Uslovi za odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja i sredstva obezbeđenja plaćanja

Servis računara online zakazivanje

Uslovi za odlaganje plaćanja poreza i sporednih poreskih davanja i sredstva obezbeđenja plaćanja

 

„Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 – ispr. – dalje: ZPPPA), propisana je mogućnost odlaganja plaćanja poreskog duga (čl. 73, 74, 74a i 74b) a bliži uslovi za odlaganje, na osnovu ovlašćenja iz člana 73. stav 2. ZPPPA, uređeni su Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005 – dalje: Uredba).

Shodno članu 73. stav 1. ZPPPA, Poreska uprava može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje poreskog duga, pod uslovom da plaćanje duga na dan dospelosti:

 1. za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;
 2. nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Prema članu 73. st. 3-7. ZPPPA, o odlaganju plaćanja poreskog duga, po ispunjenju uslova iz st. 1. i 2. tog člana, odlučuje:

1) ministar ili lice koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika – osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;

2) gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže u skladu sa ovim zakonom.

Odlukom iz stava 3. tog člana može se odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje poreskog duga na rate, ali najduže do 12 meseci. Odluka iz stava 3. tog člana mora da sadrži obrazložene razloge zbog kojih se odlaganje odobrava. Odlaganje plaćanja poreskog duga iz st. 1. do 3. tog člana vrši se potpisivanjem sporazuma između Poreske uprave i poreskog obveznika, odnosno rešenjem Poreske uprave.

Izuzetno, ako podnosilac zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga, koji ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. tog člana, kao sredstvo obezbeđenja naplate ponudi neopozivu bankarsku garanciju ili menicu avaliranu od strane poslovne banke, na iznos koji ne može biti manji od visine poreskog duga čije se plaćanje odlaže, lice iz stava 3. tog člana, može odlučiti da se poreskom obvezniku odobri odlaganje plaćanja poreskog duga na način iz stava 4. tog člana.

Članom 74. st. 1. i 2. ZPPPA, propisano je da se u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja poreskog duga iz člana 73. stav 3. ZPPPA, od poreskog obveznika zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine poreskog duga čije se plaćanje odlaže.

Sredstva obezbeđenja naplate iz stava 1. tog člana su:

 1. hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;
 2. zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;
 3. neopoziva bankarska garancija;
 4. jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine čija vrednost ne može biti manja od 150% visine poreskog duga čija se naplata obezbeđuje;
 5. trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;
 6. menica avalirana od strane poslovne banke.

Prema članu 74. stav 6. ZPPPA, izuzetno od st. 1. i 2. tog člana, od poreskog obveznika ne zahteva se davanje sredstava obezbeđenja naplate – ako poreski dug iz člana 73. stav 3. ZPPPA, po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja, iznosi, i to:

 1. za pravno lice – do 500.000 dinara;
 2. za preduzetnika – do 100.000 dinara;
 3. za fizičko lice – do 50.000 dinara.

Odredbama čl. 2. i 3. Uredbe, propisano je da Poreska uprava može da odloži plaćanje duga poreskom obvezniku (dalje: obveznik) ako dug iznosi najmanje, i to za:

 1. fizičko lice – 10% od oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje;
 2. preduzetnika i malo pravno lice – 5% od ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, odnosno godišnjeg paušalnog prihoda;
 3. srednja i velika pravna lica – 5% od obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju.

Zahtev za odlaganje plaćanja duga obveznik podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave. Uz zahtev za odlaganje plaćanja duga obveznik podnosi dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 2. Uredbe, kao i instrumente obezbeđenja naplate duga propisane članom 74. ZPPPA.

Imajući u vidu da lice iz člana 73. stav 3. ZPPPA (ministar nadležan za poslove finansija, gradonačelnik, predsednik opštine…) odlučuje o odlaganju plaćanja poreskog duga poreskog obveznika po ispunjenju uslova iz člana 73. st. 1. i 2. ZPPPA (što znači da je poreski obveznik podneo pismeni i obrazloženi zahtev za odlaganje, da plaćanje duga na dan dospelosti za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko poresko opterećenje i nanosi mu bitnu ekonomsku štetu, kao i pod bližim uslovima uređenim Uredbom) i kod odlaganja plaćanja poreskog duga bez davanja sredstava obezbeđenja naplate za poreske dugove iz člana 74. stav 6. ZPPPA), poreski obveznik je dužan da ispuni i uslove propisane Uredbom.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-76/2012-04 od 02.02.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje