Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta bez obzira na osnov po kome su zdravstveno osigurani i bez obzira što im zdravstvena knjižica nije overena

Servis računara online zakazivanje

Instrukcija o pravu na zdravstvenu zaštitu dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta bez obzira na osnov po kome su zdravstveno osigurani i bez obzira što im zdravstvena knjižica nije overena

Zakonom o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013 – dalje: Zakon) je propisano deca do 18 godina starosti, trudnice i porodilje u periodu do 12 meseci po rođenju živog deteta, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite bez obzira na osnov po kome su zdravstveno osigurani i bez obzira što im zdravstvena knjižica nije overena.

To znači da navedene kategorije osiguranih lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u pogledu vrste, sadržaja i obima zdravstvene zaštite kao da su im overene zdravstvene knjižice.

Troškove zdravstvene zaštite pružene navedenim kategorijama osiguranih lica i naknade troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite na osnovu odredaba ovog zakona, snosiće Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Na osnovu izloženog potrebno je da ODMAH obavestite sve zdravstvene ustanove na području Vaše filijale da su dužne da pruže zdravstvene usluge sa neoverenim zdravstvenim knjižicama:

  • deci do 18 godina života – na osnovu zdravstvene knjižice i uvida u datum rođenja deteta;
  • trudnici – na osnovu zdravstvene knjižice i izveštaja lekara specijaliste ginekologije i akušerstva o postojanju trudnoće;
  • porodilji do 12 meseci posle rođenja živog deteta – na osnovu zdravstvene knjižice i otpusne liste zdravstvene ustanove o obavljenom porođaju.

Republički fond za zdravstveno osiguranje će dostaviti naknadno uputstvo o obavezi izveštavanja zdravstvenih ustanova po odredbama navedenog zakona kao i o fakturisanju za pružene zdravstvene usluge navedenim kategorijama osiguranih lica.

Još jednom naglašavamo da se Zakon odnosi na decu, trudnice i porodilje koji imaju svojstvo osiguranog lica i izdatu zdravstvenu knjižicu, ali koja nije overena.“

 

Servis računara online zakazivanje