Pravilnik o postupku otvaranja ponuda i obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o postupku otvaranja ponuda i obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda

Sl.glasnik RS br. 50/2009

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak otvaranja ponuda u postupcima javnih nabavki i propisuje obrazac za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda.

Obrazac za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Otvaranje ponuda sprovodi komisija za javnu nabavku (u daljem tekstu: Komisija), koju naručilac obrazuje istovremeno sa donošenjem odluke o pokretanju postupka javne nabavke.

U postupcima javnih nabavki otvaranje ponuda je javno.

Izuzetno, naručilac može iz razloga čuvanja poslovne, službene, vojne ili državne tajne odlučiti da postupak otvaranja ponuda ne bude javan, u kom slučaju je dužan da odluku o tome navede prilikom oglašavanja javne nabavke.

Otvaranje ponuda se sprovodi na mestu i u vreme koji su navedeni u javnom pozivu, kao i u konkursnoj dokumentaciji.

Otvaranje ponuda se sprovodi odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, a najkasnije do isteka poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda.

Član 3

Kada naručilac iz razloga čuvanja poslovne, službene, vojne ili državne tajne odluči da postupak otvaranja ponuda ne bude javan, otvaranje ponuda se sprovodi u prisustvu članova Komisije, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, zapisnik o otvaranju ponuda (u daljem tekstu: zapisnik) potpisuju predsednik i članovi Komisije.

Član 4

Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku otvaranja ponuda, podnose punomoćja za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Član 5

U postupku otvaranja ponuda Komisija utvrđuje:

– imena prisutnih ovlašćenih predstavnika ponuđača;

– broj podnetih ponuda;

– da li je na kovertama u kojima se nalaze ponude označeno na koju javnu nabavku se ponude odnose;

– redosled prijema ponuda;

– da li su podnete ponude blagovremene;

– da li je ponuda potpisana, iz koliko delova se sastoji, kao i da li su uz ponudu priloženi dokazi o ispunjenosti uslova traženi u konkursnoj dokumentaciji.

Član 6

Predsednik Komisije otvara ponude po redosledu prijema, kako je to označeno na ponudama.

Predsednik Komisije čita ime i adresu ponuđača koji je podneo ponudu, cenu iz ponude, eventualne popuste, podatke iz ponude koji su određeni kao elementi kriterijuma. Istovetne podatke čita i za partije, ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, kao i za ponude sa varijantama, ukoliko postoje.

Pročitane podatke o ponudi i ponuđaču Komisija odmah unosi u zapisnik.

U toku otvaranja ponuda članovi Komisije moraju sve delove ponuda jasno da označe (da parafiraju, potpišu ili na drugi način označe).

Nakon što je otvorila i pročitala podatke iz ponuda, a pre okončanja postupka otvaranja ponuda, Komisija će pozvati prisutne predstavnike ponuđača da daju eventualne primedbe koje se odnose na sprovođenje postupka otvaranja ponuda, a koje se unose u zapisnik.

Član 7

Zapisnik sadrži sledeće:

– podatke o postupku javne nabavke koji se sprovodi (predmet javne nabavke, broj javne nabavke, procenjena vrednost javne nabavke, vrsta postupka javne nabavke i datum objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije“, ukoliko je taj poziv objavljen);

– podatke o naručiocu;

– mesto (adresa), datum i vreme početka postupka otvaranja ponuda;

– imena članova Komisije;

– imena prisutnih ovlašćenih predstavnika ponuđača i brojevi izdatih punomoćja;

– imena drugih prisutnih lica;

– redosled otvaranja podnetih ponuda prema vremenu prijema;

– broj pod kojim je ponuda zavedena;

– naziv, odnosno šifru ponuđača, ako je ponuda podneta u postupku konkursa za nacrte;

– ponuđenu cenu i eventualne popuste koje nudi ponuđač, ukoliko ih ima;

– podatke iz ponude koji su određeni kao elementi kriterijuma i koji se mogu numerički prikazati (kao npr. ponuđena cena, uslovi plaćanja, rok isporuke, itd.). Kvalitet, estetske i funkcionalne karakteristike ne smatraju se podacima koje je moguće numerički prikazati;

– navode članova Komisije o nedostacima koje ponuda ima, odnosno pregled traženih dokaza o ispunjenosti uslova koji nisu priloženi uz ponudu;

– eventualne primedbe predstavnika ponuđača;

– potpise predsednika i članova Komisije;

– potpise prisutnih ovlašćenih predstavnika ponuđača;

– vreme završetka postupka otvaranja ponuda.

Ako u roku za podnošenje ponuda nije primljena nijedna ponuda, podatak o tome se unosi u zapisnik.

Član 8

Zapisnik potpisuju predsednik, članovi Komisije i prisutni ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Ukoliko neko od prisutnih ovlašćenih predstavnika ponuđača odbije da potpiše zapisnik, podatak o tome se unosi u zapisnik, zajedno sa razlogom nepotpisivanja.

Naručilac dostavlja zapisnik ponuđačima u roku od tri dana od dana okončanja postupka otvaranja ponuda.

Član 9

Odredbe ovog pravilnika shodno se primenjuju i na otvaranje prijava.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku otvaranja ponuda i obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik RS“, broj 9/03).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

(Štambilj naručioca)

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA

Za javnu nabavku _______________ (navesti predmet javne nabavke), broj _____, procenjene vrednosti __________, za koju se sprovodi __________ postupak (navesti vrstu postupka javne nabavke), po javnom pozivu objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj _____ od __________, naručioca _______________ (navesti podatke o naručiocu)

1. Postupak otvaranja ponuda sprovodi se u __________ (navesti mesto i adresu) datum _______________ sa početkom u _____ časova

2. Otvaranje ponuda sprovode _______________ (navesti imena lica koja sprovode postupak otvaranja ponuda)

3. Konstatuje se da otvaranju ponuda prisustvuju dole navedeni predstavnici ponuđača koji su podneli punomoćja:

redni broj ponuđač predstavnik broj punomoćja

4. Konstatuje se da su otvaranju ponuda prisustvovali i:
ime i prezime drugih prisutnih lica

5. Blagovremeno, tj. do dana __________ do __________ časova, primljene su ponude sledećih ponuđača, i to po navedenom redosledu:

broj pod kojim je
ponuda zavedena
naziv ili šifra
ponuđača
datum
prijema
čas

Neblagovremene ponude:

broj pod kojim je
ponuda zavedena
naziv ili šifra
ponuđača
datum
prijema
čas

6. Naziv ili šifra ponuđača, broj pod kojim je ponuda zavedena, cena i eventualni popusti koje nudi ponuđač, podaci iz ponude koji su određeni kao elementi kriterijuma, a koji se mogu numerički prikazati i eventualno drugi podaci iz ponude (podaci se unose za svakog ponuđača posebno), sledećim redosledom.

Broj pod kojim je ponuda zavedena: ____________
Naziv ili šifra ponuđača: ____________
Ponuđena cena i eventualni popusti: ____________
Podaci iz ponude koji su određeni kao elementi kriterijuma____________
Drugi podaci iz ponude____________
Broj pod kojim je ponuda zavedena: ____________
Naziv ili šifra ponuđača: ____________
Ponuđena cena i eventualni popusti: ____________
Podaci iz ponude koji su određeni kao elementi kriterijuma ____________
Drugi podaci iz ponude ____________
Broj pod kojim je ponuda zavedena: ____________
Naziv ili šifra ponuđača: ____________
Ponuđena cena i eventualni popusti: ____________
Podaci iz ponude koji su određeni kao elementi kriterijuma ____________
Drugi podaci iz ponude ____________

7. Navesti nedostatke podnetih ponuda: ________________

(naručilac navodi koji dokazi o ispunjenosti uslova traženi konkursnom dokumentacijom nisu priloženi uz ponudu)

8. Eventualne primedbe predstavnika ponuđača koje se odnose na postupak otvaranja ponuda:
___________________________________

9. Potpisi predsednika i članova Komisije:
________________________________

10. Potpisi prisutnih ovlašćenih predstavnika ponuđača:
_________________________________

11. Razlozi zbog kojih je ovlašćeni predstavnik ponuđača odbio da potpiše zapisnik:
__________________________________

12. Postupak otvaranja ponuda završen je u __________ časova.

 

Servis računara online zakazivanje