Odluka o utvrđivanju poslova platnog prometa u vezi s gotovinom koje može da obavlja agent i o uslovima za obavljanje tih poslova

Servis računara online zakazivanje

Odluka o utvrđivanju poslova platnog prometa u vezi s gotovinom koje može da obavlja agent i o uslovima za obavljanje tih poslova

Sl.glasnik RS br. 115/2013

1. Ovom odlukom utvrđuju se poslovi platnog prometa iz člana 40. tačka 8. Zakona o platnom prometu koje može da obavlja agent u ime banke i propisuju uslovi koje agent mora da ispunjava za obavljanje tih poslova.

Agent iz tačke 1. ove odluke je banka ili privredno društvo koji ispunjavaju uslove utvrđene tom odlukom i s kojima je druga banka zaključila ugovor o obavljanju poslova agenta (u daljem tekstu: ugovor).

2. Agent može obavljati sledeće poslove platnog prometa u vezi s gotovinom (u daljem tekstu: poslovi s gotovinom):

1) obradu novčanica i kovanog novca (u daljem tekstu: gotov novac) preuzetih od banke – provera autentičnosti, utvrđivanje brojne tačnosti i sortiranje;

2) pakovanje gotovog novca;

3) smeštaj i odlaganje gotovog novca, i to najduže pet radnih dana od dana preuzimanja gotovog novca od banke.

Agent koji je banka, pored poslova iz stava 1. ove tačke, može obavljati i poslove čuvanja gotovog novca.

3. Banka koja ispunjava propisane uslove o tehničkoj, odnosno tehnološkoj i kadrovskoj osposobljenosti može kao agent obavljati poslove s gotovinom pod uslovom da s drugom bankom zaključi ugovor.

Privredno društvo može kao agent obavljati poslove s gotovinom ako banka proceni da ovo društvo ispunjava propisane uslove o tehničkoj, odnosno tehnološkoj, organizacionoj i kadrovskoj osposobljenosti, kao i ako proceni da ona može adekvatno upravljati rizicima kojima bi bila izložena usled poveravanja tom društvu obavljanja poslova s gotovinom.

Banka može zaključiti ugovor s privrednim društvom iz stava 2. ove tačke tek nakon što ovo društvo na račun te banke položi depozit u iznosu od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Depozit iz stava 3. ove tačke predstavlja obezbeđenje za izvršenje ugovora i privredno društvo je dužno da obezbedi da ovaj depozit sve vreme trajanja ugovora bude u visini koja nije manja od iznosa iz te tačke.

4. Za obavljanje poslova s gotovinom, banka ili privredno društvo koji nameravaju da obavljaju poslove agenta podnose banci pismeni zahtev, u kome navode poslove s gotovinom koje nameravaju da obavljaju i ponudu za zaključenje ugovora.

Privredno društvo koje namerava da obavlja poslove agenta, uz zahtev i ponudu iz stava 1. ove tačke prilaže sledeću dokumentaciju:

1) rešenje o upisu u registar privrednih subjekata;

2) dokaze da raspolaže tehničkom i tehnološkom infrastrukturom koja mu omogućava obavljanje poslova s gotovinom, i to:

– izveštaj Narodne banke Srbije o proveri rada mašine za rukovanje novčanicama i/ili mašine za obradu kovanog novca (u daljem tekstu: mašina), koji sadrži pozitivno mišljenje o radu mašine, odnosno obaveštenje o tome da se mašina koju namerava da koristi nalazi na listi tipova mašina koja je utvrđena odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuje upravljanje tokovima gotovine (u daljem tekstu: Odluka),

– izjavu odgovornog lica privrednog društva da prostorije u kojima će se obavljati poslovi s gotovinom ispunjavaju uslove iz tačke 7. ove odluke, sa odgovarajućim dokazima (atest, projektna dokumentacija i sl.);

3) dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora za obavljanje poslova s gotovinom (dokaz o svojini nad poslovnim prostorom, odnosno ugovor o zakupu ili drugi odgovarajući dokaz da će poslovni prostor najmanje narednih godinu dana koristiti za obavljanje poslova s gotovinom);

