Sadrži propise o porezu na dohodak, imovinu, dobit privrednih društava, PDV, poreski postupak, mišljenja Ministarstva finansija, propise o taksama, naknadama, poreske akte i dr.

PDV na prenos dobara po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnju između privrednog društva – finansijera i fizičkih lica na koje galsi odobrenje za izgradnju

PDV na prenos dobara po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnju između privrednog društva – finansijera i fizičkih lica na koje galsi odobrenje za izgradnju „• Prema odredbi člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara […]

STATUSNA PROMENA – Promena pravne forme preduzetničke radnje u društvo sa ograničenom odgovornošću – PDV na prenos celokupne imovine

Promena pravne forme preduzetničke radnje u društvo sa ograničenom odgovornošću – PDV na prenos celokupne imovine   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik […]

STATUSNA PROMENA – spajanje uz pripajanje I oporezivanje prenosa celokupne imovine

Statusna promena spajanje uz pripajanje – oporezivanje prenosa celokupne imovine „1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon o PDV) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje […]

Prihod koji ostvare članovi učeničke zadruge je oporeziv

Prihod koji ostvare članovi učeničke zadruge je oporeziv   „Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon) odredbom člana 85. stav 5. propisano je, pored ostalog, da se na druge prihode koje ostvari član učeničke zadruge, obračunati porez […]

Da li se može ostvariti pravo na oslobođenje plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za kupovinu prvog stana po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji

Da li se može ostvariti pravo na oslobođenje plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za kupovinu prvog stana po osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji   „Prema odredbi člana 23. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, […]

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se fizičkim licima vrši prodaja dobara iz specijalizovanog motornog vozila za šaltersku prodaju

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase kada se fizičkim licima vrši prodaja dobara iz specijalizovanog motornog vozila za šaltersku prodaju „U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno […]

Obaveza izdavanja računa izvođača investitoru za delimičan promet izgradnje građevinskog objekta

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem   „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet […]

Prenos prava vlasništva na vozilu od strane osiguranika osiguravajućem drušvu u slučaju krađe vozila

Prenos prava vlasništva na vozilu od strane osiguranika osiguravajućem drušvu u slučaju krađe vozila   „• Zakon o porezu na dodatu vrednost Prema odredbi člana 62. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon o PDV), odredbe ovog zakona primenjuju se na sav […]

PDV na uzajamni prenos isporuka objekta između investitora i obveznika PDV koji finansira radove

PDV na uzajamni prenos isporuka objekta između investitora i obveznika PDV koji finansira radove „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici […]

Da li se plaća PDV na usluge prevođenja koje strano lice pruža domaćem licu

Da li se plaća PDV na usluge prevođenja koje strano lice pruža domaćem licu „Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici […]