Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze

Servis računara online zakazivanje

Uredba o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze

Sl.glasnik RS br. 16/2013

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju iznos i način isplate naknada za vršenje vojne obaveze.

Pod naknadom za vršenje vojne obaveze iz stava 1. ovog člana smatra se naknada zarade ili novčana naknada.

Član 2

Licu u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu, a pozvano je u vezi sa vršenjem službe u rezervnom sastavu za vreme vršenja te obaveze pripada naknada zarade u visini njegove prosečne zarade u prethodna tri meseca pre pozivanja, osim ako to posebnim zakonom nije drugačije određeno, u skladu sa zakonom.

Pod zaradom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se zarada koju bi lice ostvarilo za puno radno vreme u skladu sa ugovorom o radu, odnosno rešenjem poslodavca o raspoređivanju na odgovarajuće radno mesto.

Naknadu zarade iz stava 1. ovog člana licu u rezervnom sastavu isplaćuje poslodavac.

Poslodavac podnosi komandi, jedinici i ustanovi Vojske Srbije odnosno vojnoj jedinici i vojnoj ustanovi Ministarstva odbrane (u daljem tekstu: komanda, jedinica i ustanova) u kojoj je lice vršilo službu u rezervnom sastavu zahtev za refundaciju isplaćene naknade zarade i plaćenih doprinosa na teret poslodavca.

Zahtev za refundaciju iz stava 4. ovog člana podnosi se na Obrascu RNLRS koji je dat u Prilogu 1. ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Član 3

Licu u rezervnom sastavu koje samostalno obavlja delatnost za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu pripada naknada u visini osnovice od koje plaća doprinos za obavezno sopstveno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom.

Naknada iz stava 1. ovog člana obračunava se i isplaćuje licu u rezervnom sastavu, na osnovu kopije prijave na osiguranje nadležnoj organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja koju podnosi komandi, jedinici i ustanovi u kojoj je vršilo službu u rezervnom sastavu.

Član 4

Licu u rezervnom sastavu koje nije obavezno osigurano po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti, osiguraniku poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu radi koje je pozvano, pripada novčana naknada u visini neto plate po činu i dužnosti profesionalnog vojnika čina razvodnika prema propisima o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Naknadu iz stava 1. ovog člana obračunava i isplaćuje komanda, jedinica i ustanova u kojoj je lice vršilo službu u rezervnom sastavu, na osnovu pisane izjave lica u rezervnom sastavu kojom, zavisno od kategorije kojoj pripada, izjavljuje:

1) da nije obavezno osigurano po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti;

2) da je osiguranik poljoprivrednik;

3) da prima penziju;

4) da prima novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti.

Izjava iz stava 2. ovog člana podnosi se na Obrascu ILRS koji je dat u Prilogu 2. ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Član 5

Rezervnom oficiru, odnosno rezervnom podoficiru za vreme vojne službe pripada plata koja se prema odredbama Zakona o Vojsci Srbije utvrđuje za oficira, odnosno podoficira istog čina na istoj dužnosti, u skladu sa zakonom.

Pod platom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se plata bez poreza i doprinosa.

Član 6

Rezervnom oficiru, odnosno rezervnom podoficiru komanda, jedinica i ustanova isplaćuje razliku ako je iznos naknade koji se isplaćuje prema odredbama čl. 2. i 3. ove uredbe manji od iznosa plate iz člana 5. ove uredbe.

Član 7

Naknade prema odredbama čl. 3. do 6. ove uredbe isplaćuju se mesečno unazad preko tekućih računa lica u rezervnom sastavu otvorenih kod banaka, a ako vojna obaveza traje kraće od mesec dana – srazmerno broju dana provedenih u vršenju vojne obaveze, po završetku vojne obaveze.

Vreme koje je lice u rezervnom sastavu provelo u vršenju vojne obaveze utvrđuje se na osnovu službene evidencije komande, jedinice i ustanove u kojoj je izvršavalo vojnu obavezu.

Po završetku vojne obaveze, komanda, jedinica i ustanova izdaje potvrdu o vremenu provedenom u vršenju vojne obaveze.

Potvrda iz stava 3. ovog člana izdaje se na Obrascu PLRS koji je dat u Prilogu 3. ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Član 8

Regrut, odnosno lice u rezervnom sastavu koje je pozvano u vezi sa vršenjem vojne obaveze ima pravo na naknadu troškova za prevoz sredstvima javnog saobraćaja od mesta prebivališta do mesta javljanja za izvršenje vojne obaveze, u skladu sa zakonom.

Član 9

Rezervnom oficiru, odnosno rezervnom podoficiru za vreme vršenja službe u rezervnom sastavu pripadaju naknada troškova za službeno putovanje, naknada troškova za rad na terenu i naknada troškova za prevoz sredstvima javnog saobraćaja za izvršavanje službenih zadataka u mestu vršenja službe u rezervnom sastavu.

Član 10

Naknade iz čl. 8. i 9. ove uredbe isplaćuju se prema odredbama propisa kojim se propisuju uslovi, način ostvarivanja i visina naknade putnih i drugih troškova u Vojsci Srbije.

Član 11

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe Uredba o određivanju visine novčane naknade regrutima i licima u rezervnom sastavu koji nisu u radnom odnosu, za vreme vršenja vojne obaveze („Službeni list SRJ“, broj 20/94) i Pravilnik o načinu isplaćivanja naknada vojnim obveznicima pozvanim radi vršenja vojne obaveze u Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJ“, broj 40/94).

Član 12

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prilog 1.

Obrazac RNLRS

Zahtev za refundaciju naknade zarade
isplaćene licu u rezervnom sastavu,
dostavlja.-
  _______________________________
    (komanda, jedinica i ustanova)

Na osnovu člana 2. stav 4. Uredbe o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze, molimo da refundirate iznos isplaćene naknade zarade za vršenje službe u rezervnom sastavu za:

_____________________________________________________________________
(prezime, ime jednog roditelja i ime i JMBG)

ISPLAĆENO
Naknada zarade Doprinosi na teret poslodavca UKUPNO
1 2 3=1+2
     

Naknada zarade je isplaćena za period od ________________ do _______________ u kojem je imenovani izvršavao obavezu vršenja službe u rezervnom sastavu.

Isplaćeni iznos naknade zarade utvrđen je prema prosečnoj zaradi imenovanog u prethodna tri meseca pre pozivanja, a koja iznosi ________________ dinara.

Molimo da gore naznačen ukupan iznos uplatite na tekući račun broj __________________________.

(M.P.) _________________________________
  (potpis ovlašćenog lica)

Prilog 2.

Obrazac ILRS

_________________________________________________  
(prezime i ime vojnog obveznika)  
_________________________________________________  
(jedinstveni matični broj građana)  
________________________________________________  
________________________________________________  
(adresa prebivališta)  

U skladu sa odredbama člana 4. stav 2. Uredbe o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze a radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu za vršenje službe u rezervnom sastavu, izjavljujem*:

1) nisam obavezno osiguran po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti;
2) osigurani sam poljoprivrednik;
3) primam penziju;
4) primam novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti.

Izjavu dajem pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću.

U ___________________   IZJAVU DAO
dana ________________   _______________________

Da je izjavu dao i svojeručno potpisao ____________________________________________

    OVERAVA
    NADLEŽNI STAREŠINA
    _________________________
___________________________________    
* – Zaokružiti jednu od ponuđenih opcija.    

Prilog 3.

Obrazac PLRS

Štambilj  

U skladu sa odredbama člana 7. stav 3. Uredbe o iznosu i načinu isplate naknada za vršenje vojne obaveze,

______________________________________________________________________________________
(komanda, jedinica i ustanova)

izdaje

POTVRDU

da je ______________________________________________ , JMBG ____________________ ,
  (prezime i ime)      

sa adresom prebivališta __________________________________________________________________,

izvršavao vojnu obavezu vršenjem službe u rezervnom sastavu u periodu od __________________ do ____________________.

Potvrda se izdaje na osnovu podataka iz službene evidencije.

  NADLEŽNI STAREŠINA
  ________________________

 

Servis računara online zakazivanje