Datum prestanka radnog odnosa zaposlenog po osnovu “tehnološkog viška”

Servis računara online zakazivanje

Datum prestanka radnog odnosa zaposlenog po osnovu “tehnološkog viška”

„U skladu sa članom 185. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), ugovor o radu otkazuje se rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku.

Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog.

Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje u smislu stava 2. ovog člana, dužan je da o tome sačini pismenu belešku.

U slučaju iz stava 3. ovog člana rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.

Zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja rešenja osim ako ovim zakonom ili rešenjem nije određen drugi rok.

Zaposleni je dužan da narednog dana od dana prijema rešenja u pisanom obliku obavesti poslodavca ako želi da spor rešava pred arbitrom u smislu člana 194. Zakona.

Postupak dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu u slučaju neuspelog uručenja zaposlenom u prostorijama poslodavca, posebno u slučaju neuspelog uručenja na adresu prebivališta, boravišta i putem pošte, objektivno zahteva duže vreme. Međutim ono nije, odnosno ne mora da bude od značaja za dan prestanka radnog odnosa. Naime prema članu 185. stav 5. Zakona, zaposlenom prestaje radni odnos danom dostavljanja rešenja, osim ako ovim zakonom ili rešenjem nije određen drugi rok.

Prema tome, rešenjem o prestanku radnog odnosa po osnovu viška zaposlenih može biti tačno utvrđen datum prestanka radnog odnosa zaposlenog. Ako je dostavljanje rešenja pokušano pre dana utvrđenog kao dan prestanka radnog odnosa, a zaposleni je odbio da primi rešenje, radni odnos mu prestaje na dan utvrđen rešenjem o prestanku radnog odnosa.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00605/2011-02 od 25.07.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje