Primanje novčanih sredstava u obliku članarine i njihov PDV tretman

Servis računara online zakazivanje

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

Primanje novčanih sredstava u obliku članarine i njihov PDV tretman

„Primanje novčanih sredstava nazvanih članarinom, koja Regionalna razvojna agencija Beograd potražuje od Grada Beograda, nije predmet oporezivanja PDV. Međutim, ako novčana sredstva nazvana članarinom predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV – Regionalna razvojna agencija Beograd, u tom slučaju ova agencija ima obavezu obračunavanja PDV za taj promet, a u osnovicu za obračunavanje PDV uračunava se i iznos novčanih sredstava nazvanih članarinom, bez PDV. Obračunati PDV plaća se na propisani način.

* * *

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00089/2013-04 od 26.03.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje