Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima postrojenja za primarnu preradu drveta koju vrše građani kao zanatsku uslužnu delatnost i o knjizi uslužnog rezanja

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima postrojenja za primarnu preradu drveta koju vrše građani kao zanatsku uslužnu delatnost i o knjizi uslužnog rezanja

Sl. glasnik SRS“, br. 38/69

Član 1

Postrojenja za primarnu preradu drveta (gateri, tračne testere, noževi za sečenje i ljuštenje drveta, stabilni cirkulari i venecijaneri) moraju biti smeštena u pokrivenoj prostoriji. Uz ova postrojenja mora postojati ograđeni prostor za uskladištenje trupaca i rezane građe.

Prostor za uskladištenje trupaca i rezane građe treba da bude ocedan i najmanje površine za 5-dnevni kapacitet postrojenja. Za uskladištenje oblovine i rezane građe na prostoru moraju postojati podloge.

Član 2

Uz gater, odnosno tračnu testeru moraju postojati najmanje dve testere za uzdužno i poprečno krojenje i pribor za mehaničko oštrenje i razmetanje zuba testere.

List testere gatera, odnosno tračne testere ne može biti deblji od 2,2 mm.

Član 3

Stabilni cirkulari i venecijaneri mogu se koristiti samo za proizvodnju rezanih pragova.

Član 4

Tehničke osobine postrojenja za primarnu preradu drveta moraju biti takve da izrezana građa na postrojenju bude iste širine i debljine na svakom mestu, osim kod neokrajčene građe koja mora imati obračunatu širinu na određenom mestu. Isečeni i ljušteni furniri na postrojenju moraju biti iste debljine merene na bilo kom mestu.

Član 5

Sopstvenici postrojenja za uslužno rezanje drveta vode knjigu uslužnog rezanja prema obrascu koji je sastavni deo ovog pravilnika.

Član 6

Knjiga uslužnog rezanja mora biti ukoričena i prošivena, sa numerisanim stranama.

U knjigu uslužnog rezanja podaci se unose mastilom ili hemijskom olovkom.

Član 7

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o posebnim uslovima za osnivanje, obnavljanje i proširenje uslužnih strugara („Službeni glasnik NR Srbije“, br. 12/58 i 22/59).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku SR Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje