Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama primenjuju se bez obzira kada je posao ugovoren

Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama primenjuju se bez obzira kada je posao ugovoren „Članom 13. stav 1. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 119/2012 – dalje: Zakon) propisano je da se odredbe ovog zakona primenjuju na ugovorne odnose u komercijalnim transakcijama koji su […]

Zatezna kamata u slučaju ugovorene valutne klauzule plaćanja

Zatezna kamata u slučaju ugovorene valutne klauzule plaćanja „Kada je vrednost novčane obaveze, voljom ugovornih strana, utvrđena vezivanjem za određenu valutu, ta vrednost je ista i pre datuma dospeća te obaveze i nakon njenog eventualnog pada u docnju, sve do momenta ispunjenja. Za vreme docnje, na tako utvrđenu vrednost novčane obaveze, to jest glavnog duga, […]

Iznos dnevnica za službena putovanja u strane države

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika Sl.glasnik RS br. 98/2007 IZNOS DNEVNICA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U STRANE DRŽAVE   Redni broj Zemlja Valuta Visina dnevnice 1 2 3 4 1 Demokratska Republika Avganistan     – za mesta:     – Kabul SAD dolara 35   – za ostala mesta SAD […]

Da li je ispravna menica koja je fizički oštećena

Da li je ispravna menica koja je fizički oštećena „Menica je uređena Zakonom o menici („Sl. list FNRJ“, br. 104/46, „Sl. list SFRJ“, br. 16/65, 54/70 i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 46/96 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja – dalje: Zakon), dok su Odlukom o jedinstvenom meničnom blanketu („Sl. list SRJ“, […]

Pravilnik o uslovima i načinu objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja

Pravilnik o uslovima i načinu objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja Sl.glasnik RS br. 127/2014 I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi i način prijema i obrade podataka za statističke i druge potrebe, prijema i provere ispunjenosti uslova za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumenata iz čl. 33. […]