Instrukcija o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, lekove i naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta

Servis računara online zakazivanje

Instrukcija o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, lekove i naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite dece do 18 godina života, trudnica i porodilja do 12 meseci posle rođenja živog deteta

„Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013 – dalje: Zakon) koji je donela Narodna skupština na sednici od 26.11.2013. godine stupio je na snagu 27.11.2013. godine.

Instrukcijom 02/5 broj: 180-997/13-7 od 26.11.2013. godine dato je obaveštenje o osnovnoj sadržini Zakona i da će Republički fond za zdravstveno osiguranje naknadno dostaviti uputstvo o obavezi izveštavanja zdravstvenih ustanova po odredbama navedenog zakona kao i o fakturisanju za pružene zdravstvene usluge navedenim kategorijama osiguranih lica.

S tim u vezi Republički fond za zdravstveno osiguranje (dalje: Republički fond) obaveštava o sledećem:

1. Zakon se odnosi na decu do 18 godina, trudnice i porodilje u periodu do 12 meseci po rođenju živog deteta.

Prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu navedene kategorije osiguranih lica imaju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, uključujući i pravo na lekove u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US i 119/2012) i opštim aktima Republičkog fonda kao i na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite bez obzira na osnov po kome su zdravstveno osigurani i bez obzira što im isprave o zdravstvenom osiguranju nisu overene. Pod ispravom o zdravstvenom osiguranju podrazumevaju se zdravstvena knjižica, potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite i kartica zdravstvenog osiguranja (dalje: zdravstvena knjižica). Pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu navedene kategorije imaju i ako im je izdata potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite.

To znači da npr. trudnica sa neoverenom zdravstvenom knjižicom ima pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, a ne samo na onu koja se odnosi na trudnoću.

Trudnice i porodilje (zaposlene, preduzetnice) sa neoverenim zdravstvenim knjižicama nemaju pravo na naknadu zarade zavreme privremene sprečenosti za rad.

2. Prilikom korišćenja zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi u skladu sa ovim zakonom, svojstvo osiguranog lica za dete, trudnicu i porodilju dokazuje se:

– za dete do 18 godina – na osnovu zdravstvene knjižice uvidom u datum rođenja, odnosno u jedinstveni matični broj građana (JMBG) deteta;

– za trudnicu – na osnovu zdravstvene knjižice i izveštaja lekara specijaliste ginekologije i akušerstva o postojanju trudnoće;

– za porodilju do 12 meseci posle rođenja živog deteta – na osnovu zdravstvene knjižice i otpusne liste zdravstvene ustanove o obavljenom porođaju.

Izuzetno, zdravstvene ustanove mogu, kao dokaz da se radi o porodilji do 12 meseci posle porođaja, da prihvate i izvod iz matične knjige rođenih za dete iz koga se vidi datum rođenja deteta.

Izveštaj o utvrđenoj trudnoći, trudnica dobija od lekara specijaliste ginekologije i akušerstva prilikom njene prve posete lekaru u toku koje je utvrdio postojanje trudnoće, odnosno prilikom prve posete trudnice lekaru sa neoverenom zdravstvenom knjižicom, posle stupanja na snagu ovog zakona.

Izveštaj o postojanju trudnoće, trudnici može da izda i lekar u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno u lekarskoj ordinaciji sa kojom Republički fond nije zaključio ugovor, ako je postojanje trudnoće utvrđeno u takvoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno lekarskoj ordinaciji.

Obrazac izveštaja o postojanju trudnoće nalazi se u prilogu ovog uputstva, a biće dostupan i na veb sajtu Republičkog fonda (http://www.rfzo.rs), odakle će biti moguće da ga preuzmu lekari specijalisti ginekologije i akušerstva.

3. Da Republički fond ne bi osporio fakture za pruženu zdravstvenu zaštitu osiguranim licima po odredbama ovog zakona, potrebno je da lekari, odnosno zdravstvene ustanove obaveste filijalu Republičkog fonda koja je izdala zdravstvenu knjižicu osiguranom licu da to osigurano lice ostvaruje prava po odredbama ovog zakona.

O postojanju trudnoće filijalu Republičkog fonda obaveštava lekar specijalista ginekologije i akušerstva koji je izdao izveštaj o postojanju trudnoće.

Obrazac na kome lekar specijalista ginekologije i akušerstva obaveštava filijalu Republičkog fonda o postojanju trudnoće kod osiguranog lica koje nema overenu zdravstvenu knjižicu i treba da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu po ovom zakonu, nalazi se na veb sajtu Republičkog fonda. Podaci koji se unose u navedeni obrazac su informatički vidljivi samo za Republički fond kako bi se obezbedilo ostvarivanje prava navedenim osiguranim licima po ovom zakonu.

Izuzetno, za osigurana lica – žene koje su se porodile pre stupanja na snagu Zakona i imaju dete koje nije starije od 12 meseci, lekar specijalista ginekologije i akušerstva, takođe, dostavlja obaveštenje filijali Republičkog fonda.

Popunjavanje podataka i dostavljanje obaveštenja filijali Republičkog fonda, u ime lekara može da vrši i lice koje ovlasti direktor zdravstvene ustanove.

Obaveštenje o postojanju trudnoće, odnosno prekidu trudnoće dostavlja se filijali Republičkog fonda odmah po utvrđivanju navedenih činjenica, elektronskim putem.

Na istom obrascu zdravstvena ustanova dostavlja obaveštenje filijali Republičkog fonda o obavljenom porođaju, odnosno o mrtvo rođenom detetu.

Takođe, na obrascu obaveštenja lekar specijalista pedijatrije dužan je da obavesti filijalu Republičkog fonda u slučaju smrti deteta do godinu dana života. Navedena obaveza odnosi se i na zdravstvenu ustanovu ako je smrt deteta nastupila u zdravstvenoj ustanovi.

4. Shodno odredbama Zakona navedena osigurana lica imaju pravo i na naknadu troškova prevoza radi korišćenja zdravstvene zaštite, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i opštim aktom Republičkog fonda, iako im nisu overene zdravstvene knjižice.

Filijale Republičkog fonda su dužne da omoguće navedenim osiguranim licima izdavanje potrebne ocene lekarske komisije koja je neophodna za ostvarivanje određenih prava na zdravstvenu zaštitu i za naknadu troškova prevoza. To znači da Republički fond obezbeđuje osiguranim licima, preko filijala, da i pored neoverenih zdravstvenih knjižica, dobiju potrebne ocene lekarskih komisija, overu OPP obrazaca i sve ostalo što je neophodno da bi osigurana lica ostvarila prava po ovom zakonu.

5. Stupanjem na snagu i početkom primene Zakona, prestala je potreba za izdavanjem „Obrasca PŽD“ za korišćenje zdravstvene zaštite. Na prvoj narednoj sednici Upravnog odbora biće doneta izmena Pravilnika o ispravi o obaveznom zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 68/2006, 49/2007, 50/2007 – ispr., 95/2007, 127/2007, 37/2008, 54/2008, 61/2008, 1/2009, 25/2009, 42/2010, 45/2010, 103/2010, 89/2011, 91/2011 – ispr., 34/2012, 78/2012, 81/2012 – ispr., 96/2012, 98/2012 – ispr. i 114/2012) kojom će biti brisan član 16m a koji se odnosio na izdavanje „Obrasca PŽD“.

6. Za korišćenje prava po Zakonu, osigurana lica moraju da imaju izdatu zdravstvenu knjižicu koja nije overena.

U slučaju da dete do 18 godina, trudnica ili porodilja nema izdatu zdravstvenu knjižicu zbog toga što nije utvrđeno svojstvo osiguranog lica, da bi ta lica imala pravo na zdravstvenu zaštitu po navedenom zakonu, potrebno je da im se utvrdi svojstvo osiguranog lica po odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i ODMAH izda zdravstvena knjižica. To znači da se ovim licima izdaje zdravstvena knjižica i kada nisu ispunjeni uslovi da se izvrši overa zdravstvene knjižice. Cilj celog Zakona je da se osiguranim licima Republičkog fonda (deci do 18 godina, trudnicama i porodiljama do 12 meseci posle porođaja) obezbedi zdravstvena zaštita i kada im nisu overene zdravstvene knjižice.

Deca do 18 godina, trudnice i porodilje kojima su zdravstvene knjižice overene, ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, pa i pravo na zdravstvenu zaštitu i naknadu troškova prevoza u skladu Zakonom o zdravstvenom osiguranju.“

Instrukcija Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 02/5 br. 180-997/13-8 od 02.12.2013. godine

 

 

OBRAZAC LIT

________________________ 
Naziv zdravstvene ustanove 
______________ 
Broj 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Datum
________________________ 
Mesto

LEKARSKI IZVEŠTAJ

POTVRĐUJEM DA JE KOD OSIGURANOG LICA

 

 

 

(ime i prezime)

 

 

JMBG |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LBO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

UTVRĐENO POSTOJANJE TRUDNOĆE NA DAN |__|__|__|__|__|__|__|__|.

OČEKIVANI TERMIN POROĐAJA JE

|__|__|__|__|__|__|__|__|.

 

 

datum

 

 

U _________________________

 

LEKAR SPECIJALISTA

 

 

Datum |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

M.P. _______________________

 

(ime i prezime i faksimil)

NAPOMENA: Ovaj lekarski izveštaj važi uz ispravu o zdravstvenom osiguranju – zdravstvenu knjižicu koja nije overena i potrebno je da ga trudnica nosi sa sobom prilikom korišćenja zdravstvene zaštite.

 

 

OBRAZAC DTP

________________________ 
Naziv zdravstvene ustanove 
______________ 
Broj 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Datum
________________________ 
Mesto

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVA SE REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – FILIJALA

 

:

(filijala koja je izdala ispravu o zdravstvenom osiguranju – zdravstvenu knjižicu)

 

 

1. DA JE KOD

 

 

(Ime i prezime)

 

JMBG |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LBO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

UTVRĐENO POSTOJANJE TRUDNOĆE. OČEKIVANI TERMIN POROĐAJA JE

|__|__|__|__|__|__|__|__|.

 

datum

 

 

2. DA JE KOD

 

 

(Ime i prezime)

 

JMBG |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LBO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

UTVRĐEN PREKID TRUDNOĆE NA DAN |__|__|__|__|__|__|__|__|.

3. DA SE

 

 

(Ime i prezime)

 

JMBG |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LBO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DANA |__|__|__|__|__|__|__|__| PORODILA I RODILA ŽIVO DETE.

4. DA SE

 

 

(Ime i prezime)

 

JMBG |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LBO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DANA |__|__|__|__|__|__|__|__| PORODILA I RODILA MRTVO DETE.

5. DA JE OSIGURANO LICE-DETE

 

 

(Ime i prezime)

 

JMBG |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

LBO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

UMRLO PRE NAVRŠENIH 12 MESECI ŽIVOTA.

U ______________

 

LEKAR / OVLAŠĆENO LICE
ZDRAVSTVENE USTANOVE

 

 

 

Dana |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

 

 

 

(Ime i prezime)

NAPOMENA: 1. Obaveštenje se dostavlja elektronskim putem filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koja je izdala ispravu o zdravstvenom osiguranju – zdravstvenu knjižicu odmah po utvrđivanju činjenica iz Obaveštenja.

2. Obaveštenje se dostavlja u skladu sa odredbama Zakona i prema uputstvu za primenu navedenog zakona.

3. U tački 5. Obaveštenja, za slučaj da je umrlo dete u kratkom roku posle rođenja, odnosno pre prijavljivanja na obavezno zdravstveno osiguranje, ne popunjava se rubrika sa imenom deteta, već se samo u rubriku JMBG i LBO upisuju podaci majke.

VAŽNO: OVO OBAVEŠTENJE DOSTAVLJA SE FILIJALI REPUBLIČKOG FONDA SAMO U SLUČAJEVIMA KADA SE OSTVARUJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA NA OSNOVU NAVEDENOG ZAKONA SA ISPRAVAMA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU – ZDRAVSTVENIM KNJIŽICAMA KOJE NISU OVERENE.

 

 

Servis računara online zakazivanje