Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije i postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanje ispunjenosti uslova

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije i postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanje ispunjenosti uslova

Sl.glasnik RS br. 29/2013

I UVODNA ODREDBA

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju obavezni elementi konkursne dokumentacije koja se priprema u postupku javne nabavke (u daljem tekstu: konkursna dokumentacija) i načini dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

II OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE

1. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u otvorenom postupku

Član 2

Konkursna dokumentacija u otvorenom postupku sadrži:

1) opšte podatke o javnoj nabavci:

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca,

(2) napomena da se sprovodi otvoreni postupak,

(3) predmet javne nabavke (dobra, usluge ili radovi),

(4) naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma,

(5) napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka,

(6) napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija,

(7) kontakt (lice ili služba);

2) podatke o predmetu javne nabavke:

(1) opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke,

(2) opis partije, ako je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke,

(3) vrsti okvirnog sporazuma (između jednog ili više naručilaca i jednog ili više ponuđača), trajanju okvirnog sporazuma, načinu dodele ugovora u slučaju da se okvirni sporazum zaključuje sa više ponuđača, nazivu, adresi i internet strani naručilaca koji mogu da koriste okvirni sporazum za dodelu ugovora, kada okvirni sporazum zaključuje telo za centralizovane nabavke, ako se otvoreni postupak sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma;

3) vrsti, tehničkim karakteristikama (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);

4) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita;

5) uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova;

6) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;

7) obrazac ponude;

8) model ugovora, odnosno model okvirnog sporazuma;

9) obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni;

10) obrazac troškova pripreme ponude;

11) obrazac izjave o nezavisnoj ponudi.

2. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u restriktivnom i kvalifikacionom postupku

Član 3

Konkursna dokumentacija za prvu fazu restriktivnog i kvalifikacionog postupka sadrži:

1) opšte podatke o javnoj nabavci:

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca,

(2) vrsta postupka javne nabavke (restriktivni ili kvalifikacioni postupak),

(3) predmet javne nabavke (dobra, usluge ili radovi),

(4) naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma (u slučaju restriktivnog postupka),

(5) napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka,

(6) kontakt (lice ili služba);

1) podatke o predmetu javne nabavke (opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke);

2) uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova;

3) period za koji se kandidatima priznaje kvalifikacija (u slučaju kvalifikacionog postupka).

Konkursna dokumentacija za drugu fazu restriktivnog i kvalifikacionog postupka sadrži:

1) opšte podatke o javnoj nabavci:

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca,

(2) vrsta postupka (restriktivni postupak ili kvalifikacioni postupak),

(3) predmet javne nabavke (dobra, usluge ili radovi),

(4) naznaka da se postupak sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma (u slučaju restriktivnog postupka),

(5) napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka,

(6) napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija (u slučaju restriktivnog postupka),

(7) kontakt (lice ili služba);

2) podatke o predmetu javne nabavke:

(1) opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke,

(2) opis partije ukoliko je javna nabavka oblikovana po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke,

(3) vrsti okvirnog sporazuma (između jednog ili više naručilaca i jednog ili više ponuđača), trajanju okvirnog sporazuma, načinu dodele ugovora u slučaju da se okvirni sporazum zaključuje sa više ponuđača, nazivu, adresi i internet strani drugih naručilaca koji mogu da koriste okvirni sporazum za dodelu ugovora kada okvirni sporazum zaključuje telo za centralizovane nabavke, ako se postupak sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma;

3) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);

4) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita;

5) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;

6) obrazac ponude;

7) model ugovora, odnosno okvirnog sporazuma (u slučaju restriktivnog postupka);

8) obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni;

9) obrazac troškova pripreme ponude;

10) obrazac izjave o nezavisnoj ponudi.

3. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u konkurentnom dijalogu

Član 4

Konkursna dokumentacija za fazu dijaloga sadrži:

1) opšte podatke o nabavci:

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca,

(2) napomena da se sprovodi konkurentni dijalog,

(3) predmet javne nabavke (dobra, usluge ili radovi),

(4) napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka,

(5) kontakt (lice ili služba);

2) podatke o predmetu nabavke (opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke);

3) uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova;

4) napomenu ukoliko se postupak sprovodi u više faza u cilju smanjenja broja rešenja o kojima će se voditi dijalog, kao i kriterijum na osnovu kojeg će se smanjivati broj rešenja;

5) elemente kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude na osnovu kojeg se dodeljuje ugovor.

Konkursna dokumentacija za fazu dodele ugovora sadrži:

1) opšte podatke o nabavci:

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca,

(2) napomena da se sprovodi konkurentni dijalog,

(3) predmet javne nabavke (dobra, usluge ili radovi),

(4) napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka,

(5) kontakt (lice ili služba);

2) opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;

3) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.;

4) tehničku dokumentaciju i planove;

5) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;

6) obrazac ponude;

7) model ugovora;

8) obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni;

9) obrazac troškova pripreme ponude;

10) obrazac izjave o nezavisnoj ponudi.

4. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda i pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Član 5

Konkursna dokumentacija u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda i pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda sadrži:

1) opšte podatke o nabavci:

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca,

(2) vrstu pregovaračkog postupka i osnov za primenu,

(3) predmet javne nabavke (dobra, usluge ili radovi),

(4) napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka,

(5) napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija u pregovaračkom postupku iz člana 35. stav 1. tačka 1) Zakona,

(6) kontakt (lice ili služba);

2) podatke o predmetu javne nabavke:

(1) opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke,

(2) opis partije ukoliko je javna nabavka oblikovana po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;

3) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);

4) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita;

5) uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova;

6) elementi ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja;

7) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;

8) obrazac ponude;

9) obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni;

10) obrazac troškova pripreme ponude;

11) obrazac izjave o nezavisnoj ponudi.

5. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke male vrednosti

Član 6

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke male vrednosti sadrži:

1) opšte podatke o nabavci:

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca,

(2) napomena da se sprovodi javna nabavka male vrednosti,

(3) predmet javne nabavke (dobra, usluge ili radovi),

(4) napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka,

(5) kontakt (lice ili služba);

2) podatke o predmetu javne nabavke:

(1) opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;

(2) opis partije ukoliko je javna nabavka oblikovana po partijama, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke;

3) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske usluge kada se sačinjava kreditni zahtev);

4) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumentaciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke finansijske usluge kredita;

5) uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova;

6) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu;

7) obrazac ponude;

8) model ugovora;

9) obrazac troškova pripreme ponude;

10) tekst izjave o nezavisnoj ponudi.

Prilikom primene odredbe iz člana 39. stav 6. Zakona naručilac nije u obavezi da pripremi konkursnu dokumentaciju.

6. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u postupku konkursa za dizajn

Član 7

Konkursna dokumentacija u postupku konkursa za dizajn sadrži:

1) opšte podatke o nabavci:

(1) naziv, adresa i internet stranica naručioca,

(2) napomena da se sprovodi konkurs za dizajn,

(3) kontakt (lice ili služba);

2) opis i zahtev u vezi dizajna, odnosno projekta kao i način i rok za predaju dizajna, odnosno projekta;

3) navođenje profesije i određivanje odgovarajućeg dokaza, ako je učešće rezervisano za određenu profesiju;

4) kriterijum za ocenu dizajna, odnosno projekta;

5) broj i vrstu nagrada, ako se dodeljuju nagrade.

Ako se konkurs za dizajn sprovodi kao postupak koji prethodi dodeli ugovora o javnoj nabavci usluga, konkursnu dokumentaciju činiće i ostali elementi propisani za otvoreni, odnosno restriktivni postupak, u zavisnosti od toga u kojem se postupku dodeljuje ugovor.

7. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Član 8

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu (u daljem tekstu: uputstvo) sadrži sledeće podatke o zahtevima naručioca u pogledu sadržine ponude, kao i uslove pod kojima se sprovodi postupak javne nabavke:

1) podatke o jeziku na kojem ponuda mora biti sastavljena, a ukoliko je dozvoljena mogućnost da se ponude, u celini ili delimično, daju i na stranom jeziku, jasnu naznaku na kom stranom jeziku, kao i koji deo ponude može biti na stranom jeziku;

2) definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu načina na koji ponuda mora biti sačinjena, a posebno u pogledu načina popunjavanja obrazaca datih u konkursnoj dokumentaciji, odnosno podataka koji moraju biti njihov sastavni deo;

3) obaveštenje o mogućnosti da ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija i uputstvo o načinu na koji ponuda mora da bude podneta, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija;

4) obaveštenje o mogućnosti podnošenja ponude sa varijantama, ukoliko je podnošenje takve ponude dozvoljeno;

5) način izmene, dopune i opoziva ponude u smislu člana 87. stav 6. Zakona;

6) obaveštenje da ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti da učestvuje u više zajedničkih ponuda;

7) zahtev da ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača, navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača, kao i pravila postupanja naručioca u slučaju da se dospela potraživanja prenose direktno podizvođaču;

8) obaveštenje o tome da je sastavni deo zajedničke ponude sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke;

9) zahteve u pogledu traženog načina i uslova plaćanja, garantnog roka, kao i eventualnih drugih okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost ponude;

10) valutu i način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi;

11) podatke o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl, a koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci u slučaju javnih nabavki kod kojih je poziv za podnošenje ponude objavljen na stranom jeziku;

12) podatke o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja obaveza ponuđača, ukoliko isto naručilac zahteva;

13) definisanje posebnih zahteva, ukoliko isti postoje, u pogledu zaštite poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače;

14) obaveštenje da ponuđač može u pisanom obliku tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, uz napomenu da se komunikacija u postupku javne nabavke vrši na način određen članom 20. Zakona;

15) obaveštenje o načinu na koji se mogu zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrola kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača;

16) zahtev u pogledu dodatnog obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza ukoliko predmet javne nabavke nije istovrsan predmetu za koji je ponuđač dobio negativnu referencu, a njegova vrednost ne može biti veća od 15% od ponuđene cene;

17) elemente ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja, u slučaju sprovođenja pregovaračkog postupka;

18) vrstu kriterijuma za dodelu ugovora, sve elemente kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje ugovor, koji moraju biti opisani i vrednosno izraženi, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki elemenat kriterijuma koja će omogućiti naknadnu objektivnu proveru ocenjivanja ponuda;

19) elemente kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom;

20) obaveštenje o tome da je ponuđač ili kandidat dužan da pri sastavljanju svoje ponude navede da je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine;

21) obaveštenje da naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač;

22) obaveštenje o načinu i roku podnošenja zahteva za zaštitu prava ponuđača i navođenje broja računa na koji je podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva dužan da uplati taksu određenu Zakonom;

23) obaveštenje da će ugovor biti zaključen u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona, odnosno u slučaju iz člana 112. stav 2. Zakona, navesti rok u kojem će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci.

8. Obrazac ponude

Član 9

Obrazac ponude se priprema tako da popunjen od strane ponuđača sadrži:

1) opšte podatke o ponuđaču, odnosno svakom ponuđaču iz grupe ponuđača, kao i podizvođačima (poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra, adresa sedišta, matični broj i poreski identifikacioni broj, ime osobe za kontakt i dr.);

2) rok važenja ponude izražen u broju dana od dana otvaranja ponuda, koji ne može biti kraći od 30 dana;

3) predmet, cenu i ostale podatke koje naručilac smatra relevantnim za zaključenje ugovora;

4) podatke o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

9. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

Član 10

Konkursna dokumentacija sadrži uslove koje ponuđač mora da ispuni da bi mogao da učestvuje u postupku javne nabavke, kao i dokaze kojima se dokazuje njihova ispunjenost.

Konkursna dokumentacija sadrži i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u pogledu finansijskog, poslovnog, tehničkog i kadrovskog kapaciteta, ako je ispunjavanje tih uslova neophodno za ocenu sposobnosti ponuđača ili podnosioca prijave, za izvršenje određenog ugovora o javnoj nabavci.

U konkursnoj dokumentaciji navode se:

1) obavezni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona;

2) dodatni uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 76. Zakona ukoliko ih je odredio;

3) uslovi koje mora da ispuni podizvođač u skladu sa članom 80. Zakona;

4) uslovi koje mora da ispuni svaki od ponuđača iz grupe ponuđača u skladu sa članom 81. Zakona.

Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 75. i 76. Zakona mora da sadrži:

1) precizno navođenje jednog ili više dokaza određenih zakonom i ovim pravilnikom za svaki od predviđenih uslova za učešće u postupku javne nabavke i organa nadležnog za njihovo izdavanje;

2) tekst izjave ukoliko se ispunjenost uslova dokazuje izjavom iz člana 77. stav 4. Zakona;

3) precizno navođenje dokaza u slučaju dokazivanja ispunjenosti uslova na način propisan članom 77. stav 5. Zakona;

4) obaveštenje da ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa i da navede koji su to dokazi.

10. Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni

Član 11

U obrascu strukture cene navode se osnovni elementi ponuđene cene:

1) cena (jedinična i ukupna) sa i bez PDV-a;

2) procentualno učešće određene vrste troškova u slučaju kada je navedeni podatak neophodan radi usklađivanja cene tokom perioda trajanja ugovora, odnosno okvirnog sporazuma (učešće troškova materijala, rada, energenata).

Smatraće se da je sačinjen obrazac strukture cene, ukoliko su osnovni elementi ponuđene cene sadržani u obrascu ponude.

11. Sredstva obezbeđenja

Član 12

U konkursnoj dokumentaciji može da se navede sredstvo obezbeđenja kojim ponuđači obezbeđuju ispunjenje svojih obaveza u postupku javne nabavke, kao i ispunjenje svojih ugovornih obaveza, odnosno za povraćaj avansnog plaćanja.

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude, odnosno za izvršenje ugovorne obaveze, naručilac može da traži u iznosu ne većem od 10% od vrednosti ponude bez PDV-a, odnosno ugovora, osim u slučaju obezbeđenja za avansno plaćanje i u slučaju iz člana 83. stav 12. Zakona.

Sredstvo obezbeđenja može biti:

1) bankarska garancija;

2) hipoteka;

3) jemstvo drugog pravnog lica sa odgovarajućim bonitetom;

4) jedan od oblika ručne zaloge hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari;

5) menica;

6) polisa osiguranja i dr.

Član 13

Sredstvo obezbeđenja traje najmanje onoliko koliko traje rok za ispunjenje obaveze ponuđača koja je predmet obezbeđenja.

Sredstvo obezbeđenja ne može se vratiti ponuđaču pre isteka roka trajanja, osim ako je ponuđač u celosti ispunio svoju obezbeđenu obavezu.

U slučaju dogovorenog avansnog plaćanja naručilac ne može da isplati nijedan iznos pre nego što primi traženo sredstvo obezbeđenja za povraćaj avansnog plaćanja.

11.1. Bankarska garancija

Član 14

Podneta bankarska garancija mora biti bezuslovna i plativa na prvi poziv.

Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi naručilac, manji iznos od onog koji odredi naručilac ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova.

Ponuđač može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).

Kreditni rejting iz stava 3. ovog člana dodeljuje rejting agencija koja se nalazi na listi podobnih agencija za rejting koju je u skladu s propisima objavila Narodna banka Srbije ili podobna rejting agencija koja se nalazi na listi registrovanih i sertifikovanih rejting agencija koju je objavilo Evropsko telo za hartije od vrednosti i tržišta (European Securities and Markets Authorities – ESMA).

Član 15

U uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu može da se predvidi i obaveza podnošenja bankarskih garancija od strane ponuđača kojem je dodeljen ugovor, i to:

1) za povraćaj avansnog plaćanja;

2) za dobro izvršenje posla;

3) za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

Izuzetno, kada naročite okolnosti javne nabavke to opravdavaju, traži se bankarska garancija za ozbiljnost ponude.

Član 16

Bankarska garancija za povraćaj avansnog plaćanja, koja se traži u slučajevima kada se ponuđaču isplaćuje avans, izdaje se u visini plaćenog avansa i mora da traje najkraće do pravdanja avansa.

Visina bankarske garancije iz stava 1. ovog člana može se smanjiti ako ta garancija pokriva delimične ili sukcesivne isporuke ili situaciono izvođenje radova, kada je to dozvoljeno, pri čemu mora biti naveden i način smanjivanja vrednosti garantovanog iznosa.

Član 17

Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od najviše 10% od vrednosti ugovora (15% u slučaju iz člana 83. stav 12. Zakona), pri čemu se uzima u obzir rok trajanja izvršenja ugovora.

Bankarska garancija za dobro izvršenje posla predaje se naručiocu u trenutku zaključenja ugovora ili u roku koji odredi naručilac, a najkasnije do prve isporuke.

Bankarska garancija za dobro izvršenje posla traje najmanje pet dana duže od dana isteka roka za konačno izvršenje posla.

Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije mora da se produži.

Član 18

Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku može se tražiti u slučajevima kada predmet ugovora zahteva i garanciju za ispravan rad.

Bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku ponuđač predaje naručiocu u trenutku primopredaje predmeta ugovora.

Bankarskom garancijom za otklanjanje grešaka u garantnom roku, naručilac se obezbeđuje u slučaju da ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanji mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku.

Rok važenja bankarske garancije iz stava 1. ovog člana je pet dana duži od garantnog roka koji je određen za ispravan rad i izdaje se u visini od najviše 10% od vrednosti ugovora.

12. Obrazac troškova pripreme ponude

Član 19

U obrascu troškova pripreme ponude mogu biti prikazani troškovi izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškovi pribavljanja sredstva obezbeđenja.

13. Izjava o nezavisnoj ponudi

Član 20

Izjavom o nezavisnoj ponudi ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da je ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

III DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

1. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za pravna lica kao ponuđače ili podnosioce prijava

Član 21

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, pravno lice kao ponuđač, ili podnosilac prijave, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz registra nadležnog Privrednog suda;

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležnog suda i nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da ono i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom društvu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

5) važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

Dokaz iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom.

Dokaz iz stava 1. tačka 3) ovog člana mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.

2. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za preduzetnike kao ponuđače ili podnosioce prijava

Član 22

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, preduzetnik kao ponuđač, ili podnosilac prijave, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvoda iz odgovarajućeg registra;

2) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

3) potvrde prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti ili potvrde Agencije za privredne registre da kod ovog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;

4) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

5) važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

Dokaz iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste, u skladu sa zakonom.

Dokaz iz stava 1. tačka 3) ovog člana mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.

3. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za fizička lica kao ponuđače ili podnosioce prijava

Član 23

Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, fizičko lice kao ponuđač, ili podnosilac prijave, dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

1) izvoda iz kaznene evidencije, odnosno uverenja nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

2) potvrde prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih poslova;

3) uverenja Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda;

4) važeće dozvole za obavljanje odgovarajuće delatnosti, izdate od strane nadležnog organa, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

Dokaz iz stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana ne može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda, odnosno u slučaju kvalifikacionog postupka pre ažuriranja liste.

Dokaz iz stava 1. tačka 2) mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda.

4. Dokazivanje ispunjenosti uslova iz člana 76. Zakona

Član 24

Ispunjenost dodatnih uslova iz člana 76. Zakona dokazuje se putem javnih isprava, kao i na drugi način u skladu sa zakonom.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

1. Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 25

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, broj 50/09).

2. Stupanje na snagu

Član 26

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2013. godine.

 

Servis računara online zakazivanje