Sadrži propise o porezu na dohodak, imovinu, dobit privrednih društava, PDV, poreski postupak, mišljenja Ministarstva finansija, propise o taksama, naknadama, poreske akte i dr.

Direktor – zarada (više mišljenja)

Zakon o radu (Član 48) Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 Direktor može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Radni odnos na određeno vreme može da traje do isteka roka na koji je izabran direktor, odnosno do njegovog razrešenja. Međusobna prava, obaveze i […]

Oporezivanje prihoda fizičkog lica koje iznajmljuje putničko vozila bez naknade

Oporezivanje prihoda fizičkog lica koje iznajmljuje putničko vozila bez naknade   „Odredbom člana 82. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na prihode od davanja u zakup opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih […]

Istraživanje tržišta za strano lice i obaveza obračunavanja i plaćanja PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   Istraživanje tržišta za strano lice i obaveza obračunavanja i plaćanja PDV „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., […]

Istraživanje tržišta za strano lice i obaveza obračunavanja i plaćanja PDV

Istraživanje tržišta za strano lice i obaveza obračunavanja i plaćanja PDV „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u […]

Troškovi i drugi rashodi lica koja nisu zaposlena kod isplatioca

Troškovi i drugi rashodi lica koja nisu zaposlena kod isplatioca   „Kada pravno lice koje je isplatilac prihoda fizičkom licu koje nije u radnom odnosu kod njega, uplati sredstva po osnovu naknade troškova za učešće tog lica na seminarima i predavanjima, posmatrano sa poreskog aspekta, deo dokumentacije koji se odnosi na „pravdanje troškova“, pored ostalog, […]

Pravo na otpremninu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu

Pravo na otpremninu ne može da ostvari zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu   „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne […]

Ostvarivanje prava na otpremninu zaposlenog kome je prestao radni odnos po drugom osnovu a ne po odlasku u penziju

Ostvarivanje prava na otpremninu zaposlenog kome je prestao radni odnos po drugom osnovu a ne po odlasku u penziju „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini […]

Porez na prenos svojine nepokretnosti po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju između roditelja i dece

Porez na prenos svojine nepokretnosti po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju između roditelja i dece   „Odredbom člana 23. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon), a u vezi sa odredbom […]

Plaćanje poreza na prenos prava svojine na nepokretnosti između bračnih drugova po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju

Plaćanje poreza na prenos prava svojine na nepokretnosti između bračnih drugova po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju   „Odredbom člana 23. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002 i 135/2004 – dalje: Zakon), a u vezi […]

Unos imovine osnivača privrednog društva-obveznika PDV radi povećanja osnivačkog uloga i PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr. i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja […]