Visina penzije se određuje na osnovu celokupnog penzijskog staža koji obuhvata staž osiguranja i poseban staž

Visina penzije se određuje na osnovu celokupnog penzijskog staža koji obuhvata staž osiguranja i poseban staž

„Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon) definisano je da penzijski staž obuhvata staž osiguranja – vreme koje je osiguranik proveo na radu i po osnovu koga je bio obavezno osiguran i za koje je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i posebni staž – to su periodi van radnog odnosa odnosno van osiguranja čije je računanje izričito propisano Zakonom kao što je u konkretnom slučaju pravo na poseban staž ostvaren po osnovu učešća u ratnim dejstvima.

Odredbom člana 44. tačka 1) Zakona, propisano je da penzijski staž na osnovu koga se stiču i ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, obuhvata vreme koje se računa u staž osiguranja i poseban staž prema odredbama ovog zakona. Prema članu 47. Zakona, utvrđeno je da se u staž osiguranja računa vreme provedeno na radu odnosno u osiguranju, u efektivnom trajanju.

Prema članu 100. stav 1. Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja („Sl. list SRJ“, br. 30/96, 58/98 – odluka SUS, 70/2001, 3/2002, 39/2002 – odluka SUS i 5/2003 – dr. zakon), koji se primenjivao do 10.4.2003. godine, bilo je propisano da se u poseban staž u dvostrukom trajanju računa vreme koje je osiguranik, odnosno lice, vršeći vojne dužnosti ili druge dužnosti za vojne ciljeve ili za ciljeve državne bezbednosti provelo u akcijama i zarobljeništvu u smislu člana 264. stav 3. Zakona o Vojsci Jugoslavije („Sl. list SRJ“, br. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/2002 i 37/2002 – dr. zakon).

U poseban staž u jednostrukom trajanju računa se vreme provedeno na lečenju i medicinskoj rehabilitaciji usled bolesti ili povreda zadobijenih u akcijama i zarobljeništvu.

Dakle, pravo na tzv. „ratni staž“, imaju lica koja su učestvovala u vojnim akcijama posle 17.8.1990. godine kao i lica koja su vršila vojne i druge dužnosti za vreme ratnog stanja usled oružane agresije NATO na našu zemlju od 24.3.1999. do 26.6.1999. godine.

Imajući u vidu da je za sticanje prava na starosnu penziju, u skladu sa napred navedenim zakonom propisano navršenje određenog broja godina staža osiguranja – znači vremena provedenog u osiguranju za koje su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, poseban staž biće od uticaja samo na visinu penzije.

Međutim, period koji je utvrđen u poseban staž, s obzirom na radni odnos, i na uplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, treba se priznati u staž osiguranja i u poseban staž u jednostrukom trajanju.

S tim u vezi, ukazujemo da je Zakonom propisano da se visina penzije određuje na osnovu celokupnog penzijskog staža koji obuhvata staž osiguranja i poseban staž, što znači da će se prilikom obračuna visine penzije uračunati i periodi posebnog staža, koji će uticati na visinu prava, odnosno penzije.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00173/2014-07 od 12.03.2014. godine