Ugovor o ostavi robe – 2

Vidi – Zakon o obligacionim odnosima, čl. 712-729

UGOVOR O OSTAVI

Zaključen dana ___ godine u ___ između:

1. _________________ iz _______________, ul. ________________, br. ____ (dalje: Ostavodavac) i

2. _________________ iz ________________, ul. ________________, br. ____ (dalje: Ostavoprimac).

Član 1

Ostavodavac se obavezuje da će Ostavoprimcu predati na čuvanje _______, a Ostavoprimac se obavezuje da će ovu količinu primiti, čuvati i Ostavodavcu vratiti na njegov zahtev.

Član 2

Ostavoprimac je dužan da primi od Ostavodavca dana ___________ godine, u prepodnevnim satima, ispred prostorija  Ostavoprimca, navedenu količinu i vrstu robe i isti dan da ga smesti u __.

Prostor u kojima se čuva roba Ostavodavca mora biti izdvojeno tako da se spreči eventualno mešanje sa drugom robom.

Ugovorne strane su saglasne da obaveza čuvanja Ostavoprimca traje do ___________ godine.

Ostavoprimac je dužan da na uobičajeni način u svojim prostorijama i da preduzima potrebne mere da ostavljene stvari očuvaju neizmenjene.

Član 3

Obavezuje se Ostavodavac da u roku od __dana od predaje stvari na čuvanje, Ostavoprimcu isplati naknadu za čuvanje u iznosu od __ dinara, a ostatak od ____ dinara odmah posle preuzimanja stvari.

Troškove prevoza stvari do prostorija Ostavoprimca i njihovog preuzimanja, posle isteka roka predviđenog za čuvanje, snosi Ostavodavac.

Ostavodavac preuzima obavezu da Ostavoprimcu naknadi sve nužne i korisne troškove učinjene s ciljem održanja stvari predstih na čuvanje.

Član 4

Za eventualne sporove po ovom ugovoru nadležan je stvarno i mesno nadležan sud u _______________.

Član 5

Ovaj ugovor sačinjen je u __ (i slovima ___) istovetnih primeraka od kojih po __ (i slovima ___) za svaku ugovornu stranu.

OSTAVODAVAC OSTAVOPRIMAC

_____________________   ____________________