Da li se u pogledu poreza na imovinu, površina podruma računa u korisnu površinu objekta kome pripada i stanovima u tom objektu

Da li se u pogledu poreza na imovinu, površina podruma računa u korisnu površinu objekta kome pripada i stanovima u tom objektu

„Imajući u vidu da na zajedničkim delovima zgrade i uređajima u zgradi vlasnici posebnih celina u zgradi imaju pravo zajedničke nedeljive svojine, kod utvrđivanja osnovice poreza na imovinu primenom elemenata korisne površine i prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se ta nepokretnost nalazi, u zgradama-objektima u okviru kojih postoji više posebnih celina (na primer veći broj stanova), prostor koji je u zajedničkoj nedeljivoj svojini jer po položaju i nameni služi zgradi-objektu kao celini – što podrazumeva i podrumski prostor u zajedničkoj nedeljivoj svojini, ne uključuje se u korisnu površinu objekta, odnosno posebnog dela objekta.

Međutim, ako podrumski prostor nije u zajedničkoj nedeljivoj svojini, podna površina tog prostora uračunava se u korisnu površinu objekta, odnosno posebnog dela objekta kome pripada.

* * *

Prema odredbi člana 2. stav 2. tačka 2) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon), nepokretnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (dalje: objekti).

Korisna površina zemljišta je njegova ukupna površina, a korisna površina objekta je zbir podnih površina između unutrašnjih strana spoljnih zidova objekta (isključujući površine balkona, terasa, lođa, neadaptiranih tavanskih prostora i prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika ekonomski deljivih celina u okviru istog objekta) – član 6. stav 2. Zakona.

Prema odredbama člana 19. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80 i 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005 – dr. zakon), pravo svojine na posebnom delu zgrade može postojati na stanu, poslovnoj prostoriji ili garaži, odnosno garažnom mestu. Na zajedničkim delovima zgrade i uređajima u zgradi vlasnici posebnih delova zgrade imaju pravo zajedničke nedeljive svojine.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-00795/2014-04 od 27.08.2014. godine