udela u kapitalu nerezidenta;

– 5 – rezident vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu nerezidenta;

– 6 – rezident vlasnik manje od 10% udela u kapitalu nerezidenta;

– 7 – rezident i nerezident posredno su povezani preko osnivača;

– 8 – ne postoji svojinska povezanost nerezidenta i rezidenta.

198. U obeležje br. 10 (kolona 16) upisuje se vrsta izvoznog posla, u skladu s šifarnikom iz tačke 180. ovog uputstva.

199. U obeležje br. 11 (kolona 17) upisuje se šifra valute iz Šifarnika valuta, a u obeležje br. 12 (kolona 18) – stanje obaveze na kraju izveštajnog perioda.

200. U obeležje br. 13 (kolona 19) upisuju se matični broj banke i broj i datum naloga po kojima je izvršena naplata avansa po kome izvoz nije izvršen u roku dužem od godinu dana, a u obeležje br. 14 (kolona 20) unose se drugi podaci relevantni za posao izvoza, uključujući i razloge zbog kojih izvoz unapred naplaćene robe ili usluge nije izvršen u roku dužem od godinu dana. U ovu kolonu upisuje se i datum izvoza avansno naplaćene robe ili usluge.

201. Obeležje br. 15 popunjava se ako je obaveza prestala po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja. U kolonu 21 upisuje se šifra vrste prebijanja, i to:

– 7 – prebijanje potraživanjem po kreditnom odobrenju;

– 8 – prebijanje potraživanjem po poslu iz člana 4. Zakona;

– 9 – prebijanje potraživanjem po realizovanom izvozu robe;

– 10 – prebijanje potraživanjem po realizovanom izvozu usluge;

– 11 – prebijanje potraživanjem po direktnoj investiciji rezidenta u inostranstvu – učešće u dobiti (dividenda);

– 12 – prebijanje potraživanjem po ulaganju nerezidenta u nepokretnost u Republici.

U kolonu 22 upisuje se datum izvršenog prebijanja, a u kolonu 23 – iznos izvršenog prebijanja u valuti iz kolone 17. U kolonu 24 unose se ostali podaci o potraživanju kojim je dugovanje prebijeno (broj izveštaja o kreditnom odobrenju, datum izvoza ili unapred plaćenog uvoza robe ili usluga sa izveštaja na obrascima P-1 ili P-2, datum realizacije izvoza po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga koji se u smislu Zakona ne smatra kreditnim poslom sa inostranstvom, godina u kojoj je ostvarena dobit za potraživanje po osnovu direktne investicije rezidenta u inostranstvu – učešće u dobiti, podaci o nepokretnosti za potraživanje po osnovu ulaganja u nepokretnost nerezidenta u Republici).

Izveštaj o potraživanju rezidenta po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza unapred plaćene robe ili usluge po kome nije istekao ugovoreni rok (Obrazac P-2)

202. Ovaj obrazac dostavlja se do prestanka potraživanja po prethodno evidentiranom poslu izvoza/uvoza unapred plaćene robe ili usluge po kome nije istekao ugovoreni rok. U naslov obrasca upisuju se oznake tromesečja i godine za koje se izveštaj podnosi. U obeležje br. 1 upisuju se podaci o rezidentu: matični broj, PIB i naziv rezidenta, telefon i ime lica za kontakt, kao i imejl adresa.

Tabela A. Prethodno evidentirani izvoz robe ili usluga sa ugovorenim dužim rokom naplate

203. U obeležje br. 2 (kolona 1) upisuje se broj pod kojim je u Narodnoj banci Srbije evidentiran kreditni posao sa inostranstvom po osnovu izvoza sa ugovorenim dužim rokom naplate.

204. U obeležje br. 3, u kolonu 2 upisuje se šifra države nerezidenta – dužnika iz Šifarnika zemalja, a u kolonu 3 – naziv nerezidenta – dužnika kome je izvezena roba ili usluga.

205. U obeležje br. 4 (kolona 4) upisuje se vrsta izvoznog posla, u skladu s šifarnikom iz tačke 180. ovog uputstva.

206. U obeležje br. 5 (kolona 5) upisuje se šifra valute iz Šifarnika valuta, a u obeležje br. 6 (kolona 6) – iznos nenaplaćenog potraživanja po evidentiranom kreditnom poslu sa inostranstvom iz kolone 1, u toj valuti, prema stanju na kraju izveštajnog perioda.

207. U obeležje br. 7 (kolona 7) upisuje se ugovoreni rok naplate u formatu ddmmgggg.

208. U obeležje br. 8 (kolona 8) upisuju se broj carinske ispostave (CI), kao i broj i datum jedinstvene carinske isprave (JCI) (za robu ili usluge koji se carine), odnosno fakture (za usluge koje se ne carine) po kojoj je nastalo potraživanje iz kolone 6.

209. U obeležje br. 9 (kolona 9) unose se drugi podaci relevantni za posao izvoza koji je evidentiran kao kreditni posao sa inostranstvom. U ovu kolonu upisuje se i datum naplate potraživanja.

210. Obeležje br. 10 popunjava se ako je potraživanje prestalo po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja. U kolonu 10 upisuje se šifra vrste prebijanja, i to:

– 7 – prebijanje dugovanjem po kreditnom zaduženju;

– 8 – prebijanje dugovanjem po poslu iz člana 4. Zakona;

– 9 – prebijanje dugovanjem po realizovanom uvozu robe;

– 10 – prebijanje dugovanjem po realizovanom uvozu usluge;

– 11 – prebijanje dugovanjem po direktnoj investiciji nerezidenta u Republici – učešće u dobiti (dividenda);

– 12 – prebijanje dugovanjem po ulaganju rezidenta u nepokretnost u inostranstvu.

U kolonu 11 upisuje se datum izvršenog prebijanja, a u kolonu 12 – iznos izvršenog prebijanja u valuti iz kolone 5. U kolonu 13 unose se ostali podaci o dugovanju kojim je potraživanje prebijeno (broj izveštaja o kreditnom zaduženju, datum uvoza ili unapred primljene naplate za izvoz robe ili usluga sa izveštaja na Obrascu O-1, datum realizacije uvoza po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga koji se u smislu Zakona ne smatra kreditnim poslom sa inostranstvom, godina u kojoj je ostvarena dobit za dugovanje po osnovu direktne investicije nerezidenta u Republici – učešće u dobiti, podaci o nepokretnosti za dugovanje po osnovu ulaganja u nepokretnost rezidenta u inostranstvu).

Tabela B. Prethodno evidentirana unapred plaćena roba ili usluga sa ugovorenim dužim rokom uvoza

211. U obeležje br. 11 (kolona 14) upisuje se broj pod kojim je u Narodnoj banci Srbije evidentiran kreditni posao sa inostranstvom po osnovu unapred plaćene robe ili usluge sa ugovorenim dužim rokom uvoza.

212. U obeležje br. 12, u kolonu 15 upisuje se šifra države nerezidenta – dužnika iz Šifarnika zemalja, a u kolonu 16 – naziv nerezidenta – dužnika kome je unapred plaćena roba ili usluga.

213. U obeležje br. 13 (kolona 17) upisuje se vrsta uvoznog posla, u skladu s šifarnikom iz tačke 180. ovog uputstva.

214. U obeležje br. 14 (kolona 18) upisuje se šifra valute iz Šifarnika valuta, a u obeležje br. 15 (kolona 19) – iznos potraživanja po evidentiranom kreditnom poslu sa inostranstvom iz kolone 14, u toj valuti, prema stanju na kraju izveštajnog perioda.

215. U obeležje br. 16 (kolona 20) upisuje se rok uvoza u formatu ddmmgggg, a u obeležje br. 17 (kolona 21) – matični broj banke, broj i datum naloga po kojima je nastalo potraživanje iz kolone 19.

216. U obeležje br. 18 (kolona 22) unose se drugi podaci relevantni za posao uvoza koji je evidentiran kao kreditni posao sa inostranstvom. U ovu kolonu upisuje se i datum uvoza avansno plaćene robe ili usluge.

217. Obeležje br. 19 popunjava se ako je potraživanje prestalo po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja. U kolonu 23 upisuje se šifra vrste prebijanja, i to:

– 7 – prebijanje dugovanjem po kreditnom zaduženju;

– 8 – prebijanje dugovanjem po poslu iz člana 4. Zakona;

– 9 – prebijanje dugovanjem po realizovanom uvozu robe;

– 10 – prebijanje dugovanjem po realizovanom uvozu usluge;

– 11 – prebijanje dugovanjem po direktnoj investiciji nerezidenta u Republici – učešće u dobiti (dividenda);

– 12 – prebijanje dugovanjem po ulaganju rezidenta u nepokretnost u inostranstvu.

U kolonu 24 upisuje se datum izvršenog prebijanja, a u kolonu 25 – iznos izvršenog prebijanja u valuti iz kolone 18. U kolonu 26 unose se ostali podaci o dugovanju kojim je potraživanje prebijeno (broj izveštaja o kreditnom zaduženju, datum uvoza ili unapred primljene naplate za izvoz robe ili usluga sa izveštaja na Obrascu O-1, datum realizacije uvoza po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga koji se u smislu Zakona ne smatra kreditnim poslom sa inostranstvom, godina u kojoj je ostvarena dobit za dugovanje po osnovu direktne investicije nerezidenta u Republici – učešće u dobiti, podaci o nepokretnosti za dugovanje po osnovu ulaganja u nepokretnost rezidenta u inostranstvu).

X ZAVRŠNE ODREDBE

218. Danom početka primene ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o popunjavanju obrazaca za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“, broj 89/11).

219. Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i primenjivaće se od 20. jula 2013. godine.

 

Servis računara online zakazivanje