Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u ugostiteljskom objektu za smeštaj

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u ugostiteljskom objektu za smeštaj

Sl.glasnik RS br. 96/2009

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja evidencije gostiju u ugostiteljskom objektu za smeštaj (u daljem tekstu: objekat za smeštaj).

Član 2

U objektu za smeštaj vodi se evidencija gostiju kojima se pružaju usluge smeštaja, periodu boravka i vrsti pruženih usluga.

Član 3

Evidencija iz člana 2. ovog pravilnika vodi se u knjizi gostiju.

Knjiga gostiju jedinstvena je za domaće i strane državljane.

Član 4

Knjiga gostiju vodi se prema propisanom obrascu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Knjiga gostiju može se voditi i u elektronskoj formi.

Član 5

Knjiga gostiju vodi se ažurno, uredno i tačno na način koji omogućava uvid u unete podatke po hronološkom redu.

U slučaju da se knjiga gostiju vodi u elektronskoj formi odštampani listovi moraju biti numerisani i overeni.

Član 6

Podaci koji se unose u knjigu gostiju za domaće državljane su: prezime i ime; pol; dan, mesec i godina rođenja; mesto, opština i država rođenja; mesto, opština i država stanovanja i jedinstveni matični broj građana.

Podaci koji se unose u knjigu gostiju za strane državljane su: prezime i ime; pol; dan, mesec i godina rođenja; državljanstvo; mesto i država rođenja; vrsta, broj i datum izdavanja strane putne isprave i datum do kada je odobren boravak u Republici Srbiji.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana unose se u knjigu gostiju na osnovu ličnih isprava i drugih odgovarajućih podataka.

Član 7

Podaci o periodu boravka i vrsti pruženih usluga koji se unose u knjigu gostiju su: vrsta pruženih usluga, broj i sprat smeštajne jedinice i datum i čas dolaska i odlaska.

Član 8

Korisnik se odmah po prijemu u objektu za smeštaj evidentira u knjigu gostiju, urednim unošenjem svih podataka iz čl. 6. i 7. ovog pravilnika u tačno naznačenim kolonama.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac

KNJIGA GOSTIJU

 

OBRAZAC
KNJIGA GOSTIJU
Ugostiteljski objekat za smeštaj: _________________  

 

Datum: _________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10* 11* 12 13 14 15
RB Prezime i ime Pol Dan, mesec i godina rođenja Mesto, opština i država rođenja Mesto, opština i država stanovanja Jedinstveni matični broj građana Državljanstvo Mesto i država rođenja Vrsta, broj i datum izdavanja strane putne isprave Datum do kada je odobren boravak u Republici Srbiji Vrsta pružene usluge Broj i sprat smeštajne jedinice Datum i čas dolaska Datum i čas odlaska
                             
                             
                             
                             
                             
                             

* Popunjava se ukoliko je gost strani državljanin

 

 

Servis računara online zakazivanje