Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza)

Servis računara online zakazivanje

Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza)

Sl.list Beograda br. 9/2013, 16/2013, 62/2014

A. TEKSTUALNI DEO

1. Uvod

Grad Beograd se nalazi na obalama reka Dunava i Save koje predstavljaju dva međunarodna vodna puta. Dunav je međunarodni vodni put, koji izgradnjom plovidbenog sistema Rajna – Majna – Dunav i Đerdapa, predstavlja ogromno prirodno bogatstvo i ima vitalni značaj za prosperitet podunavskih zemalja, pružajući uslove za privredni razvoj, posebno za razvoj transporta i razmenu dobara, za rekreaciju i turizam. Drugi je Sava, takođe međunarodni vodni put, sa znatno manjim značajem od Dunava u transportnom smislu, ali sa velikim značajem u turističkom smislu. Obale Save i Dunava na području grada Beograda, predstavljaju privlačno mesto za postavljanje objekata na vodi koji čine svojevrsnu turističku atrakciju.

Planom mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (prva faza) definiše se opštim i posebnim pravilima postavljanje plovila na delovima akvatorije grada Beograda.

Prema odluci, planom je obuhvaćena teritorija administrativnog područja grada Beograda u delovima obale i vodnog prostora reke Save i Dunava. Opštine koje svojom teritorijom izlaze na reke su: Novi Beograd, Zemun, Surčin, Palilula, Stari grad, Savski venac, Čukarica, Obrenovac i Grocka i moguća je njegova fazna izrada.

Ovaj dokument predstavlja Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (prva faza). Plan u ovoj fazi obuhvata centralno područje grada Beograda i njime se definišu zone i pravila za postavljanje ugostiteljski objekti na vodi, plovila za potrebe marina, sportskih klubova, manifestacija i pontona.

2. Zakonski osnov

Izradi plana pristupa se na osnovu Odluke o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda, („Službeni list grada Beograda“, br. 32/01 i 10/11).

Pravni osnov za donošenje ove odluke je Zakon o glavnom gradu („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007), Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73/10 i 121/12) i Statuta grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 39/2008, 6/2010).

3. Cilj izrade plana

Prema odluci cilj izrade plana je definisanje zona i mesta unutar zona na kojima se može postaviti plovilo, izgled, vrsta i namena plovila, kao i pravila postavljanja u skladu sa uslovima nadležnih institucija.

4. Prostorni obuhvat

Teritorija obuhvaćena Planom mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda na osnovu uređenosti obala i atraktivnosti akvatorije, podeljena na centralno i rubno područje.

Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda – prva faza, obuhvata centralno područje grada Beograda. Centralno područje obuhvata akvatoriju između planiranog mosta Zemun-Borča, planiranog mosta na trasi Spoljne magistralne tangente (Ada Huja) i Ostružničkog mosta na Savi.

5. Vrste i definicija plovila

Plovila koji su predmet ovog plana su:

a – ugostiteljski objekti na vodi,

b – plovila za potrebe marine,

v – plovila za potrebe sportskog kluba na vodi,

g – plovila za potrebe manifestacija,

d – ponton.

a – ugostiteljski objekat na vodi

Pod ovom vrstom plovila podrazumeva se:

– brod bez sopstvenog pogona adaptiran kao ugostiteljski objekat, koji nije planiran za česta premeštanja;

– plutajući objekat – splav na pontonima, namenski izgrađen kao ugostiteljski objekat.

Prema vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu pružaju ugostiteljski objekti mogu biti:

– ugostiteljski objekat za smeštaj u okviru kojih se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu ili samo usluge smeštaja (u vrsti ugostiteljskog objekta: pansion, hostel, prenoćište…. i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja);

– ugostiteljski objekat za pružanje usluga ishrane i pića u okviru koga se pripremaju i uslužuju topla i hladna jela i napici, toče i služe alkoholna i bezalkoholna pića (u vrsti ugostiteljskog objekta: restoran, kafana, bar, objekat brze hrane i objekti).

Ugostiteljski objekat na vodi ima prvenstveno ugostiteljsku namenu u okviru koje se mogu pojaviti i različite kulturne manifestacije kao izložbe, kamerna pozorišta, modne revije i slično.

b – plovilo za potrebe marine

Plovilo za potrebe marine (u daljem tekstu: marina) je skup plutajućih objekata čija je namena za prihvat, čuvanje i opremanje plovila koja služe za rekreaciju, sport i razonodu.

Na osnovu Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010) „Prihvatni objekti nautičkog turizma jesu nautičko sidrište, privezište, turističko pristanište, marina i nautičko turistički centar.

Usluge nautičkog turizma jesu: prihvat, snabdevanje, čuvanje, iznajmljivanje, održavanje i popravka plovnih objekata nautičkog turizma; organizovanje sportskih motonautičkih aktivnosti na vodi i turistička krstarenja; pružanje drugih usluga za potrebe nautičkog turizma.

Shodno odredbama člana 236. Zakona o plovidbi i lukama na na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73/10 i 121/12) marina je vrsta pristaništa za posebne namene koje je namenjeno samo za određenu vrstu robe, odnosno plovila i način iskorišćavanja. Za obavljanje poslova u marinama neophodno je dobijanje odobrenja koje izdaje Agencije za upravljanje lukama. Odobrenje može se dati najduže na 10 godina, na osnovu sprovedenog postupka za javno prikupljanje ponuda od strane Agencije za upravljanje lukama, u skladu sa odredbama čl. 216-226. Zakona o plovidbi i lukama na na unutrašnjim vodama.

Rang marine propisuje nadležni državni organ (nacionalna kategorizacija) i u zavisnosti od kategorije potrebni su različiti sadržaji od društvenih, preko rekreativnih, uslužnih, trgovačkih i administrativnih delatnosti.

