Umanjenje zarade zbog nepoštovanja radnog vremena

Servis računara online zakazivanje

Umanjenje zarade zbog nepoštovanja radnog vremena

 

„Članom 179. tačka 3) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca.

Takođe, članom 170. Zakona propisano je da poslodavac može zaposlenom za povredu radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline u smislu člana 179. tačka 2) i 3) Zakona da, umesto otkaza ugovora o radu, izrekne meru privremenog udaljenja sa rada bez naknade zarade, ako smatra da postoje olakšavajuće okolnosti ili da povreda radne obaveze, odnosno radne discipline, nije takve prirode da zaposlenom treba da prestane radni odnos. Mera udaljenja sa rada iz stava 1. ovog člana može da se izrekne u trajanju od jednog do tri radna dana.

Da bi poslodavac mogao zaposlenom da otkaže ugovor o radu ili da ga udalji sa rada zbog povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline, uslov je da je povreda radne obaveze zbog koje se izriče mera otkaza ili udaljenja bude utvrđena opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu, a povreda radne discipline aktom poslodavca.

U slučaju udaljenja sa rada donosi se rešenje o privremenom udaljenju a poslodavac u svemu mora da sprovede postupak u smislu odredbi člana 180. i 181. Zakona. Zaposlenom mora da se dostavi upozorenje o učinjenoj povredi radne obaveze, da ostavi rok za njegovo izjašnjenje i dostavi na mišljenje sindikatu čiji je zaposleni član.Poisteku ovih rokova nadležni organ može da donese rešenje o privremenom udaljenju.

Rešenje o privremenom udaljenju donosi se ako na osnovu činjenica nadležni organ utvrdi da postoje olakšavajuće okolnosti (ranije ponašanje zaposlenog i sl.) i da povreda radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline nema težinu zbog koje bi zaposlenom mogao da se otkaže ugovor o radu. Za vreme udaljenja zaposleni nema pravo na naknadu zarade, a druga prava miruju, osim ako za pojedina prava zakonom ili opštim aktom nije drugačije određeno.

Zakonom nije predviđeno umanjivanje zarade zaposlenog kao novčana kazna za nepoštovanje radne discipline.

U skladu sa članom 105. stav 1. zarada se sastoji, između ostalog, od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu. Prema članu 106. Zakona zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sastoji se od osnovne zarade, dela zarade za radni učinak i uvećane zarade. Radni učinak zaposlenog određuje se i na osnovu odnosa zaposlenog prema radnim obavezama.

Prema tome, postoji mogućnost smanjenja zarade zaposlenog ako zaposleni ne poštuje radno vreme utvrđeno ugovorom o radu (npr. kašnjenje na posao, neopravdan izostanak sa posla i dr.) ili ne ostvaruje potreban radni učinak.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00813/2011-02 od 17.10.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje