Odluka o lokalnim administrativnim taksama (Beograd)

Servis računara online zakazivanje

Odluka o lokalnim administrativnim taksama

Sl. list grada Beograda br. 50/2014, 77/2014, 17/2015, 61/2015

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uvode se lokalne administrativne takse (u daljem tekstu: takse) za spise i radnje u izvornim poslovima koje obavlja grad Beograd i gradske opštine na teritoriji grada Beograda.

Član 2

Spisi i radnje za koje se plaća taksa, kao i visina taksa utvrđuju se Taksenom tarifom, koja je sastavni deo ove odluke (u daljem tekstu: tarifa).

II OBVEZNIK TAKSE

Član 3

Obveznik takse (u daljem tekstu: obveznik) jeste podnosilac zahteva, odnosno podneska kojim se postupak pokreće, odnosno vrši radnja propisana Tarifom.

Ako za propisanu taksu postoji više obveznika, njihova obaveza je solidarna.

Ako zapisnik zamenjuje zahtev, odnosno podnesak iz stava 1. ovog člana, za koji se plaća taksa, obveznik je davalac izjave na zapisnik.

III NASTANAK TAKSENE OBAVEZE

Član 4

Ako Tarifom nije drukčije propisano, taksena obaveza nastaje:

1) za podneske – u trenutku kada se predaju, a za zahteve date na zapisnik – kada se zapisnik sastavi;

2) za rešenja, dozvole i druge isprave – u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje;

3) za upravne radnje – u trenutku podnošenja zahteva za izvršenje tih radnji.

Član 5

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovom odlukom nije drukčije propisano.

IV NAČIN UTVRĐIVANJA VREDNOSTI PREDMETA

Član 6

Ako je Tarifom propisano da se taksa plaća prema vrednosti predmeta, osnovica za obračun takse je vrednost naznačena u predmetu, odnosno zahtevu ili podnesku kojim se pokreće postupak.

Ako vrednost predmeta nije naznačena u zahtevu, odnosno podnesku ili je naznačena manja vrednost od stvarne, vrednost predmeta iz stava 1. ovog člana utvrdiće rešenjem organ odnosno organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine, koji vodi postupak.

Član 7

Ako se na zahtev obveznika po podnetom zahtevu, odnosno u postupku izdaje rešenje, isprava, dokument ili pismeno u više primeraka, za drugi i svaki sledeći primerak plaća se taksa kao za prepis, koja ne može biti veća od takse za prvi primerak.

Za primerke isprava koji se povodom zahteva ili podnesaka obveznika sastavljaju, odnosno izdaju za potrebe organa odnosno organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine, taksa se ne plaća.

Član 8

Ako u postupku jedan ili više obveznika podnesu više zahteva koji imaju isti pravni osnov, a donosi se jedno rešenje, taksa se plaća za svaki pojedinačni zahtev, ako Tarifom nije drukčije određeno.

V NAČIN PLAĆANJA TAKSE

Član 9

Taksa se plaća u propisanom novčanom iznosu.

Ako se taksa plaća u novcu, obveznik je dužan da priloži odgovarajući dokaz da je taksu platio.

Član 10

U rešenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena, označava se da je taksa plaćena, iznos takse koji je plaćen i tarifni broj po kojem je taksa plaćena.

Član 11

Ako obveznik neposredno podnese netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtev ili podnesak, odgovorno lice organa nadležnog za prijem zahteva ili podneska zatražiće od obveznika da plati propisanu taksu u roku od deset dana od dana podnošenja zahteva ili podneska i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse, o čemu se na podnetom zahtevu, odnosno podnesku sačinjava zabeleška.

Ako netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtev ili podnesak, odnosno drugi spis stigne poštom, odgovorno lice organa odnosno organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine, nadležnog za odlučivanje o zahtevu, odnosno podnesku pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse.

Ako obveznik uplati taksu u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, smatra se da je zahtev, odnosno podnesak od početka uredno taksiran.

Ako obveznik ne uplati taksu u roku iz st. 1. i 2. ovog člana naplata takse i opomene iz stava 2. ovog člana vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

Ako obveznik iz stava 1. i 2. ovog člana ne podnese dokaz da je propisana taksa, kao i taksa za opomenu, uplaćena, nadležna organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine u čijoj nadležnosti je naplata takse, će obavestiti obveznika kada spis bude donet, odnosno radnja izvršena i, ako takse ne budu uplaćene i dokaz o tome dostavljen nadležnom organu, pokrenuti postupak prinudne naplate u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Član 12

Naplata takse za zahteve, podneske ili druge spise koji netaksirani ili nedovoljno taksirani stignu poštom iz inostranstva, vrši se pre uručenja zatraženog rešenja ili druge isprave, odnosno pre saopštenja obvezniku da je radnja izvršena.

Član 13

Takse iz tarifnih brojeva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, koji se odnose na poslove grada, uplaćuju se na propisani uplatni račun Gradske administrativne takse: broj 840-742241843-03, a poziv na broj odobrenja prema uputstvu Sekretarijata za finansije Gradske uprave grada Beograda kojim se uređuje način uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta grada Beograda.

Takse iz tarifnih brojeva koji se odnose na poslove gradskih opština, uplaćuju se na propisani uplatni račun Opštinske administrativne takse: broj 840-742251843-73, u pozivu na broj odobrenja: model 97, kontrolni broj i šifra opštine na kojoj se vrši naplata takse.

Za poslove davanja saglasnosti iz tarifnog broja 5. tač. 7. i 8., koje su uslov za donošenje rešenja od strane uprave gradske opštine, taksu naplaćuje uprava gradske opštine na propisani uplatni račun Gradske administrativne takse: broj 840-742241843-03, u pozivu na broj: model 97, a u nastavku: 27-501-08.

Član 14

U pogledu načina plaćanja takse preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje plaćanje republičkih administrativnih taksi.

U pogledu povraćaja, kamate, prinudne naplate, zastarelosti i ostalog što nije posebno propisano ovom odlukom, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

VI OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE

Član 15

Oslobađaju se plaćanja takse:

1) organi, organizacije i institucije Republike Srbije;

2) organi i organizacije autonomne pokrajine i lokalne samouprave;

3) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

4) ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine i lokalne samouprave;

5) Crveni krst Srbije;

6) Crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama;

7) diplomatsko-konzularna predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

Član 16

Ne plaća se taksa za:

1) spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti;

2) spise i radnje u postupku za povraćaj više ili pogrešno plaćenih javnih prihoda, kao i za refakciju, odnosno za refundaciju javnih prihoda;

3) spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rešenjima, drugim ispravama i službenim evidencijama;

4) prijave i priloge uz njih za utvrđivanje javnih prihoda, spise i radnje u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;

5) spise i radnje za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom;

6) spise i radnje u vezi sa predškolskim i školskim vaspitanjem i obrazovanjem, obrazovanjem studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;

7) spise i radnje, kao i priloge koji se moraju podneti uz zahtev, u vezi sa regulisanjem vojne obaveze;

8) spise i radnje u postupku za sahranjivanje;

9) podneske upućene organima za predstavke i pritužbe;

10) spise i radnje u postupku za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;

11) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse uređeno međunarodnim ugovorom;

12) spise i radnje za koje je oslobođenje od plaćanja takse posebno propisano Tarifom;

13) za potvrdu o prijemu zahteva;

14) za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na upravni akt.

Član 17

Ako je postupak pokrenut na zahtev više obveznika, od kojih su neki oslobođeni plaćanja takse, taksu u tom postupku plaća obveznik koji nije oslobođen plaćanja takse.

Član 18

Strani državljani, pod uslovom uzajamnosti, imaju ista prava u pogledu plaćanja takse kao i državljani Republike Srbije.

Član 19

U rešenju, ispravi, dokumentu ili pismenom, koji se izdaje bez plaćanja takse, mora se označiti svrha izdavanja i osnov oslobođenja od plaćanja takse.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20

Za spise i radnje u upravnim stvarima i za druge spise i radnje organa, odnosno organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine, za taksene obaveze koje su nastale, a nisu plaćene do stupanja na snagu ove odluke, taksa se plaća u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme nastanka taksene obaveze, ako je to povoljnije za obveznika.

Član 21

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o lokalnim administrativnim taksama („Službeni list grada Beograda“, br. 43/07, 53/08, 48/09, 60/09, 45/10, 10/11 i 65/12).

Član 22

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. jula 2014. godine.

Samostalni član Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Sl. list grada Beograda br. 77/2014

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

Samostalni član Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Sl. list grada Beograda br. 17/2015

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“.

Samostalni član Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Sl. list grada Beograda br. 61/2015

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

TAKSENA TARIFA

Iznos u dinarima

Tarifni broj 1.

1. Za zahtev, molbu, predlog, prijavu i drugi podnesak ako ovom odlukom nije drugačije propisano 300
2. Zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni gradskih propisa 1.460
3. Zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni propisa gradskih opština 1.460

Napomena: Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se za naknadne podneske kojima stranka zahteva samo brže postupanje po ranije podnetom zahtevu, odnosno podnesku.

Taksa iz tačke 1. ovog tarifnog broja ne plaća se za zahteve za ostvarivanje prava na premije (podsticaje poljoprivredne proizvodnje).

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev, kada je izdavanje spisa, odnosno vršenje radnje po tom zahtevu oslobođeno plaćanja takse u skladu sa ovom odlukom.

Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Tarifni broj 2.

1. Za žalbe protiv rešenja koja donose organi odnosno organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda i uprava gradskih opština, ako ovom odlukom nije drugačije propisano 440

Napomena: Ako se u istoj upravnoj stvari podnosi jedna žalba protiv više rešenja od strane više lica obveznika takse, taksa iz tačke 1. ovog tarifnog broja plaća se prema broju rešenja koja se osporavaju žalbom.

Taksa za žalbu iz ovog tarifnog broja plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ grada odnosno gradskih opština.

2. Za uložene vanredne pravne lekove 2.560

Tarifni broj 3.

1. Za sva rešenja koja donose organi odnosno organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda i uprava gradskih opština, ako ovom odlukom nije drugačije propisano 500
2. Za sva uverenja i potvrde koje izdaju organi odnosno organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda i uprava gradskih opština, ako ovom odlukom nije drugačije propisano 300

Napomena: Ako se donosi jedno rešenje, uverenje ili potvrda po zahtevu više lica, taksa po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima lica kojima se rešenje, uverenje ili potvrda uručuje.

Taksa za rešenje iz ovog tarifnog broja koje se donosi po žalbi, plaća se kada je, u skladu sa propisima, za odlučivanje po žalbi nadležan organ grada odnosno gradskih opština.

3. Za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 260

Tarifni broj 4.

Za spise i radnje iz komunalne i stambene oblasti koje obavlja organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda plaća se taksa i to:

1. Rešenje o postavljanju opreme za igru dece i rekreaciju građana 10.870
2. Rešenje o postavljanju plutajućeg objekta na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda 3.634

Tarifni broj 5.

Za spise i radnje iz oblasti saobraćaja koje obavlja organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda, plaća se taksa i to:

1. Saobraćajno-tehnički uslovi za izdavanje lokacijskih uslova 4.207
2. Mišljenja na saobraćajna rešenja za izradu urbanističko-tehničkih dokumenata 5.234
3. Rešenje za snabdevanje, utovar-istovar novca, selidbe, vršenje neodložnih komunalnih intervencija u pešačkoj zoni, za tekući mesec 2.988
4. Rešenje o kretanju teretnih motornih vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja, za tekuću godinu 487
5. Rešenje o parkiranju teretnih motornih vozila mimo utvrđenog režima saobraćaja, za tekući mesec 2.988
6. Saglasnost za zauzeće javne površine zbog izvođenja radova i manifestacija 5.017
7. Saglasnost za zauzeće javne površine zbog postavljanja privremenih i povremenih objekata 3.807
8. Potvrda na izdatu saglasnost za zauzeće javne površine radi postavljanja bašte ugostiteljskog objekta 2.498
9. Rešenje o zauzeću javne površine 5.706
10. Rešenje o postavljanju objekta za oglašavanje, odnosno sredstava za oglašavanje 5.706
11. Rešenje za korišćenje posebno obeleženog mesta za parkiranje putničkog vozila 3.444
12. Rešenje o davanju saglasnosti auto školi da može obavljati praktičnu obuku kandidata i izvoditi praktični deo ispita za vozača na putu 974
13. Zahtev za davanje saglasnosti o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti taksi prevoza 1.124
14. Rešenje o davanju saglasnosti o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti taksi prevoza za preduzetnika 432
15. Rešenje o davanju saglasnosti o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti taksi prevoza za pravno lice 432
16. Rešenje o davanju saglasnosti o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti taksi prevoza za zaposleno lice u pravnom licu 432
17. Rešenje o davanju saglasnosti za postavljanje reklamnog panoa na krovu taksi vozila 432
18. Potvrda o ispitivanju pogodnosti i klasifikaciji vozila 465
19. Taksi dozvola 1.100
20. Uverenje o obavljanju delatnosti auto-taksi prevoza 378
21. Identifikacioni karton 465
22. Duplikat jedinstvene krovne oznake TAXI 4.053
23. Identifikaciona vetrobranska nalepnica za taksi vozila 1.189
24. Identifikaciona vetrobranska nalepnica za lokacije od posebnog interesa za Grad za taksi vozila 1.189

Tarifni broj 6.

Za spise i radnje iz oblasti privrede koje obavlja organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda plaća se taksa i to:

1. Rešenje o unošenju imena Beograd u poslovno ime privrednog subjekta i udruženja 19.097

Tarifni broj 7.

Za spise i radnje iz oblasti urbanizma i građevinskih poslova koje obavljaju organizacione jedinice Gradske uprave Grada Beograda i uprave gradskih opština: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin, u skladu sa svojim nadležnostima, plaća se taksa i to:

1. Informacija o lokaciji 3.512
2. Lokacijski uslovi za objekte (osim objekata linijske i komunalne infrastrukture)  
do 30 m2 3.901
od 31 do 200 m2 6.090
od 201 do 400 m2 10.964
od 401 do 800 m2 13.964
od 801 do 2.000 m2 31.214
2.001 do 5.000 m2 36.464
od 5.001 do 20.000 m2 42.244
preko 20. 000 m2 51.186
3. Lokacijski uslovi za izgradnju linijske i komunalne infrastrukture do 1000 m (za vodovod F 200, za kanalizaciju do F 300, za elektromrežu do 35 kV, za telefonsko telegrafsku mrežu do 600×4, za gasnu mrežu do F 60, za toplovod do F 100) 35.714
4. Lokacijski uslovi za izgradnju linijske i komunalne infrastrukture preko 1.000 m i većih kapaciteta 49.214
5. Prigovor 450
6. Potvrda projekta parcelacije i preparcelacije do 2 ha 6.061
od 2,0 do 5,0 ha 11.000
od 5,0 do 10,0 ha 18.217
preko 10,0 ha 26.731
7. Potvrda Urbanističkog projekta za kompleks  
do 2,0 ha 6.061
od 2,0 do 5,0 ha 11.000
od 5,0 do 10,0 ha 18.217
preko 10,0 ha 26.731
8. Overa i ustupanje planskog dokumenta u digitalnom obliku 2.924
9. Uverenje o posebnim delovima objekta, koje izdaje organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda 2.463
10. Overa izvoda iz tehničke dokumentacije 648
11. Uvid u planski dokument 1.010

Napomena: Pod tačkom 2. obuhvaćeni su objekti definisani članom 2. tačka 22. Zakona o planiranju i izgradnji.

Pod tač. 3. i 4. obuhvaćena je linijska i komunalna infrastruktura definisana članom 2. tač. 26. i 27. Zakona o planiranju i izgradnji.

Prigovor iz tačke 5. odnosi se na obaveštenja o odbijanju potvrđivanja urbanističkog projekta, projekta parcelacije i preparcelacije i na izdate lokacijske uslove i zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova.

Tarifni broj 8.

Za spise i radnje iz oblasti imovinskih i pravnih poslova, koje obavlja organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda plaća se taksa i to:

1. Rešenja i drugi akti koje gradonačelnik grada Beograda donosi na osnovu Odluke o građevinskom zemljištu (otuđenje građevinskog zemljišta, davanje u zakup građevinskog zemljišta, razmena građevinskog zemljišta, deoba građevinskog zemljišta, ustanovljavanje prava službenosti, davanje saglasnosti, izmena rešenja) 5.688
2. Rešenje o konverziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu 5.749
3. Rešenje o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu objekta u posebnim slučajevima 5.729

Tarifni broj 9.

Za spise i radnje iz oblasti informatike i statistike koje obavlja organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda plaća se taksa i to:

1. Izvodi iz registara i baza podataka Jedinstvenog informacionog sistema Beograda 4.686
2. Potvrda o jedinici registra i baze podataka Jedinstvenog informacionog sistema Beograda 795

Napomena: Ako se potvrda izdaje za više jedinica, taksa se plaća onoliko puta za koliko se jedinica potvrda izdaje.

Tarifni broj 10.

Za prepis akta i razgledanje spisa kod organa i organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda i uprava gradskih opština, plaća se taksa i to:

1. Za prepis akta, odnosno spisa, po polutabaku originala 390
2. Za razgledanje spisa kod organa odnosno organizacione jedinice, za svaki započeti sat po 350

Napomena: Pod prepisom iz ovog tarifnog broja podrazumeva se i izdavanje fotokopije, odnosno štampanje akta, odnosno spisa iz memorije računara ili iz pisaće mašine.

Polutabakom, u smislu ove odluke, smatra se list hartije od dve strane formata A4 ili manjeg.

Tarifni broj 11.

Za spise i radnje koje donose organi i organizacione jedinice uprava gradskih opština, plaća se taksa i to:

1. Uverenje o posebnim delovima objekta – stanova  
a) za jedan stan 258
b) od dva do deset stanova 722
v) preko deset stanova 1.445
2. Uverenje o posebnim delovima objekta – garaža ili garažnih mesta ili poslovnog prostora  
a) za jednu garažu ili garažno mesto ili poslovni prostor (lokal) 237
b) od dve do deset garaža ili garažnih mesta ili poslovnih prostora (lokala) 659
v) preko deset garaža ili garažnih mesta ili poslovnih prostora (lokala) 1.378
g) za celokupan poslovni prostor za poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade, privredne objekte, objekte kulture, sporta i rekreacije 2.678
3. Rešenje o iseljenju bespravno useljenih lica 2.684
4. Uvođenje u posed fizičkih lica (po zahtevu stranke) 671
5. Rešenje o postavljanju privremenih objekata 6.191
6. Rešenje o privremenom zauzeću javnih površina (tezge i drugi pokretni privremeni objekti) 2.064
7. Rešenje o postavljanju objekta za oglašavanje odnosno oglasnog sredstva 3.407
8. Rešenje o privremenom zauzeću javnih površina (bašte, zabavni parkovi, cirkusi i slično) 8.826
9. Rešenje o seči i orezivanju stabala
Napomena: taksa za rešenje ne plaća se kada se radi o zahtevu za seču ili orezivanje stabala na javnoj zelenoj površini
413
10. Rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje 4.408
11. Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje odnosno legalizacije objekta 5.688
12. Rešenje za postavljanje balon hale sportske namene – balon sale 9.248
13. Rešenje o odobrenju korišćenja balon hale sportske namene – balon sale 5.136
14. Rešenje za postavljanje balon hale sportske namene – presostatičkog pokrivača 8.810
15. Rešenje o odobrenju korišćenja balon hale sportske namene – presostatičkog pokrivača 4.619

 

 

Servis računara online zakazivanje