Prema elementima osnovnih sadržaja koje marina ispunjava može se ustanoviti više kategorija po uslugama (standardne, luksuzno ugostiteljske, rekreativno sportske) i veličini (prvog reda sa kapacitetom preko 300 čamaca, drugog reda za 100 do 300 i trećeg reda za oko 100 čamaca).

v – plovila za potrebe sportskog kluba

Plovila za potrebe sportskog kluba na vodi čini skup plovila u vlasništvu sportskog kluba registrovanog za sportove na vodi kod nadležnog ministarstva, u skladu sa zakonskim propisima, a prema kriterijumima utvrđenim od strane Sportskog saveza Beograda.

g – plovila za potrebe manifestacija

Plovila za potrebe manifestacija koriste se za sportske, kulturne, turističke ili slične manifestacije. Po svojim tehničkim karakteristikama svrstavaju se u ugostiteljske objekte na vodi.

d – ponton

Ponton je plovilo, odnosno plutajući objekat namenjen za pristajanje i ograničeno zadržavanje brodova registrovanih za linijski i poprečni prevoz putnika na rekama Savi i Dunavu i čamaca registrovanih za poprečni prevoz na reci Savi i rukavcu reke Dunav prema Velikom ratnom ostrvu.

6. Kriterijumi za određivanje zona

Kriterijumi za određivanje zona definisani su na osnovu kriterijuma navedenih u Odluci i uslovima nadležnih republičkih i gradskih organa i organizacija, kao i komunalnih preduzeća.

7. Uslovi nadležnih institucija

Za potrebe izrade Plana pribavljeni su uslovi i mišljenja sledećih institucija:

Institucija
Poslato
Broj predmeta
Dostavljeno
Turistička organizacija Beograda
28.9.2010.
32.45
12.10.2010.
Ministarstvo za infrastrukturu – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe – Lučka kapetanija Beograd

342-496/10-02
03.11.2010.
Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput“

11/186-1
14.10.2010.
Sekretarijat za saobraćaj – direkcija za javni prevoz

IV-01-34416-2099
14.10.2010.
JVP BEOGRADVODE

7353
10.12.2010.
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

501.2-167/10-V-04
18.11.2010.
JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“

D/3334
45479/I4-2/1711
49499/I1-1/938
25.10.2010.
15.11.2010.
08.12.2009./23.10.2010.
JKP Zelenilo – Beograd

8067/2
14.10.2010.
JKP Gradska čistoća

11077
08.10.2010.
JKP Elektrodistribucija Beograd

6394/10
12.10.2010.
Ministarstvo odbrane – uprava za infrastrukturu

3344-5
3344-4
27.10.2010.
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

R3891/10
20.10.2010.
Zavoda za zaštitu spomenika kulture – Republike Srbije

MUP Uprava za zaštitu od požara i spašavanje

217.6-2/2006-09
13.10.2006.
Zavod za zaštitu prirode Srbije

03-2552/2
25.10.2010.
Hidrometeorološki zavod

92-III-1-116/10
10.11.2010.
Gradski zavod za javno zdravlje

II-8, 5840/2
27.10.2010.
GO Grocka

10.12.2009.
10.12.2009.
GO Stari grad

355
Sl.
15.11.2010.
08.10.2010.
GO Surčin

17.12.2010.
GO Novi Beograd

H-020-1-
PO/2010-370
15.10.2010.
GO Savski venac

Sl/2010
14.10.2010.
GO Palilula

515/2010
21.10.2010.
GO Obrenovac

VI-01 br.
06-1/445
19.10.2010.
GO Čukarica

III-02 br. Sl. 10
18.10.2010.
JP „Ada Ciganlija“

2265/1
06.10.2010.
01.11.2010.
Udruženje Savski splavari

001
17.11.2010.
Privredna komora Srbije Grupacija za nautičku privredu i turizam

VIII-04 br.
33-84/2010
24.12.2010.
Sva bezuslovna i uslovljena prostorna i funkcionalna ograničenja na teritoriji grada Beograda prema uslovima nadležnih institucija prikazana su na grafičkim prilozima broj 1. Prikaz svih bezuslovnih i uslovljenih prostornih i funkcionalnih ograničenja u obuhvatu granice Plana, R 1: 60.000 i br. 2.1 do 2.11 Prikaz svih bezuslovnih i uslovljenih prostornih i funkcionalnih ograničenja – detaljni listovi, R 1:5.000.

8. Zone jednoznačnog uređenja obale i vodnog prostora

Zona je skup mesta istovetnih prostorno funkcionalnih karakteristika i uslova za postavljanje plovila definisanih ovim planom, u skladu sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.

Zonu definiše stacionaža (kao referentna stacionaža u planu je usvojena stacionaža Lučke kapetanije Beograd), broj zone, namena, tip objekta koji je planiran u zoni, dužina zone, veličina objekta i maksimalni broj mesta za postavljanje.

Mesto za postavljanje plovila je dato kao orijentaciona pozicija plutajućeg objekta u zoni.

Zone su definisane prema stepenu uslovljenosti na:

A – Zone u kojima je moguće postavljanje plovila,

B – Zone zabrane,

V – Uslovne zone zabrane.

A – Zone u kojima je moguće postavljanje plovila definisane su prema nameni kao:

1. zone ugostiteljskih objekata na vodi,

2. zone marina i sportskih klubova,

3. zone neuređene/neuslovne obale.

Pontoni se postavljaju na definisanim lokacijama, označenim simbolom ili geodetskim koordinatama.

1. Zona ugostiteljskih objekata na vodi je namenjena postavljanju plutajućih objekata ugostiteljske namene u skladu sa sadržajima koji su definisani u poglavlju 5. „Vrsta i definicija plovila“.

U centralnom području, u okviru ove zone dozvoljeno je postavljanje samo plutajućih objekata ugostiteljske namene.

2. Zona marina i sportskih klubova na vodi namenjena je za postavljanje plutajući objekti sa grupom osnovnih sadržaja marine (uprava, čuvanje, održavanje čamaca i motora, sanitarni čvor) oko kojih se formiraju zone za organizovano sidrenje sa odgovarajućim vodenim prilazima i prolazima, a u neposrednoj vezi su i ostali objekti i delatnosti proširenih funkcija marine. U okviru postavljenog plutajućeg objekta marine pored navedenih sadržaja mogu se obavljati i delatnosti iz oblasti ugostiteljstva, kulture i turizma kao dopunske delatnosti manjeg obima.

U ove zone takođe se postavljaju i plovila za potrebe sportskog kluba na vodi.

Lokacije za prateća plovila neophodna za nautičke sportove (pontoni, radionice, klupske prostorije i sl.) određuju se načelno u zonama u blizini poligona koji su za te sportove namenjeni.

3. Zone neuređene/neuslovne obale obale su potencijalne zone u kojima je moguće postavljanje plovila u skladu sa kriterijumima i uslovima iz Plana, ali su one uglavnom udaljene od naselja, saobraćajno i infrastrukturno neopremljene ili je sama obala strma i nepristupačna. Opremanje tih zona, kako bi se postavila plovila, traži veća materijalna ulaganja nesrazmerna atraktivnosti zone. Potencijal takvih zona se može povećati većim investicionim zahvatima u okolini koji bi ne samo opremili lokaciju infrastrukturom već i obezbedili potencijalne korisnike.

U okviru ove zone moguće je postavljanje svih napred navedenih tipova plovila.

Gradski pontoni se mogu postavljati u svim zonama, kao i van zona, prema pravilima datim ovim planom.

Objekti za potrebe manifestacija se mogu postavljati na mestima predviđenim za ove potrebe.

Delovi obale i vodnog prostora na kojima je moguće definisanje mesta za postavljanje plovila su podeljeni na zone označene brojevima, kako je prikazano na grafičkim prilozima „Prikaz svih bezuslovnih i uslovljenih prostornih i funkcionalnih ograničenja“ – detaljni listovi, R 1: 5000 i kataloškim listovima.

B – Delovi vodnog prostora na kojima postoje bezuslovna i uslovljena prostorna i funkcionalna ograničenja za postavljanje plutajućih objekata, definisana su u okviru zona zabrane i to:

– zona zabrane – Lučka kapetanija Beograd, komunalni objekti, plovni put;

– zona za stajanje plovila – sidrenje;

– zona zaštite – zavod za zaštitu prirode Srbije;

– zona zaštite – zavod za zaštitu spomenika kulture;

– saobraćajni koridori;

– mesta izliva preko rampe;

– zaštitni pojas kišne kanalizacije;

– mesto izliva i prelaza preko nasipa – Srbijavode;

– zaštitna zona reni bunara;

– zaštitna zona cevastih bunara;

– zona zaštite vodoizvorišta.

V – Uslovne zone zabrane su na delovima akvatorije gde su urbanističkim planovima predviđeni saobraćajni koridori, odnosno izgradnja mostova.

Do realizacije planiranog objekta, na tim lokacijama moguće je postavljanje plovila, u skladu sa definisanom namenom zone.

9. Ostale namene u okviru akvatorije

Delovi vodnog prostora koji će se koristiti za sportske aktivnosti i trening biće određeni posebnim uslovima Lučke kapetanije Beograd u skladu sa važećim propisima.

Poligoni za motonautičke i druge sportove na vodi (motonautičke trke, džet – ski trke, skijaška takmičenja i druge manifestacije na vodi) određuju se u rukavcu reke Dunav (između desne obale i Velikog ratnog ostrva) i Grocka, reka Dunav, km 1.131 do km 1.133.

Tospašin kanal, reka Dunav km 1.131 do km 1.133, desna obala su lokacije pogodne za trening motonautičkih sportova.

Na obalnom rubu, naspram lokacija određenih za poligon mononautičkih i sportova na vodi u dužini od najmanje 200 m, zabranjuje se postavljanje plovećih postrojenja.

Lokacija u rukavcu reke Dunav, između desne obale i Velikog ratnog ostrva ispunjava sve međunarodne kriterijume za održavanje takmičenja i manifestacija na vodi pa su sa njom saglasni Nautički savez Jugoslavije – SCG, Skijaški savez SCG i Džet savez Srbije. Namensko korišćenje te lokacije nalaže uklanjanje svih plovećih postrojenja od obalnog ruba u dužini od najmanje 200 m naspram hotela „Jugoslavija“.

Kupališta i poligoni za nautičke sportove u toku sezone moraju biti propisno obeleženi.

Poligoni za jedriličarske i veslačke sportove se određuju na reci Dunav, uz desnu obalu od km 1.172+500 do km 1.174. S obzirom na to da se dati poligoni za jedriličarska i veslačka takmičenja nalaze većim delom u međunarodnom vodnom putu, za njihovo korišćenje je neophodno strogo pridržavanje čl. 33-35. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama.

Prostor namenjen za sport, rekreaciju i razonodu mora biti odvojen od plovnog puta.

10. Pravila za postavljanje plovila

Pravila za postavljanje objekata definisana su kao:

– opšta pravila za postavljanje plovila,

– posebna pravila postavljanja plovila.

Opšta pravila za postavljanje plovila se primenjuju i važe za postavljanje svih tipova ovih objekata na obuhvaćenom području bez obzira u kojoj se zoni nalaze.

Posebna pravila za postavljanje plovila data su za svaku zonu posebno, važe zajedno sa opštim pravilima za postavljanje plutajućih objekata i tabelarno su prikazana u kataloškim listovima i u tabeli: Posebna pravila za postavljanje plovila po zonama.

Delovi obale koji nisu pod režimom zaštite ili funkcionalnih ograničenja, predstavljaju mesta na kojima je za postavljanje plovila nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave.

Delovi obale koji su pod režimom zaštite ili ograničenja, predstavljaju mesta za koja će se definisati način korišćenja, pod posebnim uslovima.

Opšta pravila

Širina slobodne zone za postavljanje plovila na reci Dunav iznosi 40 m od ureza vode na obali pri niskom plovidbenom nivou*, osim na desnoj obali Dunava od km 1.170 do km 1.171 (km 0 reke Save), odnosno produžetku linije desne obale rukavca Dunava između obale i Malog ratnog ostrva, gde se određuje se širina slobodne zone od maksimalno 30 m.

Na reci Savi širina slobodne zone za postavljanje plovila iznosi 30 m.

* Kote niskog plovidbenog nivoa date su u sledećoj tabeli:

opština
reka
stacionaža
EN-NUN
Obrenovac
Sava
63.71 km
70.34 mnm
Beograd
Sava
0.00 km
70.10 mnm
Pazova
Dunav
1206.30 km
70.88 mnm
Beograd
Dunav
1174.00 km
70.10 mnm
Grocka
Dunav
1132.00 km
69.80 mnm
Zabranjeno je postavljanje plutajućih objekata 50 m uzvodno i nizvodno od svih podvodnih instalacija.

Dubine u akvatoriju marina ili pontona treba da budu obezbeđene na nivou dubina u plovnom putu i iznose 3.5 m ispod niskog plovidbenog nivoa. U marinama nižeg ranga dubina može biti manja, određuje se na osnovu kategorije marine prema važećim propisima i uslovima nadležnih institucija.

Na mestima na kojima su projektovane i izvedene stepenice na izgrađenoj kosoj obali, kao i 5 m uzvodno i nizvodno od stepeništa, zabranjuje se postavljanje bilo kakvih objekata.

Planom određeno mesto za postavljanje plutajućeg objekta mora biti udaljeno:

– od reni bunara u prečniku 120 m,

– od cevastih bunara u prečniku 50 m,

– od vodozahvata 800 m uzvodno i 50 m nizvodno, odnosno u zavisnosti od uslova nadležnog javnog komunalnog preduzeća,

– najmanje od mosta uzvodno i nizvodno 50 m,

– od gradske plaže 500 m uzvodno i 200 m nizvodno,

– od obalnih rampi uzvodno i nizvodno 50 m,

– od drugog plovnog objekta 10-15 m.

Prema napred navedenoj odluci, na mestu za postavljanje plutajućeg objekta mora da postoji dovoljno dubine pri svakom vodostaju, u skladu sa nautičko tehničkim uslovima dobijenim od Lučke kapetanije Beograd i vodoprivrednim uslovima. Sve akvatorije koje se koriste za sidrenje i pristajanje plovila moraju biti obeležene od strane Direkcije za vodne puteve, o trošku investitora ili vlasnika objekta koji se koristi za sidrenje i pristajanje plovila.

Obalski znaci moraju biti vidljivi u svim uslovima, odnosno plovila svojim postavljanjem ne smeju ugrožavati njihovu vidljivost. Za održavanje plovidbenih znakova na obali mora biti obezbeđen slobodan pristup službenih plovila već uređenoj obali i stepeništu na njoj.

Na mestima gde je izgrađena regulaciona građevina ili obaloutvrda, a gde je predviđeno postavljanje plutajućih objekata, potrebno je proveriti i sanirati postojeće priključke na infrastrukturu.

Uraditi tehničku dokumentaciju za izgradnju novih vezova na delovima uređenih obala i dovođenje potrebnih vodova infrastrukture po kojoj će se, na osnovu saglasnosti i uz nadzor JVP „Beogradvode“, vršiti izvođenje građevinskih radova.

Nije dozvoljeno postavljanje elemenata za vezivanje, bilo koje vrste objekata i neobezbeđenih vodova na delu obalnog prostora predviđenog za komunikaciju.

Na delovima neuređenih gradski obala, u čijem se zaleđu nalazi linija odbrane od velikih voda (uglavnom zemljani nasip), pristupni put do zone za postavljanje plutajućih objekata, predvideti na mestima postojećih rampi za prelaz preko nasipa.

Veličina se definiše kao maksimalna površina koju plovilo zauzima na vodi i maksimalna površina zatvorenog dela plutajućeg objekta, kao i maksimalna visina iznad površine akvatorije, odnosno maksimalni broj zatvorenih etaža iznad platoa pontona.

Položaj plovila se definiše osovinskim rastojanjem i rastojanjem između dva susedna objekta.

Položaj i veličina su definisani za svaki tip objekta posebno.

Posebna pravila

– Ugostiteljski objekat na vodi

Ugostiteljski objekat na vodi sa grupom osnovnih i pratećih sadržaja mora ispoštovati sledeće parametre:

Maksimalna površina koju ugostiteljski objekat može zauzimati na vodi je 450 m2.

Objekat može biti visine maksimalno dve etaže (maks. 6,0 m iznad površine vode), odnosno u cilju očuvanja vizura može imati maksimalno jednu zatvorenu etažu iznad platoa pontona. Moguće je ispod platoa pontona (u okviru korita plovnog objekta) ostvariti jednu etažu namenjenu pomoćnim prostorijama. Izuzetno u zoni van plovnog puta, visina objekta može biti veća od 6 m, ali sa maksimalno dve etaže (zone br. 5 i 6).

Minimalno rastojanje ugostiteljskog objekta od drugih plovila je 15 m. Minimalni međusobni osovinski razmak je 45 m.

Dužina plovila – (paralelno sa obalom) je A = maks. 30 m.

Izuzetno, ugostiteljski objekat na vodi može biti maksimalne dužine do 70 m. U tom slučaju, maksimalno je postavljanje jednog plovila u zoni uz zakup dva mesta.

Orijentacioni broj objekta po zonama dat je na osnovu minimalnog osovinskog razmaka.

– Plovila za potrebe marine i sportskog kluba na vodi

Plovila za potrebe marine moraju ispoštovati sledeće parametre:

Maksimalna površina koju postavljeni plutajući objekti u funkciji marine zauzima na vodi je srazmeran površini mesta u zoni i iznosi:

– za mesto veličine 150-260 m x 30-40 m, površina objekta je 15-20% površine akvatorije,

– za mesto veličine 75-150 m x 30-40 m, površina objekta je 25% površine akvatorije,

– za mesto veličine manje od 75 m x 30-40 m, površina objekta je 30% površine akvatorije.

Objekat može biti visine maksimalno dve etaže (6,0 m iznad površine vode), odnosno u cilju očuvanja vizura može imati maksimalno jednu zatvorenu etažu iznad platoa pontona. Moguće je ispod platoa pontona (u okviru korita plovnog objekta) ostvariti jednu etažu namenjenu pomoćnim prostorijama.

Ukupna površina marine sa zonom za organizovano sidrenje može zahvatati prostor čije su maksimalne dimenzije:

– reka Dunav 200 m duž obale/40 m,

– reka Sava 260 m duž obale /30 m,

– rukavac Dunava pored Velikog ratnog ostrva 200 m duž obale /150 m.

Minimalno međusobno rastojanje marina je 30 m. Obzirom na veliku raznolikost oblika i veličina zona za organizovano sidrenje nije definisan osovinski razmak između marina. Orijentacioni broj marina po zonama dat je na osnovu maksimalnih gabarita marina. U zonama gde je predviđena samo jedna marina, veličina se određuje u odnosu na maksimalnu dužinu zone.

Sportski klubovi u okviru zona marina i sportskih klubova, u svemu moraju ispoštovati definisane parametre koji se odnose na marine.

– Plovila za potrebe manifestacija

Za potrebe sportskih, kulturnih, turističkih ili sličnih manifestacija, nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave može izdati rešenje kojim se organizatoru manifestacije privremeno odobrava postavljanje plovila na mestu određenom rešenjem.

Odobrenje za postavljanje objekata ove namene može se izdati pod uslovom da se mesto na kome se zahteva privremeno postavljanje plovila ne nalazi u zoni zabrane.

Ilustrativno su date lokacije na područjima opština koje su zainteresovane za ovaj način korišćenja akvatorije.

– Ponton

Maksimalna površina koju ponton zauzima na vodi je 100 m2. Izuzetno ona može biti i veća.

Minimalna udaljenost između pontona i susednih nizvodnih i uzvodnih plovila ne sme biti manja od 30 metara. Krajnja tačka u liniji tih objekata prema plovnom putu ne sme prelaziti krajnju tačku pontona.

S obzirom na perspektivne planove za prevoz putnika, za putničke pontone predviđene su sledeće lokacije:

Reka Sava leva obala:

– Ušće – Muzej savremene umetnosti: km 0+500

– Obala u visini Bežanijskog rukavca: 4+400

– Blok 70: km 5+950

– Blok 44: km 6+800

– Blok 45: km 8+000

– Boljevci: km 33+300

Reka Sava desna obala:

– Brankov most: km 0+950

– Sajam: km 2+950

– Kraj Čukaričkog rukavca

– Ada Ciganlija: km 5+450

– Ostružnica: km 16+500

– Umka: km 21+500

– Obrenovac – Zabrežje: km 41+700

Reka Dunav desna obala

– Galenika: km 1177+000

– Zemun: km 1172+850

– Novi Beograd – hotel Jugoslavija: km 1171+800

– Dorćol – SRC Milan Gale Muškatirović: km 1169+950

– Ada Huja: km 1065+400

– Vinča: km 1144+000

– Grocka: km 1137+000

Reka Dunav leva obala

– Borča: km 1172+350

Pontoni za potrebe javnih preduzeća, ustanova i institucija čiji je osnivač grad Beograd ili Republika Srbija su: Reka Dunav – desna obalast. km. 1169+000 – 1170+0000, mesto SC „25. Maj“ do platoa Kula Nebojša, dužine od 25 m, jedan plovni ponton,

Reka Dunav – desna obala – st. km. 1171+500 – 1173+500, potez rukavac Dunava, duž kompleksa hotela Jugoslavija do Stare kapetanije Zemun, dva plovna pontona sa dužinom obale od po 25.0 m,

Reka Sava – desna obala – st. km. 0+250 – 0+400, potez Savsko pristanište, dužina do 25 m, za jedan plovni ponton,

Reka Sava – leva obala – st. km. 6+000 – 7+250, potez novobeogradski blokovi, dužina od 50.00 m, za dva plovna pontona.

Pontoni se postavljaju na mestima koja su planom određena za njihovo postavljanje, kao i na delovima obale na kojima planom nije zabranjeno postavljanje plutajućih objekata.

11. Arhitektonsko i estetsko oblikovanje plutajućih objekata

Ukoliko se brod, koji nije u funkciji plovidbe, koristi kao ugostiteljski objekat na vodi, treba ga prilagoditi i urediti za potrebe ugostiteljskih sadržaja. Preporučuje se bela boja kao dominantna. Po mogućnosti zadržati sve originalne elemente broda. Lokacija na kojoj se naročito preporučuje postavljanje ove vrste objekta je deo leve obale Save, od stacionaže 0+000 do Brankovog mosta.

Pri projektovanju i izgradnji novog plutajućeg objekta, uzeti u obzir neke oblikovne elemente u skladu sa izgledom lokacije i okruženjem na kojima se predviđa postavljanje i koji bi trebali da budu smernica za arhitektonsko i estetsko oblikovanje:

Plovni ugostiteljski objekat na vodi koji ima elemente broda (bela boja kao preovlađujuća, bele nadstrešnice i tende kao imitacija jedara, okrugli prozori, ravan krov – terasa i sl.) – na delu obale koja ima uređenu obaloutvrdu i šetalište;

plovni ugostiteljski objekat u stilu kolibe (drveni materijali, krovni pokrivač trska ili drvena šindra, ograda od drvenih elemenata) – na delovima obale koja nije uređena i gde postoji izrazito rastinje u okruženju;

plovni objekti moderne arhitekture, sa ravnim linijama i geometrijskim elementima (kombinacija modernih materijala sa staklenim površinama) – na delovima obale sa uređenom obaloutvrdom, pretežno novobeogradski blokovi.

Ne primenjivati materijale uobičajene u stambenoj izgradnji (opeka, crep, klasična stolarija).

U odnosu na uređenje obale uz koju se postavlja plutajući objekat, primenjuju se sledeća pravila:

ukoliko je sa pešačke staze moguće vizuelno sagledavanje vodnog prostora i druge obale reke (nema visokog drveća koje zaklanja pogled) plutajući objekti arhitektonski treba da budu oblikovani da omoguće vizuelnu komunikaciju sa obale na reku i na drugu obalu reke. U tom smislu objekti treba da su dominantno transparentni, sa fasadama paralelnim sa obalom. Preporuka je da samo pomoćni prostori (sanitarni čvor, kuhinja i magacini) budu od neprovidnog materijala.

Ukoliko se između pešačke staze i vode nalaze kvalitetni zasadi visokog drveća ili druge fizičke prepreke, koje sprečavaju vizuelno sagledavanje vodnog prostora i druge obale reke mogu se postavljati i objekti koji ne moraju da budu dominantno transparentni svojim izgledom.

12. Pristup objektu na vodi

Pristup objektu i način vezivanja za obalu zavisi od tipa obale. Prema uslovima JVP Beogradvode izvršena je sledeća podela:

Uređene obale u užem delu naselja sa obaloutvrdama i kejskim zidovima (nasipima).

Neuređene obale u užem delu naselja za koje je planskom i tehničkom dokumentacijom planirana izgradnja i uređenje.

Neuređene obale sa linijom odbrane od velikih voda (odbrambeni nasipi van užeg dela gradskog tkiva).

Neuređene obale – prirodno visok teren bez odbrambene linije za odbranu od velikih voda.

Projektovanje, izgradnju pristupne staze i infrastrukturnih priključaka do objekta kao i način vezivanja za obalu i za plovila uraditi u zavisnosti od tipa obale i u skladu sa uslovima nadležne institucije (Lučka kapetanija Beograd, JVP „Beogradvode“). Neophodno je obezbediti i njihovu saglasnost na projektnu dokumentaciju i nadzor nad izvođenjem radova.

Neophodno je maksimalno korišćenje postojećih vezova uz njihovu sanaciju.

Plovilo treba da bude privezano sa obalom pokretnim mostom odnosno pristupnom stazom, jednom, a maksimum dve, tako da ne ometa korišćenje nižih platoa na obaloutvrdi i zonu prilaza duž obaloutvrde.

Širina pristupne staze koja povezuje plovilo sa obalom je min. 1.5 m.

Prihvatne sajle i sam ulaz u objekat ne smeju ometati pešački i biciklistički saobraćaj po keju i ne smeju ugroziti ili izazvati oštećenje obale.

Podna konstrukcija mosta mora da bude od materijala koji ne dozvoljava proklizavanje. Ograda pristupnog mosta treba da bude stabilna i bezbedna, od čvrstog materijala i transparentna.

U slučaju formiranja više marina duž obale predvideti jednu rampu za opsluživanje susednih marina sa odgovarajućom širinom vodnog prilaza.

Prilikom obezbeđivanja pristupa plutajućem objektu izvršiti valorizaciju postojeće vegetacije u pristupnoj zoni, zadržati i sačuvati sva vredna stabla, u svemu prema uslovima JKP „Zelenilo – Beograd“.

13. Uslovi za zaštitu kulturnih dobara

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je propisao mere zaštite u odnosu na značaj pojedinih lokacija sa aspekta zaštite kulturnog nasleđa.

Na široj teritoriji grada, koji obuhvata delove obala i vodnog prostora, nalazi se značajan broj kulturnih dobara čiji je stepen zaštite dat tabelarno:

ne dozvoljava se
posebni i opšti uslovi
opšti uslovi/
mere zaštite
1. Belo brdo
(arheološki lokalitet)
2. Staro sajmište
(spomenik kulture)
1. Beogradska tvrđava
(prost. kult. istor. celina)
2. Staro jezgro Zemuna
(prost. kult. istor. celina)
1. Topčider
(prost. kult. istor. celina)
2. Kosančićev venac
(prost. kult. istor. celina)
3. Stari Beograd
(prost. kult. istor. celina)
4. Beogradski sajam
(prethodna zaštita)
Leva obala Save i Desna obala Dunava
Predmetni prostor obuhvata delove prostorno kulturno-istorijskih celina, celina pod prethodnom zaštitom, kao i delove obala pojedinačnih spomenika kulture, objekte i komplekse sa statusom prethodne zaštite koji imaju prostorni karakter.

Sa aspekta zaštite kulturnog nasleđa njegovi najznačajniji i najvredniji prostori, deo su zone priobalja i obaloutvrda. Tako Beogradska tvrđava i Kosančićev venac „silaze“ do reke i postaju njen integralni deo.

Opšte mere zaštite za postavljanje plovila:

– pristup brodu-restoranu ne sme da devastira obalu, zelene površina i pešačke komunikacije

– prilaz objektu na vodi mora biti krajnje jednostavan i funkcionalan, bez elemenata arhitekture i ne treba ga akcentovati ogradama, stubovima, portalima

– postavljati isključivo plovila u jednom nivou, bez spratne konstrukcije, u cilju očuvanja vizura sa reke i na reku

– u zoni plovila moraju biti usklađeni po tipu (brodovi ili splavovi) ili po obradi (boja, materijal…)

– moguća namena: kafei, galerija, iznajmljivanje čamaca, ponton za turističke brodove za razgledanje grada sa reke

Beogradska tvrđava, Staro jezgro Zemuna i Belo brdo Vinča uz opšte mere tj. uslove imaju i posebne i to:

Beogradska tvrđava

Deo zone od bastiona Sv. Jakova nizvodno, tj. prostor oko kule „Nebojša“, sada funkcioniše kao mala marina, koju je potrebno urediti. Na ovom delu zone je moguće locirati nekoliko brodova sa različitim namenama koji bi oplemenili prostor i poslužili i kao kratko odmorište uz već postojeću biciklističku i pešačku stazu, u svemu prema uslovima/opštim merama zaštite.

Na preostalom delu obale do SC „25. maj“ postavljanje plovila je u pogledu namene, položaja i karakteristika uz posebne uslov službe zaštite.

Prilikom realizacije Plana mesta za postavljanje na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda, u predmetnoj zoni Beogradske tvrđave, obavezna je saradnja sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Staro jezgro Zemuna

– Na lokaciji kod „Starog hrasta“ preko puta Keja oslobođenja 37, kao i lokaciji preko puta restorana „Šaran“ kod keja oslobođenja 8c dozvoljava se formiranje platformi u funkciji depoa za čamce i prateće sadržaje za potrebe matičnih sportskih klubova.

– Lokacija u pravcu ul. Đure Đakovića je prema RP Starog jezgra Zemuna planirana za marinu.

– Na delu Keja od ul. Đure Đakovića do restorana „Venecija“, autorskom rešenju inž. Dragutina Kapusa, zabranjeno je postavljati plutajuće objekte.

– Na lokaciji ispred „Stare kapetanije“, Kej oslobođenja 8, (na mestu postojećeg stuba u vodi) i uzvodno od restorana „Šaran“ ka „Radecskom“ dozvoljava se postavljanje plovila na vodi prema uslovima tj. prema opštim merama zaštite.

– Prilikom postavljanja plovila voditi računa da se ne ugroze pristupi i funkcionisanje matičnih sportskih klubova.

– Obavezno je ispoštovati smernice za uređenje priobalnog dela, ugrađene u Regulacioni plan Starog jezgra Zemuna.

Visina plutajućeg objekta je jedna etaža, zbog sagledavanja druge obale!

