Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Sl. glasnik RS br. 7/2010, 41/2011

Član 1

Ovim pravilnikom, kao metodologija za izvršavanje poslova koje obveznik i advokat vrše u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 20/09 i 72/09 – u daljem tekstu: Zakon), propisuju se: kriterijumi na osnovu kojih obveznik svrstava stranku, poslovni odnos, odnosno uslugu koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakciju u nisko rizičnu grupu za pranje novca ili finansiranje terorizma; uslovi pod kojima se identitet stranke, odnosno njenog zakonskog zastupnika može utvrditi i proveriti putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata stranke; način na koji obveznik dostavlja Upravi za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) podatke iz člana 37. st. 1 – 4. Zakona; uslovi pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni da Upravi prijave gotovinske transakcije u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti; sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica i zamenika ovlašćenog lica; način vršenja unutrašnje kontrole, čuvanja i zaštite podataka, vođenja evidencija i stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih kod obveznika i advokata; lista država koje ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma; lista država koje primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši i obavezno unošenje pojedinih indikatora u listu indikatora koju sastavljaju obveznik i advokat.

I KRITERIJUMI NA OSNOVU KOJIH OBVEZNIK SVRSTAVA STRANKU, POSLOVNI ODNOS, ODNOSNO USLUGU KOJU PRUŽA U OKVIRU SVOJE DELATNOSTI ILI TRANSAKCIJU U NISKO RIZIČNU GRUPU ZA PRANJE NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

Član 2

U smislu ovog pravilnika, javni organ jeste domaći ili strani državni organ, organ autonomne pokrajine, organ jedinice lokalne samouprave, javna agencija, javna služba, javni fond, javni zavod ili komora, kao i druga javna institucija koja vrši delatnost od javnog interesa na osnovu domaćih propisa, propisa stranih država ili međunarodnih organizacija.

Član 3

Stranka za koju postoji nizak stepen rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma može biti strani javni organ koji ispunjava sledeće kriterijume:

1) da vrši javnu funkciju na osnovu primarnog i sekundarnog zakonodavstva Evropske unije;

2) da se njegov identitet može utvrditi iz javno dostupnih podataka;

3) da su način na koji vrši svoju delatnost, kao i rezultati revizije njegovog poslovanja poznati i dostupni javnosti;

4) da je odgovoran instituciji Evropske unije ili državi članici Evropske unije, ili je na drugi način obezbeđena efikasna kontrola njegovih aktivnosti.

Član 4

Stranka za koju postoji nizak stepen rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma može biti pravno lice koje nije javni organ ako ispunjava sledeće uslove:

1) da nije lice iz člana 4. Zakona;

2) da pruža finansijske usluge;

3) da je registrovano u državi koja je na listi država koje primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši;

4) da je u državi u kojoj je registrovano dužno da preduzima mere i radnje za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma;

5) da se njegov identitet može utvrditi iz javno dostupnih podataka;

6) da podleže obaveznoj zakonskoj registraciji za obavljanje delatnosti;

7) da je adekvatno nadzirano u vršenju radnji i mera iz tačke 4) ovog stava. Adekvatnim nadzorom smatra se nadzor od strane nadležnog državnog organa koji uključuje neposrednu kontrolu internih procedura, evidencija podataka i poslovne dokumentacije;

8) da su propisane adekvatne sankcije za neizvršavanje obaveza iz tačke 4) ovog stava.

Stranka za koju postoji nizak stepen rizika od pranja novca ili finansiranja terorizma može biti i poslovna jedinica ili društvo ćerka u većinskom vlasništvu stranke iz stava 1. ovog člana ako su ispunjeni uslovi iz člana 38. Zakona.

Član 5

Obveznik je dužan da proveri ispunjenost uslova iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Obveznik je dužan da od stranke pribavi pismenu izjavu o ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Član 5a

Stranka za koju postoji nizak stepen rizika i na koju se primenjuju pojednostavljene radnje i mere poznavanja i praćenja stranke može biti i svako drugo lice kome je taj stepen rizika utvrđen analizom rizika koju obveznik izrađuje na osnovu člana 7. stav 1. Zakona.

Član 6

Usluga koju obveznik pruža u okviru svoje delatnosti (u daljem tekstu: usluga), kao i transakcija povezana sa tom uslugom može predstavljati nizak rizik od pranja novca i finansiranja terorizma ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da se usluga vrši na osnovu pismenog ugovora;

2) da se transakcije povezane sa uslugom vrše preko računa koji stranka ima otvoren kod banke ili slične institucije u Republici Srbiji ili stranoj državi koja je na listi država koje primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši;

3) da priroda usluge ili sa njom povezane transakcije omogućava pravovremeno izvršavanje mera poznavanja i praćenja stranke ako u vezi sa transakcijom ili strankom postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

4) da vrednost usluge ili sa njom povezane transakcije ne prelazi iznos:

– utvrđen u članu 12. Zakona kada se radi o uslugama koje se odnose na štednju sa sličnim karakteristikama ugovoru o životnom osiguranju;

– od 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti godišnje, kada se radi o ugovoru o lizingu;

– od 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za ukupni iznos usluge i sa njom povezanih transakcija;

5) da korist od usluga ili sa njom povezanih transakcija ne sme imati treće lice, osim u slučaju smrti, nastanka invaliditeta, doživljavanja unapred utvrđenih godina života ili drugih sličnih okolnosti.

Obveznik je dužan da organ nadležan za vršenje nadzora nad primenom Zakona, obavesti o uvođenju nisko rizične usluge u poslovnu ponudu.

Usluga ili sa njom povezane transakcije koje se odnose na investiranje sredstava u finansijsku imovinu (hartije od vrednosti, depozitni sertifikati), uključujući zahteve iz osiguranja i druge vrste uslovnih zahteva, može predstavljati nizak rizik od pranja novca i finansiranja terorizma ako, pored uslova iz stava 1. ovog člana, su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je korist od usluge ili sa njom povezanih transakcija naplativa u roku dužem od tri godine;

2) usluga ili sa njom povezane transakcije ne mogu služiti kao obezbeđenje naplate potraživanja;

3) u toku trajanja poslovnog odnosa:

– nije dozvoljeno povećanje ugovorenih iznosa plaćanja;

– nije dozvoljen otkup polise osiguranja;

– nije moguć prevremen raskid poslovnog odnosa.

II USLOVI POD KOJIMA SE IDENTITET STRANKE, ODNOSNO NJENOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA MOŽE UTVRDITI I PROVERITI PUTEM KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA STRANKE

Član 7

Uslovi pod kojima se može utvrditi i proveriti identitet stranke (fizičkog lica), odnosno njenog zakonskog zastupnika putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata stranke su:

1) da je kvalifikovani elektronski sertifikat stranke izdat od strane sertifikacionog tela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim je uređeno elektronsko poslovanje i elektronski potpis;

2) da kvalifikovani elektronski sertifikat stranke nije izdat pod pseudonimom;

3) da obveznik obezbedi tehničke i druge uslove koji mu omogućavaju da u svakom trenutku proveri da li je kvalifikovani elektronski sertifikat stranke istekao ili opozvan i da li je privatni kriptografski ključ važeći i izdat u skladu sa tačkom 1) ovog stava;

4) da obveznik proveri da li kvalifikovani elektronski sertifikat stranke ima ograničenja upotrebe sertifikata u pogledu visine transakcije, načina poslovanja i sl. i da svoje poslovanje uskladi sa tim ograničenjima;

5) obveznik je dužan da obezbedi tehničke uslove za vođenje evidencije o korišćenju sistema putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata stranke.

Obveznik je dužan da obavesti Upravu i nadzorni organ da će utvrđivanje i proveru identiteta stranke vršiti na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata stranke. Prilikom obaveštavanja, dužan je da dostavi i izjavu o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana.

IIa SADRŽAJ I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA I ZAMENIKA OVLAŠĆENOG LICA

Član 7a

Licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica stiče lice koje je položilo stručni ispit za obavljanje poslova ovlašćenog lica (u daljem tekstu: stručni ispit).

Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela.

U posebnom delu stručnog ispita se proverava znanje kandidata o specifičnostima rizika za pranje novca i finansiranje terorizma u odnosu na oblast koja je posebna za svakog obveznika.

Program za polaganje opšteg dela stručnog ispita, kao i program za polaganje posebnog dela stručnog ispita odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 7b

Datum, mesto i vreme održavanja stručnog ispita, kao i rok za podnošenje prijave za polaganje stručnog ispita, utvrđuje direktor Uprave, a podaci o tome, kao i o literaturi za polaganje stručnog ispita, objavljuju se na sajtu Uprave.

Član 7v

Prijava za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog lica sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, JMBG, mesto i adresa prebivališta kandidata, zanimanje i naziv poslodavca kod koga je kandidat zaposlen (ako je kandidat zaposlen), kao i broj telefona i elektronsku adresu kandidata.

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se na obrascu P1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Kandidat se u prijavi iz stava 1. ovog člana odlučuje za oblast u kojoj želi da ima licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana se prilaže i dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita i za izdavanje licence.

Kandidat može polagati stručni ispit za više oblasti u kojima želi da ima licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica.

Uprava pismeno obaveštava kandidata o datumu, mestu i vremenu održavanja stručnog ispita.

Član 7g

Stručni ispit se polaže pred Komisijom za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje direktor Uprave.

Komisija ima tri člana, od kojih je jedan predsednik.

Komisija odlučuje većinom glasova svih članova.

Član 7d

Stručni ispit se polaže pismeno i traje dva sata.

Komisija utvrđuje zadatke za polaganje opšteg i posebnog dela stručnog ispita.

O obavljenom stručnom ispitu Komisija sastavlja zapisnik za svakog kandidata posebno, u roku od 15 dana od dana održavanja stručnog ispita, i uspeh kandidata ocenjuje sa: „položio“ ili „nije položio“.

Zapisnik Komisije sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja kandidata, JMBG kandidata, mesto i adresu prebivališta kandidata, zanimanje kandidata, naziv poslodavca ako je kandidat zaposlen, imena i prezimena članova Komisije, uspeh kandidata, datum i potpise članova Komisije. Uz zapisnik se prilaže pismeni odgovor kandidata na zadatke stručnog ispita.

Smatra se da nije položio stručni ispit kandidat koji je odustao od započetog odgovaranja na zadatke, kao i kandidat koji je na stručnom ispitu dobio manje od 80% mogućih bodova.

Uprava obaveštava kandidata o rezultatima stručnog ispita u roku od 20 dana od dana kada je stručni ispit održan.

Kandidat koji nije položio stručni ispit ima pravo da ponovo polaže stručni ispit po isteku roka od dva meseca od dana poslednjeg polaganja stručnog ispita.

Član 7đ

Kandidatu koji je položio stručni ispit, direktor Uprave izdaje licencu za obavljanje poslova ovlašćenog lica u oblasti za koju je položio stručni ispit. Licenca se izdaje na pet godina. Nakon isteka roka od pet godina, opet se polaže stručni ispit.

Licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica se izdaje na obrascu P2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Licenca je pravougaonog oblika, formata A4, sa vodoravno odštampanim tekstom.

Licenca sadrži:

1) u gornjem delu, na sredini, tekst: „REPUBLIKA SRBIJA“, a ispod toga tekst: „Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca“;

2) ispod toga, na sredini, grafički prikaz službene značke ovlašćenog državnog službenika u Upravi;

3) ispod toga, na sredini, tekst: „Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 20/09, 72/09 i 91/10), izdaje se“;

4) ispod toga, na sredini, tekst: „L I C E N C A“, a ispod toga, na sredini, tekst: „za obavljanje poslova ovlašćenog lica u“, a pored toga označeno mesto za upisivanje oblasti u kojoj se stiče licenca;

5) ispod toga, na sredini, tekst: „ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, prebivalište“ sa označenim mestom za upisivanje tih podataka;

6) ispod toga, na sredini, zaštitni hologram sa stilizovanim grafičkim prikazom značke ovlašćenog državnog službenika u Upravi;

7) ispod zaštitnog holograma, sa leve strane, tekst „Datum izdavanja:“ sa označenim mestom za upisivanje datuma izdavanja licence; pored toga, na sredini, serijski broj licence sa označenim mestom za upisivanje serijskog broja licence, a pored toga, sa desne strane mesto pečata i tekst: „DIREKTOR“ sa označenim mestom za potpis direktora Uprave;

8) ispod toga, tekst: „Važi do:“ sa označenim mestom za upisivanje datuma isteka licence.

Uprava vodi evidenciju o licima kojima je izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica, koja sadrži podatke iz člana 7d stav 4. ovog pravilnika.

Član 7e

Troškovi organizovanja stručnog ispita i izdavanja licenci su realni i predstavljaju stvarne troškove koje Uprava ima u vezi sa pripremom domaće i strane stručne literature za polaganje stručnog ispita, tehničko-informatičkom organizacijom polaganja stručnog ispita, kao i izdavanjem licenci. Visina troškova organizovanja stručnog ispita i izdavanja licenci se objavljuje na sajtu Uprave.

III NAČIN VRŠENJA UNUTRAŠNJE KONTROLE, ČUVANJA I ZAŠTITE PODATAKA, VOĐENJA EVIDENCIJA I STRUČNOG OBRAZOVANJA, OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH KOD OBVEZNIKA I ADVOKATA

Član 8

Svrha unutrašnje kontrole iz člana 44. Zakona je sprečavanje, otkrivanje i otklanjanje nedostataka u primeni Zakona, kao i unapređivanje unutrašnjih sistema za otkrivanje transakcija i lica za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Obveznik je u obavljanju unutrašnje kontrole dužan da, metodom slučajnog uzorka ili na drugi odgovarajući način, vrši provere i testiranje primene sistema protiv sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usvojenih procedura.

Član 9

U slučaju promene u poslovnom procesu obveznika (npr. organizacione promene, promene poslovnih procedura, uvođenja nove usluge), obveznik je dužan da u okviru unutrašnje kontrole proveri i uskladi svoje procedure, kako bi bile adekvatne za izvršavanje obaveza iz Zakona.

Proveru usklađenosti sistema i procedura za primenu Zakona, kao i primene tih procedura, obveznik je dužan da sprovodi jednom godišnje, i svaki put kad dođe do promene iz stava 1. ovog člana, najkasnije do dana uvođenja te promene u poslovnu ponudu.

Član 10

Obveznik i organi upravljanja kod obveznika odgovorni su za obezbeđivanje i organizaciju unutrašnje kontrole poslova koji se izvršavaju kod obveznika u skladu sa Zakonom.

Obveznik svojim aktom određuje ovlašćenja i odgovornosti organa upravljanja, organizacionih jedinica, ovlašćenih lica i drugih subjekata u obvezniku u vršenju unutrašnje kontrole, kao i način i raspored vršenja unutrašnje kontrole.

Član 11

Obveznik je dužan da sačini godišnji izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli i preduzetim merama nakon te kontrole, i to najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) broj prijavljenih gotovinskih transakcija u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti;

2) broj prijavljenih transakcija ili lica za koje se sumnja da su u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma;

3) broj transakcija ili lica za koja se sumnja da su u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma koji su prijavljeni ovlašćenom licu od strane zaposlenih kod obveznika a nisu prijavljeni Upravi;

4) broj uspostavljenih poslovnih odnosa kod kojih je identitet stranke utvrđen na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata stranke, kao i broj poslovnih odnosa uspostavljenih preko punomoćnika;

5) učestalost korišćenja pojedinačnih pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija (u daljem tekstu: indikatori) kod prijavljivanja transakcija ovlašćenom licu od strane zaposlenih kod obveznika;

6) broj unutrašnjih kontrola izvršenih na osnovu ovog pravilnika, kao i nalazi unutrašnje kontrole (broj uočenih i ispravljenih grešaka, opis uočenih grešaka itd.);

7) mere preduzete na osnovu izvršenih unutrašnjih kontrola;

8) podatke o izvršenoj unutrašnjoj kontroli informacionih tehnologija korišćenih u primeni odredaba Zakona (obezbeđivanje zaštite podataka koji se prenose elektronskim putem, čuvanje podataka o strankama i transakcijama u centralizovanoj bazi podataka);

9) podatke o sadržini programa obuke na planu otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, mestu i licima koja su izvršila programe obuke, broju zaposlenih koji su pohađali obuku, kao i procena potreba za dalje obučavanje i usavršavanje zaposlenih;

10) podatke o preduzetim merama na čuvanju podataka koji su službena tajna;

11) broj uspostavljenih poslovnih odnosa kod kojih je trećem licu povereno vršenje pojedinih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke.

Obveznik je dužan da izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavi Upravi i organima koji vrše nadzor nad primenom Zakona, na njihov zahtev u roku od tri dana od dana podnošenja tog zahteva.

Član 12

Obveznik i advokat su dužni da vode evidencije o podacima i informacijama prikupljenim u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom u elektronskom obliku, kao i o dokumentaciji koja se odnosi na te podatke i informacije po hronološkom redu i na način koji omogućava adekvatan pristup tim podacima, informacijama i dokumentaciji.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da obezbede odgovarajuće pretraživanje evidencija o podacima i informacijama koje se vode u elektronskom obliku najmanje po sledećim kriterijumima: ime, prezime, naziv pravnog lica, datum transakcije, iznos transakcije, valuta transakcije i država sa kojom se vrši transakcija.

Lica iz stava 1. ovog člana svojim aktima određuju način i mesto čuvanja i lica koja imaju pristup podacima, informacijama i dokumentaciji iz stava 1. ovog člana.

Član 13

Program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih kod obveznika i advokata iz člana 43. stav 3. Zakona najmanje sadrži:

1) planirani broj obuka na godišnjem nivou;

2) planirani broj zaposlenih koji će pohađati obuke, kao i profil zaposlenih kojima su obuke namenjene;

3) teme iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koje će biti predmet obuka;

4) način realizacije obuka (seminari, radionice i dr.).

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA UPRAVI OD STRANE OBVEZNIKA

Član 14

Podatke o transakcijama iz člana 37. st. 1 – 4. Zakona, obveznici dostavljaju Upravi na jedan od sledećih načina:

1) telefonom;

2) faksom;

3) preporučenom pošiljkom;

4) dostavom preko kurira;

5) elektronskim putem.

Član 15

Podatke iz člana 37. st. 1-4. Zakona obveznik dostavlja na obrascima 1, 2, 3 i 4, koji su, sa uputstvima za njihovo popunjavanje, odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 16

Podaci se mogu dostaviti telefonom ili faksom samo u slučaju kada se odnose na transakcije ili lica za koja postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

U slučaju iz stava 1. ovog člana pravna i fizička lica iz tog stava dužna su da podatke dostave Upravi najkasnije prvog narednog radnog dana na jedan od načina iz člana 14. tač. 3) do 5) ovog pravilnika.

Član 17

Podatke o gotovinskim transakcijama obveznik dostavlja na jedan od načina iz člana 14. tač. 3) do 5) ovog pravilnika odmah po izvršenju transakcije, a najkasnije u roku od tri dana od dana izvršenja transakcije.

Ako poslednji dan roka pada na dan državnog praznika ili u dan kada Uprava ne radi, rok ističe protekom prvog narednog radnog dana.

Član 18

Banke koje vrše poslove platnog prometa dostavljaju Upravi podatke elektronskim putem.

Podatke iz stava 1. ovog člana mogu da dostavljaju Upravi elektronskim putem i drugi obveznici na osnovu sporazuma sa Upravom.

Ako obveznik ne može elektronskim putem da dostavi podatke iz ovog pravilnika, dužan je da podatke dostavi na alternativnom medijumu (kompakt disk, USB disk i dr.) ili u pismenoj formi.

Uprava potvrđuje prijem podataka iz ovog pravilnika u pismenoj ili elektronskoj formi.

V USLOVI POD KOJIMA OBVEZNICI ZA ODREĐENE STRANKE NISU DUŽNI DA UPRAVI PRIJAVE GOTOVINSKE TRANSAKCIJE U IZNOSU OD 15.000 EVRA ILI VIŠE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI

Član 19

Obveznik nije dužan da Upravi dostavlja podatke o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti u slučajevima polaganja dnevnih pazara od prodaje roba i usluga stranaka iz stava 2. ovog člana, osim u slučaju kada postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma i pod uslovom da stranka ima otvoren račun kod obveznika u skladu sa Zakonom.

Stranke koje vrše transakcije iz stava 1. ovog člana su:

1) javna preduzeća;

2) direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.

Član 20

Obveznik nije dužan da prijavljuje Upravi gotovinske transakcije kojima se vrši:

1) prenos novca sa jednog računa stranke na drugi račun stranke, kada su računi otvoreni kod istog obveznika;

2) zamena novca na računu stranke za drugu valutu, a novac ostaje na računu stranke kod obveznika;

3) oročavanje novca na računu stranke ili ponovno oročavanje (reoročavanje) novca na računu stranke.

Obveznik nije dužan da prijavi Upravi gotovinske transakcije koje vrše stranke za koje se u skladu sa Zakonom primenjuju pojednostavljene mere poznavanje i praćenje stranke.

VI LISTA DRŽAVA KOJE NE PRIMENJUJU STANDARDE U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Član 21

Države koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija i podataka koje poseduje Uprava, ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma su:

1) Iran;

2) Narodna Demokratska Republika Koreja (Severna Koreja).

VII LISTA DRŽAVA KOJE PRIMENJUJU STANDARDE U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOJI SU NA NIVOU STANDARDA EVROPSKE UNIJE ILI VIŠI

Član 22

Države koje primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši su:

1) države članice Evropske unije;

2) Republika Argentina, Australija, Federativna Republika Brazil, Japan, Južnoafrička Republika, Kanada, Sjedinjene Države Meksika, Novi Zeland, Ruska Federacija, Republika Singapur, Hong Kong, Švajcarska Konfederacija, Sjedinjene Američke Države.

VIII OBAVEZNO UNOŠENJE POJEDINIH INDIKATORA U LISTU

Član 23

Prilikom izrade liste indikatora iz člana 50. stav 1. Zakona, obveznik i advokat su dužni da unesu i indikatore koji su objavljeni na veb sajtu Uprave.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24

Danom početka primene ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju metodologije, obaveza i radnji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca („Službeni glasnik RS“, br. 59/06 i 22/08).

Član 25

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. marta 2010. godine.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

(Sl. glasnik RS“, br. 41/2011)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a odredbe člana 3. ovog pravilnika počinju da se primenjuju od 1. januara 2012. godine.

Obrazac 1

Izveštaj o gotovinskim i sumnjivim transakcijama

Deo 1 – Vrsta izveštaja

1. Broj izveštaja
2. Ovim izveštajem se menja prethodno dostavljen izveštaj a) Da  b) Ne 
3. U izveštaju se navode razlozi za sumnju a) Da  b) Ne 
4. Razlozi za sumnju:
5. Indikatori da postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma:

Deo 2 – Učesnici u transakcijama

6. Učesnici u transakcijama:

Redni broj Ime i prezime / Naziv JMBG / PIB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Deo 3 – Fizičko lice

7.1. Fizičko lice:

7.1.1. Lice je: a) Rezident b) Nerezident
7.1.2. Ime
7.1.3. Prezime
7.1.4. JMBG
7.1.5. Mesto rođenja
7.1.6. Datum rođenja
7.1.7. Prebivalište (mesto)
7.1.8. Prebivalište (adresa)
7.1.9. Identifikaciona isprava a) Lična karta
b) Pasoš
v) Vozačka dozvola
g) Izbeglička legitimacija
d) Vojna knjižica
đ) Diplomatski pasoš
e) Izvod iz matične knjige rođenih
ž) Ostalo
7.1.10. Broj isprave
7.1.11. Mesto izdavanja isprave
7.1.12. Datum izdavanja isprave

Deo 4 – Pravno lice

7.2. Pravno lice:

7.2.1. Lice je: a) Rezident b) Nerezident
7.2.2. Naziv pravnog lica
7.2.3. Matični broj
7.2.4. PIB
7.2.5. Sedište (mesto)
7.2.6. Sedište (adresa)

Deo 5 – Preduzetnik tip I

7.3. Preduzetnik tip I:

7.3.1. Lice je: a) Rezident b) Nerezident
7.3.2. Ime
7.3.3. Prezime
7.3.4. JMBG
7.3.5. Mesto rođenja
7.3.6. Prebivalište (mesto)
7.3.7. Prebivalište (adresa)
7.3.8. Identifikaciona isprava a) Lična karta
b) Pasoš
v) Vozačka dozvola
g) Izbeglička legitimacija
d) Vojna knjižica
đ) Diplomatski pasoš
e) Izvod iz matične knjige rođenih
ž) Ostalo
7.3.9. Broj isprave
7.3.10. Mesto izdavanja isprave
7.3.11. Datum izdavanja isprave

Deo 6 – Preduzetnik tip II

7.4. Preduzetnik tip II:

7.4.1. Naziv preduzetnika
7.4.2. Matični broj
7.4.3. Adresa preduzetnika
7.4.4. Poslovno sedište
7.4.5. Šifra delatnosti
7.4.6. Registarski broj radnje
7.4.7. Opština

Deo 7 – Računi

8. Računi

8.1. Račun je interni a) Da b) Ne
8.2. Broj računa
8.3. Banka
8.4. Vrsta računa
Redni broj Ime i prezime / Naziv
8.5. Vlasnik računa
8.6. Datum otvaranja računa
8.7. Valuta salda
8.8. Saldo na računu

Deo 8 – Transakcija polaganja gotovog novca

9.1. Polaganje gotovog novca
a) Naziv
9.1.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija
b) Adresa
v) Mesto
g) Tip organizacione jedinice
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.1.2. Lice koje polaže gotov novac
Redni broj Ime i prezime
9.1.2.1. Ovlašćeno lice
9.1.2.1.1. Zaposleno kod davaoca ovlašćenja a) Da b) Ne
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.1.3. Lice čiji se račun odobrava za iznos transakcije
9.1.4. Transakcija je već izvršena a) Da b) Ne
9.1.5. Evidencioni broj transakcije
9.1.6. Datum vršenja transakcije
9.1.7. Vreme vršenja transakcije
9.1.8. Broj računa
9.1.9. Šifra osnova
9.1.10. Svrha transakcije
9.1.11. Oznaka valute i iznos

Deo 9 – Transakcija podizanja gotovog novca

9.2. Podizanje gotovog novca
a) Naziv
9.2.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija
b) Adresa
v) Mesto
g) Tip organizacione jedinice
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.2.2. Lice sa čijeg računa se isplaćuje gotov novac
Redni broj Ime i prezime
9.2.2.1. Ovlašćeno lice
9.2.2.1.1. Zaposleno kod davaoca ovlašćenja a) Da b) Ne
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.2.3. Lica kojima je namenjen gotov novac
9.2.4. Transakcija je već izvršena a) Da b) Ne
9.2.5. Evidencioni broj transakcije
9.2.6. Datum vršenja transakcije
9.2.7. Vreme vršenja transakcije
9.2.8. Broj računa
9.2.9. Šifra osnova

 

9.2.10. Svrha transakcije

 

9.2.11. Oznaka valute i iznos

Deo 10 – Transakcija obavljanja menjačkih poslova

9.3. Menjački poslovi
a) Naziv
9.3.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija
b) Adresa
v) Mesto
g) Tip organizacione jedinice

 

Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.3.2. Lice koje vrši zamenu
Redni broj Ime i prezime
9.3.2.1. Ovlašćeno lice

 

9.3.3. Transakcija je već izvršena a) Da b) Ne

 

9.3.4. Evidencioni broj transakcije

 

9.3.5. Datum vršenja transakcije
9.3.6. Vreme vršenja transakcije

 

Oznaka valute / Iznos u valuti
9.3.7. Položeni iznosi
Oznaka valute / Iznos u valuti
9.3.8. Podignuti iznosi

 

9.3.9. Šifra osnova

 

9.3.10. Svrha transakcije

Deo 11 – Transakcija obavljanja deviznog platnog prometa (priliv)

9.4. Devizni platni promet – priliv
a) Naziv
9.4.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija
b) Adresa
v) Mesto
g) Tip organizacione jedinice

 

Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.4.2. Nalogodavac transakcije
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.4.3. Korisnik transakcije
Redni broj Ime i prezime
9.4.3.1. Ovlašćeno lice za raspolaganje sredstvima na računu
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.4.3.2. Krajnji korisnici

 

9.4.4. Transakcija je već izvršena a) Da b) Ne

 

9.4.5. Referenca banke nalogodavca
9.4.6. Evidencioni broj transakcije

 

9.4.7. Datum vršenja transakcije
9.4.8. Vreme vršenja transakcije

 

9.4.9. Račun nalogodavca
9.4.10. SWIFT Kod banke nalogodavca
9.4.11. Račun korisnika doznake

 

9.4.12. Šifra osnova

 

9.4.13. Svrha transakcije

 

9.4.14. Oznaka valute i iznos

Deo 12 – Transakcija obavljanja deviznog platnog prometa (odliv)

9.5. Devizni platni promet – odliv
a) Naziv
9.5.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija
b) Adresa
v) Mesto
g) Tip organizacione jedinice

 

Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.5.2. Nalogodavac transakcije
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.5.2.1. Ovlašćeno lice koje vrši transakciju
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.5.2.2. Lice po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.5.3. Korisnik transakcije

 

9.5.4. Transakcija je već izvršena a) Da b) Ne

 

9.5.5. Evidencioni broj transakcije
9.5.6. Referenca banke nalogodavca

 

9.5.7. Datum vršenja transakcije
9.5.8. Vreme vršenja transakcije

 

9.5.9. Račun nalogodavca
9.5.10. Račun korisnika doznake
9.5.11. SWIFT Kod banke korisnika
9.5.12. Šifra osnova
9.5.13. Svrha transakcije

 

9.5.14. Oznaka valute i iznos

Deo 13 – Transakcija obavljanja platnog prometa u zemlji (priliv)

9.6. Platni promet u zemlji – priliv
a) Naziv
9.6.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija
b) Adresa
v) Mesto
g) Tip organizacione jedinice

 

Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.6.2. Nalogodavac transakcije
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.6.2.1. Lice po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.6.3. Korisnik transakcije
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.6.3.1. Ovlašćeno lice korisnika
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.6.3.2. Krajnji korisnici

 

9.6.4. Transakcija je već izvršena a) Da b) Ne

 

9.6.5. Evidencioni broj transakcije

 

9.6.6. Datum vršenja transakcije
9.6.7. Vreme vršenja transakcije

 

9.6.8. Referenca banke nalogodavca
9.6.9. Račun zaduženja
9.6.10. Račun odobrenja
9.6.11. Šifra osnova
9.6.12. Svrha transakcije

 

9.6.13. Oznaka valute i iznos

Deo 14 – Transakcija obavljanja platnog prometa u zemlji (odliv)

9.7. Platni promet u zemlji – odliv
a) Naziv
9.7.1. Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija
b) Adresa
v) Mesto
g) Tip organizacione jedinice

 

Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.7.2. Nalogodavac transakcije
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.7.2.1. Ovlašćeno lice nalogodavca
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.7.2.2. Lice po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.7.3. Korisnik transakcije
Redni broj Ime i prezime / Naziv
9.7.3.1. Krajni korisnik transakcije

 

9.7.4. Transakcija je već izvršena a) Da b) Ne

 

9.7.5. Evidencioni broj transakcije
9.7.6. Referenca banke nalogodavca

 

9.7.7. Datum vršenja transakcije
9.7.8. Vreme vršenja transakcije

 

9.7.9. Račun zaduženja
9.7.10. Račun odobrenja
9.7.11. Šifra osnova
9.7.12. Svrha transakcije

 

9.7.13. Oznaka valute i iznos

Deo 15 – Podaci o obvezniku

10. Podaci o obvezniku
10.1. Naziv obveznika
10.1.1. Sedište

 

10.1.2. Matični broj

 

10.1.3. PIB

 

10.2. Ovlašćeno lice

 

10.2.1. Ime i prezime
10.2.2. JMBG ili datum rođenja

 

10.2.3. Broj telefona
10.2.4. Potpis ovlašćenog lica

 

10.2.5. Datum dostavljanja izveštaja

Obrazac 2

Izveštaj o prometu hartija od vrednosti

Deo 1 – Vrsta izveštaja

1. Broj izveštaja

 

2. Ovim izveštajem se menja prethodno dostavljen izveštaj a) Da  b) Ne 
3. U izveštaju se navode razlozi za sumnju a) Da  b) Ne 

 

4. Razlozi za sumnju:
5. Indikatori da postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma:

Deo 2 – Učesnici u transakcijama

6. Učesnici u transakcijama:

Redni broj Ime i prezime / Naziv JMBG / PIB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Deo 3 – Fizičko lice

7.1. Fizičko lice:

7.1.1. Lice je: a) Rezident b) Nerezident

 

7.1.2. Ime
7.1.3. Prezime
7.1.4. JMBG

 

7.1.5. Mesto rođenja
7.1.6. Datum rođenja

 

7.1.7. Prebivalište (mesto)
7.1.8. Prebivalište (adresa)

 

7.1.9. Identifikaciona isprava a) Lična karta
b) Pasoš
v) Vozačka dozvola
g) Izbeglička legitimacija
d) Vojna knjižica
đ) Diplomatski pasoš
e) Izvod iz matične knjige rođenih

 

ž) Ostalo

 

7.1.10. Broj isprave
7.1.11. Mesto izdavanja isprave
7.1.12. Datum izdavanja isprave

Deo 4 – Pravno lice

7.2. Pravno lice:

7.2.1. Lice je: a) Rezident b) Nerezident

 

7.2.2. Naziv pravnog lica

 

7.2.3. Matični broj

 

7.2.4. PIB

 

7.2.5. Sedište (Mesto)
7.2.6. Sedište (Adresa)

Deo 5 – Preduzetnik tip I

7.3. Preduzetnik tip I:

7.3.1. Lice je: a) Rezident b) Nerezident

 

7.3.2. Ime
7.3.3. Prezime

 

7.3.4. JMBG

 

7.3.5. Mesto rođenja

 

7.3.6. Prebivalište (mesto)
7.3.7. Prebivalište (adresa)

 

7.3.8. Identifikaciona isprava a) Lična karta
b) Pasoš
v) Vozačka dozvola
g) Izbeglička legitimacija
d) Vojna knjižica
đ) Diplomatski pasoš
e) Izvod iz matične knjige rođenih

 

ž) Ostalo

 

7.3.9. Broj isprave
7.3.10. Mesto izdavanja isprave

 

7.3.11. Datum izdavanja isprave

Deo 6 – Preduzetnik tip II

7.4. Preduzetnik tip II:

7.4.1. Naziv preduzetnika

 

7.4.2. Matični broj

 

7.4.3. Adresa preduzetnika
7.4.4. Poslovno sedište

 

7.4.5. Šifra delatnosti
7.4.6. Registarski broj radnje
7.4.7. Opština

Deo 7 – Transakcija trgovanja hartijama od vrednosti

8.1. Trgovanje hartijama od vrednosti

8.1.1. Transakcija je već izvršena a) Da b) Ne

 

8.1.2. Datum vršenja transakcije
8.1.3. Vreme vršenja transakcije

 

8.1.4. Vrsta hartije od vrednosti a) Akcije
b) Obveznice
v) Blagajnički zapisi
g) Depozitne potvrde
d) Varanti
đ) Opcije
e) Fjučersi

 

ž) Ostalo

 

8.1.5. Izdavalac hartije od vrednosti a) Republika Srbija
b) Narodna banka Srbije
v) Lokalna samouprava
g) Privredna društva

 

d) Ostalo

 

8.1.6. ISIN broj
8.1.7. CFI Kod
8.1.8. Broj naloga ili ugovora

 

8.1.9. Način trgovanja a) Berzansko trgovanje
b) Vanberzansko trgovanje
8.1.10. Pokriće transakcije a) Preko namenskog računa
b) Nema finansijskog pokrića

 

8.1.11. Broj namenskog računa
8.1.12. Banka prodavca

 

8.1.13. Oznaka valute i iznos

 

8.1.14. Banka kupca

 

8.1.15. Oznaka valute i iznos

 

8.1.16. Šifra osnova

 

Redni broj Ime i prezime / Naziv
8.1.17. Kupac hartije od vrednosti
Redni broj Ime i prezime / Naziv
8.1.18. Prodavac hartije od vrednosti

 

8.1.19. Posrednik u trgovanju
8.1.19.1. Matični broj
8.1.19.2. Naziv

Deo 8 – Transakcija prenosa – preknjižavanja hartija od vrednosti

8.2. Prenos – preknjižavanje hartija od vrednosti

8.2.1. Transakcija je već izvršena a) Da b) Ne

 

8.2.2. Datum preknjižavanja u Centralnom registru HOV
8.2.3. Vreme izvršenja transakcije

 

8.2.4. Vrsta hartije od vrednosti a) Akcije
b) Obveznice
v) Blagajnički zapisi
g) Depozitne potvrde
d) Varanti
đ) Opcije
e) Fjučersi

 

ž) Ostalo

 

8.2.5. Izdavalac hartije od vrednosti a) Republika Srbija
b) Narodna banka Srbije
v) Lokalna samouprava
g) Privredna društva

 

d) Ostalo

 

8.2.6. ISIN broj
8.2.7. CFI Kod

 

8.2.8. Iznos transakcije u dinarima

 

8.2.9. Šifra osnova

 

Redni broj Ime i prezime / Naziv
8.2.10. Prenosioci hartije od vrednosti
Redni broj Ime i prezime / Naziv
8.2.11. Sticalac hartije od vrednosti

 

8.2.12. Posrednik u trgovanju
8.2.12.1. Matični broj
8.2.12.2. Naziv

Deo 9 – Podaci o obvezniku

9. Podaci o obvezniku

9.1. Naziv obveznika
9.1.1. Sedište

 

9.1.2. Matični broj

 

9.1.3. PIB

 

9.2. Ovlašćeno lice

 

9.2.1. Ime i prezime

 

9.2.2. JMBG ili datum rođenja

 

9.2.3. Broj telefona
9.2.4. Potpis ovlašćenog lica

 

9.2.5. Datum dostavljanja izveštaja

Obrazac 3

Izveštaj o transakcijama u vezi sa životnim osiguranjem

Deo 1 – Vrsta izveštaja

1. Broj izveštaja

 

2. Ovim izveštajem se menja prethodno dostavljen izveštaj a) Da  b) Ne 
3. U izveštaju se navode razlozi za sumnju a) Da  b) Ne 

 

4. Razlozi za sumnju:
5. Indikatori da postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma:

Deo 2 – Učesnici u transakcijama

6. Učesnici u transakcijama:

Redni broj Ime i prezime / Naziv JMBG / PIB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Deo 3 – Fizičko lice

7.1. Fizičko lice:

7.1.1. Lice je: a) Rezident b) Nerezident

 

7.1.2. Ime
7.1.3. Prezime
7.1.4. JMBG

 

7.1.5. Mesto rođenja
7.1.6. Datum rođenja

 

7.1.7. Prebivalište (mesto)
7.1.8. Prebivalište (adresa)

 

7.1.9. Identifikaciona isprava a) Lična karta
b) Pasoš
v) Vozačka dozvola
g) Izbeglička legitimacija
d) Vojna knjižica
đ) Diplomatski pasoš
e) Izvod iz matične knjige rođenih

 

ž) Ostalo

 

7.1.10. Broj isprave
7.1.11. Mesto izdavanja isprave
7.1.12. Datum izdavanja isprave

Deo 4 – Pravno lice

7.2. Pravno lice:

7.2.1. Lice je: a) Rezident b) Nerezident

 

7.2.2. Naziv pravnog lica

 

7.2.3. Matični broj

 

7.2.4. PIB

 

7.2.5. Sedište (Mesto)
7.2.6. Sedište (Adresa)

Deo 5 – Preduzetnik tip I

7.3. Preduzetnik tip I:

7.3.1. Lice je: a) Rezident b) Nerezident

 

7.3.2. Ime
7.3.3. Prezime

 

7.3.4. JMBG

 

7.3.5. Mesto rođenja

 

7.3.6. Prebivalište (mesto)
7.3.7. Prebivalište (adresa)

 

7.3.8. Identifikaciona isprava a) Lična karta
b) Pasoš
v) Vozačka dozvola
g) Izbeglička legitimacija
d) Vojna knjižica
đ) Diplomatski pasoš
e) Izvod iz matične knjige rođenih

 

ž) Ostalo

 

7.3.9. Broj isprave
7.3.10. Mesto izdavanja isprave

 

7.3.11. Datum izdavanja isprave

Deo 6 – Preduzetnik tip II

7.4. Preduzetnik tip II:

7.4.1. Naziv preduzetnika

 

7.4.2. Matični broj

 

7.4.3. Adresa preduzetnika
7.4.4. Poslovno sedište

 

7.4.5. Šifra delatnosti
7.4.6. Registarski broj radnje
7.4.7. Opština

Deo 7 – Transakcija uplate premije životnog osiguranja

8.1. Uplata premije životnog osiguranja

8.1.1. Transakcija je već izvršena a) Da b) Ne

 

8.1.2. Broj polise

 

8.1.3. Način plaćanja a) Novac
b) Hartije od vrednosti

 

8.1.4. Šifra osnova
8.1.5. Datum zaključenja ugovora
8.1.6. Datum izvršenja ugovora
8.1.7. Vreme izvršenja transakcije

 

8.1.8. Banka
8.1.9. Vrsta premije a) Jednokratna premija
b) Mesečna premija
v) Kvartalna premija
g) Polugodišnja premija
d) Godišnja premija

 

8.1.10. Trajanje osiguranja u godinama

 

8.1.11. Oznaka valute i iznos

 

Redni broj Ime i prezime / Naziv
8.1.12. Ugovarači osiguranja
Redni broj Ime i prezime / Naziv
8.1.13. Osiguranici
Redni broj Ime i prezime / Naziv
8.1.14. Korisnici

Deo 8 – Transakcija isplate naknade životnog osiguranja

8.2. Isplata naknade životnog osiguranja

8.2.1. Transakcija je već izvršena a) Da b) Ne

 

8.2.2. Broj polise
8.2.3. Šifra osnova
8.2.4. Datum zaključenja ugovora
8.2.5. Datum izvršenja ugovora
8.2.6. Vreme izvršenja transakcije
8.2.7. Razlog za isplatu a) Osigurani slučaj
b) Raskid ugovora
v) Istek ugovora

 

8.2.8. Oznaka valute i iznos

 

8.2.9. Banka u kojoj se vrši isplata

 

Redni broj Ime i prezime / Naziv
8.2.10. Korisnici isplate

Deo 9 – Podaci o obvezniku

9. Podaci o obvezniku

9.1. Naziv obveznika
9.1.1. Sedište

 

9.1.2. Matični broj

 

9.1.3. PIB

 

9.2. Ovlašćeno lice

 

9.2.1. Ime i prezime

 

9.2.2. JMBG ili datum rođenja

 

9.2.3. Broj telefona
9.2.4. Potpis ovlašćenog lica

 

9.2.5. Datum dostavljanja izveštaja

Obrazac 4

Izveštaj o transakcijama ostalih obveznika

Deo 1 – Vrsta izveštaja

1. Broj izveštaja

 

2. Ovim izveštajem se menja prethodno
dostavljen izveštaj
a) Da  b) Ne 
3. U izveštaju se navode razlozi za sumnju a) Da  b) Ne 

 

4. Opis transakcije (u slučaju da se radi o sumnjivoj transakciji, navesti razloge za sumnju):
5. Indikatori da postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma:

Deo 2 – Fizičko lice

6.1. Fizičko lice:

6.1.1. Lice je: a) Rezident b) Nerezident

 

6.1.2. Ime
6.1.3. Prezime

 

6.1.4. JMBG

 

6.1.5. Mesto rođenja

 

6.1.6. Datum rođenja

 

6.1.7. Prebivalište (mesto)
6.1.8. Prebivalište (adresa)
6.1.9. Identifikaciona isprava a) Lična karta
b) Pasoš
v) Vozačka dozvola
g) Izbeglička legitimacija
d) Vojna knjižica
e) Diplomatski pasoš
ž) Izvod iz matične knjige rođenih

 

z) Ostalo

 

6.1.10. Broj isprave
6.1.11. Mesto izdavanja isprave
6.1.12. Datum izdavanja isprave

Deo 3 – Pravno lice

6.2. Pravno lice:

6.2.1. Lice je: a) Rezident b) Nerezident

 

6.2.2. Naziv pravnog lica

 

6.2.3. Matični broj

 

6.2.4. PIB

 

6.2.5. Sedište (mesto)
6.2.6. Sedište (adresa)

Deo 4 – Podaci o transakciji

7. Podaci o transakciji:

7.1. Transakcija je već izvršena a) Da b) Ne

 

7.2. Evidencioni broj transakcije

 

7.3. Datum vršenja transakcije

 

7.4. Broj računa
7.5. Banka

 

7.6. Svrha transakcije

 

7.7. Oznaka valute i iznos

Deo 5 – Podaci o obvezniku

8. Podaci o obvezniku

8.1. Naziv obveznika
8.1.1. Sedište

 

8.1.2. Matični broj

 

8.1.3. PIB

 

8.2. Ovlašćeno lice

 

8.2.1. Ime i prezime

 

8.2.2. JMBG ili datum rođenja

 

8.2.3. Broj telefona
8.2.4. Potpis ovlašćenog lica

 

8.2.5. Datum dostavljanja izveštaja

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA

Obrasci 1 do 4 iz ovog pravilnika popunjavaju se u elektronskoj formi. Ako obveznik, iz opravdanih razloga, ne može da popuni obrasce u elektronskoj formi, obrasci se popunjavaju štampanim slovima.

POPUNJAVANJE OBRASCA 1
(IZVEŠTAJ O GOTOVINSKIM I SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA)

Deo 1 – Vrsta izveštaja popunjava se na sledeći način:

U rubriku 1. (Broj izveštaja) upisuje se broj izveštaja koji je generisan od strane informacionog sistema kod obveznika, a na osnovu koga se izveštaj jedinstveno identifikuje kod tog obveznika.

Rubrika 2. (Ovim izveštajem se menja prethodno dostavljen izveštaj) popunjava se na sledeći način:

Ako se menja prethodno dostavljen izveštaj popunjava se rubrika a) Da, i u tom slučaju prethodno dostavljen izveštaj se poništava. Obveznik može da promeni prethodno dostavljen izveštaj u roku Zakonom propisanom za dostavljanje izveštaja o gotovinskim ili sumnjivim transakcijama.

Ako obveznik dostavlja izveštaj kojim se ne menja prethodno dostavljen izveštaj popunjava se rubrika b) Ne.

Rubrika 3. (U izveštaju se navode razlozi za sumnju) popunjava se na sledeći način:

Ako se dostavljaju podaci i informacije koje ukazuju na to da u vezi sa transakcijom ili licem koje je u vezi sa transakcijom postoji sumnja da se radi o pranju novca popunjava se rubrika a) Da.

Ako se dostavljaju podaci o gotovinskim transakcijama popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 4. (Razlozi za sumnju) upisuju se podaci i informacije koje ukazuju na to da u vezi sa transakcijom ili licem koje je u vezi sa transakcijom postoji sumnja da se radi o pranju novca.

U rubriku 5. (Indikatori da postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma) upisuje se redni broj iz liste indikatora za prepoznavanje transakcija i lica za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranja terorizma koji su objavljeni na web stranici Uprave za sprečavanje pranja novca.

Deo 2 – Učesnici u transakcijama popunjava se na sledeći način:

Rubrika 6. (Učesnici u transakcijama) popunjava se na sledeći način:

U kolonu „Redni broj“ upisuje se redni broj za svako lice koje je učesnik u transakciji ili transakcijama koje su predmet izveštaja.

U kolonu „Ime i prezime/Naziv“ upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je učesnik u transakcijama.

U kolonu „JMBG / PIB“ upisuje se jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) pravnog lica koje je učesnik u transakciji.

Deo 3 – Fizičko lice popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se identifikuju sva lica koja su učesnici u transakciji.

Rubrika 7.1. (Fizičko lice) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 7.1.1. (Lice je) popunjava se na sledeći način:

Ako je fizičko lice koje je učesnik u transakciji rezident popunjava se rubrika a) Rezident.

Ako je fizičko lice koje je učesnik u transakciji nerezident popunjava se rubrika b) Nerezident.

U rubriku 7.1.2. (Ime) upisuje se ime fizičkog lica koje je učesnik u transakciji.

U rubriku 7.1.3. (Prezime) upisuje se prezime fizičkog lica koje je učesnik u transakciji.

U rubriku 7.1.4. (JMBG) upisuje se JMBG fizičkog lica koje je učesnik u transakciji ako je to lice državljanin Republike Srbije.

U rubriku 7.1.5. (Mesto rođenja) upisuje se mesto rođenja fizičkog lica.

U rubriku 7.1.6 (Datum rođenja) upisuje se datum rođenja fizičkog lica koje je učesnik u transakciji ako je to lice strani državljanin, i to: dan, mesec i godina rođenja (u daljem tekstu: dd.mm.gggg).

U rubriku 7.1.7. (Prebivalište (mesto)) popunjava se mesto prebivališta fizičkog lica koje je učesnik u transakciji. Ako je to fizičko lice strani državljanin koje ima samo boravište na teritoriji Republike Srbije u ovu rubriku upisuje se mesto boravišta tog lica.

U rubriku 7.1.8. (Prebivalište (adresa)) upisuje se naziv ulice i broj (u daljem tekstu: adresa) prebivališta fizičkog lica koje je učesnik u transakciji. Ako je to fizičko lice strani državljanin koje ima samo boravište na teritoriji Republike Srbije u ovu rubriku upisuje se adresa boravišta tog lica.

Rubrika 7.1.9. (Identifikaciona isprava) popunjava se na sledeći način:

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu lične karte popunjava se rubrika a) Lična karta.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu pasoša popunjava se rubrika b) Pasoš.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu vozačke dozvole popunjava se rubrika v) Vozačka dozvola.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu izbegličke legitimacije popunjava se rubrika g) Izbeglička legitimacija.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu vojne knjižice popunjava se rubrika d) Vojna knjižica.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu diplomatskog pasoša popunjava se rubrika đ) Diplomatski pasoš.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih popunjava se rubrika e) Izvod iz matične knjige rođenih.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu nekog drugog dokumenta koji mora imati fotografiju stranke i koga je izdao državni organ popunjava se rubrika ž) Ostalo, a u podelu koja se nalazi uz ovu rubriku upisuje se vrsta isprave na osnovu koje se vrši identifikacija stranke.

U rubriku 7.1.10. (Broj isprave) upisuje se broj lične isprave na osnovu koje je izvršena identifikacija stranke.

U rubriku 7.1.11. (Mesto izdavanja isprave) upisuje se mesto izdavanja isprave na osnovu koje je izvršena identifikacija stranke. Ako je identifikacija izvršena na osnovu putne isprave koja je izdata u stranoj državi u ovu rubriku upisuje se naziv države u kojoj je putna isprava izdata.

U rubriku 7.1.12. (Datum izdavanja isprave) upisuje se datum izdavanja isprave, i to: dd.mm.gggg. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno.

Kada se prijavljuje bezgotovinska transakcija a fizičko lice koje je učesnik u toj transakciji nije identifikovano kod obveznika koji dostavlja izveštaj, obavezno je popunjavanje samo rubrike 7.1.3. (Prezime).

Deo 4 – Pravno lice popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se identifikuju sva lica koja su učesnici u transakciji.

Rubrika 7.2. (Pravno lice) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 7.2.1. (Lice je) popunjava se na sledeći način:

Ako je pravno lice koje je učesnik u transakciji rezident popunjava se rubrika a) Rezident.

Ako je pravno lice koje je učesnik u transakciji nerezident popunjava se rubrika b) Nerezident.

U rubriku 7.2.2. (Naziv pravnog lica) upisuje se poslovno ime pravnog lica koje je učesnik u transakciji.

U rubriku 7.2.3. (Matični broj) upisuje se matični broj pravnog lica koje je učesnik u transakciji ako je to pravno lice rezident.

U rubriku 7.2.4. (PIB) upisuje se PIB pravnog lica koje je učesnik u transakciji.

Rubrika 7.2.5. (Sedište(mesto)) upisuje se sedište pravnog lica koje je učesnik u transakciji.

U rubriku 7.2.6. (Sedište (adresa)) upisuje se adresa sedišta pravnog lica koje je učesnik u transakciji.

Kada se prijavljuje bezgotovinska transakcija a pravno lice koje je učesnik u toj transakciji nije identifikovano kod obveznika koji dostavlja izveštaj, obavezno je popunjavanje samo rubrika 7.2.2. (Naziv pravnog lica) i rubrika 7.2.5. (Sedište(mesto)).

Deo 5 – Preduzetnik tip I popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se identifikuju sva lica koja su učesnici u transakciji.

Rubrika 7.3. (Preduzetnik tip I) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 7.3.1. (Lice je) popunjava se na sledeći način:

Ako je preduzetnik koji je učesnik u transakciji rezident popunjava se rubrika a) Rezident.

Ako je preduzetnik koji je učesnik u transakciji nerezident popunjava se rubrika b) Nerezident.

U rubriku 7.3.2. (Ime) upisuje se ime preduzetnika koji je učesnik u transakciji.

U rubriku 7.3.3. (Prezime) upisuje se prezime preduzetnika koji je učesnik u transakciji.

U rubriku 7.3.4. (JMBG) upisuje se JMBG preduzetnika koji je učesnik u transakciji ako je taj preduzetnik državljanin Republike Srbije.

U rubriku 7.3.5. (Mesto rođenja) upisuje se mesto rođenja preduzetnika koji je učesnik u transakciji ako je taj preduzetnik strani državljanin.

Rubrika 7.3.6. (Prebivalište(mesto)) popunjava se na sledeći način: popunjava se mesto prebivališta preduzetnika koji je učesnik u transakciji. Ako je taj preduzetnik strani državljanin koje ima samo boravište na teritoriji Republike Srbije u ovu rubriku upisuje se mesto boravišta tog preduzetnika.

U Rubriku 7.3.7. (Prebivalište(adresa)) upisuje se naziv ulice i broj (u daljem tekstu: adresa) prebivališta preduzetnika koje je učesnik u transakciji. Ako je taj preduzetnik strani državljanin koje ima samo boravište na teritoriji Republike Srbije u ovu rubriku upisuje se adresa boravišta tog preduzetnika.

Rubrika 7.3.8. (Identifikaciona isprava) popunjava se na sledeći način:

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu lične karte popunjava se rubrika a) Lična karta.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu pasoša popunjava se rubrika b) Pasoš.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu vozačke dozvole popunjava se rubrika v) Vozačka dozvola.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu izbegličke legitimacije popunjava se rubrika g) Izbeglička legitimacija.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu vojne knjižice popunjava se rubrika d) Vojna knjižica.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu diplomatskog pasoša popunjava se rubrika đ) Diplomatski pasoš.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih popunjava se rubrika e) Izvod iz matične knjige rođenih.

Ako je identifikacija stranke izvršena na osnovu nekog drugog dokumenta koji mora imati fotografiju stranke i koga je izdao državni organ popunjava se rubrika ž) Ostalo, a u podelu koji se nalazi uz ovu rubriku upisuje se vrsta isprave na osnovu koje se vrši identifikacija stranke.

U rubriku 7.3.9. (Broj isprave) upisuje se broj lične isprave na osnovu koje je izvršena identifikacija stranke.

U rubriku 7.3.10. (Mesto izdavanja isprave) upisuje se mesto izdavanja isprave na osnovu koje je izvršena identifikacija stranke. Ako je identifikacija izvršena na osnovu putne isprave koja je izdata u stranoj državi u ovu rubriku upisuje se naziv države u kojoj je putna isprava izdata.

U rubriku 7.3.11. (Datum izdavanja isprave) upisuje se datum izdavanja isprave, i to: dd.mm.gggg. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno.

Kada se prijavljuje bezgotovinska transakcija a preduzetnik koji je učesnik u toj transakciji nije identifikovan kod obveznika koji dostavlja izveštaj, obavezno je popunjavanje samo rubrike 7.3.3. (Prezime).

Deo 6 – Preduzetnik tip II popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se identifikuju sva lica koja su učesnici u transakciji.

Rubrika 7.4. (Preduzetnik tip II) popunjava se u slučajevima kada preduzetnik ima matični broj radnje, i to na sledeći način:

U rubriku 7.4.1. (Naziv preduzetnika) upisuje se poslovno ime preduzetnika.

U rubriku 7.4.2. (Matični broj) upisuje se matični broj radnje.

U rubriku 7.4.3. (Adresa preduzetnika) upisuje se adresa radnje.

U rubriku 7.4.4. (Poslovno sedište) upisuje se naziv mesta gde se nalazi registrovano sedište preduzetnika.

U rubriku 7.4.5. (Šifra delatnosti) upisuje se šifra delatnosti preduzetnika.

U rubriku 7.4.6. (Registarski broj radnje) upisuje se registarski broj radnje.

U rubriku 7.4.7. (Opština) upisuje se naziv opštine gde se nalazi registrovano sedište preduzetnika.

Kada se prijavljuje bezgotovinska transakcija a preduzetnik koji je učesnik u toj transakciji nije identifikovan kod obveznika koji dostavlja izveštaj, obavezno je popunjavanje samo rubrike 7.4.1. (Naziv preduzetnika).

Deo 7 – Računi popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se identifikuju svi računi na kojima su evidentirane ili bi bile evidentirane knjigovodstvene promene za transakciju koja je predmet izveštaja. Ovaj deo ne popunjava se ako se radi o menjačkim poslovima.

U rubriku 8. (Računi) upisuju se podaci o računu na kome su evidentirane knjigovodstvene promene za transakciju koja je predmet izveštaja. Ako se prijavljuje transakcija koja još nije izvršena, u ovu rubriku upisuju se podaci o računu na kome bi se sprovelo saglasno knjiženje za transakciju koja je predmet izveštaja, i popunjava se na sledeći način:

Rubrika 8.1. (Račun je interni) popunjava se na sledeći način:

Ako se račun stranke vodi kod obveznika koji dostavlja izveštaj popunjava se rubrika a) Da.

Ako se račun stranke ne vodi kod obveznika koji dostavlja izveštaj popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 8.2. (Broj računa) upisuje se broj računa stranke.

U rubriku 8.3. (Banka) upisuje se oznaka banke u SWIFT sistemu – (Bank Identifier Code (BIC)). Ova rubrika se ne popunjava ako se račun vodi kod banke koja dostavlja izveštaj.

U rubriku 8.4. (Vrsta računa) upisuje se vrsta računa na kome se evidentiraju promene za transakciju koja je predmet izveštaja, i to: devizna štedna knjižica, devizni račun, dinarska štedna knjižica, dinarski tekući račun, namenski račun, nerezidentni račun ili blagajna.

Rubrika 8.5. (Vlasnik računa) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U drugu podelu upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je vlasnik računa.

U rubriku 8.6. (Datum otvaranja računa) upisuje se datum otvaranja tekućeg (osnovnog) računa stranke, i to: dd.mm.gggg.

U rubriku 8.7. (Valuta salda) upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“, br. 24/07, 31/07, 41/07, 3/08, 61/08 i 120/08).

U rubriku 8.8. (Saldo na računu) upisuje se stanje sredstava na računu stranke u trenutku nakon transakcije ili u trenutku kada je transakcija bila zahtevana. Saldo mora biti biti izražen u dve decimale ako decimalni deo postoji.

Popunjavanje rubrika 8.3. (Banka) i 8.5. (Vlasnik računa) nije obavezno, a popunjavanje rubrika 8.6. (Datum otvaranja računa), 8.7. (Valuta salda) i 8.8. (Saldo na računu) obavezno je kada se radi o prijavljivanju sumnjivih transakcija.

Deo 8 – Transakcija polaganja gotovog novca popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 9.1. (Polaganje gotovog novca) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 9.1.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to na sledeći način:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana, i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.1.2. (Lice koje polaže gotov novac) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje polaže ili zahteva polaganje gotovog novca, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje polaže ili zahteva polaganje gotovog novca.

U rubriku 9.1.2.1. (Ovlašćeno lice) upisuju se podaci o ovlašćenom licu stranke, ako u ime ili za račun stranke polaganje gotovog novca vrši ili zahteva ovlašćeno lice, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica koje u ime ili za račun stranke polaže ili zahteva polaganje gotovog novca.

Rubrika 9.1.2.1.1. (Zaposleno kod davaoca ovlašćenja) popunjava se na sledeći način:

Ako je ovlašćeno lice zaposleno kod davaoca ovlašćenja popunjava se rubrika a) Da.

Ako ovlašćeno lice nije zaposleno kod davaoca ovlašćenja popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 9.1.3. (Lice čiji se račun odobrava za iznos transakcije) upisuju se podaci o licu kome je transakcija namenjena. Ako je transakcija izvršena upisuju se podaci o licu čiji je račun odobren za iznos transakcije. Ako je transakcija bila zahtevana a, bez obzira na razlog, nije izvršena, upisuju se podaci o licu čiji račun bi bio odobren za iznos transakcije da je bila izvršena. Ova rubrika popunjava se na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica čiji se račun odobrava za iznos transakcije.

Rubrika 9.1.4. (Transakcija je već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika a) Da.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 9.1.5. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije koja se prijavljuje.

Rubrika 9.1.6. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se datum kada je transakcija zahtevana, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.1.7. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čas i minut (u daljem tekstu: čč.mm).

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se vreme kada je transakcija zahtevana, i to: čč.mm.

U rubriku 9.1.8. (Broj računa) upisuje se broj računa stranke koji je odobren za iznos transakcije ako je transakcija izvršena, odnosno, ako transakcija nije izvršena, koji bi bio odobren za iznos transakcije.

U rubriku 9.1.9. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

U rubriku 9.1.10. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: polaganje oročenih depozita, uplata pazara, dinarska štednja po viđenju, dinarska štednja oročena, devizna štednja po viđenju, devizna štednja oročena, polaganje na tekući račun, plaćanje računa, kupoprodajni ugovor, polaganje po osnovu kupovine nepokretnosti, uplata pozajmice, dokapitalizacija, osnivački ulog, otplata kredita, avansna plaćanja, platni promet Republika Srbija i Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, polaganje po osnovu prometa robe i usluga, životno osiguranje, osiguranje nepokretnosti, osiguranje pokretne imovine, aukcijska kupovina preduzeća, akcijski fond, kupovina ili prodaja hartija od vrednosti, polaganje po osnovu plaćanja poreza, taksi, naknada i javnih prihoda, investicije u objekte i opremu, kupovina vozila, plaćanje prema inostranstvu, uplata donacije i sponzorstva, polaganje efektivnog stranog novca na nerezidentni račun, povećanje uloga nerezidenta, ili se upisuje druga svrha ako svrha transakcije koja se prijavljuje nije navedena.

Rubrika 9.1.11. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu osnova iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

U drugu podelu upisuje se iznos te transakcije izražen u dve decimale.

Deo 9 – Transakcija podizanja gotovog novca popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 9.2. (Podizanje gotovog novca) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 9.2.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana, i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.2.2. (Lice sa čijeg računa se isplaćuje gotov novac) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu sa čijeg računa se isplaćuje gotov novac, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica sa čijeg računa se isplaćuje gotov novac.

U rubriku 9.2.2.1. (Ovlašćeno lice) upisuju se podaci o ovlašćenom licu stranke, ako u ime ili za račun stranke gotov novac podiže ili zahteva njegovo podizanje ovlašćeno lice, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica koje u ime ili za račun stranke podiže ili zahteva podizanje gotovog novca.

Rubrika 9.2.2.1.1. (Zaposleno kod davaoca ovlašćenja) popunjava se na sledeći način:

Ako je ovlašćeno lice zaposleno kod davaoca ovlašćenja popunjava se rubrika a) Da.

Ako ovlašćeno lice nije zaposleno kod davaoca ovlašćenja popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 9.2.3. (Lica kojima je namenjen gotov novac) upisuju se podaci o licima kojima je gotov novac koji se podiže namenjen. Ako je transakcija izvršena upisuju se podaci o licu kome ovlašćeno lice, ako ovlašćeno lice učestvuje u transakciji, predaje gotov novac. Ako je transakcija bila zahtevana a nije izvršena bez obzira na razloge, upisuju se podaci o licu kome bi gotov novac bio predat da je bila izvršena. Ova rubrika popunjava se na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica kome je gotov novac namenjen.

Rubrika 9.2.4. (Transakcija je već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika a) Da.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 9.2.5. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije koja se prijavljuje.

Rubrika 9.2.6. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se datum kada je transakcija zahtevana, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.2.7. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se vreme kada je transakcija zahtevana i to: čč.mm.

U rubriku 9.2.8. (Broj računa) upisuje se broj računa stranke sa kojeg je novac podignut ako je transakcija izvršena, odnosno ako transakcija nije izvršena, sa koga bi novac bio podignut.

U rubriku 9.2.9. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Odluke o obliku, sadržini, i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa („Službeni glasnik RS“, br. 57/04 i 82/04).

U rubriku 9.2.10. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: podizanje oročenih depozita, dinarska štednja po viđenju, dinarska štednja oročena, devizna štednja po viđenju, devizna štednja oročena, kupoprodajni ugovor, podizanje po osnovu prodaje nepokretnosti, isplata pozajmice, podizanje osnivačkog uloga, avansne naplate, platni promet Republika Srbija i Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, podizanje po osnovu prometa robe i usluga, životno osiguranje, osiguranje nepokretnosti, osiguranje pokretne imovine, aukcijska prodaja preduzeća, akcijski fond, kupovina ili prodaja hartija od vrednosti, isplata zarade i drugih primanja zaposlenih, kupovina vozila, naplata iz inostranstva, isplata iz donacije i sponzorstva, isplata sa tekućeg računa, isplata efektivnog stranog novca sa nerezidentnog računa, smanjenje uloga nerezidenta, isplata po sudskom rešenju, ili se upisuje druga svrha ako svrha transakcije koja se prijavljuje nije navedena.

Rubrika 9.2.11. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

U drugu podelu upisuje se iznos te transakcije izražen u dve decimale.

Deo 10 – Transakcija obavljanja menjačkih poslova popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 9.3. (Menjački poslovi) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 9.3.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana, i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.3.2. (Lice koje vrši zamenu) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje vrši ili zahteva zamenu gotovog novca, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje vrši ili zahteva zamenu gotovog novca.

U rubriku 9.3.2.1. (Ovlašćeno lice) upisuju se podaci o ovlašćenom licu stranke, ako u ime ili za račun stranke zamenu gotovog novca vrši ili zahteva ovlašćeno lice, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica koje u ime ili za račun stranke vrši zamenu gotovog novca.

Rubrika 9.3.3. (Transakcija je već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika a) Da.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 9.3.4. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije koja se prijavljuje.

Rubrika 9.3.5. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se datum kada je transakcija zahtevana, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.3.6. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se vreme kada je transakcija zahtevana, i to: čč.mm.

Rubrika 9.3.7. (Položeni iznosi) popunjava se na sledeći način:

U podele u koloni (Oznaka valute) upisuju se oznake za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

U podele u koloni (Iznos u valuti) upisuju se iznosi novca koji se menja izraženi u dve decimale.

Rubrika 9.3.8. (Podignuti iznosi) popunjava se na sledeći način:

U podele u koloni (Oznaka valute) upisuju se oznake za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

U podele u koloni (Iznos u valuti) upisuju se iznosi novca u valuti u koju se menja gotov novac, izraženi u dve decimale. Ako transakcija nije izvršena u ove podele upisuju se iznosi koje bi stranka primila ili koji bi računu stranke bili odobreni da je transakcija bila izvršena.

U rubriku 9.3.9. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

U rubriku 9.3.10. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: otkup efektivnog stranog novca ili prodaja efektivnog stranog novca.

Deo 11 – Transakcija obavljanja deviznog platnog prometa – priliv popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

U rubriku 9.4. (Devizni platni promet – priliv) upisuju se podaci o transakciji koja se odnosi na devizni platni promet, i to na priliv sredstava (u daljem tekstu: loro doznaka). Ova rubrika popunjava se samo u slučajevima kada se se radi o izveštaju o sumnjivoj transakciji, i to na sledeći način:

U rubriku 9.4.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to na sledeći način:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa (ulica i broj) organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana, i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.4.2. (Nalogodavac transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je nalogodavac loro doznake, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je nalogodavac loro doznake.

U rubriku 9.4.3. (Korisnik transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je korisnik loro doznake, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je korisnik loro doznake.

U rubriku 9.4.3.1. (Ovlašćeno lice za raspolaganje sredstvima na računu) upisuju se podaci o fizičkom licu koje je ovlašćeno za raspolaganje sredstvima na računu korisnika loro doznake. Popunjavanje ove rubrike obavezno je ako je korisnik transakcije pravno lice. Ova rubrika popunjava se na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime fizičkog lica koje je ovlašćeno za raspolaganje sredstvima na računu korisnika loro doznake.

Rubrika 9.4.3.2. (Krajnji korisnici) popunjava se na sledeći način:

U podele u koloni (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim su lica evidentirana kao učesnici u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podele u koloni (Ime i prezime / Naziv) upisuju se imena i prezimena fizičkih lica ili preduzetnika, odnosno poslovna imena pravnih lica na čije račune su sredstva odobrena po loro doznaci preneta po nalogu korisnika loro doznake.

Rubrika 9.4.4. (Transakcija je već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika a) Da.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 9.4.5. (Referenca banke nalogodavca) upisuje se evidencioni broj transakcije koji se vodi kod banke nalogodavca (Transaction Reference Number).

U rubriku 9.4.6. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije u banci koja prijavljuje transakciju.

Rubrika 9.4.7. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se datum prijema SWIFT poruke, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.4.8. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se vreme prijema SWIFT poruke, i to: čč.mm.

U rubriku 9.4.9. (Račun nalogodavca) upisuje se broj računa nalogodavca loro doznake.

U rubriku 9.4.10. (SWIFT Kod banke nalogodavca) upisuje se oznaka banke u kojoj se vodi račun nalogodavca u SWIFT sistemu – (Bank Identifier Code (BIC)).

U rubriku 9.4.11. (Račun korisnika doznake) upisuje se broj računa korisnika loro doznake.

U rubriku 9.4.12. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

U rubriku 9.4.13. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: devizna doznaka fizičkog lica, posredovanje i druge usluge u vezi sa trgovinom, istraživanje i razvoj, pravne, računovodstvene i konsultantske usluge, poslovni konsalting, propaganda i ispitivanje tržišta, dohodak od kapitala, prava industrijske svojine, računarske i informacione usluge, finansijske usluge, investicioni radovi, transakcije po osnovu razmene robe između rezidenata i nerezidenata, ili druga svrha ako svrha transakcije koja se prijavljuje nije napred navedena.

Rubrika 9.4.14. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

U drugu podelu upisuje se iznos te transakcije izražen u dve decimale.

Deo 12 – Transakcija obavljanja deviznog platnog prometa – odliv popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

U rubriku 9.5. (Devizni platni promet – odliv) upisuju se podaci o transakciji koja se odnosi na devizni platni promet, i to na odliv sredstava (u daljem tekstu: nostro doznaka). Ova rubrika popunjava se samo u slučajevima kada se se radi o izveštaju o sumnjivoj transakciji, i to na sledeći način:

U rubriku 9.5.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa (ulica i broj) organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana, i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.5.2. (Nalogodavac transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je nalogodavac nostro doznake, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je nalogodavac nostro doznake.

U rubriku 9.5.2.1. (Ovlašćeno lice koje vrši transakciju) upisuju se podaci o ovlašćenom licu stranke ako, u ime ili za račun stranke, transakciju vrši ovlašćeno lice, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica koje u ime ili za račun stranke vrši transakciju.

U rubriku 9.5.2.2. (Lice po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju) upisuju se podaci o licu za koga nalogodavac vrši transakciju, ako takvo lice postoji, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju.

U rubriku 9.5.3. (Korisnik transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je korisnik nostro doznake, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je korisnik nostro doznake.

Rubrika 9.5.4. (Transakcija je već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika a) Da.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 9.5.5. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije koja se prijavljuje u banci u kojoj se vodi račun nalogodavca nostro doznake.

U rubriku 9.5.6. (Referenca banke nalogodavca) upisuje se evidencioni broj transakcije koji se vodi kod banke u kojoj se vodi račun nalogodavca (Transaction Reference Number).

Rubrika 9.5.7. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se datum kada je transakcija zahtevana, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.5.8. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se vreme kada je transakcija zahtevana, i to: čč.mm.

U rubriku 9.5.9. (Račun nalogodavca) upisuje se broj računa nalogodavca nostro doznake.

U rubriku 9.5.10. (Račun korisnika doznake) upisuje se broj računa korisnika nostro doznake u stranoj banci. Popunjavanje ove rubrike nije obavezno, osim u slučajevima kada je nalogodavac u nalogu naveo broj računa korisnika.

U rubriku 9.5.11. (SWIFT Kod banke korisnika) upisuje se oznaka banke u kojoj se vodi račun korisnika doznake u SWIFT sistemu – (Bank Identifier Code (BIC)).

U rubriku 9.5.12. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

U rubriku 9.5.13. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: plaćanja u inostranstvo s deviznih računa rezidenata fizičkih lica, posredovanje i druge usluge u vezi sa trgovinom, istraživanje i razvoj, pravne, računovodstvene i konsultantske usluge, poslovni konsalting, propaganda i ispitivanje tržišta, dohodak od kapitala, prava industrijske svojine, računarske i informacione usluge, finansijske usluge, investicioni radovi, transakcije po osnovu razmene robe između rezidenata i nerezidenata, ili druga svrha, ako svrha transakcije koja se prijavljuje nije napred navedena.

Rubrika 9.5.14. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

U drugu podelu upisuje se iznos te transakcije izražen u dve decimale.

Deo 13 – Transakcija obavljanja platnog prometa u zemlji (priliv) popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

U rubriku 9.6. (Platni promet u zemlji – priliv) upisuju se podaci o transakciji koja se odnosi na platni promet u zemlji, i to u slučajevima kada je banka koja dostavlja izveštaj primalac sredstava koja su predmet transakcije. Ova rubrika popunjava se samo u slučajevima kada se se radi o izveštaju o sumnjivoj transakciji, i to na sledeći način:

U rubriku 9.6.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to na sledeći način:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa (ulica i broj) organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana, i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.6.2. (Nalogodavac transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je nalogodavac transakcije, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je nalogodavac transakcije.

U rubriku 9.6.2.1. (Lice po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju) upisuju se podaci o licu za koga nalogodavac vrši transakciju, ako takvo lice postoji i banka koja dostavlja izveštaj raspolaže takvim podatkom, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju.

U rubriku 9.6.3. (Korisnik transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je korisnik transakcije, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je korisnik loro doznake.

U rubriku 9.6.3.1. (Ovlašćeno lice korisnika) upisuju se podaci o licu ovlašćenom da raspolaže sredstvima na računu korisnika transakcije, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime lica ovlašćenog da raspolaže sredstvima na računu korisnika transakcije.

U rubriku 9.6.3.2. (Krajnji korisnici) upisuju se podaci o licima na čije račune su, po nalogu korisnika transakcije, preneta primljena sredstva, ako takva lica postoje i banka raspolaže tim podacima. Ova rubrika popunjava se na sledeći način:

U podele u koloni (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim su lica evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podele u koloni (Ime i prezime / Naziv) upisuju se imena i prezimena fizičkih lica ili preduzetnika, odnosno poslovna imena pravnih lica na čije račune su sredstva odobrena na osnovu transakcije, preneta po nalogu korisnika transakcije.

Rubrika 9.6.4. (Transakcija je već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika a) Da.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 9.6.5. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije kod banke koja vodi račun korisnika transakcije.

Rubrika 9.6.6. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se datum kada je transakcija zahtevana, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.6.7. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se vreme kada je transakcija zahtevana, i to: čč.mm.

U rubriku 9.6.8. (Referenca banke nalogodavca) upisuje se oznaka banke u kojoj se vodi račun sa koga se sredstva doznačavaju, u SWIFT sistemu – (Bank Identifier Code (BIC)).

U rubriku 9.6.9. (Račun zaduženja) upisuje se broj računa nalogodavca tj. računa sa koga su sredstva transferisana, i to ako obveznik poseduje taj podatak.

U rubriku 9.6.10. (Račun odobrenja) upisuje se broj računa koji je odobren za iznos transakcije.

U rubriku 9.6.11. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa.

U rubriku 9.6.12. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: promet robe i usluga – međufazna potrošnja, promet robe i usluga, plaćanje po sudskim rešenjima, zarade i druga primanja zaposlenih, zarade po drugim osnovama, pozajmica osnivača za likvidnost, povraćaj pozajmice za likvidnost, zakupnine, ostali plasmani, investicije u objekte i opremu, investicije – ostalo, druge transakcije ili druga svrha, ako svrha transakcije koja se prijavljuje nije napred navedena.

Rubrika 9.6.13. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

U drugu podelu upisuje se iznos te transakcije izražen u dve decimale.

Deo 14 – Transakcija obavljanja platnog prometa u zemlji – odliv popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

U rubriku 9.7. (Platni promet u zemlji – odliv) upisuju se podaci o transakciji koja se odnosi na platni promet u zemlji, i to u slučajevima kada je banka koja dostavlja izveštaj pošiljalac sredstava koja su predmet transakcije. Ova rubrika popunjava se samo u slučajevima kada se radi o izveštaju o sumnjivoj transakciji, i to na sledeći način:

U rubriku 9.7.1. (Organizaciona jedinica u kojoj je izvršena ili zahtevana transakcija) upisuju se podaci o organizacionoj jedinici kod obveznika koji dostavlja izveštaj, i to na sledeći način:

U rubriku ((a) Naziv) upisuje se naziv organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((b) Adresa) upisuje se adresa (ulica i broj) organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((v) Mesto) upisuje se mesto u kome se nalazi organizaciona jedinica u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana.

U rubriku ((g) Tip organizacione jedinice) upisuje se tip organizacione jedinice u kojoj je transakcija izvršena ili bila zahtevana i to: centrala, ekspozitura, radna jedinica, agencija ili drugi tip organizacione jedinice.

U rubriku 9.7.2. (Nalogodavac transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je nalogodavac transakcije, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je nalogodavac transakcije.

U rubriku 9.7.2.1. (Ovlašćeno lice nalogodavca) upisuju se podaci o ovlašćenom licu nalogodavca ako, u njegovo ime ili za njegov račun, transakciju vrši ovlašćeno lice, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica koje u ime ili za račun nalogodavca vrši transakciju.

U rubriku 9.7.2.2. (Lice po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju) upisuju se podaci o licu za koga nalogodavac vrši transakciju, ako takvo lice postoji i obveznik raspolaže tim podatkom, i to na sledeći način:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica po čijem nalogu nalogodavac vrši transakciju.

U rubriku 9.7.3. (Korisnik transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je korisnik transakcije, ako takvo lice postoji i poznato je obvezniku, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je korisnik transakcije.

U rubriku 9.7.3.1. (Krajnji korisnik transakcije) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu na čiji račun su sredstva koja su predmet transakcije preneta po nalogu korisnika transakcije, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je krajnji korisnik transakcije.

Rubrika 9.7.4. (Transakcija je već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika a) Da.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 9.7.5. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije kod banke koja vodi račun nalogodavca transakcije.

U rubriku 9.7.6. (Referenca banke nalogodavca) upisuje se oznaka banke u kojoj se vodi račun primaoca sredstava koja su predmet transakcije, u SWIFT sistemu – (Bank Identifier Code (BIC)).

Rubrika 9.7.7. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se datum prijema naloga za plaćanje, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 9.7.8. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se vreme prijema naloga za plaćanje, i to: čč.mm.

U rubriku 9.7.9. (Račun zaduženja) upisuje se broj računa nalogodavca tj. računa sa koga su sredstva transferisana.

U rubriku 9.7.10. (Račun odobrenja) upisuje se broj računa koji je odobren za iznos transakcije.

U rubriku 9.7.11. (Šifra osnova) upisuje se šifra osnova iz Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa.

U rubriku 9.7.12. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije, i to: promet robe i usluga – međufazna potrošnja, promet robe i usluga, plaćanje po sudskim rešenjima, zarade i druga primanja zaposlenih, zarade po drugim osnovama, pozajmica osnivača za likvidnost, povraćaj pozajmice za likvidnost, zakupnine, ostali plasmani, investicije u objekte i opremu, investicije – ostalo, druge transakcije ili druga svrha, ako svrha transakcije koja se prijavljuje nije napred navedena.

Rubrika 9.7.13. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

U drugu podelu upisuje se iznos te transakcije izražen u dve decimale.

Deo 15 – Podaci o obvezniku popunjava se na sledeći način:

Rubrika 10. (Podaci o obvezniku) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 10.1. (Naziv obveznika) upisuje se poslovno ime obveznika koji prijavljuje transakciju.

U rubriku 10.1.1. (Sedište) upisuje se mesto sedišta obveznika koji prijavljuje transakciju.

U rubriku 10.1.2. (Matični broj) upisuje se matični broj obveznika koji prijavljuje transakciju.

U rubriku 10.1.3. (PIB) upisuje se PIB obveznika koji prijavljuje transakciju.

Rubrika 10.2. (Ovlašćeno lice) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 10.2.1. (Ime i prezime) upisuje se ime i prezime ovlašćenog lica kod obveznika koji prijavljuje transakciju.

U rubriku 10.2.2. (JMBG ili datum rođenja) upisuje se JMBG ovlašćenog lica kod obveznika koje je državljanin Republike Srbije ili datum rođenja ovlašćenog lica koje je strani državljanin.

U rubriku 10.2.3. (Broj telefona) upisuje se broj telefona ovlašćenog lica.

U rubriku 10.2.4. (Potpis ovlašćenog lica) potpisuje se ovlašćeno lice.

U rubriku 10.2.5. (Datum dostavljanja izveštaja) upisuje se datum dostavljanja izveštaja.

POPUNJAVANJE OBRASCA 2
(IZVEŠTAJ O PROMETU HARTIJA OD VREDNOSTI)

Delovi: – Vrsta izveštaja, 2 – Učesnici u transakcijama, 3 – Fizičko lice, 4 – Pravno lice, 5 – Preduzetnik tip I i 6 – Preduzetnik tip II popunjavaju se na isti način kao ti delovi u Obrascu 1.

Deo 7 – Transakcija trgovanja hartijama od vrednosti popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 8.1. (Trgovanje hartijama od vrednosti) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 8.1.1. (Transakcija je već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika a) Da.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika b) Ne.

Rubrika 8.1.2. (Datum vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se datum kada je transakcija izvršena, i to: dd.mm.gggg.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se datum kada je transakcija zahtevana, i to: dd.mm.gggg.

Rubrika 8.1.3. (Vreme vršenja transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija izvršena upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

Ako transakcija nije izvršena, iz bilo kog razloga, upisuje se vreme kada je transakcija zahtevana, i to: čč.mm.

U rubriku 8.1.4. (Vrsta hartije od vrednosti) upisuju se podaci o vrsti hartije od vrednosti koja je predmet trovanja, i to:

Ako su predmet trgovanja akcije popunjava se rubrika a) Akcije.

Ako su predmet trgovanja obveznice popunjava se rubrika b) Obveznice.

Ako su predmet trgovanja blagajnički zapisi popunjava se rubrika v) Blagajnički zapisi.

Ako su predmet trgovanja depozitne potvrde popunjava se rubrika g) Depozitne potvrde.

Ako su predmet trgovanja varanti popunjava se rubrika d) Varanti.

Ako su predmet trgovanja opcije popunjava se rubrika đ) Opcije.

Ako su predmet trgovanja fjučersi popunjava se rubrika e) Fjučersi.

Ako su predmet trgovanja druge hartije od vrednosti popunjava se rubrika ž) Ostalo, a u podelu uz ovu rubriku upisuje se vrsta hartije od vrednosti koja je predmet trgovanja.

U rubriku 8.1.5. (Izdavalac hartije od vrednosti) upisuju se podaci o izdavaocu hartije od vrednosti koja je predmet trovanja, i to:

Ako je izdavalac hartije od vrednosti Republika Srbija popunjava se rubrika a) Republika Srbija.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti Narodna banka Srbije popunjava se rubrika b) Narodna banka Srbije.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti jedinica lokalne samouprave popunjava se rubrika v) Lokalna samouprava.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti privredna društva popunjava se rubrika g) Privredna društva.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti drugi subjekt popunjava se rubrika d) Ostalo, a u podelu uz ovu rubriku upisuje se naziv izdavaoca hartije od vrednosti.

U rubriku 8.1.6. (ISIN broj) upisuje se identifikacioni broj hartije od vrednosti.

U rubriku 8.1.7. (CFI Kod) upisuje se klasifikacioni broj hartije od vrednosti.

U rubriku 8.1.8. (Broj naloga ili ugovora) upisuje se broj naloga stranke ili ugovora na osnovu koga se realizuje trgovanje hartijama od vrednosti.

Rubrika 8.1.9. (Način trgovanja) popunjava se na sledeći način:

Ako je trgovanje hartijama od vrednosti izvršeno na berzanskom organizovanom tržištu popunjava se rubrika a) Berzansko trgovanje.

Ako je trgovanje hartijama od vrednosti izvršeno na vanberzanskom organizovanom tržištu popunjava se rubrika b) Vanberzansko trgovanje.

Rubrika 8.1.10. (Pokriće transakcije) popunjava se na sledeći način:

Ako je trgovanje hartijama od vrednosti izvršeno preko namenskog računa popunjava se rubrika a) Preko namenskog računa.

Ako trgovanje hartijama od vrednosti nema finansijsko pokriće popunjava se rubrika b) Nema finansijskog pokrića.

U rubriku 8.1.11. (Broj namenskog računa) upisuje se broj namenskog računa na kome je obezbeđeno finansijsko pokriće u trgovanju sa hartijama od vrednosti.

U rubriku 8.1.12 (Banka prodavca) upisuje se pun naziv banke kod koje je prodavac hartije od vrednosti otvorio namenski račun za trgovanje hartijama od vrednosti.

Rubrika 8.1.13. (Oznaka valute i iznos) sastoji se od dve podele i popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, u kojoj je prodavac hartija od vrednosti prihodovao od prodaje tih hartija od vrednosti.

U drugu podelu upisuje se iznos novca koji je uplaćen prodavcu.

U rubriku 8.1.14. (Banka kupca) upisuje se naziv banke kod koje je kupac hartija od vrednosti otvorio namenski račun za trgovanje hartijama od vrednosti.

Rubrika 8.1.15. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, u kojoj je kupac hartija od vrednosti obezbedio pokriće na namenskom računu za kupovinu hartija od vrednosti.

U drugu podelu upisuje se iznos novca koji je položen ili uplaćen na namenski račun.

U rubriku 8.1.16. (Šifra osnova) upisuje se šifra 295 ako se radi o prodaji akcija, šifra 296 ako se radi o kupovini akcija, šifra 297 ako se radi o prodaji obveznica, šifra 298 ako se radi o kupovini obveznica, šifra 299 ako se radi o prodaji ostalih hartija od vrednosti ili šifra 300 ako se radi o kupovini ostalih hartija od vrednosti.

U rubriku 8.1.17. (Kupac hartije od vrednosti) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je kupac hartije od vrednosti, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je kupac hartije od vrednosti.

U rubriku 8.1.18. (Prodavac hartije od vrednosti) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je prodavac hartije od vrednosti, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je prodavac hartije od vrednosti.

Rubrika 8.1.19. (Posrednik u trgovanju) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 8.1.19.1. (Matični broj) upisuje se matični broj brokersko dilerskog društva ili ovlašćene banke za trgovanje sa hartijama od vrednosti.

U rubriku 8.1.19.2. (Naziv) upisuje se poslovno ime brokersko dilerskog društva ili ovlašćene banke za trgovanje sa hartijama od vrednosti.

Deo 8 – Transakcija prenosa – preknjižavanje hartija od vrednosti popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 8.2. (Prenos – preknjižavanje hartija od vrednosti) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 8.2.1. (Transakcija već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika a) Da.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 8.2.2. (Datum preknjižavanja u Centralnom registru HOV) upisuje se datum kada je Centralni registar hartija od vrednosti izvršio (odobrio) prenos-preknjižavanje hartija od vrednosti, i to: dd.mm.gggg.

U rubriku 8.2.3. (Vreme izvršenja transakcije) upisuje se vreme kada je transakcija izvršena, i to: čč.mm.

U rubriku 8.2.4. (Vrsta hartije od vrednosti) upisuju se podaci o vrsti hartije od vrednosti koja se prenosi na sticaoca, i to:

Ako se na sticaoca prenose akcije popunjava se rubrika a) Akcije.

Ako se na sticaoca prenose obveznice popunjava se rubrika b) Obveznice.

Ako se na sticaoca prenose blagajnički zapisi popunjava se rubrika v) Blagajnički zapisi.

Ako se na sticaoca prenose depozitne potvrde popunjava se rubrika g) Depozitne potvrde.

Ako se na sticaoca prenose varanti popunjava se rubrika d) Varanti.

Ako se na sticaoca prenose opcije popunjava se rubrika đ) Opcije.

Ako se na sticaoca prenose fjučersi popunjava se rubrika e) Fjučersi.

Ako se na sticaoca prenose druge hartije od vrednosti popunjava se rubrika ž) Ostalo, a u podelu uz ovu rubriku upisuje se vrsta hartije od vrednosti koja se prenosi na sticaoca.

U rubriku 8.2.5. (Izdavalac hartije od vrednosti) upisuju se podaci o izdavaocu hartije od vrednosti koja se prenosi na sticaoca, i to na sledeći način:

Ako je izdavalac hartije od vrednosti Republika Srbija popunjava se rubrika a) Republika Srbija.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti Narodna banka Srbije popunjava se rubrika b) Narodna banka Srbije.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti jedinica lokalne samouprave popunjava se rubrika v) Lokalna samouprava.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti privredno društvo popunjava se rubrika g) Privredno društvo.

Ako je izdavalac hartije od vrednosti drugi subjekt popunjava se rubrika d) Ostalo, a u podelu uz ovu rubriku upisuje se naziv izdavaoca hartije od vrednosti.

U rubriku 8.2.6. (ISIN broj) upisuje se identifikacioni broj hartije od vrednosti.

U rubriku 8.2.7. (CFI Kod) upisuje se klasifikacioni broj hartije od vrednosti.

U rubriku 8.2.8. (Iznos transakcije u dinarima) upisuje se vrednost hartija od vrednosti koje su predmet transakcije, izražena u dinarima, i to: tržišna vrednost na dan preknjižavanja ako se radi o hartijama od vrednosti kojima se trgovalo na organizovanom tržištu, odnosno njihova nominalna vrednost ako hartije od vrednosti nisu bile predmet trgovanja.

U rubriku 8.2.9. (Šifra osnova) upisuje se transakcioni kod (šifra) koji utvrđuje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti za transakciju koja se prijavljuje.

U rubriku 8.2.10. (Prenosioci hartije od vrednosti) upisuju se podaci o fizičkim licima, preduzetnicima ili pravnim licima koji su prenosioci hartije od vrednosti, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je prenosilac hartije od vrednosti.

U rubriku 8.2.11. (Sticalac hartije od vrednosti) upisuju se podaci o fizičkom licu, preduzetniku ili pravnom licu koje je sticalac hartije od vrednosti, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica koje je sticalac hartije od vrednosti.

Rubrika 8.2.12. (Posrednik u trgovanju) popunjava se na sledeći način:

U rubriku 8.2.12.1. (Matični broj) upisuje se matični broj brokersko dilerskog društva ili ovlašćene banke za trgovanje sa hartijama od vrednosti.

U rubriku 8.2.12.2. (Naziv) upisuje se poslovno ime brokersko dilerskog društva ili ovlašćene banke za trgovanje sa hartijama od vrednosti.

Deo 9 – Podaci o obvezniku popunjava se na isti način kao Deo 15 – Podaci o obvezniku u Obrascu 1.

POPUNJAVANJE OBRASCA 3
(IZVEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA U VEZI SA ŽIVOTNIM OSIGURANJEM)

Delovi: 1 – Vrsta izveštaja, 2 – Učesnici u transakcijama, 3 – Fizičko lice, 4 – Pravno lice, 5 – Preduzetnik tip I i 6 – Preduzetnik tip II popunjavaju se na isti način kao ti delovi u Obrascu 1.

Deo 7 – Transakcija uplate premije životnog osiguranja popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 8.1. (Uplata premije životnog osiguranja) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 8.1.1. (Transakcija je već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika a) Da.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 8.1.2. (Broj polise) upisuje se broj polise životnog osiguranja.

Rubrika 8.1.3. (Način plaćanja) popunjava se na sledeći način:

Ako se uplata premije životnog osiguranja vrši u novcu popunjava se rubrika a) Novac.

Ako se uplata premije životnog osiguranja vrši na osnovu prodaje ili zaloge hartija od vrednosti popunjava se rubrika b) Hartije od vrednosti.

U rubriku 8.1.4. (Šifra osnova) upisuje se šifra 260 za uplatu premije životnog osiguranja.

U rubriku 8.1.5. (Datum zaključenja ugovora) upisuje se datum zaključenja ugovora o životnom osiguranju, i to: dd.mm.gggg.

U rubriku 8.1.6. (Datum izvršenja ugovora) upisuje se datum uplate premije na osnovu zaključenog ugovora o životnom osiguranju, i to: dd.mm.gggg.

U rubriku 8.1.7. (Vreme izvršenja transakcije) upisuje se vreme uplate premije na osnovu zaključenog ugovora o životnom osiguranju, i to: čč.mm.

U rubriku 8.1.8. (Banka) upisuje se puno poslovno ime banke u kojoj je izvršena uplata premije životnog osiguranja koja se prijavljuje.

Rubrika 8.1.9. (Vrsta premije) popunjava se na sledeći način:

Ako se uplata premije vrši jednokratno popunjava se rubrika a) Jednokratna premija.

Ako se uplata premije vrši u mesečnim anuitetima popunjava se rubrika b) Mesečna premija.

Ako se uplata premije vrši kvartalno popunjava se rubrika v) Kvartalna premija.

Ako se uplata premije vrši polugodišnje popunjava se rubrika g) Polugodišnja premija.

Ako se uplata premije vrši godišnje popunjava se rubrika d) Godišnja premija.

U rubriku 8.1.10. (Trajanje osiguranja u godinama) upisuje se broj godina trajanja životnog osiguranja.

Rubrika 8.1.11. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, u kojoj je uplaćena premija osiguranja.

U drugu podelu upisuje se iznos uplaćene premije životnog osiguranja.

U rubriku 8.1.12. (Ugovarači osiguranja) upisuju se podaci o ugovaračima osiguranja, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica ugovarača osiguranja.

U rubriku 8.1.13. (Osiguranici) upisuju se podaci o osiguranicima, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime, odnosno naziv osiguranika.

U rubriku 8.1.14. (Korisnici) upisuju se podaci o korisnicima osiguranja, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica – korisnika osiguranja.

Deo 8 – Transakcija isplate naknade životnog osiguranja popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 8.2. (Isplata naknade životnog osiguranja) popunjava se na sledeći način:

Rubrika 8.2.1. (Transakcija je već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika a) Da.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 8.2.2. (Broj polise) upisuje se broj polise životnog osiguranja.

U rubriku 8.2.3. (Šifra osnova) upisuje se šifra 160 za isplatu naknade životnog osiguranja.

U rubriku 8.2.4. (Datum zaključenja ugovora) upisuje se datum zaključenja ugovora o životnom osiguranju, i to: dd.mm.gggg.

U rubriku 8.2.5. (Datum izvršenja ugovora) upisuje se datum isplate naknade životnog osiguranja na osnovu zaključenog ugovora o životnom osiguranju, i to: dd.mm.gggg.

U rubriku 8.2.6. (Vreme izvršenja transakcije) upisuje se vreme isplate naknade životnog osiguranja na osnovu zaključenog ugovora o životnom osiguranju, i to: čč.mm.

Rubrika 8.2.7. (Razlog za isplatu) popunjava se na sledeći način:

Ako je razlog za isplatu naknade nastanak osiguranog slučaja popunjava se rubrika a) Osigurani slučaj.

Ako je razlog za isplatu naknade raskid ugovora popunjava se rubrika b) Raskid ugovora.

Ako je razlog za isplatu naknade istek ugovora popunjava se rubrika v) Istek ugovora.

Rubrika 8.2.8. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, u kojoj je isplaćena naknada životnog osiguranja.

U drugu podelu upisuje se iznos isplaćene naknade životnog osiguranja.

U rubriku 8.2.9. (Banka u kojoj se vrši isplata) upisuje se poslovno ime banke u kojoj je izvršena isplata naknade osiguraniku i korisnicima po osnovu ugovora za životno osiguranje.

U rubriku 8.2.10. (Korisnici isplate) upisuju se podaci o korisnicima osiguranja, i to:

U podelu (Redni broj) upisuje se redni broj pod kojim je lice evidentirano kao učesnik u transakcijama u rubrici 6. (Učesnici u transakcijama).

U podelu (Ime i prezime / Naziv) upisuje se ime i prezime fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno poslovno ime pravnog lica – korisnika osiguranja.

Deo 9 – Podaci o obvezniku popunjava se na isti način kao Deo 15 – Podaci o obvezniku u Obrascu 1.

POPUNJAVANJE OBRASCA 4
(IZVEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA OSTALIH OBVEZNIKA)

Delovi: 1 – Vrsta izveštaja, 2 – Fizičko lice, 3 – Pravno lice, 5 – Podaci o obvezniku, popunjavaju se na isti način kao ti delovi u Obrascu 1.

Deo 4. (Podaci o transakciji) popunjava se u onoliko primeraka koliko je potrebno da se navedu sve transakcije koje su predmet izveštaja.

Rubrika 7. (Podaci o transakciji) popunjava se na sledeći način:

Rubriku 7.1. (Transakcija je već izvršena) popunjava se na sledeći način:

Ako je transakcija već izvršena popunjava se rubrika a) Da.

Ako je transakcija zahtevana ali, iz bilo kojih razloga, nije izvršena popunjava se rubrika b) Ne.

U rubriku 7.2. (Evidencioni broj transakcije) upisuje se evidencioni broj transakcije, odnosno broj ugovora, naloga ili drugog pravnog osnova za izvršenje transakcije.

U rubriku 7.3. (Datum vršenja transakcije) upisuje se datum izvršenja transakcije, i to: dd.mm.gggg.

Rubrike 7.4. (Broj računa) i 7.5. (Banka) popunjavaju se ukoliko je transakcija obavljena preko računa.

U rubriku 7.6. (Svrha transakcije) upisuje se svrha transakcije.

Rubrika 7.7. (Oznaka valute i iznos) popunjava se na sledeći način:

U prvu podelu upisuje se slovna oznaka za valutu iz Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, u kojoj je isplaćena transakcija.

U drugu podelu upisuje se iznos transakcije.

PROGRAM ZA POLAGANJE OPŠTEG DELA STRUČNOG ISPITA

I. Poznavanje relevantnih odredaba krivičnog zakonodavstva

1. pojam i definicija krivičnog dela pranje novca;

2. pojam i definicija krivičnog dela finansiranje terorizma.

II. Poznavanje propisa koji regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji

1. pojam gotovinske transakcije i poslovnog odnosa u svetlu propisa koji regulišu sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;

2. obveznici, pojam i vrste;

3. stvarni vlasnik, definicija i način utvrđivanja;

4. pojam i shvatanje analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma;

5. poznavanje i praćenje stranke;

6. identifikacija fizičkog lica – kada se vrši i na koji način;

7. identifikacija pravnog lica – način vršenja;

8. identifikacija stranke preko trećeg lica, pojam trećeg lica u smislu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

9. pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke;

10. pojam novih tehnoloških dostignuća;

11. pojam neuobičajene transakcije;

12. pojam stranog funkcionera;

13. dostavljanje podataka o transakcijama i licima Upravi za sprečavanje pranja novca – gotovinska transakcija; transakcija ili lice za koje se sumnja da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma;

14. osnov sumnje u smislu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

15. obaveze ovlašćenog lica;

16. obaveze obveznika za obezbeđivanje uslova za rad ovlašćenog lica;

17. uloga, značaj i obaveze advokata u smislu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

18. pravo Uprave za sprečavanje pranja novca da privremeno obustavi izvršenje transakcije: ovlašćenja, ograničenja i uslovi;

19. pojam i svrha praćenja finansijskog poslovanja stranke;

20. zabrana dojavljivanja, pojam i slučajevi na koje se odnosi;

21. niskorizična grupa za pranje novca ili finansiranje terorizma, pojam, ovlašćenja i ograničenja;

22. unutrašnja kontrola sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika; godišnji izveštaj obveznika o izvršenoj kontroli, odgovornosti i obaveze; plan stručnog usavršavanja zaposlenih;

23. način dostavljanja podataka Upravi za sprečavanje pranja novca;

24. izuzeci od obaveze prijavljivanja podataka Upravi za sprečavanje pranja novca;

25. liste država koje primenjuju, odnosno ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

26. indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma – pojam, obaveze obveznika i sadržaj;

27. sumnjiva transakcija, analiza transakcije i podaci koji se pribavljaju;

28. izveštaj o sumnjivoj transakciji – obrazloženje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

PROGRAM ZA POLAGANJE POSEBNOG DELA STRUČNOG ISPITA

1. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod banaka;

2. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod osiguravajućih društava;

3. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod brokera;

4. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma u prometu nepokretnosti;

5. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod menjača;

6. Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za organizatore posebnih igara na sreću u igračnicama;

7. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod lica koja se bave poštanskim saobraćajem;

8. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod advokata i advokatskih ortačkih društava;

9. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod lica koja se bave pružanjem usluga prenosa novca;

10. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod lica koja pružaju računovodstvene usluge;

11. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod lica koja se bave forfeting poslovima;

12. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod lica koja se bave poštanskim saobraćajem;

13. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod lica koja se bave pružanjem usluga poreskog savetovanja;

14. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod lica koja se bave pružanjem usluga jemstva;

15. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod priređivača igara na sreću koje se organizuju putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza;

16. Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kod preduzeća za reviziju i ovlašćene revizore;

17. Tipologije i trendovi u pranju novca i finansiranju terorizma;

18. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koje su doneli organi određeni članom 82. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Obrazac P1

Prijava za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog lica

Prijava za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog lica u
(oblast prijave)

podneta

Ministarstvu finansija – Upravi za sprečavanje pranja novca

________________________________
ime i prezime kandidata

________________________________________
datum i mesto rođenja

JMBG

______________________________________
mesto i adresa prebivališta kandidata

______________________________________________
zanimanje i naziv poslodavca (ako je kandidat zaposlen)

Broj telefona: _______________ E pošta: _______________

 

Mesto i datum Kandidat
____________ ___________

Obrazac P2

Licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica

REPUBLIKA SRBIJA
________________________________________________________________________________________
MINISTARSTVO FINANSIJA – UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

 

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 20/09, 72/09 i 91/10), izdaje se

LICENCA

za obavljanje poslova ovlašćenog lica u _______________

___________________________________________________________________
ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, prebivalište

Datum izdavanja: __________ _____ M.P. DIREKTOR
Važi do: __________
________________

 

 

Servis računara online zakazivanje