Sadrži propise o porezu na dohodak, imovinu, dobit privrednih društava, PDV, poreski postupak, mišljenja Ministarstva finansija, propise o taksama, naknadama, poreske akte i dr.

PDV tretman robnih i novčanih donacija primljenih na osnovu zaključenih sporazuma sa međunarodnim organizacijama

PDV tretman robnih i novčanih donacija primljenih na osnovu zaključenih sporazuma sa međunarodnim organizacijama „1. Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje […]

Poreski tretman prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti u postupku podele kao statusne promene

Poreski tretman prenosa apsolutnih prava na nepokretnosti u postupku podele kao statusne promene „Prema odredbi člana 29. st. 1. i 6. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon), poreska obaveza nastaje danom zaključenja […]

Pravo na odbitak prethodnog PDV za nabavku dobara za opremanje administrativnih prostorija

Pravo na odbitak prethodnog PDV za nabavku dobara za opremanje administrativnih prostorija „Odredbom člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz […]

Ispunjenje poreske obaveze umrlog lica

Ispunjenje poreske obaveze umrlog lica   1. Odredbom člana 25. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na prenos apsolutnih prava prodavac, odnosno prenosilac prava […]

Prodaja proizvoda (kućna radinost) fizičkog lica i plaćanje PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 34. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je […]