Zakon o zateznoj kamati

Zakon o zateznoj kamati Sl.glasnik RS br. 119/2012 Član 1 Ovim zakonom uređuje se visina stope i način obračuna zatezne kamate koju plaća dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze. Član 2 Dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze, pored glavnice, duguje i zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate, i to po stopi […]

Zakon o menici

Zakon o menici Sl. list FNRJ br. 104/46, Sl. list SFRJ br. 16/65, 54/70, 57/89, Sl. list SRJ br. 46/96, Sl. list SCG, br. 1/2003 Prvi deo TRASIRANA MENICA Glava I IZDANJE I OBLIK TRASIRANE MENICE Član 1 Trasirana menica sadrži: 1) označenje da je menica, napisano u samom slogu isprave, na jeziku na kome […]

Zakon o čeku

Zakon o čeku Sl. list FNRJ br. 105/46, Sl. list SFRJ br. 12/65, 50/71, 52/73, Sl. list SRJ br. 46/96, Sl. list SCG br. 1/2003  IZDAVANJE I OBLIK ČEKA Član 1 Ček sadrži: 1) označenje da je ček, napisano u samom slogu isprave ili, ako je ova izdana na stranom jeziku, izraz koji na tom […]

Zakon o bankama

Zakon o bankama Sl.glasnik RS br. 107/2005, 91/2010 Glava I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se osnivanje, poslovanje i organizacija banaka, način upravljanja bankama, kao i kontrola i prestanak rada banaka. Značenje pojedinih pojmova Član 2 Banka je akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima dozvolu za rad Narodne […]

Zakon o investicionim fondovima

Zakon o investicionim fondovima Sl. glasnik RS br. 46/2006, 51/2009, 31/2011, 115/2014   I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se: 1) organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima (u daljem tekstu: otvoreni fond); 2) osnivanje i upravljanje zatvorenim investicionim fondovima (u daljem tekstu: zatvoreni fond); 3) osnivanje i upravljanje privatnim investicionim fondovima […]

Odluka o minimalnoj sadržini procedure “Upoznaj svog klijenta”

Odluka o minimalnoj sadržini procedure “Upoznaj svog klijenta” Sl.glasnik RS br. 46/2009 1. Radi otklanjanja rizika koji može nastati zbog neusklađenosti poslovanja banaka, društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davalaca finansijskog lizinga, kao i društava za osiguranje, društava za posredovanje u osiguranju, društava za zastupanje u osiguranju i zastupnika u osiguranju a koji imaju dozvolu […]

Uputstvo o minimalnoj sadržini procedure „Upoznaj svog klijenta“

Uputstvo o minimalnoj sadržini procedure „Upoznaj svog klijenta“ Sl.glasnik RS br. 100/2006 Član 1 Radi otklanjanja rizika koji može nastati kao posledica neusklađenosti poslovanja obveznika s propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i sprečavanje finansiranja terorizma obveznici iz člana 4. Zakona o sprečavanju pranja novca dužni su da utvrde sadržinu Procedure „Upoznaj svog klijenta“ […]

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Sl glasnik RS br. 20/2009, 72/2009, 91/2010, 139/2014 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 (1) Ovim zakonom propisuju se radnje i mere koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. (2) Ovim zakonom uređuje se nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca (u […]

Zakon o ograničavanju raspolaganje imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Zakon o ograničavanju raspolaganje imovinom u cilju sprečavanja terorizma Sl.glasnik RS br. 29/2015 I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom propisuju se radnje i mere za ograničavanje raspolaganja imovinom označenih lica, nadležnost državnih organa za primenu tih mera, kao i prava i obaveze fizičkih i pravnih lica u primeni odredaba ovog zakona. Značenje […]

Odluka o smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

Odluka o smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma Sl. glasnik RS br. 46/2009, 104/2009 1. Donose se Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, koje su sastavni deo ove odluke. Obveznici u smislu smernica iz stava 1. ove tačke dužni su da svoje unutrašnje akte usklade s tim […]