Pravo porodilje na porodiljsko odsustvo uslučaju zaposlenja posle rođenja deteta

Servis računara online zakazivanje

Pravo porodilje na porodiljsko odsustvo uslučaju zaposlenja posle rođenja deteta

 

 „U članu 94. st. 1. do 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), propisano je da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana.

Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj.

Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja.

Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana, od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva iz člana 94. stav 2. Zakona.

Polazeći od toga da je pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta pravo iz radnog odnosa, kada je radni odnos zasnovan posle rođenja deteta, a pre isteka vremena za koje se zaposlenim majkama priznaje pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, nema smetnji da se po zasnivanju radnog odnosa koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta u skladu sa članom 94. stav 4. Zakona, a za preostali period do isteka 365 dana od dana rođenja deteta.

Ovo pravo može se ostvariti podnošenjem zahteva poslodavcu, a po donošenju rešenja kojim se odobrava korišćenje odsustva sa rada radi nege deteta za preostali period.

Za vreme korišćenja odsustva sa rada radi nege deteta, zaposlena žena ima pravo na naknadu zarade koja se obračunava i isplaćuje u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16/2002 i 115/2005).“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-131/2008-02 od 21.02.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje