Odluka o metodologiji za obavljanje interne kontrole poslova koje obveznici iz člana 5. Zakona o sprečavanju pranja novca izvršavaju prema tom zakonu

Servis računara online zakazivanje

Odluka o metodologiji za obavljanje interne kontrole poslova koje obveznici iz člana 5. Zakona o sprečavanju pranja novca izvršavaju prema tom zakonu

Sl. list SRJ br. 38/2002, Sl. list SCG br. 1/2003

1. Ovom odlukom utvrđuje se metodologija za obavljanje interne kontrole poslova obveznika iz člana 5. Zakona o sprečavanju pranja novca (u daljem tekstu: Zakon).

2. Obveznik je dužan da internom kontrolom poslova koje izvršava prema Zakonu (u daljem tekstu: interna kontrola) obezbedi podatke iz kojih se može utvrditi:

– da li je utvrđen identitet lica kod transakcija novca koje vrši to lice a čija vrednost prelazi 600.000 dinara (gotovog novca, efektivnog stranog novca, hartija od vrednosti, plemenitih metala ili dragog kamenja), kod poslova u vezi s životnim osiguranjem kada vrednost pojedinačne premije prelazi 40.000 dinara, kod povezanih transakcija čiji ukupan iznos prelazi 600.000 dinara, kao i kod transakcija čija je vrednost manja od 600.000 dinara ali postoje razlozi za sumnju da je u pitanju pranje novca;

– da li se podaci dobijeni na osnovu čl. 7. i 9. Zakona, kao i druga dokumentacija u vezi sa izvršenom transakcijom, čuvaju najmanje pet godina posle izvršene transakcije (član 10. Zakona) i da li se vode evidencije o transakcijama iz člana 6. Zakona (član 24. Zakona);

– da li je Savezna komisija za sprečavanje pranja novca obaveštena o svakoj gotovinskoj transakciji odnosno o više međusobno povezanih transakcija koje premašuju vrednosti utvrđene u članu 6. Zakona (član 12. Zakona), kao i da li joj je dostavljena prijava o sumnji da je u pitanju pranje novca (član 8. stav 2. Zakona);

– da li je privremeno obustavljeno izvršenje transakcije – do 48 sati, ako je ovlašćeno lice ocenilo da postoje razlozi za sumnju da je u pitanju pranje novca (član 15. stav 1. Zakona);

– da li su Saveznoj komisiji za sprečavanje pranja novca, na njen zahtev, dostavljeni podaci iz člana 25. Zakona, podaci o imovinskom stanju i bankarskim ulozima lica koje obavlja transakciju u vezi s kojom postoji sumnja da je u pitanju pranje novca, drugi podaci i informacije potrebni za otkrivanje pranja novca, kao i pismene informacije o obavljanju poslova utvrđenih Zakonom i dokumentacija u vezi s tim poslovima (član 17. Zakona);

– da li je određeno lice koje će biti odgovorno za otkrivanje transakcije za koju postoje razlozi za sumnju da je u pitanju pranje novca, za otkrivanje lica koje vrši tu transakciju, kao i za njihovo prijavljivanje Saveznoj komisiji za sprečavanje pranja novca (član 8. stav 1. Zakona);

– da li se s podacima, informacijama i dokumentacijom koji su prikupljeni u skladu sa Zakonom postupa u skladu sa službenom tajnom kojom su označeni (član 22. stav 1. Zakona).

Pored podataka iz stava 1. ove tačke, nadležni državni organi su dužni da internom kontrolom obezbede i podatke o tome da li su oni Saveznoj komisiji za sprečavanje pranja novca redovno dostavljali informacije s podacima o postupcima u vezi s prekršajima, privrednim prestupima i krivičnim delima koji su u toku a odnose se na pranje novca, kako i o njihovim izvršiocima (lični podaci, faza postupka, pravnosnažna odluka) (član 19. stav 1. Zakona).

Pravosudni organi su dužni da, pored podataka iz stava 1. ove tačke, internom kontrolom obezbede podatke o tome da li su oni najmanje jedanput godišnje Saveznoj komisiji za sprečavanje pranja novca dostavljali informacije s podacima iz stava 2. ove tačke (član 19. stav 2. Zakona).

3. Obveznik je dužan da Saveznoj komisiji za sprečavanje pranja novca, na njen zahtev, dostavlja pismeni izveštaj o nalazima interne kontrole, kao i o merama preduzetim u vezi s tom kontrolom.

4. Obveznik sastavlja listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija.

Listu iz stava 1. ove tačke obveznik redovno prilagođava novootkrivenim oblicima pranja novca.

U izradi liste iz stava 1. ove tačke može učestvovati i savezni organ ili drugi državni organ, odnosno organizacija – ako su nadležni za poslovanje tog obveznika.

U izradi liste iz stava 1. ove tačke kod obveznika koji je član odgovarajućeg udruženja – može učestvovati i to udruženje sa svojim stručnim službama.

U izradi liste iz stava 1. ove tačke kod banaka, štedionica i menjačnica – može učestvovati i Narodna banka Jugoslavije.

5. Obveznik je dužan da:

– licu koje je odredio za obavljanje interne kontrole (u daljem tekstu: kontrolor), na njegov zahtev, omogući pristup svim dokumentima i informacijama potrebnim za obavljanje njegovog rada;

– omogući da sve službe kontroloru pruže pomoć u obavljanju njegovih poslova i zadataka;

– obezbedi da kontrolora, u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti, zamenjuje zamenik;

– ako postoji više kontrolora – obezbedi tehničke i druge uslove za njihovu redovnu komunikaciju i razmenu podataka;

– o svom trošku obezbedi stručno osposobljavanje kontrolora na otkrivanju i sprečavanju pranja novca;

– kontroloru obezbedi svu dokumentaciju potrebnu za njegov rad.

6. Podatke o transakcijama obveznik evidentira prema vremenu obavljanja transakcije i čuva ih na način koji omogućava njihovo korišćenje, odnosno njihovu efikasnu kontrolu.

Podaci o transakcijama za koje postoje razlozi za sumnju da je u pitanju pranje novca posebno se evidentiraju (posebna evidencija).

7. Podatke o transakcijama obveznik čuva najmanje pet godina od dana izvršenih transakcija.

Obveznik uređuje način čuvanja podataka iz stava 1. ove tačke.

8. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu SRJ“.

 

Servis računara online zakazivanje