Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen

Sl.glasnik RS br. 118/2012

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se smatra prenosom celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon), smatra da promet dobara i usluga nije izvršen.

Član 2

Prenos celokupne imovine kod kojeg se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, smatra da promet dobara i usluga nije izvršen je prenos celokupne imovine kod:

1) statusne promene privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2) nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju privredna društva;

3) prodaje, ulaganja, odnosno besteretnog davanja;

4) nasleđivanja.

Promena pravne forme privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, ne smatra se prenosom celokupne imovine u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona.

Član 3

Prenos dela imovine kod kojeg se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, smatra da promet dobara i usluga nije izvršen je prenos dela imovine kao poslovne celine kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca tog dela imovine kod:

1) statusne promene privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2) prodaje, ulaganja, odnosno besteretnog davanja;

3) nasleđivanja.

Poslovnom celinom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca, a čijim je prenosom u momentu prenosa onemogućeno prenosiocu da obavlja tu delatnost.

Član 4

Kod prenosa celokupne imovine iz člana 2. stav 1. tačka 3), odnosno dela imovine iz člana 3. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika prodajom, ulaganjem, odnosno besteretnim davanjem, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen nezavisno od toga da li se imovina ili njen deo prenosi u redovnom prometu ili u postupku likvidacije, odnosno stečaja poreskog obveznika.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 67/05 i 76/12).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

 

Servis računara online zakazivanje