4) dokaz, ne stariji od šest meseci, da direktor privrednog društva i zaposleni koji će neposredno obavljati poslove s gotovinom nisu pravnosnažno osuđivani za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci ili za krivično delo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova s gotovinom;

5) dokaz o kadrovskoj osposobljenosti, tj. izveštaj Narodne banke Srbije o sprovedenoj obuci za obavljanje poslova obrade gotovog novca za zaposlene koji će neposredno obavljati poslove s gotovinom;

6) izvod iz akta o unutrašnjoj organizaciji koji se odnosi na obavljanje poslova s gotovinom;

7) interne akte koji se odnose na procedure rada u vezi s poslovima s gotovinom i na bezbednost.

Banka koja namerava da obavlja poslove s gotovinom, uz zahtev i ponudu iz stava 1. ove tačke prilaže dokumentaciju iz stava 2. odredbe pod 2), 3), 5) i 7) te tačke.

5. Ugovorom se naročito uređuju poslovi s gotovinom koje agent obavlja za banku, način obavljanja poslova s gotovinom, naknada za obavljanje ovih poslova i druga prava, obaveze i odgovornosti agenta i banke, kao i rok na koji se ugovor zaključuje.

Banka je dužna da, nakon zaključenja ugovora, a najkasnije narednog radnog dana, Narodnoj banci Srbije dostavi kopiju ugovora, kao i obaveštenje u elektronskoj formi, odnosno u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema. Sadržina obaveštenja u elektronskoj formi utvrđena je uputstvom kojim se uređuje elektronska razmena podataka između banaka i Narodne banke Srbije u vezi s trezorskim poslovima, a obaveštenje u pismenoj formi naročito sadrži poslovno ime i sedište agenta, vrstu poslova koji se poveravaju agentu i spisak organizacionih jedinica agenta u kojima se obavljaju poslovi koji su predmet ugovora. Obaveštenje u pismenoj formi mora biti overeno pečatom i mora ga potpisati odgovorno lice agenta.

Uz ugovor i obaveštenje iz stava 2. ove tačke banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi i dokaz da je agent uspostavio komunikacionu liniju, te da je osposobljen da evidenciju o primljenom, obrađenom i predatom gotovom novcu vodi u skladu s tačkom 13. ove odluke.

U slučaju izmene odredaba ugovora, banka je dužna da Narodnoj banci Srbije dostavi kopiju aneksa ugovora, a, u slučaju prestanka važenja ugovora, dužna je da je obavesti o ovom prestanku – najkasnije narednog radnog dana od dana izmene, odnosno prestanka važenja.

6. Agent je dužan da, odmah nakon zaključenja ugovora, a pre nego što počne da obavlja poslove s gotovinom – zaključi ugovor o osiguranju vinkuliran u korist banke, čije trajanje i period pokrića nisu kraći od roka na koji je ugovor zaključen i koji obuhvata rizike od svih vrsta štete koje za banku mogu nastati u vezi sa obavljanjem poslova s gotovinom.

7. Agent je dužan da obradu gotovog novca vrši u posebnoj prostoriji – brojačnici, koja od ostalog poslovnog prostora mora biti odvojena pregradama od čvrstog i punog materijala, s vratima koja se zaključavaju.

Agent je dužan da gotov novac smešta i odlaže, odnosno čuva u specijalnoj prostoriji – trezoru, odnosno u kasi.

Pod trezorom iz stava 2. ove tačke podrazumeva se specijalna prostorija izgrađena od čelika, betona ili drugog čvrstog materijala, s trezorskim vratima s najmanje dve brave s dva različita ključa, a svaki ključ mora imati najmanje jedan rezervni ključ.

Pod kasom iz stava 2. ove tačke podrazumeva se prostor zaštićen od provale, čiji najmanje jedan unutrašnji zid ima dužinu od jednog metra ili manju, izrađenu od čelika ili drugog čvrstog materijala, s vratima s najmanje dve brave s pripadajućim ključevima, a svaki ključ mora imati najmanje jedan rezervni ključ.

Ključem iz st. 3. i 4. ove tačke smatra se i šifra.

Prostorije u kojima se vrši obrada, pakovanje, smeštaj i odlaganje, odnosno čuvanje gotovog novca moraju se nalaziti u prostoru u kome je kretanje ograničeno i u kome postoji neprestana kontrola pristupa (restriktivni – štićeni prostor).

Prostorije iz stava 6. ove tačke moraju biti obezbeđene sigurnosnim sistemima i merama zaštite koje podrazumevaju neprekidni video-nadzor sa zapisom, alarmni sistem, senzore za pravovremenu dojavu požara, sistem za kontrolu ograničenog pristupa, danonoćno fizičko obezbeđenje i sl.

Agent je dužan da zapis video-nadzora iz stava 7. ove tačke čuva najmanje 30 dana.

8. Agent je dužan da obradu gotovog novca vrši na način i u skladu s minimalnim standardima za automatsku proveru podobnosti novčanica za opticaj koji su utvrđeni Odlukom.

Agent je dužan da obradu novčanica vrši na mašini za obradu novčanica kojom se proveravaju autentičnost i fizičke osobine novčanica (BPM), a obradu kovanog novca na mašini za obradu kovanog novca (CPM) – pri čemu i jedna i druga mašina moraju ispunjavati opšte tehničke zahteve utvrđene Odlukom.

9. Izuzetno od tačke 8. ove odluke, u slučajevima nastanka vanrednih okolnosti (kvar mašine, nestanak električne energije i sl.), agent može da vrši i ručnu obradu gotovog novca, u skladu s minimalnim standardima za ručnu proveru podobnosti novčanica za opticaj koji su utvrđeni Odlukom. Na ovaj način ne može biti obrađeno više od 10% ukupno obrađene količine gotovog novca u toku tekuće godine.

10. Agent je dužan da u postupku obrade gotovog novca koristi samo mašinu za koju je pribavio izveštaj Narodne banke Srbije s pozitivnim mišljenjem o radu te mašine, u skladu sa Odlukom, odnosno mašinu koja je na listi tipova mašina koja je utvrđena Odlukom.

Narodna banka Srbije proverava rad mašina na osnovu zahteva privrednog društva ili banke koji nameravaju da obavljaju poslove agenta, kao i na zahtev agenta, proizvođača ili ovlašćenog zastupnika za prodaju, odnosno distributera tih mašina za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: podnosilac zahteva). Ovaj zahtev se dostavlja u elektronskoj formi, a može se dostaviti i u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema, odnosno nemogućnosti elektronskog slanja. Sadržina zahteva u elektronskoj formi utvrđena je uputstvom iz tačke 5. stav 2. ove odluke, a sadržina i forma zahteva u pismenoj formi utvrđene su u Prilogu 1. Zahtev u pismenoj formi mora biti overen pečatom i mora ga potpisati odgovorno lice podnosioca zahteva.

Uz zahtev iz stava 2. ove tačke, podnosilac zahteva dostavlja odgovarajuću dokumentaciju (uputstvo za upotrebu, tehničku dokumentaciju koja se odnosi na rad mašine i dr.).

11. Za obavljanje poslova obrade gotovog novca agent je dužan da raspolaže obučenim (kvalifikovanim) kadrom.

Obuku za obavljanje poslova obrade gotovog novca za zaposlene koji će neposredno obavljati poslove s gotovinom vrši Narodna banka Srbije – na osnovu posebnog zahteva agenta, odnosno privrednog društva ili banke koji nameravaju da obavljaju poslove agenta (u daljem tekstu: podnosilac posebnog zahteva). Ovaj zahtev se dostavlja u elektronskoj formi, a može se dostaviti i u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema, odnosno nemogućnosti elektronskog slanja. Sadržina zahteva u elektronskoj formi utvrđena je uputstvom iz tačke 5. stav 2. ove odluke, a sadržina i forma zahteva u pismenoj formi utvrđene su u Prilogu 2. Zahtev u pismenoj formi mora biti overen pečatom i mora ga potpisati odgovorno lice podnosioca posebnog zahteva.

Izveštaj o sprovedenoj obuci iz ove tačke Narodna banka Srbije izrađuje i dostavlja podnosiocu posebnog zahteva.

12. Agent je dužan da obradu gotovog novca vrši prema redosledu njegovog preuzimanja od banke, o čemu je dužan da vodi evidenciju, i to po svakoj banci.

Evidencija iz stava 1. ove tačke naročito sadrži redni broj, poslovno ime i sedište banke, datum preuzimanja, iznos po apoenskoj strukturi i datum obrade.

Preuzeti gotov novac i obrađeni gotov novac agent je dužan da smešta i odlaže u trezoru, po svakoj banci.

Ako je agent banka kojoj je ugovorima povereno i obavljanje poslova čuvanja gotovog novca – dužan je da gotov novac u trezoru čuva po svakoj banci.

13. Agent je dužan da evidenciju o primljenom, obrađenom i predatom gotovom novcu vodi po svakoj banci, i to na način koji omogućava Narodnoj banci Srbije da, koristeći uspostavljene komunikacione linije, u realnom vremenu pristupi ovoj evidenciji.

Agent je dužan da, na osnovu evidencije iz stava 1. ove tačke, izrađuje i Narodnoj banci Srbije dostavlja izveštaj o obrađenom gotovom novcu, za svaku banku, i to najkasnije 10. u mesecu za prethodni mesec. Ovaj izveštaj se dostavlja u elektronskoj formi, odnosno u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema, odnosno nemogućnosti elektronskog slanja. Sadržina ovog izveštaja u elektronskoj formi utvrđena je uputstvom iz tačke 5. stav 2. ove odluke, a sadržina i forma tog izveštaja u pismenoj formi utvrđene su u Prilogu 3. Ovaj izveštaj u pismenoj formi mora biti overen pečatom i mora ga potpisati odgovorno lice agenta.

Ako je agent banka koja obavlja poslove čuvanja gotovog novca, dužna je da, na osnovu evidencije iz stava 1. ove tačke, izrađuje i Narodnoj banci Srbije dostavlja i izveštaj o gotovom novcu primljenom na čuvanje, za svaku banku, i to najkasnije 10. u mesecu za prethodni mesec. Ovaj izveštaj naročito sadrži vrstu novca, početno stanje i stanje na kraju perioda, kao i datum prijema/predaje, pri čemu se ti podaci iskazuju u broju komada po apoenu. Ovaj izveštaj se dostavlja u elektronskoj formi, odnosno u pismenoj formi u slučaju prekida rada elektronskog sistema. Sadržina tog izveštaja u elektronskoj formi utvrđena je uputstvom iz tačke 5. stav 2. ove odluke. Ovaj izveštaj u pismenoj formi mora biti overen pečatom i mora ga potpisati odgovorno lice agenta.

14. Agent može preuzeti gotov novac samo od banke i, nakon izvršene obrade gotovog novca, dužan je da obrađeni gotov novac preda isključivo onoj banci od koje je preuzeo neobrađen gotov novac.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, agent može vršiti predaju gotovog novca Narodnoj banci Srbije i njegovo preuzimanje iz Narodne banke Srbije, i to isključivo kao ovlašćeno lice banke, na način utvrđen Odlukom.

15. Agent je dužan da sve vreme dok obavlja poslove s gotovinom ispunjava uslove iz ove odluke.

16. Banka je dužna da obezbedi da agent banci i Narodnoj banci Srbije omogući blagovremeni i neograničen uvid u dokumentaciju, poslovne knjige i podatke, kao i neposrednu kontrolu načina izvršavanja poslova s gotovinom koji su mu povereni.

Banka je odgovorna za sve postupke agenta i za svaki njegov propust u vezi sa obavljanjem poslova s gotovinom koji su mu povereni.

