Mogućnost prebijanja manjkova i viškova robe koji su nastali po osnovu zamene robe

Servis računara online zakazivanje

Mogućnost prebijanja manjkova i viškova robe koji su nastali po osnovu zamene robe

„Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 13. Pravilnika načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013 i 137/2014) propisano je da se o izvršenom popisu sastavlja izveštaj koji sadrži: stvarno i knjigovodstveno stanje imovine i obaveza; razlike između stvarnog stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja; uzroke neslaganja između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja; predloge za likvidaciju utvrđenih razlika (prebijanje manjkova i viškova nastalih po osnovu zamena, način naknađivanja manjkova i prihodovanja viškova, otpisivanja zastarelih potraživanja, prihodovanja zastarelih obaveza i dr.); način knjiženja; primedbe i objašnjenja lica koji rukuju, odnosno koja su zadužena materijalnim i novčanim vrednostima o utvrđenim razlikama, kao i druge primedbe i predloge komisije za popis, odnosno lica iz člana 6. ovog pravilnika u vezi sa popisom.

Prema podacima iz zahteva, kompanija „XY“ doo obavlja delatnost trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom. Usled sličnosti pojedinih proizvoda (npr. žvake sa različitim ukusima i sl.) i procedura koje se sprovode u maloprodajnim objektima često dolazi do zamena/grešaka u evidentiranju prilikom prijema/popisa pojedinih proizvoda što rezultuje u nerealnim manjkovima/viškovima utvrđenim prilikom vršenja popisa. U predmetnom zahtevu naveli ste i neke uzroke koji mogu dovesti do prikazivanja nerealnih viškova/manjkova prilikom popisa (npr. prijem pojedinih proizvoda evidentira se dva puta greškom, proizvod se evidentira pod pogrešnom šifrom prilikom prijema usled sličnosti pakovanja, izgleda i vrste pojedinih proizvoda i dr.).

Imajući u vidu navedeno, kao i podatke iz zahteva, mišljenja smo da, sa aspekta računovodstvenih propisa (pre svega predmetnog pravilnika kojim se uređuje popis i usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem) nema smetnji da kompanija „XY“ doo vrši prebijanje manjkova, odnosno viškova robe nastalih po osnovu zamena. S tim u vezi, napominjemo da je neophodno da u konkretnom slučaju kompanija „XY“ doo, svojim internim aktima i procedurama, definiše kriterijume kojima bi se bliže preciziralo šta se smatra zamenom usled koje može doći do prebijanja nastalih manjkova i viškova robe (prema našem mišljenju jedan od kriterijuma bi svakako trebalo da bude proizvod iste, odnosno slične vrste, npr. slične vrste šećera, hleba, žvaka i sl).

Posebno želimo da ukažemo, da, prema našem mišljenju, „XY“ doo može svojim internim aktima predvideti utvrđivanje manjkova ili viškova na nivou kompanije (uz obavezno dokumentovanje istih, potvrdu od strane formirane centralne popisne komisije i sl.), ali je, u svakom slučaju, pre toga neophodno izvršiti popis na nivou svih pojedinačnih maloprodajnih objekata (pripremiti popisne liste na nivou svakog objekta) i s tim u vezi sačiniti pojedinačne izveštaje o izvršenom popisu.

Ovom prilikom bismo, takođe, želeli da naglasimo da se u toku godine može vršiti i vanredni popis (pored Zakonom o računovodstvu propisanog godišnjeg popisa, odnosno dodatne obaveze vršenja popisa – čl. 16. i 17.), koji treba da doprinese da se utvrđeno stvarno stanje uporedi sa knjigovodstvenim stanjem u tom trenutku, kako bi se otkrile eventualne razlike i proverila tačnost iskazanih zaliha u poslovnim knjigama pravnog lica pre vršenja godišnjeg popisa.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 401-00-1345/2015-16 od 25.05.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje