Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Servis računara online zakazivanje

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Sl.list grada Beograda br. 50/2014, 96/2014

Član 1

Ovom odlukom uvode se lokalne komunalne takse (u daljem tekstu: komunalne takse) za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji grada Beograda i utvrđuju obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja.

Član 2

Komunalna taksa plaća se za:

 1. isticanje firme na poslovnom prostoru;
 2. korišćenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.);
 3. držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina;
 4. korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti;
 5. držanje sredstava za igru („zabavne igre“);
 6. korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestim;
 7. zauzeće javne površine građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova.

Lokalne komunalne takse ne plaćaju se za korišćenje prava, predmeta i usluga od strane državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave i ustanova prema kojima grad Beograd vrši prava osnivača.

Član 3

Obveznik komunalne takse je korisnik prava, predmeta ili usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse.

Član 4

Taksena obaveza nastaje danom početka korišćenja prava, predmeta i usluga za čije je korišćenje propisano plaćanje komunalne takse.

Taksena obaveza traje dok traje korišćenje prava, predmeta ili usluge.

Član 5

Na teritoriji grada Beograda komunalna taksa plaća se u različitoj visini zavisno od vrste delatnosti, površine i tehničko-upotrebnih karakteristika objekata, veličine pravnog lica u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i po delovima teritorije, odnosno u zonama u kojima se nalaze objekti, predmeti ili vrše usluge za koje se plaćaju takse.

Zone i granice zona utvrđene su posebnom odlukom Skupštine grada.

Član 6

Obveznik komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse nadležnom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda (u daljem tekstu: UJP grada Beograda), u roku od 15 dana od dana isticanja firme na poslovnom prostoru.

Obveznik komunalne takse za držanje sredstava za igru („zabavne igre“) dužan je da podnese prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse nadležnom odeljenju UJP grada Beograda, u roku od 15 dana od dana početka držanja sredstava za igru.

Obveznik komunalne takse iz st. 1. i 2. ovog člana dužan je da svaku nastalu promenu prijavi nadležnom odeljenju UJP grada Beograda, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Obrazac prijave za utvrđivanje obaveze plaćanja lokalne komunalne takse iz st. 1. i 2. ovog člana, utvrđuje Sekretarijat za finansije – UJP grada Beograda.

Član 7

Naplatu komunalne takse vrši UJP grada Beograda, odnosno organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda, odnosno uprave gradske opštine u skladu sa ovom odlukom.

Za komunalne takse koje se utvrđuju rešenjem UJP grada Beograda, obveznik je dužan da do dospelosti obaveze po rešenju o utvrđivanju komunalne takse za tekuću godinu, plaća mesečne akontacije u visini obaveze za poslednji mesec godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća taksa.

Razliku između komunalne takse utvrđene rešenjem i akontaciono uplaćenog iznosa takse, obveznik je dužan da uplati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju obaveze za tekuću godinu.

U pogledu načina utvrđivanja, postupka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja, kamate, povraćaja, zastarelosti, naplate, prinudne naplate i ostalog što nije posebno uređeno ovom odlukom, primenjuje se zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Član 8

Uplata prihoda od komunalnih taksi vrši se na odgovarajuće uplatne račune kod Uprave za trezor Republike Srbije, propisane Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i rasporedu sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, br. 104/11… i 20/14).

Član 9

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

– nadležnom odeljenju UJP grada Beograda ne podnese ili ne podnese u propisanom roku, prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu isticanja firme na poslovnom prostoru (član 6. stav 1. odluke);

– nadležnom odeljenju UJP grada Beograda ne podnese ili ne podnese u propisanom roku, prijavu za utvrđivanje obaveze po osnovu komunalne takse za držanje sredstava za igru („zabavne igre“) (član 6. stav 2. odluke);

– nadležnom odeljenju UJP grada Beograda ne prijavi ili ne prijavi u propisanom roku svaku nastalu promenu (član 6. stav 3. odluke);

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20.000 do 75.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 250.000 dinara.

Član 10

Sastavni deo ove odluke predstavlja Taksena tarifa utvrđena za pojedina prava, predmete i usluge.

Član 11

Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, broj 65/12).

Član 12

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. jula 2014. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmeni
Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Sl. list grada Beograda br. 96/2014

Član 2

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2015. godine.

 

TAKSENA TARIFA

Tarifni broj 1.

 1. Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru (u daljem tekstu: taksa) utvrđuje se na godišnjem nivou zavisno od registrovane pretežne delatnosti obveznika, odnosno delatnosti koju obveznik obavlja predviđenu Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, i to: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka, veličine pravnog lica u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i po zonama u kojima se nalazi poslovni objekat na kojem je istaknuta firma.
 2. Delatnosti predviđene Zakonom o finansiranju lokalne samouprave raspoređene su u okviru I, II i III grupe delatnosti, a delatnosti predviđene Uredbom o klasifikaciji delatnosti su po šiframa delatnosti raspoređene u okviru IV, V i VI grupe delatnosti iz ove tarife, i to:

I grupa:

– Bankarstvo;

– Osiguranje imovine i lica;

– Proizvodnja nafte;

– Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;

– Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa;

– Mobilne i telefonske usluge;

– Kazina, kockarnice, kladionice, bingo sale i pružanje kockarskih usluga.

