Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase – sa više mišljenja MIF

Servis računara online zakazivanje

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Sl. glasnik RS br. 61/2010, 101/2010 i 94/2011, 83/2012, 59/2013, 100/2014

Član 1

Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase iz člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 104/09) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 54/10), i to:

 

1) Delatnosti u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa:

47.91

Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta;

49.10

Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni;

49.20

Železnički prevoz tereta;

49.31

Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;

49.32

Taksi prevoz;

49.39

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;

49.41

Drumski prevoz tereta;

49.42

Usluge preseljenja;

50.30

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima;

50.40

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima;

51.10

Vazdušni prevoz putnika;

51.21

Vazdušni prevoz tereta;

52.21

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;

53

Poštanske aktivnosti;

55.90

Ostali smeštaj – studentski i đački domovi;

59.14

Delatnost prikazivanja kinematografskih dela;

61

Telekomunikacije;

64

Finansijske usluge, osim osiguranja i i penzijskih fondova;

65

Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

66

Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

69.10

Pravni poslovim izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;

81.21

Usluge redovnog čišćenja zgrada;

81.22

Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;

81.29

Usluge ostalog čišćenja;

84.30

Obavezno socijalno osiguranje;

85

Obrazovanje;

86

Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

87

Socijalna zaštita sa smeštajem;

88

Socijalna zaštita bez smeštaja;

90

Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti;

91

Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;

92

Kockanje i klađenje;

93

Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;

94.91

Delatnost verskih organizacija;

95.23

Popravka obuće i predmeta od kože;

95.25

Popravka satova i nakita;

 

2) Pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:

47.99

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca:

 

– prodaja preko automata,

 

– prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;

75.00

Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;

96.09

Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatraju se i delatnosti koje obavlja preduzetnik koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod i koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost, i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa:

33.11

Popravka metalnih proizvoda;

33.12 

Popravka mašina;

33.13

Popravka elektronske i optičke opreme;

33.14

Popravka električne opreme;

33.15

Popravka i održavanje brodova i čamaca;

33.17

Popravka i održavanje druge transportne opreme;

33.19

Popravka ostale opreme;

37

Uklanjanje otpadnih voda;

38.11

Skupljanje otpada koji nije opasan;

43.11

Rušenje objekata;

43.12

Priprema gradilišta;

43.13

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;

43.21

Postavljanje električnih instalacija;

43.22

Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;

43.29

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;

43.31

Malterisanje;

43.32

Ugradnja stolarije;

43.33

Postavljanje podnih i zidnih obloga;

43.34

Bojenje i zastakljivanje;

43.39

Ostali završni radovi;

43.91

Krovni radovi;

43.99

Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;

45.20

Održavanje i popravka motornih vozila;

74.20

Fotografske usluge;

81.10

Usluge održavanja objekata;

81.30

Usluge uređenja i održavanja okoline;

95.11

Popravka računara i periferne opreme;

95.12

Popravka komunikacione opreme;

95.21

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu;

95.22

Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme;

95.24

Održavanje i popravka nameštaja;

95.29

Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo;

96.01

Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;

96.02

Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;

96.03

Pogrebne i srodne delatnosti.

Član 3

Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase smatraju se i:

– delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 88/11), osim pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;

– poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS“, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika;

– isporuka hrane i pića i prigodnih suvenira na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama kod kojih se plaćanje dobara i usluga vrši internim karticama izdatim od strane organizatora manifestacije, pod uslovom da se podaci o vrsti dobra, količini, maloprodajnoj ceni i poreskoj stopi obezbeđuju elektronskim putem.

Član 4

(Brisan)

Član 5

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 18/09, 109/09 i 6/10).

Član 6

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni  Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Sl. glasnik RS br. 94/2011

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Uredbe o dopuni  Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Sl. glasnik RS br. 59/2013

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 —————————————————————————————————————————————–

Na osnovu člana 7. i člana 5. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik Srbije 125/2004) osnivači – članovi privrednog društva „__“ d.o.o. iz Beograda, ul. __ br. __ mat.broj __ PIB __ dana __. godine zaključuju

Ugovor o izmeni ugovora o osnivanju privrednog društva „__“

Ili

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju privrednog društva „__“

Član 1.

Vrši se izmena člana __ Ugovora o osnivanju privrednog društva „__“ d.o.o. i član __ Ugovora o osnivanju glasi :

Član 2

Delatnosti koje će obavljati privredno društvo su :

Pretežna delatnost privrednog društva : _____ _____________________________

Pored navedene pretežne delatnosti privredno društvo će obavljati i sledeće delatnosti :

UPISATI SVE DELATNOSTI KOJE PRIVREDNO DRUŠTVO NAMERAVA DA OBAVLjA U BUDUĆNOSTI.

Direktor „__“ / Preduzetnik

                                                                                         ______________________________ ____

 

Servis računara online zakazivanje