Ugovor o servisiranju

UGOVOR O SERVISU

Zaključen u ___ dana ___ godine između:

 1. “___” d.o.o. iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.br.__ koje zastupa ___(u daljem tekstu „Naručilac“)
 2. “___” d.o.o. iz ___ ul. __ br. __ PIB __ mat.br.__ koje zastupa ___(u daljem tekstu „Serviser“)

Član 1.

Cilj ugovora:

Ovim Ugovorom ugovorne strane žele da regulišu odnose saradnje u poslovima održavanja, servisiranja i opravki mašina Naručioca u njegovom proizvodnom objektu u ___, ul. ___ br. __.

Spisak mašina i uređaja je sadržan u Prilogu br. 1. koji je sastavni deo ovog Ugovora.

Član 2.

Tehnička dokumentacija i normativi:

Naručilac je obavezan da, bez ikakve naknade, isporuči Serviseru dokumentaciju za rad kako sledi:

 • Kompletnu tehničku dokumentaciju, koja je neophodna za rad na servisiranju, održavanju i popravci mašina i uređaja Naručioca (detaljna uputstva za rukovanje i održavanje, servisiranje i popravku, šeme montaze i šeme elektrike, kataloge rezervnih delova, a u tome posebno listu potrošnih, brže habajućih delova za svaki tip mašine i uredaja, norme i normative i dr.);
 • Tehničku dokumentaciju za postupak radnika SERVISERA pri otkrivanju kvara ili nedostatka (defektacija) na mašini ili uređaju i upotrebu instrumenata, aparata i alata pri tome, kao i šeme organizacije radnih procesa u pogonu Servisera;
 • Sve normative utroška stručnog rada, rada aparata i instrumenata, utroške energije i pomoćnog materijala, u procesu ostvarivanja zadataka iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 3.

Obaveze Naručioca:

Za uspešan rad Servisera na ostvarenju zadataka iz člana 1. ovog Ugovora Naručilac je dužan da na skladištu drži neophodan izbor najčešće traženih habajućih rezervnih delova mašina i uredaja, za potrebe rada servisa.

Član 4.

Obaveze Servisera:

Za ostvarivanje zadataka iz člana 1. ovog Ugovora, Serviser obavlja sledeće poslove:

 1. obavezan je da odmah po pozivu Naručioca uputi svoje stručnjake radi otklanjanja kvara na mašinama Naručioca;
 2. obavezan je da organizuje i tehnički opremi svoju servisnu službu za održavanje i popravku mašina Naručioca;
 3. obavezan je da u vršenju zadataka iz ovog Ugovora u svemu postupa po uputstvima i tehničkim i drugim normama, kao i normativima u radu koje odredi Naručilac;
 4. obavezan je da na mašinama i uređajima obavlja servise. Ovaj servis podrazumeva i zamenu manljivih delova na mašinama i uređajima;
 5. obavezan je da na zahtev Naručioca vrši povremeni tehnički pregled i stara se o ispravnosti rada mašina i uređaja u pogonu Naručioca (redovni tehnički nadzor);
 6. obavezan je da u dogovorenim vremenskim razmacima dostavlja na adresu Naručioca potrebe za rezervnim delovima za mašine i uređaje.

Član 5.

Postupak servisiranja:

Serviser je dužan da na svaku reklamaciju i/ili prigovor Naručioca, u vezi sa servisom i održavanjem mašina i uređaja utvrdi tehničku opravdanost zahteva i u tome cilju:

 • Kod slučajeva opravdane reklamacije da preduzme sve što je neophodno u duhu date i važeće garancije, za otklanjanje nedostataka na mašini ili uređaju (opravka sa i bez manljivih delova i sl.);
 • Ako reklamirani nedostatak na mašini ili uređaju zahteva dublju i svestraniju stručnu procenu opravdanosti zahteva kupca Serviser će o tome, bez odlaganja i na pouzdan način (pismeno, teleksom ili telefonom), obavestiti Naručioca uz navođenje vrste kvara, kao i najpogodnijeg načina njegovog otklanjanja.

Naručilac je dužan da, u primernom roku, donese svoju odluku po datom slučaju i o tome da obavesti Servisera sa neohodnim uputstvima i nalozima za dalji postupak. Tom prilikom će Naručilac saopštiti Serviseru svoju odluku, u pogledu razgraničenja troškova, koji će nastati oko toga slučaja.

Član 6.

Garancija Servisera :

U cilju obezbedenja što povoljnijih uslova kupovine i korišćenja mašina i uređaja Naručioca Serviser daje garancije kako sledi:

 • Daje garanciju u trajanju od 1 (jedne) godine za redovnu upotrebu mašina i uređaja;
 • Dužan je da na mašini ili uređaju u primernom roku zameni manljive delove i/ili otkloni kvar ili nedostatak koji je prijavljen. Ova obaveza Servisera ne postoji ako je mašinu ili uređaj u pogonu Naručioca popravljalo neovlašćeno ili čak i nestručno lice i/ili ako su pritom vršene prepravke i ugradnja neoriginalnih rezervnih delova.