II grupa:

– Trgovina naftom i derivatima nafte;

– Poštanske aktivnosti javnog servisa;

– Elektroprivreda;

– Noćni barovi i diskoteke.

III grupa:

– Proizvodnja derivata nafte;

– Proizvodnja duvanskih proizvoda;

– Proizvodnja cementa.

IV grupa:

06 – Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa;

46.35 – Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;

46.51 – Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima;

46.66 – Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom;

46.72 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;

53.20 – Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa;

61- Telekomunikacije;

62 – Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti;

63 – Informacione uslužne delatnosti;

64 – Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

65 – Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

66 – Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

68 – Poslovanje nekretninama;

69 – Pravni i računovodstveni poslovi;

70 – Upravljačke delatnosti, savetovanje u vezi s upravljanjem;

71 – Arhitektonske i inženjerske delatnost; inženjersko ispitivanje i analize;

73 – Reklamiranje i istraživanje tržišta;

74 – Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti;

77 – Iznajmljivanje i lizing;

78 – Delatnosti zapošljavanja;

80 – Zaštitne i istražne delatnosti;

82.20 – Delatnost pozivnih centara;

82.30 – Organizovanje sastanaka i sajmova;

82.91 – Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa;

92 – Kockanje i klađenje.

V grupa:

02 – Šumarstvo i seča drveća;

05 – Eksploatacija uglja;

07 – Eksploatacija ruda metala;

08 – Ostalo rudarstvo;

09 – Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima;

10.83 – Prerada čaja i kafe;

20.11 – Proizvodnja industrijskih gasova;

23.69 – Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa;

32.1 – Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta;

35 – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija;

36 – Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode;

37 – Uklanjanje otpadnih voda;

38 – Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija;

39 – Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom;

45 – Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala (osim 45.20 i 45.40);

46 – Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (osim 46.35, 46.51, 46.66 i 46.72);

47 – Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;

49 – Kopneni saobraćaj i cevovodni transport;

50 – Vodeni saobraćaj;

51 – Vazdušni saobraćaj;

52 – Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju;

53 – Poštanske aktivnosti (osim 53.20);

55 – Smeštaj;

56 – Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića;

58.19 – Ostala izdavačka delatnost;

59 – Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa;

60 – Programske aktivnosti i emitovanje;

79 – Delatnost putničkih agencija, turoperatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti;

81 – Usluge održavanja objekata i okoline;

82 – Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti (osim 82.20, 82.30 i 82.91);

94 – Delatnosti udruženja;

95.11 – Popravka računara i periferne opreme;

95.12. – Popravka komunikacione opreme;

96 – Ostale lične uslužne delatnosti (osim 96.01 i 96.02);

97 – Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu.

VI grupa

01 – Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti;

03 – Ribarstvo i akvakulture;

10 – Proizvodnja prehrambenih proizvoda (osim 10.83);

11 – Proizvodnja pića;

12 – Proizvodnja duvanskih proizvoda;

13 – Proizvodnja tekstila;

14 – Proizvodnja odevnih predmeta;

15 – Proizvodnja kože i predmeta od kože;

16 – Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja;

17 – Proizvodnja papira i proizvoda od papira;

18 – Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa;

19 – Proizvodnja koksa i derivata nafte;

20 – Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (osim 20.11);

21 – Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata;

22 – Proizvodnja proizvoda od gume i plastike;

23 – Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (osim 23.69);

24 – Proizvodnja osnovnih metala;

25 – Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja;

26 – Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda;

27 – Proizvodnja električne opreme;

28 – Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme;

29 – Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica;

30 – Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava;

31 – Proizvodnja nameštaja;

32 – Ostale prerađivačke delatnosti (osim 32.1);

33 – Popravka i montaža mašina i opreme;

41 – Izgradnja zgrada;

42 – Izgradnja ostalih građevina;

43 – Specijalizovani građevinski radovi;

45.20. – Održavanje i popravka motornih vozila;

45.40. – Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala;

58 – Izdavačke delatnosti (osim 58.19);

72 – Naučno istraživanje i razvoj;

75 – Veterinarske delatnosti;

84 – Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje;

85 – Obrazovanje;

86 – Zdravstvene delatnosti;

87 – Socijalna zaštita sa smeštajem;

88 – Socijalna zaštita bez smeštaja;

90 – Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti;

91 – Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;

93 – Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;

95 – Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu; (osim 95.11 i 95.12)

96.01 – Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;

96.02 – Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;

98 – Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe;

99 – Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela.

 1. Preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mikro i mala pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti predviđene u tački 2. ovog tarifnog broja u okviru grupa I, II i III, i to: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju taksu.
 2. Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnici, osim pravnih lica i preduzetnika iz tačke 3. ovog tarifnog broja, plaćaju taksu u godišnjem iznosu, zavisno od grupe delatnosti i zone, prema sledećoj tabeli:

u dinarima

Grupe delatnosti i zone Velika pravna lica Srednja pravna lica Mala i mikro pravna lica Preduzetnici
I grupa
I zona – ekstra zona poslovanja 615.614 369.368 184.684 123.123
I zona osim ekstra zone poslovanja 501.022 300.613 150.306 100.204
II zona 438.393 263.036 131.518 87.679
III zona 375.766 225.460 112.730 75.153
IV zona 313.139 187.883 93.942 62.627
V zona 250.510 150.306 75.153 50.102
VI zona 187.883 112.730 56.365 37.577
VII zona 156.569 93.942 46.971 31.314
VIII zona i zona specifičnih namena 125.256 75.153 37.577 25.051
II grupa
I zona – ekstra zona poslovanja 461.710 277.026 138.513 92.342
I zona osim ekstra zone poslovanja 371.127 222.676 111.338 74.226
II zona 324.736 194.841 97.421 64.947
III zona 278.345 167.008 83.504 55.669
IV zona 231.954 139.173 69.587 46.391
V zona 185.564 111.338 55.669 37.113
VI zona 139.173 83.504 41.752 27.835
VII zona 115.978 69.587 34.793 23.196
VIII zona i zona specifičnih namena 92.782 55.669 27.835 18.556
III grupa
I zona – ekstra zona poslovanja 307.807 184.684 92.342 61.561
I zona osim ekstra zone poslovanja 244.944 146.967 73.483 48.989
II zona 214.326 128.595 64.298 42.866
III zona 183.708 110.225 55.112 36.741
IV zona 153.090 91.854 45.927 30.618
V zona 122.471 73.483 36.741 24.495
VI zona 91.854 55.112 27.557 18.370
VII zona 76.545 45.927 22.964 15.309
VIII zona i zona specifičnih namena 61.236 36.741 18.370 12.248
IV grupa
I zona – ekstra zona poslovanja 226.176 139.173 69.587 46.391
I zona osim ekstra zone poslovanja 185.564 111.338 55.669 37.113
II zona 162.369 97.421 48.710 32.474
III zona 139.173 83.504 41.752 27.835
IV zona 115.978 69.587 34.793 23.196
V zona 92.782 55.669 27.835 18.556
VI zona 69.587 41.752 20.875 13.917
VII zona 57.988 34.793 17.396 11.597
VIII zona i zona specifičnih namena 46.391 27.835 13.917 9.278
V grupa
I zona – ekstra zona poslovanja 185.564 111.338 55.669 37.113
I zona osim ekstra zone poslovanja 148.451 89.070 44.535 29.690
II zona 129.895 77.936 38.969 25.979
III zona 111.338 66.803 33.401 22.268
IV zona 92.782 55.669 27.835 18.556
V zona 74.226 44.535 22.268 14.845
VI zona 55.669 33.401 16.701 11.134
VII zona 46.391 27.835 13.917 9.278
VIII zona i zona specifičnih namena 37.113 22.268 11.134 7.422
VI grupa
I zona – ekstra zona poslovanja 139.173 83.504 41.752 27.835
I zona osim ekstra zone poslovanja 111.338 66.803 33.401 22.268
II zona 97.421 58.452 29.226 19.484
III zona 83.504 50.102 25.051 16.701
IV zona 69.587 41.752 20.875 13.917
V zona 55.669 33.401 16.701 11.134
VI zona 41.752 25.051 12.526 8.351
VII zona 34.793 20.875 10.438 6.958
VIII zona i zona specifičnih namena 27.835 16.701 8.351 5.567

Pravna lica koja obavljaju delatnost kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga plaćaju taksu u iznosu propisanom u tabeli za velika pravna lica, zavisno od zone u okviru I grupe delatnosti.

Novoosnovana pravna lica koja obavljaju delatnosti iz I, II i III grupe, osim pravnih lica koja obavljaju delatnost kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga, za godinu u kojoj su registrovana za obavljanje delatnosti plaćaju taksu u iznosu propisanom u tabeli za mala i mikro pravna lica, zavisno od grupe delatnosti i zone.

Novoosnovani preduzetnici koji obavljaju delatnosti iz I, II ili III grupe, za godinu u kojoj su registrovani za obavljanje delatnosti plaćaju taksu u iznosu propisanom u tabeli za preduzetnike, u zavisnosti od grupe delatnosti i zone.

Obveznik takse koji u poslovnom objektu obavlja delatnosti iz I, II ili III grupe plaća taksu u iznosu propisanom za te grupe delatnosti, a ukoliko u poslovnom objektu ne obavlja delatnosti iz I, II ili III grupe plaća taksu u iznosu propisanom za grupu IV, V ili VI, prema registrovanoj pretežnoj delatnosti.

Obveznik takse koji u istom poslovnom objektu obavlja delatnosti razvrstane u različite grupe (I, II, III grupi), plaća taksu predviđenu za višu grupu delatnosti.

 1. Pod firmom, u smislu ove odluke, podrazumeva se svaki istaknuti naziv ili ime, koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost.

Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu firmu.

 1. Iznos takse propisan u tački 4. ovog tarifnog broja, umanjuje se:

1) Pravnim licima, čije je sedište na teritoriji grada Beograda, taksa se umanjuje za 20% za istaknutu firmu na poslovnom objektu koji se nalazi na adresi izvan sedišta.

2) Za isticanje firme na kiosku, na tezgi u zatvorenom prostoru i na objektu na kome je otvoren šalter, taksa se plaća u iznosu propisanom za preduzetnike, u okviru odgovarajuće zone i grupe delatnosti.

3) Za isticanje firme na tezgi na otvorenom prostoru, taksa se plaća 50% od iznosa propisanog za preduzetnike, u okviru odgovarajuće zone i grupe delatnosti.

Takseni obveznik koji ima pravo na umanjenje, može koristiti olakšice ili deo olakšice, za koje dostavi odgovarajuće dokaze nadležnom odeljenju UJP.

Taksenom obvezniku koji ima pravo na umanjenje po više osnova, iznos takse ne može biti manji od iznosa propisanog za preduzetnika, izuzev obveznika iz podt. 3).

Umanjenja iz ove tačke ne odnose se na obavljanje delatnosti kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga.

 1. Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se na osnovu zaduženja nadležnog odeljenja UJP grada Beograda, mesečno do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Tarifni broj 2.

 1. Za korišćenje reklamnih panoa, odnosno objekata i sredstva za oglašavanje, taksa se utvrđuje na godišnjem nivou i to:

1a) Za oglašavanje na posebnim objektima za oglašavanje koji se postavljaju na javnim površinama putem javnog konkursa, taksa se utvrđuje po objektu i to:

– za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i srednja pravna lica iznosi 11.900 dinara;

– za velika pravna lica iznosi 17.849 dinara;

– za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranje imovine i lica, proizvodnju i trgovinu naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka iznosi 59.499 dinara.

1b) Za sredstva za oglašavanje koji se postavljaju na stubovima javne rasvete, niskonaponske i kontaktne mreže taksa se utvrđuje za svaki objekat odnosno sredstvo za oglašavanje i to:

– za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i srednja pravna lica iznosi 972,20 dinara;

– za velika pravna lica iznosi 1.457 dinara;

– za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranje imovine i lica, proizvodnju i trgovinu naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka iznosi 4.951 dinara.

1v) Za laserske prikaze i balone taksa se utvrđuje po prikazu odnosno balonu i to:

– za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i srednja pravna lica iznosi 30.157,00 dinara;

– za velika pravna lica iznosi 45.235,00 dinara;

– za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranje imovine i lica, proizvodnju i trgovinu naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka iznosi 150.784,00 dinara.

1g) Za plakate taksa se utvrđuje po plakatu i to:

– za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i srednja pravna lica iznosi 6.189 dinara;

– za velika pravna lica iznosi 9.281 dinara;

– za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranje imovine i lica, proizvodnju i trgovinu naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka iznosi 30.917 dinara.

 1. Za korišćenje reklamnih panoa, odnosno objekata i sredstava za oglašavanje taksa se utvrđuje po zonama na godišnjem nivou i to:

2a) Za korišćenje reklamnih panoa, odnosno sredstava za oglašavanje, koji se postavljaju na zgrade, privremene montažne objekte, ograde, podzide i sl., na ograde gradilišta, zaštitne prekrivače građevinskih skela, transparente između stubova i za oglašavanje na posebnih objektima koji se postavljaju na drugim površinama taksa se utvrđuje za svaki objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje i godišnje iznosi:

– za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i srednja pravna lica

Reklamna površina I zona ekstra zona poslovanja I zona osim ekstra zone poslovanja II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.
do 2 m2 6.189 5.574 5.023 4.518 4.067 3.661 3.298 2.968 2.672 2.672
preko 2 m2 do 12 m2 15.473 13.934 12.559 11.295 10.169 9.152 8.244 7.420 6.678 6.678
preko 12 m2 30.157 27.845 25.064 22.535 20.283 18.270 16.446 14.796 13.313 13.313

– za velika pravna lica iznosi

Reklamna površina I zona ekstra zona poslovanja I zona osim ekstra zone poslovanja II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.
do 2 m2 9.278 8.355 7.519 6.772 6.090 5.475 4.924 4.376 3.958 3.958
preko 2 m2 do 12 m2 23.195 20.887 18.798 16.929 15.226 13.687 12.312 10.993 9.894 9.894
preko 12 m2 45.235 41.774 37.596 33.837 30.450 27.372 24.625 22.151 19.952 19.952

– za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranje imovine i lica, proizvodnju i trgovinu naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka

Reklamna površina I zona ekstra zona poslovanja I zona osim ekstra zone poslovanja II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.
do 2 m2 30.945 28.527 25.669 23.107 20.799 18.710 16.842 15.170 13.631 13.631
preko 2 m2 do 12 m2 77.348 71.318 64.173 57.768 51.997 46.775 42.103 37.926 34.079 34.079
preko 12 m2 150.784 139.228 125.305 112.773 101.499 91.352 82.228 73.995 66.618 66.618

2b) Za reklamne zastave taksa se utvrđuje po zastavi i godišnje iznosi i to:

– za preduzetnike, mikro i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara i srednja pravna lica

Reklamna površina I zona ekstra zona poslovanja I zona osim ekstra zone poslovanja II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.
do 1 m2 2.407 2.165 1.979 1.759 1.572 1.429 1.264 1.133 1.022 1.022
preko 1 m2 3.781 3.309 2.968 2.672 2.397 2.155 1.935 1.759 1.572 1.572

– za velika pravna lica iznosi

Reklamna površina I zona ekstra zona poslovanja I zona osim ekstra zone poslovanja II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.
do 1 m2 3.612 3.249 2.935 2.638 2.358 2.143 1.896 1.698 1.534 1.534
preko 1 m2 5.507 4.963 4.452 4.006 3.595 3.232 2.902 2.622 2.358 2.358

– za velika, srednja, mala i mikro pravna lica i preduzetnike koji obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranje imovine i lica, proizvodnju i trgovinu naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka

Reklamna površina I zona ekstra zona poslovanja I zona osim ekstra zone poslovanja II zona III zona IV zona V zona VI zona VII zona VIII zona Zona spec. nam.
do 1 m2 4.815 4.332 3.958 3.518 3.144 2.858 2.528 2.264 2.044 2.044
preko 1 m2 7.343 6.618 5.936 5.342 4.793 4.310 3.870 3.474 3.144 3.144
 1. Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se do 15. u mesecu za prethodni mesec na osnovu zaduženja nadležnog odeljenja UJP Grada Beograda, a po prethodno izdatom aktu uprave gradske opštine, odnosno organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa posebnom odlukom Skupštine grada Beograda.

Uprava gradske opštine, odnosno organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda je u obavezi da jedan primerak akta iz stava 1. ove tačke, dostavi nadležnom odeljenju UJP grada Beograda sa sledećim podacima:

– za pravno lice: naziv i adresu sedišta pravnog lica, poreski identifikacioni broj, matični broj i tekući račun;

– za fizičko lice – preduzetnika: ime i prezime, naziv radnje sa adresom, poreski identifikacioni broj, matični broj radnje, tekući račun radnje, JMBG i adresa stanovanja fizičkog lica.

Tarifni broj 3.

 1. Lokalna komunalna taksa za držanje motornih, drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, koja se plaća prilikom registracije vozila, utvrđuje se u sledećim iznosima:

u dinarima

Red. broj Vrsta vozila
1. Vrsta L-mopedi, motocikli i tricikli
1.1. do 125 cm3 430
1.2. preko 125 cm3 do 250 cm3 640
1.3. preko 250 cm3 do 500 cm3 1.070
1.4. preko 500 cm3 do 1.200 cm3 1.290
1.5. preko 1.200 cm3 1.600
2. Vrsta M – vozila za prevoz lica
2.1. M1-putničko vozilo
2.1.1. do 1.150 cm3 530
2.1.2. preko 1.150 cm3 do 1.300 cm3 1.070
2.1.3. preko 1.300 cm3 do 1.600 cm3 1.600
2.1.4. preko 1.600 cm3 do 2.000 cm3 2.140
2.1.5. preko 2.000 cm3 do 3.000 cm3 3.220
2.1.6. preko 3.000 cm3 5.350
2.2. M²-laki autobus 50 dinara po registrovanom sedištu
2.3. M3-teški autobus 50 dinara po registrovanom sedištu
3. Vrsta N Vrsta N – teretna vozila
3.1. do 2 t nosivosti 1.600
3.2. od 2 t do 5 t nosivosti 2.140
3.3. od 5 t do 12 t nosivosti 3.750
3.4. preko 12 t nosivosti 5.350
4. Vrsta O – priključna vozila
4.1. do 1 t nosivosti 430
4.2. od 1 t do 5 t nosivosti 750
4.3. od 5 t do 10 t nosivosti 1.020
4.4. od 10 t do 12 t nosivosti 1.390
4.5. preko 12 t nosivosti 2.140
 1. Taksu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju:

1) osobe sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, na jedno vozilo, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini;

2) osobe sa invaliditetom kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata, na jedno vozilo, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini;

3) roditelji višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu, na jedno vozilo, koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih, prvo registruje u jednoj godini;

4) organizacije osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom – za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova;

Lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava iz ove tačke, podnose dokaze o ispunjenosti uslova za godinu u kojoj se vrši registracija.

Tarifni broj 4.

 1. Za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti, za svaki ceo i započeti m2 prostora koji se koristi, utvrđuje se taksa srazmerno vremenu korišćenja, i to:

1) za obavljanje poslovne delatnosti (privremeni objekti – kiosci i manji montažni objekti, pokretni privremeni objekti – tezge, aparati za sladoled, aparati za kokice, uređaji za kesten i kukuruz i slično, konzervatori za sladoled, rashladne vitrine za prodaju osvežavajućih napitaka i drugi pokretni objekti za prodaju robe na malo i vršenje zanatskih usluga, specijalizovana vozila za šaltersku prodaju robe, namenski montažni objekti za potrebe obavljanja delatnosti javnih komunalnih preduzeća – terminusni objekat, montažni objekat za smeštaj alata, opreme i slično, kao i telefonske govornice), taksa se utvrđuje dnevno:

dinara

– I zona – ekstra zona poslovanja 67,20
– I zona osim ekstra zone poslovanja 53,20
– II zona 42,80
– III zona 34,70
– IV zona 27,70
– V zona 22,00
– VI zona 17,30
– VII zona 13,80
– VIII zona 11,50
– zona specifičnih namena 9,20

2) za obavljanje ugostiteljske delatnosti u bašti ugostiteljskog objekta otvorenog tipa, taksa se utvrđuje dnevno:

dinara

– I zona – ekstra zona poslovanja 57,90
– I zona osim ekstra zone poslovanja 46,40
– II zona 37,00
– III zona 28,90
– IV zona 23,10
– V zona 17,30
– VI zona 11,50
– VII zona 9,20
– VIII zona 8,00
– zona specifičnih namena 8,00

3) za obavljanje ugostiteljske delatnosti u bašti ugostiteljskog objekta zatvorenog tipa, taksa se utvrđuje dnevno:

dinara

– I zona – ekstra zona poslovanja 129,00
– I zona osim ekstra zone poslovanja 102,20
– II zona 82,20
– III zona 66,60
– IV zona 53,20
– V zona 42,20
– VI zona 33,20
– VII zona 26,40
– VIII zona 22,00
– zona specifičnih namena 17,60

4) za zabavne parkove, cirkuse i druge objekte zabavnih radnji, za sportske objekte (sportske terene, klizališta, terene za odbojku, boćanje i sl.), taksa se utvrđuje dnevno:

dinara

– I zona – ekstra zona poslovanja 2,44
– I zona osim ekstra zone poslovanja 2,20
– II zona 8,00 2,08
– III zona 24,00 1,74
– IV zona 1,51
– V zona 1,27
– VI zona 6,50 1,04
– VII zona 0,81
– VIII zona 0,58
– zona specifičnih namena 0,58

5) za održavanje koncerata, festivala i ostalih kulturnih i drugih manifestacija, taksa se utvrđuje dnevno:

dinara

– I zona – ekstra zona poslovanja 7,29
– I zona osim ekstra zone poslovanja 6,60
– II zona 38,00 6,25
– III zona 24,00 5,21
– IV zona 4,52
– V zona 3,82
– VI zona 6,50 3,13
– VII zona 2,44
– VIII zona 1,74
– zona specifičnih namena 1,74

6) za održavanja sportskih ili drugih priredbi na opštinskim putevima i ulicama, taksa se utvrđuje dnevno:

dinara

Pri zauzimanju opštinskog puta i ulica kojim saobraćaju vozila javnog gradskog prevoza uz obustavu saobraćaja 113,40
Pri zauzimanju opštinskog puta i ulica kojim saobraćaju vozila javnog gradskog prevoza uz izmenu režima saobraćaja 83,16
Pri zauzimanju opštinskog puta i ulica kojim ne saobraćaju vozila javnog gradskog prevoza uz obustavu saobraćaja 68,60
Pri zauzeću opštinskog puta i ulica kojim ne saobraćaju vozila javnog prevoza uz izmene režima saobraćaja 50,30
Pri zauzeću trotoara 31,10

7) za korišćenje prostora na javnim površinama za poslovne svrhe koje nisu posebno navedene u ovom tarifnom broju, taksa se utvrđuje mesečno u iznosu od 100,00 dinara.

 1. Komunalna taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za korišćenje prostora na javnim površinama radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti.

Ako se pored štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti prodaje i neka druga roba, taksa se plaća u celokupno propisanom iznosu iz ovog tarifnog broja.

Komunalna taksa iz tačke 1. podtačke 6) ovog tarifnog broja ne plaća se ako se zauzimanje puta vrši zbog sportske ili druge priredbe na putu koja se održava pod pokroviteljstvom ili u organizaciji:

– organa, organizacije i institucije Republike Srbije;

– organa, organizacije i institucije autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

– organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

– ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

– Crvenog krsta Srbije;

– crkve i verske zajednice, registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama i

– diplomatsko-konzularnog predstavništva strane države, pod uslovom uzajamnosti.

 1. Obvezniku koji koristi prostor iz tačke 1. podtačke 4) ovog tarifnog broja, a uz to obavlja neku delatnost, visina takse će se utvrditi srazmerno korisnoj površini po tarifi iz tačke 1. podtačke 1) ovog tarifnog broja.
 2. Iznos takse iz ovog tarifnog broja propisan za odgovarajuću zonu umanjuje se:

1) za povremeno korišćenje prostora na javnim površinama na pokretnim objektima za vreme održavanja vašara, sajmova, izložbi i drugih tradicionalnih manifestacija, humanitarne, verske i druge registrovane neprofitne organizacije, plaćaju taksu u visini 10%, od propisanog iznosa takse u tački 1. podtački 1);

2) za obavljanje ugostiteljske delatnosti u bašti otvorenog tipa, u periodu od 1. oktobra do 31. marta, taksa se plaća u visini 20% od iznosa takse iz tačke 1. podtačke 2);

3) za obavljanje ugostiteljske delatnosti u bašti ugostiteljskog objekta – hotela, plaća se taksa u visini 50% od iznosa takse u tački 1. podtački 2) ovog tarifnog broja u I i II zoni, a u ostalim zonama u iznosu od 5,00 dinara po m2 dnevno;

4) za obavljanje ugostiteljske delatnosti u bašti otvorenog tipa ugostiteljskog objekta – hotela, u periodu od 1. oktobra do 31. marta, plaća se taksa u visini 20% u odnosu na utvrđene iznose komunalne takse za hotele, iz podtačke 3) ove tačke;

5) za obavljanje ugostiteljske delatnosti u bašti zatvorenog tipa ugostiteljskog objekta – hotela, u periodu od 1. oktobra do 31. marta, plaća se taksa u visini 70%, u odnosu na utvrđene iznose komunalne takse za hotele, iz podtačke 3) ove tačke;

6) za zabavne parkove na otvorenom prostoru u periodu od 1. oktobra do 31. marta, taksa se plaća u visini 20% od iznosa takse iz tačke 1. podtačke 4);

7) za održavanje zabavnih programa iz tačke 1. podtačke 5) ovog tarifnog broja, koji se priređuju u humanitarne svrhe, taksa se plaća u visini 10%, od propisanog iznosa takse iz te podtačke.

 1. Za obavljanje ugostiteljske delatnosti u bašti ugostiteljskog objekta, čiji element je rashladna vitrina, taksa se plaća u dvostrukom iznosu od iznosa utvrđenog primenom tačke 1. podtački 2) i 3) i tačke 4. ovog tarifnog broja.
 2. Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se do 15. u mesecu za prethodni mesec, na osnovu zaduženja nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda grada Beograda (u daljem tekstu: UJP Grada Beograda), a po prethodno izdatom odobrenju nadležnog organa odnosno organizacije u skladu sa propisima, kao i po izveštaju o korišćenju prostora na javnoj površini sačinjenim od strane nadležnog organa odnosno organizacije.

Nadležni organ odnosno organizacija je u obavezi da jedan primerak odobrenja za korišćenje prostora na javnoj površini, odnosno izveštaja o korišćenju prostora na javnoj površini dostavi nadležnom odeljenju UJP grada Beograda, kao i sledeće podatke:

– za pravno lice: naziv i adresu sedišta pravnog lica, poreski identifikacioni broj, matični broj i tekući račun;

– za fizičko lice – preduzetnika: ime i prezime, naziv radnje sa adresom, poreski identifikacioni broj, matični broj radnje, tekući račun radnje, JMBG i adresa stanovanja fizičkog lica;

– podatke o adresi, površini i vremenu korišćenja prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe i

– podatak o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na oslobođenje predviđenog ovim tarifnim brojem.

Tarifni broj 5.

 1. Za držanje sredstava za igru („zabavne igre“) utvrđuje se taksa srazmerno vremenu korišćenja, i to dnevno:

– po aparatu za zabavne igre 85,00 dinara

Pod zabavnim igrama u smislu ovog tarifnog broja smatraju se igre na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima i drugim sličnim napravama koje se stavljaju u pogon pomoću novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre, u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste.

 1. Taksu iz ovog tarifnog broja plaća korisnik prostora u kome se drži (priređuje) zabavna igra, na osnovu zaduženja od strane nadležnog odeljenja UJP Grada Beograda.
 2. Obveznik je dužan da taksu iz ovog tarifnog broja plaća do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Tarifni broj 6.

 1. Za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih vozila i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima plaća se taksa srazmerno vremenu korišćenja, i to:

dinara

1a) za parkiranje putničkih, kombi i teretnih vozila do 1T nosivosti i njihove prikolice do 60 minuta i za svaku započetu vremensku jedinicu parkiranja po 38,40
1b) za parkiranje motocikla i njihove prikolice do 60 minuta i za svaku započetu vremensku jedinicu parkiranja po 8,70
1v) za parkiranje teretnih vozila i autobusa do 60 minuta i svaku započetu vremensku jedinicu parkiranja:
– za parkiranje vozila preko 1T nosivosti, po 76,00
– za teretna vozila sa prikolicom, šlepere, cisterne i za autobuse, po 153,00
1g) Za korišćenje posebno obeleženog mesta za parkiranje jednog vozila određenog korisnika, taksa iznosi dnevno i to:
– od 7 do 17 časova, za jedno parking mesto za parkiranje putničkog vozila 1.065,00
– od 0 do 24 časa, za jedno parking mesto za parkiranje putničkog vozila 3.539,00
– od 0 do 24 časa, za jedno parking mesto za parkiranje autobusa 1.709,00
1d) Za korišćenje posebno obeleženog mesta za parkiranje vozila određenih korisnika taksa iznosi i to:
– za korišćenje obeleženih mesta na taksi stanici po auto-taksi vozilu, dnevno 12,50
– za korišćenje obeleženih mesta na stajalištima za privatne auto prevoznike po teretnom vozilu, dnevno 36,50
– za teretna vozila nosivosti do 3,5 tone (utovar i istovar robe) za jedno obeleženo mesto, dnevno 659,60
– za teretna vozila nosivosti preko 3,5 tone i autobuse, osim javnog gradskog saobraćaja, za jedno obeleženo mesto, dnevno 384,50
1đ) Za korišćenje posebno obeleženog prostora za početnu obuku vozača (poligona) utvrđuje se taksa, dnevno
– U slučaju da jedan poligon koriste dve ili više auto škola, svaki obveznik plaća taksu u visini 50% od propisanog iznosa.
212,60
 1. Taksa iz podtački 1a) do 1v) ovog tarifnog broja, plaća se na području gradskih opština Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin.

Taksa iz podtački 1g) do 1đ) ovog tarifnog broja plaća se na teritoriji grada Beograda.

 1. Taksu iz podtački 1a) do 1đ) ovog tarifnog broja plaća korisnik obeležene javne površine. Korisnikom u smislu ove tačke, za podtačke 1a) do 1v) smatra se vozač.
 2. Mesta na kojima se za parkiranje i zaustavljanje motornih vozila i njihovih prikolica naplaćuje taksa iz ovog tarifnog broja, određuje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove saobraćaja.
 3. Taksu za parkiranje vozila ne plaćaju vojni invalidi, civilni invalidi rata i invalidi rada sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja ili kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta (nogu) od 60 ili više procenata, ako im vozilo služi za ličnu upotrebu ili pod uslovima pod kojim su oslobođeni od plaćanja naknade za javne puteve.
 4. Taksu iz podtački 1a) do 1v) ovog tarifnog broja naplaćuje preduzeće osnovano za obavljanje delatnosti održavanja parkirališta.
 5. Taksu iz podtački 1g) do 1đ) ovog tarifnog broja naplaćuje organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove saobraćaja.
 6. Taksa iz podtački 1g) do 1đ) ovog tarifnog broja plaća se unapred, najmanje u kvartalnom periodu, osim za korišćenje taksi stajališta gde se taksa naplaćuje godišnje prilikom produženja dozvole za rad.
 7. Ako više korisnika zajednički koriste posebno obeleženi parking prostor, visina utvrđene obaveze raspoređuje se na sve korisnike u istom iznosu.
 8. Taksa iz podtačke 1g) ovog tarifnog broja ne plaća se za vozila Policije, za vozila Vojske Srbije, vozila zdravstvenih i socijalnih ustanova, za vozila domaćih humanitarnih organizacija kada obavljaju humanitarne akcije, za vozila koja invalidi koriste za svoje potrebe, za vozila diplomatskih predstavništava i za vozila državnih organa i organizacija, organa i organizacija teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

Tarifni broj 7.

 1. Za zauzeće javne površine građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova, utvrđuje se komunalna taksa dnevno i to:

dinara

1a) Pri izgradnji objekata, dnevno po m2 zauzete površine 4,30
1b) Pri izvođenju radova na objektima koji iziskuju raskopavanje kolovoza i trotoara – dnevno po m2:
1b-1) ako se raskopavanje vrši u vremenu od 1. aprila do 30. septembra 8,50
1b-2) ako se raskopavanje vrši u vremenu od 1. oktobra do 31. marta 15,00
1v) Pri zauzimanju javnih površina koje zahteva zabranu kretanja vozila i pešaka i parkiranja vozila, dnevno po m2 i to:
1v-1) ako se zauzima kolovoz u ulicama u kojima saobraćaju vozila gradskog prevoza 78,80
1v-2) ako se zauzima kolovoz na ostalim ulicama 47,60
1v-3) ako se zauzima trotoar 32,40
 1. Taksa iz tačke 1. ovog tarifnog broja plaća se srazmerno vremenu korišćenja.
 2. Taksa iz podtački 1b) i 1v) ovog tarifnog broja povećava se za 100% ukoliko se dozvoljeni rok za zauzimanje javne površine produži. Pod produženjem u smislu ove odluke podrazumeva se prekoračenje roka završetka izgradnje evidentiranog u pismenoj izjavi investitora o početku građenja odnosno izvođenja radova i roku završetka građenja, odnosno izvođenja radova prema Zakonu o planiranju i izgradnji.
 3. Taksu iz podtačke 1a) ovog tarifnog broja plaća investitor zgrade od dana početka gradnje do podnošenja pismenog zahteva za tehnički prijem zgrade, odnosno do dovršetka gradnje.
 4. Taksu iz podtačke 1b) i 1v) ovog tarifnog broja plaća investitor radova na čiji zahtev je odobreno zauzeće, odnosno raskopavanje javne površine.
 5. Taksa iz podtački 1b) i 1v) ovog tarifnog broja ne plaća se ako se raskopavanje, odnosno zauzimanje javne površine vrši zbog rekonstrukcije kolovoza, trotoara ili druge javne saobraćajne površine, kao i prilikom izvođenja radova javnih komunalnih preduzeća u svrhu dovođenja objekata u funkciju. Pod dovođenjem objekta u funkciju podrazumevaju se radovi na tekućem (redovnom) održavanju objekta, za koje se ne izdaje odobrenje po Zakonu o planiranju i izgradnji.
 6. Taksu iz podtački 1b) i 1v) ovog tarifnog broja u iznosu od 50% od predviđene tarife plaća investitor radova ako se raskopavanje, odnosno zauzimanje javne saobraćajne površine vrši zbog izgradnje i rekonstrukcije ili sanacije komunalne primarne infrastrukture. Pod komunalnom primarnom infrastrukturom podrazumevaju se objekti komunalnih delatnosti pobrojani u Zakonu o komunalnim delatnostima, do mernog instrumenta potrošača.
 7. Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se na osnovu zaduženja nadležnog odeljenja UJP grada Beograda, a po prethodno izdatom aktu uprave gradske opštine, odnosno organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda.

Uprava gradske opštine, odnosno organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda je u obavezi da jedan primerak akta iz stava 1. ove tačke, dostavi nadležnom odeljenju UJP Grada Beograda sa sledećim podacima:

– o vrsti, visini i periodu zaduženja;

– za pravno lice: naziv i adresu sedišta pravnog lica, poreski identifikacioni broj, matični broj i tekući račun;

– za fizičko lice – preduzetnika: ime i prezime, naziv radnje sa adresom, poreski identifikacioni broj, matični broj radnje, tekući račun radnje, JMBG i adresa stanovanja fizičkog lica.

 

 

 

Servis računara online zakazivanje