Odluka o postupanju sa novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan

Odluka o postupanju sa novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan Sl.glasnik RS br. 62/2013 1. Ovom odlukom uređuje se način postupanja Narodne banke Srbije, banaka, rezidenta – privrednog subjekta koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost (u daljem tekstu: privredni subjekt) i ovlašćenih menjača s novcem za […]

Odluka o metodologiji za obavljanje interne kontrole poslova koje obveznici iz člana 5. Zakona o sprečavanju pranja novca izvršavaju prema tom zakonu

Odluka o metodologiji za obavljanje interne kontrole poslova koje obveznici iz člana 5. Zakona o sprečavanju pranja novca izvršavaju prema tom zakonu Sl. list SRJ br. 38/2002, Sl. list SCG br. 1/2003 1. Ovom odlukom utvrđuje se metodologija za obavljanje interne kontrole poslova obveznika iz člana 5. Zakona o sprečavanju pranja novca (u daljem tekstu: […]

Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Sl. glasnik RS br. 7/2010, 41/2011 Član 1 Ovim pravilnikom, kao metodologija za izvršavanje poslova koje obveznik i advokat vrše u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 20/09 i 72/09 […]

Zakon o finansijskom lizingu

Zakon o finansijskom lizingu Sl. glasnik RS br. 55/2003, 61/2005, 31/2011, 99/2011 Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se posao finansijskog lizinga, ugovor o finansijskom lizingu, prava i obaveze subjekata u poslu finansijskog lizinga, uslovi pod kojima se mogu obavljati poslovi finansijskog lizinga, nadzor nad poslovanjem davalaca lizinga i Registar […]

Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora

Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora Sl. glasnik RS br. 61/2015 Ovom odlukom propisuju se minimalni uslovi na osnovu kojih davalac finansijskog lizinga (u daljem tekstu: davalac lizinga) zaključuje ugovore o lizingu, kao i način iskazivanja lizing […]

Zakon o faktoringu

Zakon o faktoringu Sl.glasnik RS br. 62/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se pojam i predmet faktoringa, učesnici u faktoringu, uslovi i način obavljanja faktoringa, vrste faktoringa, prava i obaveze učesnika u faktoringu, ugovor o faktoringu, obrnuti faktoring i nadzor nad obavljanjem faktoringa. II DEFINICIJE POJMOVA Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u […]

Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje poslova faktoringa

Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje poslova faktoringa Sl.glasnik RS br. 93/2013 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi i način izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa (u daljem tekstu: odobrenje). Član 2 Zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje posla faktoringa (u daljem tekstu: zahtev za izdavanje odobrenja), saglasno članu […]

Odluka o utvrđivanju poslova platnog prometa u vezi s gotovinom koje može da obavlja agent i o uslovima za obavljanje tih poslova

Odluka o utvrđivanju poslova platnog prometa u vezi s gotovinom koje može da obavlja agent i o uslovima za obavljanje tih poslova Sl.glasnik RS br. 115/2013 1. Ovom odlukom utvrđuju se poslovi platnog prometa iz člana 40. tačka 8. Zakona o platnom prometu koje može da obavlja agent u ime banke i propisuju uslovi koje […]

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost

Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost Sl.glasnik RS br. 77/2011 Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost. Član 2 Pravna lica i […]

Obaveza podnošenje originalne dokumentacije prilikom isplate iznosa većih od 100.000 dinara

„Odredbom člana 51. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009 i 44/2009 – dalje: Zakon) propisano je da preduzetnik, nezavisno od načina na koji se oporezuje, dužan je da sva plaćanja vrši preko tekućeg računa kod banke i da vodi […]