17. Odredbe Odluke koje se odnose na naknadnu proveru rada mašina i na kontrolu upravljanja tokovima gotovine odnose se i na kontrolu poslova s gotovinom koje banka obavlja preko agenta u skladu sa ovom odlukom.

Ako u postupku kontrole utvrdi da banka, zbog propusta u radu agenta, ne postupa u skladu sa Odlukom – Narodna banka Srbije može naložiti banci da raskine ugovor sa agentom.

18. Naknade za usluge iz tač. 10. i 11. ove odluke obračunavaju se i naplaćuju u skladu sa odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

19. Prilozi iz ove odluke odštampani su uz tu odluku i njen su sastavni deo.

20. Banka je dužna da, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ove odluke, ugovore koji su zaključeni do tog dana uskladi sa odredbama tač. 2. i 3. te odluke, a dužna je i da od agenta s kojim je zaključila te ugovore pribavi dokaz iz tačke 5. stav 3. ove odluke i ugovor iz tačke 6. te odluke.

Nakon isteka roka iz stava 1. ove tačke, banka je dužna da raskine ugovore iz tog stava koji nisu usklađeni sa odredbama tač. 2. i 3. ove odluke, kao i ugovore sa agentima od kojih nije pribavila dokaz iz tačke 5. stav 3. ove odluke i ugovor iz tačke 6. te odluke, a agent koji je zaključio ove ugovore ne može više obavljati poslove s gotovinom predviđene tim ugovorima.

Agent je dužan da, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ove odluke, svoje poslovanje uskladi sa odredbama tačke 7. te odluke.

21. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju poslova platnog prometa u vezi s gotovinom koje može da obavlja agent i o uslovima za obavljanje tih poslova („Službeni glasnik RS“, broj 60/12).

22. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog 1

ZAHTEV ZA PROVERU RADA MAŠINE ZA OBRADU NOVČANICA, ODNOSNO MAŠINE ZA OBRADU KOVANOG NOVCA

(upišite ili označite odgovor)

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA
Poslovno ime:
Matični broj:
Adresa sedišta:
Ime i prezime osobe za kontakt:
Broj telefona osobe za kontakt:
Imejl adresa osobe za kontakt:
PODACI O PROIZVOĐAČU MAŠINE
Poslovno ime:
Adresa:
Imejl adresa:
Broj telefona:
PODACI O MAŠINI
Naziv:
Model:
Verzija:
Verzija softvera:
Fabrički broj:
Mašina obrađuje: a) novčanice izdanja NBS

b) kovani novac izdanja NBSKoje apoene kovanog novca mašina obrađuje?a) 1 din. b) 2 din. v) 5 din. g) 10 din. d) 20 din.Koje apoene novčanica mašina obrađuje?

a) 10 din. b) 20 din. v) 50 din.
g) 100 din. d) 200 din. đ) 500 din.
e) 1000 din. ž) 2000 din. z) 5000 din.

 

Mašina obrađuje gotov novac i sortira ga po kategorijama na: 1) podoban novac, 2) nepodoban novac i 3) odbijen novac (predmeti koji nisu prepoznati kao gotov novac izdanja NBS, gotov novac za koji se sumnja da je falsifikovan i gotov novac izdanja NBS za koji se ne može sa sigurnošću tvrditi da je autentičan).

a) da b) ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje negativan, opišite kako mašina tokom obrade sortira gotov novac. Da li su informacije o apoenima koje mašina obrađuje vidljive na mašini?

a) da b) ne

Pri ubacivanju gotovog novca u mašinu, broj korektnih orijentacija apoena pri obradi je:

a) 1 b) 2 v) 3 g) 4

Koje zaštitne elemente novčanica mašina proverava?

a) UV b) IR v) magnetizam
g) _______________________________

 

Ko je ovlašćen za postavljanje parametara za autentičnost i fizičke osobine novčanica na mašini?a) operater
b) lice ovlašćeno za održavanje
v) proizvođač uređaja
g) _____________________________Da li je moguće mašinu naknadno prilagoditi za otkrivanje novoevidentiranih falsifikata gotovog novca?

a) da b) ne

 

_________________________

_____________________________

(mesto i datum)

M.P.