Belo brdo – Vinča

Uz izgrađenu obaloutvrdu dozvoljava se postavljanje pontona za turističke brodove koji dovoze putnike za razgledanje arheološkog lokaliteta. Takođe u funkciji kulturnog turizma moguće je postaviti tri restorana na vodi u zoni br. 88, s tim da ovi plovni objekti imaju prvenstveno ugostiteljsku namenu u okviru koje se mogu pojaviti različite kulturne manifestacije kao izložbe, kamerna pozorišta, modne revije i slično.

Prilikom realizacije Plana mesta za postavljanje plutajućih objekata na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda u predmetnoj zoni, obavezna je saradnja sa nadležnim službama za zaštitu spomenika kulture.

14. Uslovi za kopneni saobraćaj

Kolski pristup lokacijama za postavljanje plutajućih objekata dozvoljen je samo sa javnih saobraćajnica, prema uslovima organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za poslove saobraćaja.

Pristupna saobraćajnica mora biti odgovarajućih dimenzija (minimalni kolski prilaz 4.5 m), kako bi mogla da prihvati vozila za odnošenje smeća i protiv požarna vozila.

Snabdevanje robom i materijalom kao i odvoženje ambalaže i ostalih čvrstih otpadaka, vrši se sa javnih saobraćajnica i kolsko-pešačkih staza kao i vodenim putem.

Parkiranje vozila za zaposlene i posetioce moguće je na postojećim javnim parking površinama, u neposrednoj blizini plutajućeg objekta. Do same lokacije treba obezbediti pešačku stazu koja zajedno sa pristupom objektu mora biti adekvatno osvetljena i obezbeđena. Omogućiti nesmetano kretanje hendikepiranim licima.

15. Uslovi za priključenje plutajućih objekata na infrastrukturnu mrežu

Vodovod

Priključak plutajućeg objekta na vodovodnu mrežu izvesti u skladu sa uslovima JKP „Vodovod i kanalizacija“ sa kojom vlasnik zaključuje ugovor o korišćenju vode.

Kanalizacija

Plutajući objekti se ne smeju povezati na objekte gradske kanalizacije. Nije dozvoljeno direktno upuštanje otpadnih voda u vodotok. Plutajući objekat mora da poseduje nepropusni tank koji mora da ispunjava važeće sanitarno-tehničke uslove. Tankove treba da prazni za to ovlašćena JKP (sa kojom vlasnik zaključuje ugovor) i da odnosi na mesto koje odredi nadležni sanitarni organ.

Splavovi kućice za sanitarno upotrebljene vode koriste montažne sanitarne čvorove sa samorazgradnjom.

Elektroenergetska mreža

Planirane plovne objekte napajati sa postojeće i planirane distributivne mreže 10 kV. Napajanje vršiti iz planiranih kablovskih priključnih ormana smeštenih na neplavnom delu obale.

Postavljanjem plovila u zoni nadzemnih vodova moraju se zadovoljiti propisane sigurnosne udaljenosti i sigurnosne visine, prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ“, broj 65/88). Za izgradnju i postavljanje planiranih objekata u blizini nadzemnih vodova potrebno je izraditi elaborat kojim će se izvršiti provera propisanih rastojanja.

Manipulativni prostor plovnih objekata u priobalnom pojasu opremiti instalacijama javnog osvetljenja. Napajanje javnog osvetljenja će se vršiti iz postojeće električne mreže javnog osvetljenja. Mrežu 1 kV javnog osvetljenja izvesti podzemno, u rovu potrebnih dimenzija.

Na mestima gde se očekuju veća mehanička naprezanja tla i tamo gde može doći do oštećenja podzemnih vodova, iste postaviti u kablovsku kanalizaciju ili kroz zaštitne cevi.

Priključak na elektro mrežu izvesti u skladu sa uslovima „Elektrodistribucije Beograd“ ili druge nadležne organizacije sa kojom vlasnik zaključuje ugovor o korišćenju.

Evakuacija otpada

Za odlaganje smeća potrebno je obezbediti potreban broj kontejnera i postaviti ih uz završni segment pristupne saobraćajnice ispred obaloutvrde.

Vlasnik je dužan da zaključi ugovor sa JKP „Gradska čistoća“ ili drugim nadležnim komunalnim preduzećem za odnošenje smeća.

16. Zaštita prirode

Na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Beograda nalazi zaštićeno prirodno dobro „Veliko ratno ostrvo“ koje je zaštićeno kao predeo izuzetnih odlika rešenjem Skupštine grada Beograda od 11. aprila 2005. godine („Službeni list grada Beograda“, broj 7/2005).

Malo ratno ostrvo (Konjska ada), nizvodno kraj Ade Ciganlije kao i vrbaci na desnoj obali Save predstavljaju važne lokacije za zimovanje malog kormorana Phalacrocorax pygmaeus, zakonom zaštićena i globalno ugrožene vrste.

U toku zime na ovim lokacijama boravi i do 3% ukupne evropske populacije ove vrste. Na ovim lokacijama nije dozvoljeno postavljanje plovnih objekata, kao i u njihovoj neposrednoj blizini.

Prilikom postavljanja plovila na svim planiranim lokacijama u obalnom delu neophodno je ispoštovati sledeće uslove zaštite prirode i životne sredine:

– izgradnju plovila izvesti tako da pozicijom, gabaritima, materijalima, izgledom i načinom korišćenja uklopi u okolni prostor i namenu, tj. ne smeju se ugroziti ili narušiti prirodne vrednosti i pejzažne odlike prostora;

– pri izgradnji plutajućih objekata i prilaza, sve viškove zemlje, građevinskog materijala, kao i eventualni otpad, po završetku radova ukloniti i deponovati na lokaciju i pod uslovima koje će odrediti nadležna opštinska komunalna služba;

– u slučaju havarijskih oštećenja i izlivanja motornih ulja i goriva u toku pripreme lokacije i pri izgradnji, odnosno postavljanja plovnih pontona i pratećih objekata, oštećenja se moraju odmah sanirati radi sprečavanja dalje degradacije životne sredine ili pak deponovati pod uslovima nadležne komunalne službe. Potpuna i što brža sanacija lokacije u ovakvim situacijama je obavezna;

– neophodno je sprečiti, odnosno onemogućiti svaki vid zagađenja vode i zemljišta od strane plovnih objekata;

– sva plovila koja se postavljaju moraju imati rešen odvod otpadnih i fekalnih voda (prečišćavanje, tankovi) i one se ni u kom slučaju ne smeju slobodno ispuštati u reku;

– komunalni otpad sa plutajućeg objekta se mora odlagati na način koji je propisala nadležna komunalna služba;

– vlasnik odnosno korisnik plutajućeg objekta je dužan da spreči izlivanje štetnih materija (ulja, goriva, detergenata i sl.) u reku;

– vlasnici odnosno korisnici plutajućih objekata su obavezni da nakon okončanja svih radova na izgradnji održavaju maksimalni nivo komunalne higijene;

– u slučaju napuštanja lokacije, vlasnik je obavezan da u roku od sedam dana ukloni izgrađeni prilaz i plutajuće objekte i lokaciju dovede u prvobitno stanje;

– na plutajuće objekte se ne smeju postavljati jaki reflektori i laseri (rotirajući i fiksni) usmereni u visinu ili ka reci, kako bi se izbegli negativni efekti na migratorne vrste ptica. Osvetljenje treba postaviti tako da ispuni uslove za bezbednost prilaza ljudi i bezbednost rečne plovidbe i pri tome izbeći osvetljavanje šire okoline objekta;

– vlasnik, odnosno korisnik plovila je dužan da spreči nagomilavanje otpada donesenog rekom i da ga redovno uklanja;

– objekti moraju da zadovolje važeće zakone i propise koji tretiraju problematiku buke.

17. Zaštita životne sredine

Planirati izgradnju vodonepropusnog platoa za manipulaciju sa otpadnim materijama i materijalima poreklom iz uklonjenih plovnih objekata, sa sabirnim šahtom za prikupljanje procednih voda, bez mogućnosti oceđivanja u reku.

18. Zelene površine

Rešenjem o stavljanju pod zaštitu prirodnog dobra „Veliko ratno ostrvo“, isto je povereno na upravljanje, odnosno staranje JKP „Zelenilo – Beograd“. Takođe se Odlukom o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreativnih površina („Službeni list grada Beograda“, br. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05 i 29/07) određene zelene javne površine duž uređenih obala reka koje uređuje i održava JKP „Zelenilo – Beograd“.

19. Mere zaštite od požara

Radi zaštite od požara plutajući objekti moraju biti realizovani prema tehničkim protivpožarnim propisima, standardima i normativima:

Predvideti hidrantsku mrežu u blizini plovila ukoliko je područje pokriveno vodovodnom mrežom, sa udaljenjem spoljnih hidranata maksimum 80.0 m od objekata, shodno Pravilniku o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ“, broj 30/91).

Predvideti pristupne puteve za vatrogasni brod, odnosno obezbediti prostor od min. 15.0 m između plutajućih objekata i 20.0 m levo i desno od pontona za vatrogasni brod.

Planskim rešenjem, koje je usklađeno sa dopisom Uprave za zaštitu spasavanje u Beogradu, broj 217-2/06, omogućena je brza i efikasna intervencija vatrogasnih vozila i vatrogasnog broda.

20. Zone za odlaganje uklonjenih plovila

Zone koje se preporučuju za odlaganje neregistrovanih, neispravnih i bespravno postavljenih plovnih objekata su:

Desna obala reke Save od km 18 do km 20,

Reka Dunav, rukavac Tospašin kanal, km 1.153-1.161.

Vodoprivredno preduzeće sprovodi operativno-tehničke poslove uklanjanja, čuvanja, rastavljanja i odlaganja na komunalnu deponiju prinudno uklonjenih plovila, samostalno ili preko organizacije ovlašćene za obavljanje tih poslova.

Sprovođenje

Procedura za postavljanje plovila definisana je odlukom. U skladu sa tim vlasnik plovila dužan je da za postavljanje plovila pribavi uslove i saglasnosti od svih nadležnih institucija.

Sve akvatorije koje se koriste za postavljanje plovila moraju biti obeležene od strane ovlašćene ustanove.

Svi građevinski radovi na obali neophodni za postavljanje i funkcionisanje plovila, projektuju se i izvode u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09 i 81/09), na osnovu urbanističkih planova.

Ovaj plan je urađen u skladu sa važećim detaljnim, regulacionim i planovima detaljne regulacije i preuzete su njihove odredbe i planska rešenja.

U plan su ugrađene odredbe i planska rešenja iz sledećih urbanističkih planova:

– Generalni plan Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 27/03, 25/05);

– Izmena i dopuna DUP-a uređenja obala u Zemunu (od restorana Šaran do hotela Jugoslavija) („Službeni list grada Beograda“, broj 16/90);

– DUP sportsko-rekreativnog centra Ada Ciganlija („Službeni list grada Beograda“, broj 25/80);

– DUP savske obale („Službeni list grada Beograda“, broj 01/81);

– PDR Starog jezgra Zemuna („Službeni list grada Beograda“, broj 34/03);

– PDR privredne zone Gornji Zemun – zone 3 i 4 („Službeni list grada Beograda“, broj 14/05);

– PDR za saobraćajni potez unutrašnjeg magistralnog poluprstena od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta

– deonica od ulice Tošin bunar do čvora Autokomanda („Službeni list grada Beograda“, broj 30/07);

– PDR za saobraćajnicu severna tangenta od saobraćajnice T6 do Pančevačkog puta – sektor 2 (deonica od Zrenjaninskog puta – M 24.1 do Pančevačkog puta M 1.9) („Službeni list grada Beograda“, broj 5/07);

– Odluka o određivanju urbanističkih planova koji u celini i delovima nisu u suprotnosti sa zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni list grada Beograda“, br. 30/03, 23/04), kojom se navedeni plan sprovodi u celini.

Sastavni deo ovog plana su:

B. Tabela: Posebna pravila za postavljanje plovila po zonama;

V. Grafički prilozi;

G. Dokumentacija plana;

D. Katalog mesta na kojima je moguće postavljanje plovila sa posebnim pravilima po zonama.

Danom stupanja na snagu ovog plana, stavlja se van snage Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora grada Beograda (I faza) („Službeni list grada Beograda“, br. 10/11 i 52/11), u granicama obuhvata ovog plana.

Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

Samostalna odredba Izmene Plana mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza)

(„Sl. list grada Beograda“, br. 62/2014)

Ove izmene stupaju na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

Servis računara online zakazivanje