Novčana naknada naime zabrane konkurencije

Novčana naknada naime zabrane konkurencije   „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 162. predviđa mogućnost da poslodavac i zaposleni ugovorom o radu ugovore uslove zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa. Poslodavac se istovremeno obavezuje da zaposlenom isplati novčanu naknadu, o čijoj visini se dogovaraju, odnosno koju ugovaraju. Zabrana konkurencije […]

Vraćanje na rad direktora posle prestanka funkcije

Vraćanje na rad direktora posle prestanka funkcije „Odredbe Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) primenjuju se i na zaposlene u ustanovama socijalne zaštite. Članom 48. Zakona predviđeno je da direktor može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme ili da obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog […]

Zarada, naknada zarade za rad stranca nerezidenta – direktora privrednog društva

Zarada, naknada zarade za rad stranca nerezidenta – direktora privrednog društva „1. Strani državljanin može zasnovati radni odnos u Republici Srbiji ako ispunjava opšte uslove utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktom za obavljanje poslova radnog mesta za koje zasniva radni odnos i posebne uslove utvrđene zakonom, saglasno članu 1. Zakona o uslovima za zasnivanje […]

Zabrana konkurencije, obaveza isplate naknade zarade i mogućnost zahteva zaposlenom za štetu

Zabrana konkurencije, obaveza isplate naknade zarade i mogućnost zahteva zaposlenom za štetu   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 162. predviđena je mogućnost da poslodavac i zaposleni ugovorom o radu ugovore uslove zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa. Zabrana konkurencije predstavlja nemogućnost obavljanja određenih poslova, koji […]

Angažovanje lica starijeg od 30 godina za obavljanje privremenih ili povremenih poslova

Angažovanje lica starijeg od 30 godina za obavljanje privremenih ili povremenih poslova „U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor […]

Volonterski rad direktora

Volonterski rad direktora „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 48. reguliše položaj i status direktora. Lice koje je izabrano za direktora može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme, ili da obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa. Lice koje je izabrano za direktora bez zasnivanja radnog […]

Direktor u dopunskom radu u drugom pravnom licu

„Prema čl. 48. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 – dalje: Zakon), lice izabrano za direktora, može da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme, ili da obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa. Organ koji je doneo odluku o izboru direktora, uz saglasnost lica koje je izabrano na tu funkciju, odlučuje o statusu […]