(potpis odgovornog lica)

_____________________________

(ime i prezime)

Prilog 2

ZAHTEV ZA OBUKU ZAPOSLENIH
ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBRADE GOTOVOG NOVCA

(podatke upisati u prazna polja tabele)
PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA
Poslovno ime:
Matični broj:
Adresa sedišta:
Ime i prezime osobe za kontakt:
Broj telefona osobe za kontakt:
Imejl adresa osobe za kontakt:
PODACI O ZAPOSLENIMA

Redni broj

Ime i prezime

JMBG

_________________________

_____________________________

(mesto i datum)

M.P.

(potpis odgovornog lica)

_____________________________

(ime i prezime)

Prilog 3

MESEČNI IZVEŠTAJ O OBRAĐENOM GOTOVOM NOVCU

(upišite ili označite odgovor)

1. OSNOVNI PODACI

1) Podaci o agentu koji obrađuje gotov novac

Poslovno ime:
Matični broj:
Adresa sedišta:
Ime i prezime osobe za kontakt:
Broj telefona osobe za kontakt:
Imejl adresa osobe za kontakt:

2) Podaci o banci

Poslovno ime banke:
Šifra banke1):

1)Šifra banke iz odluke Narodne banke Srbije kojom se uređuje upravljanje tokovima gotovine.

2. OPERATIVNI PODACI

Period za koji se dostavlja izveštaj:

Napomena: U narednim tabelama potrebno je uneti broj komada novčanica i kovanog novca.

1) Operativni podaci u vezi sa automatskom obradom gotovog novca

Novčanice

Apoen

Ukupno obrađeno

Podobno za opticaj

Nepodobno za opticaj

10 dinara
20 dinara
50 dinara
100 dinara
200 dinara
500 dinara
1000 dinara
2000 dinara
5000 dinara
Ukupno:

Kovani novac

Apoen

Ukupno obrađeno

Podobno za opticaj

Nepodobno za opticaj

1 dinar
2 dinara
5 dinara
10 dinara
20 dinara
Ukupno:

2) Operativni podaci u vezi s ručnom obradom gotovog novca

Novčanice

Apoen

Ukupno obrađeno

Podobno za opticaj

Nepodobno za opticaj

10 dinara
20 dinara
50 dinara
100 dinara
200 dinara
500 dinara
1000 dinara
2000 dinara
5000 dinara
Ukupno:

Kovani novac

Apoen

Ukupno obrađeno

Podobno za opticaj

Nepodobno za opticaj

1 dinar
2 dinara
5 dinara
10 dinara
20 dinara
Ukupno:

3) Operativni podaci u vezi sa stanjem gotovog novca

Novčanice

Apoen

Stanje na početku perioda

Stanje na kraju perioda

Neobrađeni novac

Obrađeni novac

Neobrađeni novac

Obrađeni novac

10 dinara
20 dinara
50 dinara
100 dinara
200 dinara
500 dinara
1000 dinara
2000 dinara
5000 dinara
Ukupno:

Kovani novac

Apoen

Stanje na početku perioda

Stanje na kraju perioda

Neobrađeni novac

Obrađeni novac

Neobrađeni novac

Obrađeni novac

1 dinar
2 dinara
5 dinara
10 dinara
20 dinara
Ukupno:

4) Operativni podaci u vezi s prometom gotovog novca

Novčanice

Apoen

Primljeno od banke

Predato banci

10 dinara
20 dinara
50 dinara
100 dinara
200 dinara
500 dinara
1000 dinara
2000 dinara
5000 dinara
Ukupno:

Kovani novac

Apoen

Primljeno od banke

Predato banci

1 dinar
2 dinara
5 dinara
10 dinara
20 dinara
Ukupno:

_________________________

_____________________________

(mesto i datum)

M.P.

(potpis odgovornog lica)

_____________________________

(ime i prezime)

 

Servis računara online zakazivanje