O svakom nastalom kvaru Naručilac će u najkraćem roku obavestiti Servisera.

Član 7.

Nagrada za rad Servisera

Obavljanje servisnih usluga za mašine ili uređaje obavlja se po uputstvima Naručioca. O ovim izvršenim uslugama, u servisu se vodi uredna i zvanična evidencija. Na osnovu ove evidencije, ispostavlja se mesečni obračun zaduženja Naručioca koji on plaća u roku od 5 dana od dana prijema;

Cena rezervnih delova za ugrađivanje zaračunava se po cenovniku Servisera ukoliko ga je Serviser nabavio.

Član 8.

Čuvanje tehničkih i tehnoloških tajni

Serviser i njegovi radnicu su dužni da savesno i sa pažnjom dobrog privrednika čuva sve tehničke, tehnološke i poslovne tajne koje su mu poverene, u tehničkoj dokumentaciji iz člana 2. ovog Ugovora i naknadnim usmenim uputstvima i saopštenjima kojima se služe radnici u obavlja¬nju zadataka senisa. Ova obaveza Serviseraje trajna i ona ne prestaje sa okončanjem saradnje između ugovornih strana po ovom Ugovoru;

Saopštavanje trećim licima ili javnosti nekih podataka iz ovog člana Ugovora moguće je samo uz prethodnu saglasnost Naručioca datu u pismenom obliku.

Član 9.

Ovaj ugovor o servisiranju ugovorne strane zaključuju sa neograničenim trajanjem važnosti.

Ovaj Ugovor može biti raskinut i pre isteka njegove tekuće važnosti u sledećim slučajevima:

 • ako bilo koja od ugovornih strana grubo krši bitne uslove saradnje po ovom Ugovoru;
 • ako ugovorna strana koja krši odredbe ovog Ugovora, sa takvim radnjama ne prestane ni posle mesec dana od prijema pismene opomene druge Ugovorne strane;
 • ako bilo koja od ugovornih strana padne pod stečaj ili postane platežno nesposobna da odgovara svojim obavezama po ovom Ugovoru.

Ovaj Ugovor ne može biti raskinut u toku trajanja prve godine njegovog važenja, osim u slučaju dejstva više sile.

Prevremenim raskidom važnosti ovog Ugovora, ne mogu se osporavati niti dovoditi u pitanje prava i obaveze Ugovornih strana koje su stečene vršenjem njegovih odredaba do dana prestanka njegove važnosti. Ukoliko je nevršenjem obaveza iz ovoga Ugovora naneta materijal¬na ili poslovna šteta drugoj Ugovornoj strani, oštećena Ugovorna strana može po nadležnoj arbitražnoj ili sudskoj odluci zahtevati obeštećenje i naknadu izmakle dobiti.

Član 10.

Za vreme trajanja više sile odlaže se izvršenje obaveza ugovornih strana koje one imaju po osnovu ovog Ugovora.

Pod višom silom se smatraju događaji i okolnosti koje ometaju, sprečavaju ili onemogućavaju izvršenje ugovorne obaveze jedne ili obe ugovorne strane a po svojoj prirodi događaji i okolnosti su takvi da na njih ugovorne strane nisu mogle uticati da njiihovo dejstvo otklone, umanje ili ukinu.

Kao slučajevi više sile smatraju se naročito: rat, pobuna, mobilizacija, neredi u zemlji širih razmera, mere nadležnih vlasti kao i druge slične okolnosti i događaji zbog kojih jedna ili obe ugovorne strane nisu mogle da izvrše svoje ugovorne obaveze.

U slučaju nastanka više sile ugovorna strana koja je pogođena mora na pouzdan način i najhitnije da stavi na znanje drugoj ugovornoj strani.

Član 11.

U slučaju razlika u mišljenjima, nesporazuma ili spora koji nastanu u toku izvršenja odredaba ovog Ugovora, Ugovorne strane su saglasne da ih reše mirnim putem na prijateljski način ukoliko se pokaze da je to nemoguće, nastali spor će se pred nadležnim sudom.

Izmene i dopune teksta ovog Ugovora moguće su i punovažne samo ako su za to dale svoju saglasnost u pismenom obliku obe Ugovorne strane.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan njegovog potpisa od ovlašćenih predstavnika obe Ugovorne strane.

Član 12.

Na sve što nije predviđeno odredbama ovog Ugovora ili njegovim Anex-ima primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima kao i drugi zakonski propisi.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) ravnoglasnih primeraka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primerka.

Serviser Naručilac
___________________________ ___________________________