Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora

Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora

Sl. glasnik RS br. 61/2015

  1. Ovom odlukom propisuju se minimalni uslovi na osnovu kojih davalac finansijskog lizinga (u daljem tekstu: davalac lizinga) zaključuje ugovore o lizingu, kao i način iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora.
  2. Pojedini pojmovi, u smislu ove odluke, imaju sledeće značenje:

1) primalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga i lizing naknada imaju značenje utvrđeno Zakonom o finansijskom lizingu (u daljem tekstu: Zakon);

2) bruto nabavna vrednost predmeta lizinga, iznos učešća, plan otplate, pregled obaveznih elemenata lizinga i efektivna kamatna stopa imaju značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga;

3) rata lizing naknade jeste deo ukupno ugovorenog iznosa lizing naknade koji primalac lizinga plaća u periodima predviđenim ugovorom (npr. mesečno, tromesečno i sl.);

4) preduzetnik ima značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuju privredna društva;

5) poljoprivrednik je fizičko lice koje je nosilac, odnosno član registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u smislu zakona kojim se uređuju poljoprivreda i ruralni razvoj;

6) stepen zaduženosti je odnos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih mesečnih neto prihoda primaoca lizinga – fizičkog lica koje nije ni preduzetnik ni poljoprivrednik (stepen zaduženosti davalac lizinga utvrđuje pre zaključenja ugovora, kao i posle toga, u skladu s načinom i dinamikom koju je propisao svojim aktom);

7) ukupne mesečne kreditne obaveze fizičkog lica koje nije ni preduzetnik ni poljoprivrednik predstavljaju zbir svih mesečnih obaveza po kreditima i kreditnim karticama (mesečna obaveza od ukupno odobrenog kredita po kartici), aktiviranih jemstava po kreditima i obaveza po osnovu lizinga iskazanih na mesečnom nivou (obaveze po osnovu prethodno zaključenih ugovora o lizingu uvećane za iznos rate lizing naknade ugovora o lizingu koji se zaključuje);

8) zapisnik o primopredaji predmeta lizinga jeste dokument koji, za svaku pojedinačnu isporuku, odnosno davanje na korišćenje nepokretnosti – predmeta lizinga, potpisuju isporučilac i primalac lizinga, a koji obavezno sadrži: poslovno ime i sedište, odnosno ime, prezime i prebivalište isporučioca, davaoca i primaoca lizinga, precizno određenje predmeta lizinga, broj i datum ugovora o lizingu po kome se isporuka vrši, kao i datum i mesto isporuke.

  1. Minimalni uslovi pod kojima davalac lizinga može zaključiti ugovor o lizingu su sledeći:

1) nabavna vrednost predmeta lizinga iz ugovora o lizingu ne može biti manja od 200.000 dinara;

2) u ugovoru o lizingu predmet lizinga i njegove karakteristike moraju biti precizno određeni (npr. ako je predmet ugovora o lizingu vozilo, njegovim karakteristikama smatraju se marka, tip, godina proizvodnje, kapacitet i sl.), a taj ugovor mora sadržati i sve ostale obavezne elemente propisane Zakonom;

3) finansijsko stanje, odnosno kreditna sposobnost primaoca lizinga moraju biti ocenjeni kao zadovoljavajući, sa stanovišta unutrašnjih opštih akata davaoca lizinga kojima se uređuju identifikovanje i merenje rizika poslovanja, odnosno upravljanje tim rizicima.

  1. Ako se ugovor o lizingu zaključuje s primaocem lizinga koji nije pravno lice, pored uslova iz tačke 3. ove odluke, za zaključenje ugovora o lizingu moraju biti ispunjeni i sledeći uslovi:

1) pre zaključenja ugovora, primaocu lizinga moraju biti pružene informacije i odgovarajuća objašnjenja o uslovima koji se odnose na ugovor, i to na način koji će mu omogućiti da uporedi ponude različitih davalaca lizinga i proceni da li ovi uslovi odgovaraju njegovim potrebama i finansijskoj situaciji i koji ga nijednog trenutka neće dovesti u zabludu;

2) primalac lizinga mora biti prethodno upoznat sa opštim uslovima poslovanja davaoca lizinga (uključujući i akte kojima se utvrđuju naknade i drugi troškovi koje davalac lizinga naplaćuje korisnicima) koji važe na dan zaključenja ugovora;

3) ugovor mora sadržati sve obavezne elemente propisane zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga;

4) forma i sadržina plana otplate lizinga i pregleda obaveznih elemenata lizinga, kao i način iskazivanja lizing naknada i drugih troškova koji nastaju zaključenjem ugovora, moraju biti usklađeni s propisom Narodne banke Srbije kojim se uređuju uslovi i način obračuna efektivne kamatne stope, kao i izgled i sadržina obrazaca koji se uručuju korisniku;

5) primerak ugovora mora biti uručen primaocu lizinga zajedno s planom otplate lizinga i pregledom obaveznih elemenata lizinga;

6) ako je, na zahtev primaoca lizinga, ugovor indeksiran u stranoj valuti, odnosno nije ugovoren u dinarima – valuta indeksacije može biti evro, odnosno druga strana valuta, u skladu s propisom Narodne banke Srbije.

  1. Ako je primalac lizinga fizičko lice koje nije ni preduzetnik ni poljoprivrednik, pored uslova iz tač. 3. i 4. ove odluke, za zaključenje ugovora o lizingu potrebno je da budu ispunjeni i sledeći uslovi:

1) primalac lizinga mora uplatiti učešće u iznosu koji nije manji od 20% iznosa bruto nabavne vrednosti predmeta lizinga, osim u slučaju da zahtev za uplatu učešća nije dozvoljen Zakonom;

2) davalac lizinga je dužan da kreditnu sposobnost primaoca lizinga proceni na osnovu analize stepena zaduženosti tog lica, kao i valutne strukture njegovih ukupnih mesečnih kreditnih obaveza, naročito uzimajući u obzir veću izloženost riziku lica čije su obaveze ugovorene u stranoj valuti ili u dinarskoj protivvrednosti strane valute.

  1. Davalac lizinga dužan je da formira dosije primaoca lizinga, koji obavezno sadrži:

1) dokumentaciju na osnovu koje su utvrđeni identitet primaoca lizinga i isporučioca predmeta lizinga, identitet i svojstvo zakonskog zastupnika, punomoćnika, odnosno prokuriste – fizičkog lica koje je, u ime i za račun primaoca lizinga, odnosno isporučioca predmeta lizinga, zaključilo ugovor s davaocem lizinga;

2) ugovor o isporuci predmeta lizinga;

3) izveštaj iz baze podataka o zaduženosti i o urednosti izvršavanja obaveza primaoca lizinga;

4) procenu finansijskog stanja, odnosno kreditne sposobnosti primaoca lizinga i dokumentaciju na osnovu koje je izvršena ta procena;

5) akt nadležnog organa davaoca lizinga o odobrenju finansiranja;

6) ponudu i nacrt ugovora, odnosno plan otplate lizinga i pregled obaveznih elemenata lizinga, s podacima o tome da su primaocu lizinga koji nije pravno lice uručeni primerci tih dokumenata (datum uručenja i potpis primaoca lizinga, odnosno lica koje ga zastupa);

7) ugovor o lizingu s podacima o tome da je primaocu lizinga uručen primerak ugovora (datum uručenja i potpis primaoca lizinga, odnosno lica koje ga zastupa);

8) u slučaju da je ugovor indeksiran u stranoj valuti, dokaz da je korisniku finansijskog lizinga ponuđeno da ugovor zaključi u dinarima, kao i pismeni dokaz o tome da je korisnik zahtevao da ugovor bude indeksiran u evrima, odnosno drugoj stranoj valuti određenoj propisom Narodne banke Srbije;

9) prepisku i drugu dokumentaciju između davaoca i primaoca lizinga koja se odnosi na sporna i druga pitanja u vezi sa ispunjenjem ugovornih obaveza, a posebno dokumentaciju u vezi s naplatom potraživanja i merama koje su preduzete radi te naplate (fakture davaoca lizinga, aneks ugovora s novim planom otplate, obaveštenja, opomene i dr.);

10) fakturu isporučioca predmeta lizinga;

11) zapisnik o primopredaji predmeta lizinga;

12) drugu dokumentaciju, u skladu s propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno zaštita korisnika finansijskih usluga, kao i drugu dokumentaciju za koju davalac lizinga oceni da je potrebna.

Dokumentacijom kojom se dokazuje identitet lica iz stava 1. odredba pod 1) ove tačke smatra se sledeća dokumentacija:

1) za fizičko lice – fotokopija lične karte ili drugog važećeg identifikacionog dokumenta s fotografijom (npr. obrazac s podacima sa elektronske lične karte, pasoš);

2) za preduzetnika – izvod iz registra privrednih subjekata, drugog posebnog registra, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva, odnosno registra drugog organa nadležnog za vođenje registra;

3) za poljoprivrednika – izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava;

4) za pravno lice – izvod iz registra privrednih subjekata, odnosno drugog registra pravnih lica koji, u skladu sa zakonom, vodi Agencija za privredne registre, odnosno organ nadležan za vođenje takvog registra u skladu s propisima zemlje sedišta pravnog lica.

Na dokumentaciji iz stava 2. ove tačke moraju biti upisani podaci o licu koje je izvršilo uvid u tu dokumentaciju, kao i o datumu i vremenu izvršenog uvida.

  1. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora („Službeni glasnik RS“, broj 94/11).
  2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.